Wyniki 11-20 spośród 59 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Drobiec"

Metody wzmocnienia murowanych sklepień DOI:


  Wzmocnienie murowanych sklepień można wykonać na wiele sposobów. Kiedyś podstawowym rozwiązaniem było wykonanie opaski żelbetowej lub iniekcja zarysowań. Obecnie coraz częściej sięga się po inne, nowoczesne rozwiązania, do których należy zaliczyć zszycie rys prętami zbrojeniowymi lub zastosowanie laminatów FRP czy materiałów kompozytowych namatrycy cementowej FRCM.Wartykule opisano nowoczesne sposoby wzmacniania murowanych sklepień. Słowa kluczowe: murowane sklepienia, naprawa, zszywanie zarysowań, laminaty FRP, kompozyty FRCM.Dawniej podstawowymimetodami napraw murowanych sklepień byłowykonanie koszulki żelbetowej lub żelbetowych żeber, zastosowanie stalowych ściągów pod sklepieniem oraz iniekcja zarysowań żywicami epoksydowymi. Obecnie stosuje się nowoczesne rozwiązania, do których zaliczyć należy zszycie rys lub zastosowanie laminatów FRPczymateriałówkompozytowych namatrycy cementowej FRCM[1, 2, 3, 6, 10, 11]. W artykule opisano nowoczesne sposoby wzmacniania murowanych sklepień. Problem skutecznych napraw sklepień Zaprojektowanie skutecznej naprawy wymaga od projektanta indywidualnego podejścia do każdej konstrukcji, dokładnego poznania historii jej obciążania i dawnych technik budowlanych oraz znajomości nowoczesnych metod, które umożliwią przywrócenie sklepieniom ich pierwotnej nośności i sztywności [9, 11, 13]. Sposób naprawy zależy w dużym stopniu od zakresu uszkodzeń, a przed przystąpieniem do naprawy należy dążyć [...]

Analiza naprężeń i odkształceń w strefie podokiennej muru. Badania modeli ścian DOI:10.15199/33.2017.04.02


  W artykule przedstawiono wyniki badań modeli ścian w skali naturalnej, z dwoma otworami okiennymi. Analizowano je pod kątem porównania z publikowanymi wcześniej wynikami badań modeli strefy podokiennej. Na podstawie analizy wykresów naprężenie - odkształcenie ustalono, że poziome naprężenie w strefie podokiennej wynosi ok. 0,2 MPa. Słowa kluczowe: autoklawizowany beton komórkowy (ABK), elementy wapienno-piaskowe, strefa podokiennamuru, odkształcenia muru.Strefa podokienna jest jednym z takichmiejscwścianach, gdzie zarysowania występują powszechnie [1, 2, 5].Analiza tego zjawiska była podstawą do podjęcia badań strefy podokiennejmurów z elementów silikatowych i z betonu komórkowego, których wyniki opisano w [3, 4]. Interakcję między ścianą znajdującą się bezpośrednio pod filarem międzyokiennym a dalszymi obszarami muru odwzorowano w badaniach przez układ cięgnowy. Za j[...]

Problemy renowacji muru pruskiego na przykładzie Baszty Grodzkiej w Jeleniej Górze DOI:10.15199/33.2017.11.20


  Mur pruski, czyli ściana o szkielecie drewnianym wypełnionymmuremz cegły, znany jest od średniowiecza. Rozwiązanie to zyskało dużą popularność w XIX w., co przypisuje się m.in. zaleceniom władz pruskich wydanym w 1799 r. Nazwa mur pruski, choć wywodzi się z nazwy regionu, była stosowana znacznie wcześniej. Już w 1659 r., w jednym z najstarszych polskich podręczników [2], mowa jest o murowaniu w sposób pruski. Celem stosowania muru pruskiego było przyspieszenie procesu budowy i uzyskanie murów o lepszej ognioodporności w porównaniu ze ścianami drewnianymi. W średniowieczu mury wykonywano na zaprawach wapiennych, których czas wiązania był długi. Zastosowanie szkieletu drewnianego pozwoliło przyspieszyć prace budowlane. W typowych murach pruskich, po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości, część murowana współpracuje ze szkieletemdrewnianym w przenoszeniu obciążeń. Spotykane są również obiekty, w których mur pruski stanowi jedynie element dekoracyjny. Charakterystyka Baszty Grodzkiej PierwszemurymiejskiewJeleniejGórze wzniesione w XIV w. miały wysokość ok. 8 m i szerokość 1,5 m [3]. Przedmiotowa baszta zbudowana została w XV w., awXVIIw. zaadaptowana do celówmieszkalnych[...]

