Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Józef Jasiczak"

Pomiary rzeczywistych rzędnych parcia samozagęszczalnej mieszanki betonowej na deskowanie DOI:10.15199/33.2016.06.36


  W artykule podjęto próbę wypełnienia niszy badawczej dostrzeganej w obszarze metod oznaczania rzeczywistych rzędnych parcia mieszanki betonowej na deskowanie. Opisana została najczęściej stosowana w warunkach realizacyjnych metoda pomiaru polegająca na oszacowaniu wielkości parcia na podstawie poziomu wytężenia ściągów deskowaniowych. Zostały przedstawione krajowe i zagraniczne przykłady zastosowania tej techniki. Jednym z nich są autorskie pomiary parcia przeprowadzone na budowie Centrum Kulturalno-Kongresowego w Toruniu. Zaprezentowane zostały ich wyniki oraz wysunięte na ich podstawie wnioski. Słowa kluczowe: deskowanie, technologiamonolityczna, parcie mieszanki betonowej.Technologia monolityczna jest aktualnie jedną z najczęściej stosowanychmetodwznoszenia obiektów budowlanych. Brak jednak badań związanych z realizacją obiektów w tej technologii dotyczącychm.in. poziomego parcia świeżej mieszanki betonowej na deskowanie. Parametr ten istotnie wpływa na koszty i bezpieczeństwo. Wielkość sił parcia działających na deskowanie zależy od wielu czynników, które mogą te siły potęgować lub ograniczać. Z badań doświadczalnych [2, 3, 4] wynika, że do najistotniejszych zmiennych wpływających na wielkość parciamieszanki betonowej na deskowanie należy zaliczyć: prędkość układania, konsystencję oraz temperaturę mieszanki betonowej, zastosowanie domieszek (plastyfikatory i superplastyfikatory, domieszki napowietrzające lub modyfikujące lepkość) oraz dodatków (popioły lotne, żużel wielkopiecowy, pyły krzemionkowe itp.), sposób układania oraz zagęszczania mieszanki, kształt oraz rozmiar ziaren kruszywa, ciężar objętościowy mieszanki, cechy deskowania - rozmiary, sztywność, chropowatość poszycia oraz szczelność, właściwości reologiczne mieszanki, stosunek wodno-cementowy. Duża liczba zmiennych determinujących wielkość parcia sprawia, że niezwykle trudno zbudować model precyz[...]

Projektowane i rzeczywiste cechy mechaniczne betonowej posadzki przemysłowej zbrojonej włóknami stalowymi DOI:10.15199/33.2017.09.06


  Możliwość doświadczalnej weryfikacji założeń projektowych w zrealizowanej konstrukcji jest trudna do spełnienia, gdyż powszechnie nie wykonuje się badań niszczących wykonanych elementów. Projektant bazuje na przyjętych teoriach obliczeniowych, szacując prawdopodobne cechymechaniczne materiałów i spodziewane wartości obciążeń [2]. Problem jest tylko taki, na ile założenia projektowe są spełnione i czy niespełnienie wymagań jest źródłemawarii. Dylemat ten jest przedmiotem analiz w artykule. Przedmiot analizy W zakładzie przemysłowym wykonano metodą bezspoinową posadzkę typu TAB_Floor z betonu cementowego klasy C25/30, o grubości 17 cm, ze stalowym zbrojeniem rozproszonym HE 35/0,75 w ilości 25 kg/m3 betonu. Odległość między szwami roboczymi przyjęto 36,00 x 30,00m.Wyspecyfikowano obciążenia stałe i zmienne oraz przyjęto następujące cechy betonu: fck = 30,0 MPa; fcm = 33,0 MPa; fctm,fl = 3,71 MPa, a w przypadku fctm,fl betonu z włóknem stalowym na poziomie 5,10MPa. Kierując się japońską normą JCI-SF4 [3], przyjęto wartość Re3 = 52%. Wykonana posadzka po rocznym okresie eksploatacji w wielu miejscach uległa zarysowaniu, a w niektórych silnemu spękaniu. Wycięto więc próbki belkowe o wymiarach 15 x 15 x 70 cm po trzy z miejsc silnie spękanych (oznaczenie grupy I) i zarysowanych (oznaczenie grupy II) i przystąpiono do badań laboratoryjnych. Przebieg i wyniki badań Wykonano badanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz badanie wytrzymałości równoważnej na rozciąganie przy zginaniu. Oszacowano ilość oraz przestrzenne rozmieszczenie użytego stalowego zbrojenia rozproszonego. Zginanie beleczek przeprowadzo[...]

Ochrona przed korozją i naprawa betonowych obiektów oczyszczania ścieków w ramach strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504


  Naprawy i ochrona konstrukcji betonowych przed korozją stanowią złożone i trudne technicznie zadanie, a zarazem istotne dla gospodarki. Opracowanie podstaw naukowych i wynikających stąd zaleceń technicznych wymaga całościowego - systemowego ujęcia. Europejski Komitet Normalizacyjny opracował obszerną, dziesięcioczęściową serię norm EN 1504 pod ogólnym tytułem "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji z betonu. Defi - nicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności". Przyniosły one wiele porządkujących działań i nowych inspiracji, stanowiąc próbę sformalizowanego ujęcia zagadnienia napraw według współczesnego stanu wiedzy i techniki. Należy jednak zauważyć, że dziedzina ta znajduje się nadal w dynamicznym rozwoju i jest przedmiotem dyskusji nie tylko w Europie. W artykule przedstawiono zwięźle objawy i przyczyny uszkodzeń konstrukcji betonowych, a następnie omówiono strukturę i zalecenia Norm Europejskich dotyczących napraw i ochrony betonu. Całość zilustrowano przykładem wykorzystania norm przy wykonaniu napraw konstrukcji obiektów oczyszczalni ścieków. Zwrócono uwagę na związki norm 1504 z normą PN-EN 206 i Eurokodem 2. Słowa kluczowe: beton, konstrukcja, materiał, naprawa, normalizacja, ochrona Anti-corrosion protection and repair of concrete structures of waste and water treatment plants in the framework of structure management strategy according to the European Standards from the series PN-EN 1504 Repairs of the concrete structures are complex and diffi cult technical task. The overall approach is necessary for establishing the scientifi c basis of repairing. The series of ten European Standards EN 1504 dealing with the products and systems for repair and protection of the concrete structures has been developed by the European Committee for Standardization. The series is an attempt of the formal expression of the problem with respect to up-to-date status of the knowledge and technology. The standards also giv[...]

Efektywność napraw belek żelbetowych cienką warstwą fibrobetonu cementowego


  Przedstawiono wyniki badań belek betonowych z alternatywnymi formami zbrojenia, przyjmując stały poziom objętościowy (1,65%) włókien krótkich stalowych i polipropylenowych oraz makrowłókien w postaci prętów stalowych 6mm. Najwyższą nośność i odporność na pękanie kompozytu wykazywały belki betonowe wzmacniane prętami stalowymi. Zarysowane i ugięte belki betonowe poddano procesowi naprawy.Wwarstwie rozciąganej nałożono 1,5 cm warstwę fibrobetonu o średniej wytrzymałości na ściskanie 139,2MPa oraz 25,5MPa na rozciąganie przy zginaniu i > 2,5MPa przy odrywaniu. Potwierdzono efektywność tak wykonanej naprawy i wskazano możliwości aplikacyjne metody. Słowa kluczowe: zarysowane belki żelbetowe,metoda naprawy, fibrokompozyt cementowy.Europejski Komitet Normalizacyjny opracował w ciągu ostatnich piętnastu lat zbiór dziesięciu norm, przyjętych do stosowania także w Polsce, pod ogólnym tytułem PN-EN 1504: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji z betonu. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Norma wskazuje, iż naprawa budowli to złożony sposób postępowania, mający na celu całkowite lub częściowe przywrócenie obiektowi wyjściowego lub wymaganego projektem stanu użytkowania [1, 2]. Dużą grupę rozwiązań stanowią systemy stosowane do naprawy i wzmacniania konstrukcji betonowych przywracające ciągłość i trwałość konstrukcji. Należą do nich: ● uzupełnienie lub wymiana wewnętrznych lub zewnętrznych prętów zbrojeniowych; ● zakotwienie prętów w przygotowanych wcześniej lub wywierconych otworach w betonie; ● doklejanie płyt wzmacniających; ● iniekcja rys i pustek poprzez ich wypełnianie; ● sprężanie (strunobeton lub kablobeton); ● nadkład zaprawy lub betonu o dużej wytrzymałości traktowany jako warstwa wzmacniająca uszkodzoną konstrukcję. Ostatnia metoda ma wiele przykładów realizacji opisanych w światowej literaturze, a dotyczących zarówno wzmacniania w warunkach [...]

« Poprzednia strona  Strona 2