Wyniki 11-19 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Roman Masek"

Ochrona i naprawa powierzchni betonowych


  Beton wykorzystywany do budowy obiektów budowlanych powinien byç materiałem charakteryzującym się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną oraz wysoką szczelnością. Jednak długotrwałe oddziaływanie szkodliwych czynników znajdujących się w środowisku otaczającym beton (karbonatyzacja, korozja kwasowa, siarczanowa itp.) oraz wpływ cyklicznego procesu zamarzania/odmarzania, mogą doprowadzić do zniszczeń struktury betonu. W wyniku ich oddziaływania następuje zobojętnienie betonu lub skażenie go agresywnymi substancjami - np. ściekami przy zmywaniu posadzek (fot. 1a, b), powodując utratą jego w&łaściwości ochronnych w stosunku do stali, a w konsekwencji[...]

Kompozytowe powłoki polimerowe BELZONA stosowane do ochrony przeciwkorozyjnej i do regeneracji wymienników ciepła


  W wymiennikach ciepła, w których przynajmniej jednym z mediów uczestniczących w wymianie ciepła jest roztwór wodny, podstawowym zjawiskiem pogarszającym wydajność urządzenia jest korozja i produkty korozji powstające w wyniku jej przebiegu. Większość wymienników jest wykonana z rurek, które są szczelnie zamocowane w dnach sitowych, przy czym elementami wymienników o największej powierzchni wymiany ciepła są rurki wykonane zwykle z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna lub kwasoodporna, mosiądz, miedź itp.). Pomijając bardzo cienką warstewkę pasywną tworzącą się na ich powierzchni, która zwykle stanowi niewielki opór cieplny, nic nie powoduje zakłóceń w swobodnej wymianie ciepła przepływającego przez ścianki rurek pomiędzy oboma mediami, gdyż rurki te nie ulegają korozji i w zasadzie są bardzo trwałe. Problemy pojawiają się jednak w miejscu osadzenia rurek w dnie sitowym oraz wszędzie tam, gdzie jest bezpośredni kontakt dwóch różnych materiałów (metali lub stopów), zwykle o różnych potencjałach elektrochemicznych, tj. materiału rurek i materiału den sitowych. Dwa metale lub stopy o różnych potencjałach elektrochemicznych, połączone stykowo i zanurzone w roztworze wodnym stanowią elektrody ogniwa elektrochemicznego, co wywołuje przepływ ładunku elektrycznego związany z naturalnym procesem wyrównywania się potencjałów stykających się tworzyw metalowych. W zetknięciu z roztworem elektrolitu miejsca o większej aktywności ulegają roztwarzaniu i stają się lokalnymi anodami, podczas gdy miejsca mniej aktywne elektrochemicznie przybierają rolę lokalnych katod w powstałych ogniwach galwanicznych, zwanych lokalnymi ogniwami korozyjnymi.[...]

Kompozyty BELZONA - poprawa trwałości maszyn i urządzeń DOI:


  Postęp techniczny oraz konkurencyjność w sferze produkcyjnej sprawiły, że koniecznym stało się zwiększenie trwałości oraz niezawodności maszyn i urządzeń eksploatowanych w przemyśle. Poprawa trwałości związana jest ze wzrostem wymagań stawianych materiałom w zakresie właściwości mechanicznych, odporności na zmęczenie, oddziaływania cieplnego oraz właściwości fizykochemicznych związanych z korozyjnym atakiem środowiska. Właściwości materiałów oraz ich trwałość w dużej mierze zależą od stanu powierzchni cienkiej, mającej grubość kilkuset nanometrów, warstwy wierzchniej materiału. Fizyczny i chemiczny stan warstwy wierzchniej może się bardzo różnić od właściwości materiału (rdzenia otoczonego warstwą wierzchnią), jednak cały szereg użytkowych funkcji części maszyn jest określony tylko stanem ich powierzchni. W celu zwiększenia trwałości eksploatacyjnej, a także umożliwienia regeneracji części maszyn i urządzeń wytwarza się na ich powierzchniach specjalne warstwy o z góry założonych, powtarzalnych własnościach. Do technik modyfikacji powierzchni różnych materiałów zalicza się także tec[...]

Chemoodporne i przeciwkorozyjne powłoki odporne na działanie podwyższonej temperatury DOI:

Czytaj za darmo! »

Od wielu lat, do ochrony przeciwkorozyjnej stali, betonu i innych materiałów, stosuje się różne materiały powłokowe. Dobra chemoodporność oraz łatwość wykonania zabezpieczenia powłokowego, to główne powody częstego stosowania różnych powłok na osnowie polimerowej (tworzywa sztucznego). Do skutecznej ochrony przeciwkorozyjnej niezbędna jest jeszcze odpowiednia przyczepność do powierzchni oraz wytrzymałość cieplna powłoki. Większość powłok malarskich ma ograniczoną wytrzymałość w mediach gorących. Ich szczelność pogarsza się wskutek wzrostu temperatury, a zwłaszcza po przekroczeniu pewnej progowej wartości temperatury. Powyżej tej temperatury tzw. temperatury ugięcia cieplnego (HDT) powłoka polimerowa staje się nieszczelna. Pod wpływem wzrostu temperatury rośnie energia cieplna układu polimerowego, rozluźnia się upakowanie makrocząsteczek. Pod wpływem temperatury [...]

Kompozyty polimerowe BELZONA w przemyśle DOI:


  W celu zwiększenia trwałości eksploatacyjnej, a także aby umożliwić regenerację części maszyn i urządzeń, wytwarza się na ich powierzchniach specjalne warstwy o z góry założonych powtarzalnych właściwościach. Do technik modyfikacji powierzchni zalicza się także technologie regeneracji powierzchni kompozytami polimerowymi BELZONA ®. Nakładanie kompozytów Belzona® na powierzchnie możliwe jest w przedziale temperatur od 5°C do 35°C, a w niektórych przypadkach od -5°C do 150°C. A zatem zasadniczą zaletą, w porównaniu do nakładania warstw techniką wysokoenergetyczną (np. napawanie, metalizacja iinne), jest możliwość zastosowania kompozytów w warunkach normalnych, tj. w temperaturze otoczenia. Kompozyty polimerowe Belzona® zaprojektowane są tak, aby osiągnęły optymalną odporność na czynniki działające bezpośrednio na warstwę kompozytową. Kompozyty przeznaczone do stosowania w silnie korozyjnych środowiskach chemicznych zbudowane są ze składników odpornych na działanie danego medium lub, gdy np. element maszyny narażony jest na silną erozję (ścieranie), mogą być pokrywane komp[...]

Kompozytowe wzmocnienie oraz ochrona osłabionych rurociągów i zbiorników DOI:

Czytaj za darmo! »

Zapewnienie szczelności zbiorników, aparatów i rurociągów procesowych to podstawowe zadanie dla służb utrzymania ruchu - można nawet powiedzieć, że to główne zmartwienie dla eksploatujących te obiekty. Poszczególne elementy instalacji stanowią podstawowe przewody transportu i przestrzenie magazynowania płynów (w tym cieczy) używanych w procesach, które często bardzo intensywnie działają na powierzchnię materiałów. Agresja chemiczna, ścieranie i różnego rodzaju procesy korozyjne są przyczyną stopniowego zużywania się materiałów a w konsekwencji utraty szczelnoś[...]

Kompozytowe wzmocnienie oraz ochrona osłabionych rurociągów i zbiorników DOI:


  Zapewnienie szczelności zbiorników, aparatów i rurociągów procesowych to podstawowe zadanie dla służb utrzymania ruchu - można nawet powiedzieć, że to główne zmartwienie dla eksploatujących te obiekty. Poszczególne elementy instalacji stanowią podstawowe przewody transportu i przestrzenie magazynowania płynów (w tym cieczy) używanych w procesach, które często bardzo intensywnie działają na powierzchnię materiałów. Agresja chemiczna, ścieranie i różnego rodzaju procesy korozyjne są przyczyną stopniowego zużywania się materiałów a w konsekwencji utraty szczelności instalacji (fot. 1a, b). Z perspektywy utrzymania insta[...]

« Poprzednia strona  Strona 2