Wyniki 11-20 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Juliusz Winiarski"

Wpływ pH kąpieli na właściwości ochronnych powłok stopowych Zn-Fe-Mo osadzanych z kąpieli cytrynianowo-siarczanowych DOI:10.15199/40.2015.4.1


  Opisano wpływ pH kąpieli na morfologię i skład pierwiastkowy ochronnych powłok trójskładnikowych Zn-Fe-Mo. Wykazano, że powłoki osadzone przy pH 3,8÷4,4 nie zawierają istotnych ilości molibdenu. Proces indukowanego współosadzania molibdenu zachodzi dopiero przy pH 5,0 (0,2% wag. Mo) i wyższym. Wzrostowi pH kąpieli do 6,2 towarzyszy systematyczny wzrost zawartości Mo w stopie aż do 7,6% wag. W zakresie pH 3,8÷5,3 zawartość żelaza w stopie wzrasta od 0,4 do 1,8% wag., podczas gdy w zakresie pH 5,3÷6,2 jego zawartość wzrasta ponad dwudziestokrotnie aż do 43% wag. (przy pH 6,2). Zaobserwowano, że wzrost pH z 3,8 do 4,7 powoduje, że struktura otrzymywanych powłok ulega rozdrobnieniu. Powyżej pH 5.0, kiedy w powłoce obecny jest już molibden, ziarna przybierają postać płatków. Przy pH 5,7 powłoki stają się jednorodne i charakteryzują się typową mikrosferoidalną strukturą. Dlatego też można by przypuszczać, że powłoki Zn-Fe-Mo otrzymane przy pH ~5,7 charakteryzują się wyższą odpornością na korozję w porównaniu do powłok Zn-Fe. Dalsze zwiększanie pH (>5,9) jest niekorzystne - otrzymane powłoki są niehomogeniczne, proszkowe, słabo przyczepne oraz zawierają znaczne ilości wtrąceń tlenków. Słowa kluczowe: powłoki Zn-Fe, powłoki Zn-Fe-Mo, współosadzanie indukowane molibdenu, ALSV, SEM The effect of plating bath pH on the properties of protective ternary Zn-Fe-Mo alloy coatings deposited from citrate-sulphate solution The effect of plating bath pH on the surface morphology and chemical composition of the ternary Zn-Fe-Mo alloy coatings was investigated, due to the benefi cial infl uence of Mo on the corrosion resistance. It was revealed that deposits obtained at pH 3.8÷4.4 do not contain considerable amounts of molybdenum. Induced codeposition of molybdenum starts only at pH 5.0 (0.2 wt.% Mo) and higher. The increase in pH of plating solution to 6.2 results in a regular increase in Mo content in the alloy up to 7.6 wt.%. In the pH range of 3.8÷5.3 the c[...]

Conversion coatings with enhanced corrosion resistance deposited on electrogalvanized steel from titanium(III) chloride containing bath DOI:10.15199/40.2015.11.4


  Cr-free conversion coatings were deposited from a bath containing: titanium(III) chloride, fluorosilicic acid, hydrogen peroxide and oxalic acid. An XPS analysis of the coating deposited for 3 min showed titanium to be present mainly at the +4 oxidation state number and zinc at the +2 oxidation state number, in the form of oxides and hydroxides. Silicon forms silicates. DC polarization showed that the corrosion current densities for the coatings deposited for 30 s - 6 min were below 1 μA·cm-2 and lower than that of zinc coating. EIS and neutral salt spray test revealed that in order to ensure good protective properties deposition should be conducted for at least 3 minutes. Keywords: zinc coating, conversion coating, XPS, EIS Powłoki konwersyjne o zwiększonej odporności na korozję osadzane z kąpieli zawierającej związki Ti(III ) na stali ocynkowanej Bezchromowe powłoki konwersyjne otrzymano z kąpieli zawierającej: chlorek tytanu(III), kwas fluorokrzemowy, nadtlenek wodoru oraz kwas szczawiowy. Analiza XPS powłoki osadzanej przez 3 minuty wykazała obecność tytanu na +4 stopniu utlenienia oraz cynku w formie utlenionej, zarówno pod postacią tlenków jak i wodorotlenków. Na podstawie pomiarów polaryzacyjnych stałoprądowych obliczono szybkość korozji w 0.5 M NaCl powłok osadzanych w zakresie 30 s do 6 min, która była niższa od 1 μA·cm-2 oraz niższa od szybkości korozji porównawczej powłoki cynkowej. Badania zmiennoprądowe metodą EIS oraz test w komorze solnej pozwoliły stwierdzić, że dobre właściwości ochronne posiadają powłoki bezchromowe osadzane przez przynajmniej 3 minuty. Słowa kluczowe: powłoka cynkowa; powłoka konwersyjna, XPS, EIS 1. Introduction For many years zinc chromating was the most popular method, but today less harmful technologies based on Cr(III)-compounds are more suitable. In the literature on the subject one can find descriptions of Cr-free coatings containing molybdenum [1], cerium [2], silicon [3],[...]

The influence of iron and molybdenum on the corrosion process of protective ternary Zn-Fe-Mo alloy coatings in chloride solution DOI:10.15199/40.2016.4.2


  The structure and chemical composition of corrosion products of Zn coating, binary Zn-Fe(1.7% at. Fe) and ternary Zn-Fe- Mo (6.6% at. Fe, 1.9% at. Mo) alloy coatings after 24 hours exposure in 0.5 mol·dm-3 solution of NaCl were investigated. It was established that the presence of iron and molybdenum in the zinc alloy coating has a positive impact on the protective properties of the coatings and on the homogeneity of the layer of corrosion products. X-ray diffraction analysis of coatings revealed the presence of: zinc oxide, zinc hydroxide, zinc hydroxide carbonate and zinc hydroxide chloride. Moreover, the corrosion products are almost the same for all tested coatings, regardless of the fact that corrosion potentials of these coatings vary considerably. The ternary Zn-Fe-Mo coating exhibits the highest corrosion resistance among all investigated coatings during 24 h immersion. Keywords: Zn-Fe-Mo coating, electroplating; zinc corrosion, XRD, SEM Wpływ żelaza i molibdenu na proces korozji ochronnych trójskładnikowych powłok stopowych Zn-Fe-Mo w środowisku chlorkowym W artykule opisano wyniki badań struktury i składu chemicznego warstw produktów korozji wytworzonych na powierzchni powłok: Zn, dwuskładnikowej Zn-Fe (1,7% at. Fe) oraz trójskładnikowej Zn-Fe-Mo (6,6% at. Fe, 1,9% at. Mo) po 24 godzinach ekspozycji w 0,5 mol·dm-3 roztworze NaCl. Wykazano, że obecność żelaza i molibdenu w cynkowej powłoce stopowej ma pozytywny wpływ na jej właściwości ochronne oraz na jednorodność powstającej warstwy produktów korozji. Analiza rentgenowska wskazała jednoznacznie na: tlenek cynku, wodorotlenek cynku, hydroksywęglan cynku oraz hydroksychlorek cynku, jako główne produkty korozji badanych powłok w wodnym roztworze NaCl. Niezależnie od znacznych różnic w zmierzonych potencjałach korozji poszczególnych powłok, skład jakościowy produktów korozji był zbliżony, a najwyższą odpornością na korozję w ciągu 24 godzin ekspozycji charakteryzowała się [...]

The properties of zinc coatings electrodeposited on S235JR steel in choline chloride / urea deep eutectic solvent containing ZnCl2 DOI:10.15199/40.2018.4.1


  Introduction The conventional processes for electrodeposition of metals in aqueous plating baths are limited by the redox potential window of the solvent. By changing the solvent, this “window" can be expanded significantly. This advantage enables the opportunity to obtain new materials with a unique structure and other properties. Therefore, in recent years new solvents like ionic liquids (ILs) were developed [1]. Deep eutectic solvents (DESs) has been developed recently to overcome some disadvantages of ILs, like their toxicity and still high prices [4,6]. It is well known, that formation of DESs can be achieved just by mixing together two usually cheap and non-toxic components, which are able to form a eutectic mixture. DESs are characterized by extremely low vapor pressures and the lack of hydrogen evolution reaction. In this work, we investigate the electrodeposition of zinc on carbon steel from ZnCl2 using eutectic mixture of ChCl and urea (1:2 molar ratio). Cyclic volatammetry (CV) was used first to determine the reduction potential of zinc from DES. Than the electrodeposition was carried out at a constant current at temperatures from 40 to 70 °C in a classic electrolyzer. The morphology and corrosion of the obtained zinc coatings were investigated by scanning electron microscopy (SEM) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) measurements. 2. Experimental Zn coatings were electrodeposited at a current density jc = 1.0-4.6 mA cm-2 durin[...]

Electrodeposition of nickel coatings in choline chloride - ethylene glycol deep eutectic solve DOI:10.15199/40.2018.4.4


  It has recently been demonstrated that ionic liquids can be used for the electrodeposition of metal coatings including: Zn, Ni, Cr, Al, etc. [3]. The analogues of ionic liquids (ILs) can be formed from eutectic mixtures of a quaternary ammonium salt (i.a. choline chloride (ChCl) with a hydrogen bond donor species (i.a. ethylene glycol, urea or carboxylic acid) [7]. These liquids, denotes as deep eutectic solvents (DESs), have been also successfully used for electropolishing of metals [4], synthesis of nanostructures, and other applications [7]. Due to the virtually unlimited number of such liquids, the structure and properties of the coatings obtained from a particular DES may differ. Abbott et al. [5] showed that the morphology and composition of nickel coatings can be changed by the choice of DES (choline chloride : ethylene glycol or choline chloride : urea) and the addition of complexing agents. The same authors have demonstrated that the relatively high viscosity and low conductivity (both are characteristic for deep eutectic solvents) are not the rate determining factors for nickel deposition. Moreover the speciation is very different in the two liquids and this leads to different deposit morphologies. The DES liquid produces a morphology of Ni deposits which is nano-crystalline and has low surface roughness whereas the aqueous solutions (Watt’s bath) produced micro-crystalline deposits [2]. Deposition of bright and lustrous Ni coatings is more difficult because conventional brighteners, used in aqueous plating baths, does not work in DES. Therefore in recent years, the research are focused on finding new appropriate compounds for grain refinement [1]. In addition to the properties listed above, another advantage of deposition of nickel coatings in DES is their higher hardness, when compared to that obtained from conventional Watt̵[...]

Elektroosadzanie powłok chromowych z przyjaznych środowisku rozpuszczalników eutektycznych na bazie Cr(III) jako alternatywa dla klasycznego chromowania Cr(VI) DOI:10.15199/62.2018.8.19


  Eliminacja związków Cr(VI), stosowanych w procesach chromowania dekoracyjnego i technicznego, jest jednym z ważniejszych problemów we współczesnej galwanotechnice. Klasyczne technologie chromowania wykorzystują żrący i toksyczny bezwodnik kwasu chromowego CrO3, którego stężenie w kąpieli dochodzi nawet do 300 g/dm3. Z powodu kancerogenności związków Cr(VI) powstały liczne akty prawne1), wymuszające na producentach ograniczenie ich stosowania do zabezpieczeń antykorozyjnych. Jedną z prób rozwiązania problemu 97/8(2018) 1341 Prof. dr hab. inż. Bogdan SZCZYGIEŁ w roku 1974 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. W 2010 r. uzyskał tytuł profesora. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Zaawansowanych Technologii Materiałowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Specjalność - korozja metali, galwanotechnika, elektrochemia techniczna, inżynieria powierzchni. jest stosowanie kąpieli wodnych na bazie związków Cr(III), które jednak nie pozwalają na otrzymanie twardych technicznych powłok chromowych2). Wiele działań prowadzonych jest w kierunku całkowitej rezygnacji z chromu jako materiału powłokowego na rzecz powłok stopowych (np. Ni-Mo)3) lub powłok kompozytowych na osnowie tego stopu4). W ostatnich kilkunastu latach wzrosło zainteresowanie prowadzeniem procesów elektrochemicznych w cieczach jonowych (ionic liquids), a w literaturze zaczęły pojawiać się doniesienia o udanych próbach chromowania w takich rozpuszczalnikach5). Obecnie najwięcej uwagi poświęca się wykorzystaniu nowych cieczy jonowych, w tym chlorku tetrafluoroboranu 1-etylo-3-metyloimidazoliowego lub jego pochodnych6) obok stosowanego wcześniej chlorku 1-butylo- 3-metyloimidazoliowego7). Pewne niedogodności w stosowaniu cieczy jonowych, takie jak szkodliwe oddziaływanie na człowieka, duża wrażliwość na wilgoć i wodę, konieczność stosowania atmosfery ochronnej, problem utylizacji ścieków procesowych, a także wciąż bardzo wysoka cena s[...]

Corrosion resistance of 304 stainless steel after anodic polarization in choline chloride-oxalic acid non-aqueous bath DOI:10.15199/40.2019.3.3


  1. Introduction It has recently been demonstrated that deep eutectic solvents (DES) can be used for the electrodeposition of metal coatings including: Zn, Ni, Cr, Al, etc. [2,7] or synthesis of nanostructures [6]. This analogues of ionic liquids (IL) can be formed from mixtures of quaternary ammonium salt (i.a. choline chloride (ChCl)) with hydrogen bond donor (i.a. ethylene glycol, urea, carboxylic acids and so on) [6]. What is more interesting, DES may also be successfully used for electropolishing of metals [3-5]. According to Abbott et al. [3], the biggest advantages of DES that give them an advantage over currently used sulphate baths for electropolishing are: (i) high current efficiencies, (ii) negligible gas evolution at the anode/bath interface, and (iii) the DES bath is benign and non-corrosive. Summing up the current information available in the literature, the process of formation and dissolution the passive layer occurring at the metal / non-aqueous bath interface is crucial for the metal dissolution mechanism and determines the final surface morphology - i.a. roughness [1]. On the other hand, a very large number of possible eutectic mixtures, gives a wide range of possibilities for finding a suitable environment for a selected type of steel. Therefore, in this article, the anodic treatment of 304 stainless steel in a new potential solution for electropolishing: a mixture of choline chloride and oxalic acid (1:1 molar ratio) was investigated by potentiodynamic polarization. The morphology, and corrosion resistance of 304 steel as a function of exposure time to NaCl solution were analyzed by scanning electron microscopy (SEM) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). 2. Materials and methods The 304 stainless steel (surface finish No. 2B - a smooth, moderately reflective cold-rolled annealed and pickled) was used as the Preliminary studies on the possibility of electropolishing of 304 alloy steel in a new n[...]

Wybrane metody wytwarzania powłok ochronnych na magnezie i jego stopach

Czytaj za darmo! »

Magnez oraz jego stopy należą do najlżejszych materiałów konstrukcyjnych. Dzięki doskonałym właściwościom fi zycznym i mechanicznym są coraz powszechniej stosowane w przemyśle lotniczym, samochodowym oraz w elektronice. Magnez jest metalem reaktywnym i bardzo podatnym na korozję, szczególnie w środowiskach zawierających jony chlorkowe, co ogranicza obszar zastosowań stopów magnezu. Z tego względu konieczne jest zabezpieczanie powierzchni elementów magnezowych poprzez nakładanie dodatkowych powłok malarskich, powłok konwersyjnych czy powłok elektrochemicznych lub stosowanie procesów anodowania oraz osadzania powłok z fazy gazowej. W artykule opisano i porównano najczęściej stosowane metody modyfi kacji powierzchni stopów magnezu. Słowa kluczowe: stopy magnezu, odporność na korozję, elektroosadzanie, powłoka konwersyjna, anodowanie, PVD, zol-żel, platerowanie laserowe Possible methods of obtaining of protective coatings on magnesium and its alloys Magnesium and its alloys, which are the lightest structural metal materials with excellent physical and mechanical properties are being used in a wide range of structural applications in industries as aerospace, automotive, computer and electronic. Unfortunately, magnesium is a very active metal and easy to be corroded, particularly in chloride environment. This has hindered its widespread use in many fi elds. Common processes used to enhance corrosion resistance include paints, conversion coatings, anodizing, vapor deposition, electrochemical plating. This review details the state of the art in coating and surface modifi cation technologies for magnesium-based substrates. Keywords: magnesium alloys, corrosion resistance, electroplating, conversion coating, anodizing, PVD, sol-gel, laser cladding ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie Magnez oraz jego stopy ze względu na swoje w[...]

Wpływ modyfi kacji powierzchni stopu AZ91D na morfologię i odporność korozyjną - badania rozpoznawcze

Czytaj za darmo! »

Magnez i jego stopy są doskonałymi materiałami konstrukcyjnymi dla zastosowań, w których ważne jest obniżenie masy produktu. Niestety magnez jest metalem bardzo podatnym na korozję. Celem tej pracy była poprawa właściwości powierzchniowych stopu AZ91D, dzięki obróbce laserowej oraz osadzeniu powłoki konwersyjnej i powłoki Ni-P. Zbadano odporność na korozję i morfologię powierzchni po zastosowanych modyfi kacjach. Zaobserwowano korzystny wpływ obróbki laserowej na mikrostrukturę warstwy wierzchniej i na odporność korozyjną. Właściwości antykorozyjne poprawia także otrzymana powłoka konwersyjna. Słowa kluczowe: stop magnezu, odporność na korozję, powłoka konwersyjna, niklowanie bezprądowe, obróbka laserowa ochrona przed korozja 11/2010 s. 633-636 634 Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 11 1. Wprowadzenie Duże zainteresowanie magnezem spowodowane jest jego właściwościami, tj. małą gęstością (1,74 g·cm-3), wysoką stabilnością wymiarów, dobrą wytrzymałością mechaniczną, wysoką przewodnością cieplną oraz elektryczną. Magnez i stopy na bazie magnezu stosuje się coraz częściej jako materiały konstrukcyjne, co związane jest z intensywnym rozwojem przemysłu samochodowego, lotniczego, czy elektronicznego, który wymusza opracowywanie nowych rozwiązań wpływających na obniżenie masy produktu. Mimo wielu korzystnych cech możliwości jeszcze szerszego stosowania magnezu są ograniczone. Wynika to przede wszystkim z jego małej odporności na korozję. Metal ten jest bardzo podatny na korozję atmosferyczną oraz galwaniczną. Co więcej, z powodu niejednorodnej struktury stopów magnezu na styku różnych faz (α-Mg i β-Mg17Al12) powstają mikroogniwa galwaniczne [1]. Podatność na korozję może zostać zminimalizowana przez odpowiednią modyfi kację mikrostruktury i składu wierzchniej warstwy stopu, bądź przez nałożenie powłoki ochronnej. W ten sposób bez naruszenia głębszych obszarów stopu rozwiązany zostaje problem niedostatecznych właś[...]

Electrochemical impedance spectroscopy of Ni-Mo alloy coatings in 0.5 M NaCl solution DOI:10.15199/40.2017.4.2


  The corrosion resistance of Ni-Mo (11÷32 wt% Mo) alloy coatings during 72 h exposure in 0.5 mol·dm-3 solution of NaCl was investigated by means of EIS method. The highest corrosion resistance (charge transfer resistance >12 kΩ·cm2) among all investigated coatings was measured for Ni-Mo coatings with higher molybdenum content (21÷32 wt%). However, after 48-60 h of immersion, visible micro cracks appeared in Ni-28 wt% Mo and Ni-32 wt% Mo alloy coatings, probably due to the significant internal stresses. This phenomenon was observed especially for Ni-32 wt% Mo coating, and it was accompanied by an abrupt decrease in a charge transfer resistance from 8.7 to 2.7 kΩ·cm2 after 5 and 24 h, respectively. According to EIS results, coating containing 21 wt% Mo offers the best protective properties towards steel substrate. This may be associated with the existence of a compact, tight and very thin passive layer which does not undergo damage during exposure. Keywords: Ni-Mo coating; passive layer; electroplating, SEM, EIS Metodą EIS zbadano odporność na korozję powłok Ni-Mo (11÷32% mas. Mo) w czasie 72 h ekspozycji w 0,5 mol·dm-3 roztworze NaCl. Najwyższą odpornością na korozję (rezystancja przeniesienia ładunku >12 kΩ·cm2), spośród wszystkich zbadanych powłok, charakteryzowały się powłoki Ni-Mo o zawartości 21÷32% mas. molibdenu. Zauważono jednak, że po 36÷60 h ekspozycji, na powierzchni powłok Ni-28% mas. Mo oraz Ni-32% mas. Mo pojawiły się widoczne pęknięcia, których przyczyną są najprawdopodobniej duże naprężenia wewnątrz powłok. To zjawisko było szczególnie wyraźne w przypadku powłoki Ni-32% mas. Mo, bowiem towarzyszył mu gwałtowny spadek rezystancji przeniesienia ładunku z 8,7 do 2,7 kΩ·cm2 po odpowiednio 5 i 24 h ekspozycji. Zgodnie z wynikami pomiarów metodą EIS, powłoka Ni-Mo zawierająca 21% mas. Mo zapewnia najlepsze właściwości ochronne podłoża stalowego, pomimo nieznacznie niższej[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »