Wyniki 11-20 spośród 49 dla zapytania: authorDesc:"Alicja MEUSZ"

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień DOI:


  1.Na rekompensatę z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym nie może liczyć właściciel, który utracił w związku z budową drogi publicznej, część działki na rzecz państwa lub gminy - uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016r. - sygn. akt. IIICZP33/16. Spółka nabyła na własność nieruchomość w styczniu 2007r. Stary plan zagospodarowania przestrzennego przewidywał na niej jedynie zabudowę mieszkalno -usługową i ogólnomiejską. Nowy plan zagospodarowania, uchwalony w 2009r., zmienił przeznaczenie części gruntu i na trzech wydzielonych działkach miała zostać wybudowana droga publiczna, która na podstawie art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) przeszła z mocy prawa na własność miasta. Mając na względzie cytowany przepis działki wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela (użytkownika wieczystego), przechodzą z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Stosowna decyzja została wydana w styczniu 2011r. a trzy miesiące później stała się ona ostateczna. Spółka zażądała odszkodowania za utracone działki, powołując się na zapisy art.36 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz.199) - bowiem jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę ziemię, a nie skorzystał z możliwości otrzymania odszkodowania za poniesio[...]

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień DOI:


  1.Gdzie poszukiwać aktu notarialnego…? W chwili obecnej nie ma jednego ogólnokrajowego spisu aktów notarialnych. Zatem, aby otrzymać wypis aktu notarialnego, bo poprzedni gdzieś zaginął, należy udać się do kancelarii notarialnej, w której był on sporządzony. Wydany przez notariusza wypis ma moc prawną oryginału. Kancelaria notarialna ma obowiązek przechowywać akty notarialne, testamenty lub protokoły przez 10 lat od daty ich wystawienia. Po upływie tego czasu przekazuje je do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii, w której został sporządzony. Do takiego archiwum trafią też oryginały aktów notarialnych, wtedy gdy notariusz zaprzestaje prowadzenia kancelarii. Zauważyć przy tym należy, że o wypis może ubiegać się osoba, która była stroną tego aktu lub ma interes prawny. Podstawa prawna: art. 3, art. 90 ustawy z dnia 14 lutego 1992 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 164); §7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym (Dz.U. Nr 33, poz. 147 ze zm.). 2. Nabycie spadku, dziedziczenie - informacje w rejestrach informatycznych. Do dnia 8 września 2016 r. funkcjonowały dwa rejestry informatyczne związane ze spadkami i dziedziczeniem: 1) Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia (RAPD) - gdy wszyscy spadkobiercy złożyli zgodne oświadczenia w kancelarii notarialnej, notariusz sporządzał protokół dziedziczenia. W dalszej kolejności, na podstawie tego prot[...]

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień. Jak prowadzić powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny? DOI:


  Drodzy Czytelnicy Przeglądu Geodezyjnego - upłynął już rok, od kiedy mogę przybliżyć przepisy i interpretacje prawne w rubryce "Pod paragrafem …". Wbrew pozorom zamieszczanie tekstów nie jest takie proste. Trzeba śledzić na bieżąco różne publikacje - począwszy od prasy, dalej publikowane treści nowych (lub nowelizowanych) aktów prawnych, a skończywszy na Internecie. I należy wybrać coś, co nie tylko zainteresuje Czytelników, ale być może przyda się w rozwiązaniu aktualnego problemu prawnego. A czas tak szybko biegnie i Redaktor Naczelna znów "puka" SMS-em lub mailem z zapytaniem - "Czy wsad już gotowy?" A w głowie pełno myśli, że należy znaleźć coś nowego, interesującego, aby dorównać kroku innym piszącym do Przeglądu Geodezyjnego. Myślałam długo i będąc w nastroju XI Konferencji Technicznej w Legnicy, tym razem postanowiłam zwrócić uwagę na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wprawdzie Konferencja ta poświęcona była koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ale nie sposób mówić o tej koordynacji, pomijając zagadnienia związane z jakością prowadzenia powiatowego zasobu. Zacząć należałoby od przypomnienia, kto jest kto, czyli jak jest zorganizowana Służba Geodezyjna i Kartograficzna w naszym kraju. Wydawać by się mogło, że sprawa jest trywialna, ale w pracy zawodowej często spotykam się z niewłaściwym rozumieniem struktury Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i poprawnym określaniu jej organów. Otóż przywołując zapisy art.6a ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz.1629) zauważamy, że Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy nadzoru geodezyjne[...]

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień DOI:


  Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w L., a Wojewodą D. - wskazanie Wojewody D. jako organu właściwego w sprawie wniosków K.K. i T.D. o wznowienie postępowania w przedmiocie scalenia gruntów (sygn. akt II OW 55/16) Uzasadnienie: wnioskiem z dnia 8 sierpnia 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. (dalej SKO) wystąpiło do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej NSA) o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między nim, a Wojewodą D. poprzez wskazanie, który z wymienionych organów jest właściwy do rozpatrzenia wniosków K.K. i T.D. o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją SKO z dnia 6 kwietnia 2011 r., utrzymującą w mocy decyzję Starosty Z. (dalej Starosty) z dnia 4 października 2010 r. w przedmiocie scalenia gruntów wsi N.W.Z. o powierzchni 1019,4970 ha i części wsi W. o powierzchni 185,0230 ha, gmina Z. o ogólnym obszarze scalenia 1204,5200 ha. W uzasadnieniu wniosku SKO wskazało, że wnioskiem z 14 sierpnia 2015 r. K.K. i T.D. wystąpili do Starosty o wznowienie postępowania zakończonego decyzją tego organu z dnia 4 października 2010 r. Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2016 r. Starosta odmówił wznowienia tego postępowania. Po rozpatrzeniu zażalenia na to postanowienie, Wojewoda D. - postanowieniem z dnia 13 maja 2016 r. - umorzył postępowanie odwoławcze w części dotyczącej zażalenia T.D. oraz uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie przed organem I instancji. W uzasadnieniu wskazano, iż właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku jest organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji, tj. SKO. Wniosek o wznowienie postępowania został przekazany przez Wojewodę do Kolegium, pismem z dnia 4 lipca 2016 r. Kolegium wskazało, że z dniem 16 października 2013 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o scal[...]

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień DOI:


  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. (dalej WSA) - sygn. akt II SA/Wr 211/16 oddalający skargę na decyzję DWINGiK w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmiany powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Małżonkowie M. złożyli do Starosty W. wniosek dotyczący zmiany w ewidencji gruntów i budynków powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nr 2, ze względu na jego rozbudowę. We wniosku podnieśli, że rozbudowa lokalu mieszkalnego została wykonana na powierzchni nieruchomości wspólnej, za zgodą pozostałych współwłaścicieli oraz, że uzyskali wszystkie niezbędne zezwolenia administracyjne do rozbudowy lokalu. Starosta wydał decyzję, w której odmówił wprowadzenia zmian, zgodnie ze złożonym wnioskiem. W uzasadnieniu swej decyzji organ podał, że zmiana powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w ewidencji gruntów i budynków, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - jako samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - następuje w trybie tych samych przepisów, co ustanowienie lokalu z zachowaniem przepisów prawnych ustawy o samodzielności lokali. Z tym rozstrzygnięciem nie zgodzili się wnioskodawcy i działający w ich imieniu pełnomocnik wniósł odwołanie od powyższej decyzji. Organ II instancji utrzymał w mocy decyzję Starosty W. po czym wnioskodawcy zaskarżyli decyzję DWINGiK do WSA. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: w niniejszej sprawie podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) - dalej Pgik- oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454). Podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budy[...]

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień DOI:


  Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - sygn. akt I OW 92/15 wskazujące organ właściwy do rozpoznania sprawy - tu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. (dalej SKO) - w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo K. z siedzibą w K. (dalej Nadleśnictwo) w sprawie udzielenia dostępu online do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie dostępu do pełnej bazy danych (orzeczenie prawomocne). Dnia 25 czerwca 2013 r. Nadleśnictwo, powołując się na art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, złożyło wniosek o dostęp do prowadzonej przez Prezydenta K. bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Organ ten odmówił dostępu do ww. rejestru m.in. z powodu braków formalnych tj. braku wniosku, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Nadleśnictwo K. złożyło odwołanie od decyzji Prezydenta K. do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej Wingik) jako organu odwoławczego wskazanego w pouczeniu wymienianej decyzji. Wingik zawiadomieniem przekazał odwołanie do SKO, jako właściwego do rozpatrywania spraw rozstrzygających, na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W uzasadnieniu wskazał, że w rozum[...]

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień DOI:


  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. (dalej WSA) - sygn. akt II SA/Wr 631/16 - z dnia 9 grudnia 2016 r. oddalający skargę na decyzję DWINGiK z dnia 11 lipca 2016 r. w przedmiocie odmowy wydania wypisu z rejestru lokali (orzeczenie nieprawomocne). Pełnomocnik A.K. - przedstawiciela ustawowego małoletniej L.G. pismem z dnia 12 kwietnia 2016 r. zwrócił się do ZGKiKM we W. o wydanie wypisu z rejestru lokali oraz wypisu z rejestru gruntów bez danych osobowych dla nieruchomości położonej we W. przy ul. … 9 m. 19. We wniosku jako wskazanie interesu prawnego wnioskodawczyni podano, że J.G. był właścicielem nieruchomości lokalowej położonej przy ul. … 9 m. 19. Po jego śmierci udział we własności został odziedziczony przez syna A.G., który zmarł w 2015 r. Wnioskodawczyni powołując się na przepis art. 931 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 925 tegoż Kodeksu, jako córka jest spadkobierczynią ustawową po A.G. Prezydent W. decyzją z dnia 12 maja 2016 r. odmówił wydania wypisu z rejestru lokali oraz wypisu z rejestru gruntów bez danych osobowych, wskazując brak wykazania interesu prawnego do uzyskania powyżej wymienionych dokumentów. W odwołaniu od powyższej decyzji pełnomocnik strony zarzucił wydanie decyzji z naruszeniem art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej Pgik) poprzez uznanie, że skarżącej nie przysługuje uprawnienie do uzyskania wypisu z rejestru lokali oraz wypisu z rejestru gruntów bez danych osobowych dla nieruchomości opisanej jak wyżej. Rozpatrując odwołanie WINGiK uznał, iż zaskarżoną decyzję P.W. w zakresie wydania wypisu[...]

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień DOI:


  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. (dalej WSA) - sygn. Akt II SA/Wr 818/16 - z dnia 7 marca 2017 r. uchylający zaskarżoną decyzję DWINGiK z dnia 15 września 2016 r. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków (orzeczenie nieprawomocne). W dniu 19.12.2012 r. A.N. wniósł o zmianę w operacie ewidencji gruntów i budynków polegającą na "wykreśleniu dotychczasowego użytku Bi o powierzchni 0,5128 ha, oznaczającego inne tereny zabudowane i wpisaniu (tak jak przed 20.04.2004 r.) B-RIIIb - grunty rolne zabudowane o powierzchni 0,3956 ha i B-RIVa - grunty rolne zabudowane o powierzchni 0,1172 ha". Wniosek nie zawierał uzasadnienia i załączników. Organ pierwszej instancji zawiadomił A.N., że jego wniosek nie może być uwzględniony, bowiem według rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków grunty z żądanym oznaczeniem powinny być zajęte pod budynek lub urządzenia służące do produkcji rolniczej. Tymczasem przedmiotowa działka według informacji zawartych w ewidencji gruntów zabudowana jest budynkami o funkcji: handlowo-usługowej, transportu i łączności i innej niemieszkalnej. Z korespondencji pomiędzy wnioskującym a organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków wynika, iż A.N. kupił działkę "jako grunty rolne zabudowane i działka została nieprawidłowo przekwalifikowana z urzędu zawiadomieniem z dnia 20.04.2004 r., ponieważ od początku do chwili obecnej jest na niej prowadzona działalność rolnicza, a jedynie na części gruntu działalność gospodarcza". Jednocześnie A.N. podtrzymywał wniosek złożony w dniu 19.12.2012 r. Decyzją z dnia 15 lipca 2014 r. organ I instancji odmówił dokonania wnioskowanej zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków. Stanowisko uzasadnił tym, iż w 2004 r. na wniosek prezydenta miasta wykreślono dotychczasowe użytki gruntowe i wpisano w ich miejsce użytek Bi, co nastąpiło zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków w[...]

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień DOI:


  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W.(dalej WSA) - sygn. akt II SA/Wr 848/15 - z dnia 16 marca 2016 r. oddalający skargę na decyzję DWINGiK z dnia 21 października 2015 r. w przedmiocie określenia wysokości należnej opłaty geodezyjnej za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej (orzeczenie prawomocne). Zaskarżoną decyzją organ utrzymał w mocy decyzję w sprawie określenia wysokości należnej opłaty geodezyjnej za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej. W uzasadnieniu organ na wstępie przedstawił przebieg dotychczasowego postępowania. Wniosek złożył pracownik Urzędu Miejskiego W., powołując art. 40b ust. 2 lit. a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej Pgik, obecnie Dz.U. z 2015 r., poz. 520). Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we W. wystawił Dokument Obliczenia Opłaty. Pełnomocnik Gminy W. wniósł o wyjaśnienie zasadności wymierzenia opłaty. W związku z tym Prezydent W. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wysokości opłaty, a następnie w decyzji określił wysokość opłaty w kwocie 150 zł. W odwołaniu Gmina W. wskazała, że wypis i wyrys był niezbędny do wyłączenia określonej działki gruntu z dotychczasowej księgi wieczystej w celu założenia dla niej nowej księgi wieczystej, a tym samym ujawnienia w nowej księdze wieczystej prawa[...]

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień DOI:


  Od 1 czerwca 2017 r. zacznie obowiązywać znowelizowany kodeks postępowania administracyjnego. Nowe rozwiązania zaproponowane do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. - dalej Kpa) mają przyśpieszyć wydawanie decyzji przez organy oraz zwiększyć zaufanie Polaków do administracji. Czytając szereg komentarzy dotyczących tej nowelizacji można wywieść, iż eksperci w tej dziedzinie oraz urzędnicy przypuszczają, że skutki tych zmian odczujemy najwcześniej za pół roku (o ile nie później). Dla administracji państwowej jak i samorządowej jest to bardzo poważna zmiana, bowiem nowelizacja wprowadza istotne zmiany w sferach: 1) zasad ogólnych postępowania administracyjnego - poprzez przyjęcie: zasady przyjaznej interpretacji przepisów - wprowadzony art. 7a stanowi, iż jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości, co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ; zasady współdziałania organów administracji publicznej - wprowadzony art. 7b stanowi, iż w toku postępowania organy administracji publicznej współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy; zasady bezstronności, proporcjonalności oraz równego traktowania w działaniach organów administracji publicznej; zasady pewności prawa - wprowadzony art. 8 § 2 stanowi, iż organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktyczny[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »