Wyniki 11-20 spośród 58 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Sokólski"

XI Krajowa Konferencja - POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROTECHNICZNEJ

Czytaj za darmo! »

Kolejne spotkanie środowiska zajmującego się w Polsce techno logią ochrony katodowej miało miejsce w tym roku w Juracie w dniach 8-10 czerwca 2010 r. Była to XI Konferencja Naukowo-Techniczna "Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej", która odbywa się tradycyjnie w cyklu dwuletnim i obejmuje całokształt zagadnień związanych z ochroną przed korozją stalowych konstrukcji podziemnych i podwodnych (rurociągów, zbiorników, konstruk cji hydrotechnicznych, obiektów żelbetowych i in.). Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich i prezydium Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP. Celem konferencji jest stworzenie warunków do wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń oraz zachęcenie do dyskusji merytorycznych. Konferencja ta jest od wielu lat praktycznie jedynym forum w całości poświęconym problematyce technologii ochrony katodowej i zabezpieczeniom przeciwkorozyjnym konstrukcji podziemnych. Tradycyjne też jest i miejsce konferencji - Ośrodek "Neptun" w Juracie - jednoznacznie wybrane przez uczestników już po raz siódmy. Ta nie powtarzalna atmosfera tego ośrodka oraz jego otoczenia i tym razem nie zawiodły uczestników konferencji. Dopisała także pogoda. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Dzięki współpra[...]

Konferencja "Kor-Gaz-Net"

Czytaj za darmo! »

W dniach od 9 do 11 marca 2010 r. w hotelu "Wodnik" w Słoku k. Bełchatowa, jednym z największych i najpopularniejszych obiektów szkoleniowo-konferencyjnych w centralnej Polsce, odbyła się pierwsza konferencja "Miejsce technologii ochrony katodowej we współczesnym gazownictwie" (pod nazwą "Kor-Gaz-Net") zorganizowana przez Zarząd Oddziału w Łodzi Stowarzyszenia Naukowo- Techniczne[...]

Działalność Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją przy Zarządzie Głównym SEP w latach 2006-2010

Czytaj za darmo! »

W dniu 08.03.2006 w siedzibie NOT w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5 na plenarnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją wybrał na Przewodniczącego dr inż. Wojciecha Sokólskiego. Zdecydowano, aby zmniejszyć ilość członków Prezydium Komitetu do 8 osób. Na jednogłośnie przegłosowany wniosek przewodniczącego zebrania prof. dr inż. Władysława Dziuby w skład Prezydium wybrano dobrze pracujący zespół z poprzedniej kadencji, który ukonstytuował się w następujący sposób: 1. dr inż. Wojciech Sokólski - przewodniczący 2. prof. Władysław Dziuba - z-ca przewodniczącego 3. mgr inż. Marian Hanasz - z-ca przewodniczącego 4. mgr inż. Hanna Matus - sekretarz 5. mgr inż. Józef Dąbrowski - członek 6. mgr inż. Michał Jagiełło - członek 7. mgr inż. Maciej Markiewicz - członek 8. mgr inż. Wiesław Solarz - członek W okresie sprawozdawczym Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP prowadził swoją działal ność zgodnie z obowiązującym Statutem SEP i własnym Regulaminem zatwierdzonym na zebraniu wyborczym w dniu 8 marca 2006 r. W szczególności do przyjętych w tym okresie zadań Komitetu należało: - integracja i aktywizacja specjalistów, - inspirowanie postępu technicznego i normalizacji, - organizowanie wymiany myśli technicznej oraz doświadczeń naukowych, produkcyjnych i eksploatacyjnych, - inicjowanie i popieranie kształcenia oraz dokształcania kadry technicznej; - organizowanie odczytów, sympozjów, seminariów i konferencji, - udział w konferencjach naukowo-technicznych i innych imprezach krajowych i zagranicznych. W programie działania Komitet postawił sobie za zadanie doprowadzenie do podniesienia kultury technicznej w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji ochrony katodowej, a także jak najszerszego upowszechnienia tej technologii poprzez: - zwiększenie zakresu i popularyzację szkolenia kadr, - prowadzenie informacji o działalności Komitetu za pośrednictwe[...]

Ochrona katodowa stali zbrojeniowej w betonie - aktualny stan technologii, zakres zastosowania i wymagania normowe


  Stal zbrojeniowa w betonie nie jest narażona na korozję do czasu zmiany właściwości fi zykochemicznych betonu pod wpływem czynników agresywnych - ditlenku węgla i jonów chlorkowych, które z biegiem czasu penetrują w głąb konstrukcji żelbetowej. Beton, szczególnie wilgotny, jest w miarę dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego i dlatego stal może być w nim zabezpieczona przed korozją z wykorzystaniem ochrony katodowej. Referat omawia pokrótce podstawy ochrony katodowej żelbetu, stosowane podzespoły i elementy instalacji ochronnej oraz typowe zastosowania techniczne tej technologii. Omówione zostały także wymagania norm europejskich związanych z tą metodą ochrony przeciwkorozyjnej. Słowa kluczowe: żelbet, ochrona katodowa, zastosowania, normy Cathodic protection of reinforcing steel in concrete - present state of technology, scope of application and standard requirements Reinforcing steel in concrete is not subjected to corrosion until a change in physicochemical properties occurs of concrete under the infl uence of aggressive agents - carbon dioxide and chloride ions, which with time penetrate inside the reinforced concrete structure. Concrete, especially moist concrete, is a good electric current conductor and hence steel can be protected against corrosion with the use of cathodic protection. The paper describes the basis of reinforced concrete cathodic protection, applied sub-assemblies and protection installation elements, as well as typical technical applications of this technology. European standard requirements also have been described, connected with this anticorrosion protection method. Keywords: reinforced concrete, cathodic protection, applications, standards ochrona przed korozja 1/2011 1. Wprowadzenie Począwszy od pierwszych zastosowań żelbetu w XIX wieku, tworzywo to (dzisiaj powiedzielibyśmy kompozyt betonowo-stalowy) wykorzystywane jest powszechnie w budownictwie technicznym i mieszkaniowym z przeświadczeniem o j[...]