Sposoby oparcia stropów Vector na belkach wewnętrznych DOI:10.15199/33.2018.04.07


  Stropy zespolone zdobywają w kraju coraz większą popularność, co wynika przede wszystkim z szybkości montażu i łatwości ich wykonania [3 ÷ 5]. Można je różnie opierać na podporach wewnętrznych [1, 2, 6, 7]. Rozwiązania stropów zespolonych powinny być zgodne z zaleceniami normy PN-EN 13747 [9]. Stropy Vector powinny również spełniać wymagania zamieszczone w PN-EN 15037-1 [10]. W artykule zamieszczono przykłady rozwiązań oparć stropu Vector na belkowych podporach wewnętrznych[...]

Konstrukcje żelbetowe głównym tematem WPPK 2018 DOI:


  Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji (WPPK) po raz kolejny potwierdziły, że jest to największe specjalistyczne szkolenie zawodowe w polskim budownictwie. W XXXIII WPPK (6 - 9 marca br., Szczyrk), zorganizowanych przez gliwicki oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) we współpracy z oddziałami PZITB w Bielsku-Białej, Katowicach oraz Krakowie, wzięła udział rekordowa liczba 618 uczestników. Najliczniej reprezentowani byli projektanci konstrukcji oraz inspektorzy nadzoru. Przybyli także przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczych, producentów i importerów materiałów budowlanych, firm wykonawczych. Wśród honorowych gości obecni byli m.in. Ryszard Tryko[...]

Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu - analiza strefy wokół okna. Część 1 DOI:10.15199/33.2018.09.20


  Otwory w ścianach murowanych generują powstanie lokalnych koncentracji naprężeń. Miejsca wokół otworów są zatem szczególnie narażone na powstanie zarysowań [1, 3, 14]. W literaturze można znaleźć wiele analiz numerycznych, określających wpływ otworu na zachowanie się ściany murowanej [2, 12, 13], ale badań ścian w skali naturalnej nie wykonuje się wiele. Dzięki takim badaniom można dokonać weryfikacji poprawności obliczeń numerycznych.Wcyklu dwóch artykułówzamieszczone zostanąwyniki badań ścian z otworamiwskali naturalnej. Celembadań była analiza nośności i odkształcalnościwstrefach koncentracji naprężeń muru niezbrojonego i zbrojonego wykonanego zABKna cienkowarstwowej zaprawie systemowej z niewypełnionymi spoinami czołowymi. Przeprowadzono analizę ścian pod obciążeniem skupionym w postaci reakcji z systemowego nadproża. W związku z brakiem normowych wytycznych badania prowadzono wg autorskiej procedury. Artykuł dotyczy pierwszego etapu badań obejmującego analizę strefy przy otworze okiennym.Wpierwszej jego części zaprezentowane zostaną modele badawcze i stanowisko do badań, natomisat w drugiej, która ukaże sięwwydaniu październikowym-wyniki badań. Informacje na temat zachowania się nadproża podczas prezentowanych badań można znaleźć w artykułach [4, 11]. Modele badawcze Modele wzniesiono z bloczków z betonu komórkowego o grubości 180 mm, na systemowej zaprawie cienkowarstwowej. Znormalizowana wytrzymałość bloczka wynosiła fb = 4,0 N/mm2, wytrzymałość zaprawy na ściskanie fm = 6,1 N/mm2, wytrzymałość muru na ściskanie ftest = 2,97 N/mm2, moduł sprężystości E = 2040 N/mm2, a współczynnik Poissona γ = 0,18. Szczegółowe wyniki badań materiałowych opisano w pracach [5 ÷ 10].Wykonano badania sześciu ścian z jednym otworem okiennym. Na końcac[...]

Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu - analiza strefy wokół okna. Część 2 DOI:10.15199/33.2018.10.37


  Zastosowanie zbrojenia może powodować wzrost nośności i rysoodporności ściany o 10 - 20% [1, 2, 3]. Zbrojenie takie powinno być jednak bardziej efektowne w strefach koncentracji naprężeń, takich jak połączenia ścian prostopadłych [3, 4, 5] lub strefa wokół okna [5, 6, 7, 8].Wliteraturze trudno jest jednak znaleźć wyniki badań dotyczącewpływu zbrojenia na parametrymuruw strefach koncentracji naprężeń.Wartykule zamieszczono wyniki badań ścian w skali naturalnej.Analizowano wpływ zbrojenia na zachowanie się strefy wokół okna. Opis modeli i stanowiska badawczego zamieszczono w artykule [9]. Wyniki badań W tabeli 1 podano siły niszczące i rysujące modele, a na rysunkach 1 ÷ 3 podano zależność siła - odkształcenie, mierzone na ramkach pomiarowych usytuowanych przy otworze okiennym (4 ramki w każdym modelu - zobacz rysunek 2 w [9]). Wartości odkształceń pionowych przyjęto na podstawie wskazań czterech czujników usytuowanych bezpośrednio przy otworze okiennym. Oddzielnie analizowano wartości odkształceń poziomych z czujników zabudowanych wyżej oraz niżej. W badaniach modeli niezbrojonych i zbrojonychwidać podobny przebieg zależności Py - ε.Wykres siła - odkształcenie pionowe jest prawie prostoliniowy, aż domomentu zniszczenia. Przemieszczenia poziome, a co za tym idzie poziome odkształcenia, rejestrowane na niższych czujnikach są znaczniewiększewporównaniu z odkształceniami nawyższych poziomachmodelu. Związane to jest z faktem, że na dolnym poziomie na bazę pomiarową oddziałują już 1) Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa; lukasz.drobiec@polsl.pl Streszczenie.Wartykule zamieszczono rezultaty badań ścian zAutoklawizowanego Betonu Komórkowego (ABK) w skali naturalnej. Ściany wzniesiono z bloczków o grub[...]

Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy połączenia ścian prostopadłych. Część 1 DOI:10.15199/33.2018.12.09


  Miejscem częstego występowania koncentracji naprężeń są narożniki ścian i strefy połączenia ścian prostopadłych lub ścian usytuowanych pod kątem[ 2, 12].Wprzypadku gdy jedna z takich ścian jest bardziej obciążona, zarysowania zazwyczaj występują w okolicy ich styku. Przypadek taki jest dość powszechny iwystępuje, gdywbudynkach zastosowano stropy jednokierunkowo zbrojone i dachy oparto na tych samych ścianach co stropy, czyli w obiektach o podłużnym lub poprzecznym układzie konstrukcyjnym. Wpływ na powstanie koncentracji naprężeń w rejonach narożnikówścianmają również obciążenia termiczne i usytuowanie obiektu względem stron świata. O nośności strefy połączenia ścian decyduje wówczas wytrzyma[...]

Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu - analiza strefy połączeń ścian prostopadłych. Cz. 2 DOI:10.15199/33.2019.01.13


  Przyłożenie obciążenia przez układ cięgnowy nie spowodowało zarysowań w żadnym z badanych modeli. Rysy w modelach wystąpiły dopiero na skutek obciążenia przykładanego przez stalową ramę.We wszystkich modelach pierwsze rysy występowały jednak najpierw namniej obciążonej częścimodeluwokolicy połączenia z dłuższą ścianą, a dopiero później obserwowano zarysowanie na ścianie dłuższej w rejonie przewiązania ze ścianą krótszą. Po zarysowaniu model obciążano dalej, co skutkowało jedynie nieznacznym rozwarciem powstałych wcześniej rys. Tuż przed zniszczeniem (fotografia) obserwowano natomiast występowaniewielu odspojeńwzdłuż lica elementówmurowychwokolicy obciążenia. W modelach niezbrojonych stwierdzono pionową rysę rozdzielającą w styku ścian (fotografia a), natomiast w modelach ze zbrojeniem zniszczenie koncentrowało się w pierwszej warstwie elementów murowych (fotografie b i c). Analiza uzyskanych wyników Na rysunku 1 pokazano zależność naprężenie-odkształcenie pionowe badanych modeli. Naprężenia określono, przyjmując rozkład sił w elementach żelbetowych pod kątem 45°, a w murze zgodnie z PN-EN 1996-1-1 pod kątem 60° od poziomu przyłożenia siły. Ponadto na rysunku 1 zaznaczono zależność naprężenie-odkształcenie u[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »