Wyniki 11-16 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy GAJDEK"

Współczesny rachunek wyrównawczy w świetle obowiązujących standardów technicznych DOI:


  1. Wstęp Po opracowaniu publikacji [1], gdzie podstawową pozycją literatury był podręcznik prof. Zbigniewa Wiśniewskiego [2], postanowiłem skonfrontować najnowsze Jego opracowanie [3], z prozą życia geodetów ujętą w rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych…[4]. Zauważmy, że tak nauka, jak i praktyka, ukierunkowana jest przede wszystkim na rozwiązywanie problemów związanych z punktem(ami), pojęciem pierwotnym, a w rozumieniu geometrycznym obiektem bezwymiarowym. Dla tych punktów, jednak materializujących po odpowiedniej interpretacji szczegóły terenowe I, II i III grupy dokładnościowej [4-§ 28], trudzą się naukowcy i producenci sprzętu po to, aby świadomi pobranych nauk geodeci mogli je odpowiednio pomierzyć oraz właściwie obliczyć wraz z charakterystyką dokładnościową. Charakterystyką zrozumiałą dla wszystkich pokoleń geodetów i przede wszystkim zrozumiałą w sposób intuicyjny dla zleceniodawców prac geodezyjnych oraz co jest niesłychanie ważne, dla sędziów rozstrzygających różne konfliktowe zdarzenia pomiarowe ze sporami granicznymi włącznie. Zazwyczaj o znacznym, a czasem o bardzo dużym wymiarze ekonomicznym. Należy też pamiętać o tym, iż obydwa wydania książki prof. Z. Wiśniewskiego traktują o metodach wyrównywania oraz oceny dokładności tylko wyników pomiarów klasycznych, wyraźnie kurczących się pod wpływem ofensywy technologii satelitarnych GNSS [4-§ 8-13]. 2. Oczekiwania Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) Ostateczny produkt czynności geodezyjnych to pomierzona, wymagana zleceniem liczba punktów (przewidzianych do dalszej obróbki obliczeniowej, graficznej i prawnej) o określonych współrzędnych z charakterystyką dokładnościową określoną w [4-§ 29] i rzędnych z charakterystyką dokładnościową określoną w [4-§ 36]. Dokładności te powinno się obliczać odpowiednio względem pomiarowej osnowy sytuacyjnej (POS) i pomiarowej osnowy wysokościowej (POW), uznanych za bezbłędne, za pomocą prawa prze[...]

Cała para idzie w gwizdek, więc problemy zostają – czas najwyższy z tym skończyć DOI:

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Co roku wojewódzkie Oddziały wraz Zarządem Głównym SGP organizują łącznie kilkanaście konferencji N-T, seminariów i spotkań technicznych, na których omawia się istotne dla środowiska geodezyjnego, a i tym samym też dla zleceniodawców prac geodezyjnych, zagadnienia mające wpływ na jakość świadczonych usług i postęp techniczny, przy naiwnym też mniemaniu o poprawie, nazwę to złośliwie - "bełkotu prawnego". Podobnie jest z konferencjami organizowanymi przez uczelnie wyższe posiadające kierunki geodezyjne. Nie inaczej traktowane są wspomniane zagadnienia w publikacjach zamieszczanych w Przeglądzie Geodezyjnym, GEODECIE i podręcznikach akademickich. Praktycznie wszystkie opracowania (artykuły) kończą się wnioskami. Zważywszy fakt, że większość konferencji jest cykliczna o długoletnich tradycjach, trzeba zadać proste pytanie - czy ktoś panuje nad tymi setkami (chyba nie przesadziłem) wniosków? Czy ktoś te wnioski analizuje i selekcjonuje, rekomendując te najistotniejsze dla prestiżu polskiej geodezji i geodetów? Odn[...]

Pomiar szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej, w tym pomiar tzw. "czwartego narożnika" budynku List otwarty do Zespołu powołanego przez GGK Zarządzeniem nr 35 z 21 września 2018 r. DOI:


  Prolog Zadanie postawione przed Zespołem powołanym przez GGK zarządzeniem Nr 35 z dnia 21 września 2018 r. jest gigantyczne. Już w 2012 roku lista problemów i wyjaśnień zawarta w [13] była znaczna, a po upływie sześciu lat prawdopodobnie wzrosła wielokrotnie. Ja w swoich publikacjach (23-Przegląd Geodezyjny, 11-GEODETA, reszta w miesięcznikach branży projektowo-budowlanej i materiałach odbytych konferencji naukowo-technicznych) wielokrotnie proponowałem sensowne, tak sądzę, rozwiązania zagadnień pomiarowych, których los, jak też wielu, bardzo wielu innych, kończył się w niebycie, co przedstawiłem w [7]. Marna to była satysfakcja, kiedy dopiero po całych dekadach niektóre propozycje materializowały się, o czym nadmieniam poniżej. Obecnie chcę szczególnie mocno zaakcentować następującą propozycję - wszystkie metody sytuacyjnych pomiarów terenowych wymienione w § 32 [2], można policzyć metodą najmniejszych kwadratów (innymi słowy parametryczną, pośredniczącą). Zalety tych obliczeń są nie do przecenienia, ponieważ : ??korzystając z programu obliczeniowego, zadanie można obliczyć bez szczególnego wysiłku; ??zamierzając wcześniej w terenie pewne elementy liniowe, możemy obliczyć współrzędne punktów niewidocznych, nazwanych umownie w [1] "czwartymi narożnikami"; ??wszystkie obliczone współrzędne będą współrzędnymi wyrównanymi z rzeczywistymi błędami średnimi. W dalszej części listu przytoczone są publikacje z obliczeniami, które każdy geodeta może osobiście sprawdzić. Natomiast w niniejszym liście przedstawiam korzyści, jakie możemy uzyskać, obliczając pomiar wykonany metodą ortogonalną przy pomocy metody najmniejszych kwadratów. List ten powinien zachęcić do przedstawienia opinii naukowców z ośrodków akademickich kształcących młodych geodetów, naszych następców. 1. Wprowadzenie Do wystosowania listu upoważnia mnie kilka faktów, które przedstawiam poniżej: A. Fakt, że musiałem czekać aż 1,5 dekady, aby metoda najmniejszych kwadrat[...]

Kultura techniczna gwarantem szacunku dla geodetów i owoców ich pracy DOI:


  Wstęp Organizację w dniu 7 I 2019 r. seminarium eksperckiego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich nt. "Problemy prawne w obszarze praktyki geodezyjno-ewidencyjnej", opisanego w [1], trzeba uznać za sygnał wręcz alarmowy. Należy jednak zauważyć i podkreślić, że problemy natury "geodezyjno- ewidencyjnej" zostały wcześniej dostrzeżone przez niedawno mianowanego Głównego Geodetę Kraju, który zareagował na nie wcześniej w sposób bardzo konkretny, powołując w okresie od 22 VI 2018 r. do 21 IX 2018 r. aż 5 zespołów mających rozwiązać wiele nurtujących obywateli problemów, w tym również poruszone na wspomnianym seminarium w Biurze RPO. Kultura techniczna będąca awangardą postępu technicznego jest w geodezji obszarem rozległym. Niejako z definicji pozwala oferować "produkty" geodezyjne na wysokim poziomie. Ja skupię się na kulturze technicznej związanej z punktami, a konkretnie z ich pomiarami i obliczeniami. Zwiększanie dokładności pomiaru punktów, w szczególności materializujących znaki i punkty graniczne, powinno być dla nas geodetów zadaniem priorytetowym, w efekcie prowadzącym do okresowej korekty zapisów w obowiązujących przepisach prawa. Punkty, wokół nich kręci się cała geodezja Punkt jest jednym z podstawowych pojęć w matematyce. Jest pojęciem pierwotnym, posiada określone położenie, lecz nie posiada wymiarów [2]. W geodezji położenie punktów materializowane jest jednak poprzez wybrane elementy szczegółów terenowych. Wykorzystujemy też w geodezji punkty niematerialne - a więc w pełni zgodne z pojęciem pierwotnym - posiadające tylko współrzędne. Funkcjonuje też w naszej branży ważne pojęcie piksela, najmniejszego elementu (czyli punktu) obrazu cyfrowego. Zwiększanie dokładno[...]

Post scriptum, czyli dopisek do artykułów zamieszczonych w PG 2 i 3/2019 DOI:


  Bez wątpienia część ustaleń Zespołu kierowanego przez Dorotę Pawłowską- Baszak dotycząca zmian w rozporządzeniu w sprawie "standardów technicznych" [1] będzie uwzględniona przez inny Zespół kierowany przez Pawła Hanusa zajmujący się udoskonaleniem zapisów w rozporządzeniu ws. EGiB [2]. Natomiast niewielki, ale bardzo istotny, jak na razie hipotetyczny zakres zmian związanych z [1] jest przedmiotem moich rozważań w [4] i [5] z przekonaniem o konieczności uwzględnienia propozycji w znowelizowanych rozporządzeniach. Szczególnie na sercu leży mi zagadnienie dokładności i metod pomiaru sytuacyjnego, co jest związane immamentnie z poprawą jakości i wiarygodności danych. Zagadnienie to było między innymi poruszane na spotkaniu GGK z geodetami powiatowymi w dniach 25-26 marca w Warszawie. Właśnie na tym spotkaniu prof. Paweł Hanus z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa zaprezentował dotychczasowe efekty pracy Zespołu, którego jest szefem. Proponując w [5-tabela1] zawyżenie kryteriów dokładnościowych w zakresie pomiarowych osnów sytuacyjnych (POS) na mPOS ≤ 0,05 m i szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej na mP ≤ 0,05 m, nie miałem wątpliwości, że ta[...]

Dokładność inwentaryzacji obiektów budowlanych technologią skaningu laserowego DOI:10.15199/50.2016.4.3


  Technologia skaningu laserowego będzie znajdować coraz szersze zastosowanie w inwentaryzacjach powykonawczych obiektów budowlanych. Inwentaryzacja tych obiektów metodą klasyczną nie nastręcza kłopotów w obowiązkowym określaniu błędów średnich mierzonych punktów. Inaczej mają się sprawy w przypadku określania błędów średnich współrzędnych i rzędnych punktów pozyskanych w wyniku obróbki danych ze skaningu laserowego. Słowa kluczowe: określanie błędów średnich mierzonych punktów, pomiar klasyczny punktów, pomiar punktów technologią skaningu laserowego, homologacja skanerów. Laser scanning technology will be increasingly used in the facilities’ as-built inventories. The inventory of these buildings using a classical method does not cause problems in mandatory determination of mean errors of measured points. In contrast to this, determination of the mean errors of ordinates and coordinates of points obtained by processing data from laser scanning, is slightly different. Keywords: determination of mean errors of measured points, the classic measurement of the points, the measurement points with laser scanning technology, homologation of scanners.Wprowadzenie do zagadnienia Obiekty budowlane definiuje Art. 3 Prawa budowlanego z 1994 r. Obiekty te powinny być po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej przedstawione na mapie zasadniczej przy pomocy znaków kartograficznych zestawionych w Rozporządzeniu z 2015 r. - rozdział 4. Bez wątpienia większość tych obiektów budowlanych można teraz zainwentaryzować technologią rewolucjonizującą współczesne pomiary, a mianowicie technologią skaningu laserowego, którą zarówno w zakresie geodezyjnego pomiaru terenowego wysokościowego jak i sytuacyjnego zaleca Rozporządzenie z 2011 roku [§37, §43]. Rynek skanowania w Polsce jak na razie jest w początkowym stadium, jednak firmy analityczne przewidują wzrost do ok. 10‒15% rocznie, co zauważone jest w niezbędniku GEODETY z 2015 roku. Bez wątpienia[...]

« Poprzednia strona  Strona 2