Ochrona katodowa - nowe zasady szkolenia


  Ustanowiona w roku 2006 i ofi cjalnie przyjęta przez Polski Komitet Normalizacyjny norma europejska PN-EN 15257 "Ochrona katodowa - poziomy kompetencji i certyfi kacja personelu ochrony katodowej" postawiła nie tylko jasno sformułowane wymagania dotyczące wymagań w stosunku do wiedzy i doświadczenia osób zajmujących się merytorycznie technologią ochrony katodowej, ale także pośrednio wskazała zasady szkolenia w tym zakresie. W normie określony jest program nauczania na 40-godzinnych kursach na poziom certyfi kacji 1. i 2. oraz wymagania dot. osiągnięć zawodowych osób ubiegających się o certyfi kację na poziomie 3. W opracowaniu zaprezentowano główne zasady nauczania podstaw teoretycznych oraz praktycznych ochrony katodowej wg normy oraz porównano je z praktyką nauczania akademickiego. Podzielono się doświadczeniami z organizacji i wyników przeprowadzonych kursów wg tego systemu. Słowa kluczowe: ochrona katodowa, szkolenie personelu, EN15257 Cathodic protection - new training principles The European Standard PN-EN 15257 "Cathodic protection - Competence levels and certifi cation of cathodic protection personnel", established in 2006 and offi cially adopted by the Polish Committee for Standardization, not only set out clearly formulated needs concerning requirements as to knowledge and experience of persons dealing with cathodic protection technology, but also determined training principles in this scope. The teaching program is determined in the standard for 40-hour courses at certifi cation level 1st and 2nd, as well as requirements concerning professional achievements of persons applying for certifi cation at level 3rd. In the elaboration main teaching principles have been presented of theoretical and practical foundations of cathodic protection acc. to the standard and they have been compared with academic teaching practice. Experience derived from this system courses organisation and obtained results has been shared. Keywords:[...]

Współczesne problemy ochrony katodowej


  Na kanwie historycznego rozwoju technologii ochrony katodowej zaprezentowano zasadnicze trudności w stosowaniu tej technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, która to stale wymaga obsługi przez wyspecjalizowany i doświadczony personel ochrony katodowej. Omówiono zachodzące zmiany w stosowaniu kryteriów ochrony katodowej oraz toczącą się obecnie dyskusję na ten temat wobec nowych rzeczywistych zagrożeń korozyjnych konstrukcji podziemnych. Przedstawiono istotę problemów stosowanych powszechnie technik pomiarowych i potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań w tej dziedzinie. Wskazano na korozymetrię rezystancyjną w zastosowaniach do oceny skuteczności działania ochrony katodowej, jako wiarygodne źródło informacji niewymagające do jego interpretacji angażowania specjalisty. Słowa kluczowe: ochrona katodowa, historia, kryteria, problemy, korozymetria Contemporary problems of the cathodic protection Basing on the historic development of cathodic protection technology, principal diffi culties have been presented in the application of this anticorrosion protection technology, still requiring operation by a specialist and experienced cathodic protection personnel. Proceeding changes in application of cathodic protection criteria have been described, as well as the presently conducted discussion on new real corrosion hazards to underground structures. The signifi cance of problems of generally applied measurement techniques has been indicated and the need for searching for new solutions in this fi eld as well. In applications for assessment of cathodic protection effectiveness resistance corrosimetry has been indicated as a reliable source of information not requiring which does not require a specialist as an interpreter. Keywords: cathodic protection, history, criteria, problems, corrosimetry ochrona przed korozja 7/2011 1. Wprowadzenie Słowo "problem" oznacza trudną sytuację, z której należy znaleźć wyjście, lub poważną sprawę, która wym[...]

19. Warsztaty - Ochrona przeciwkorozyjna konstrukcji podziemnych

Czytaj za darmo! »

W dniach 7-8 grudnia 2010 r. w Pradze w Hotelu Dorint Don Giovanni odbyły się 19. Warsztaty na temat ochrony przeciwkorozyjnej konstrukcji podziemnych. W wykładach i prezentacjach wystawców fi rmowych wzięło udział około stu specjalistów z tej dziedziny techniki. Spotkanie prowadził inż. Pavel Veleta, przewodniczący Komitetu Technicznego ochrony przed korozją Czeskiego Związku Gazowniczego (CPS). Referenci poruszyli wiele interesujących tematów związanych z problematyką ochrony przed ko[...]

Ochrona katodowa zbiorników podziemnych - stan techniki, normy i przepisy


  Potrzeba stosowania skutecznej ochrony przed korozją eksploatowanych w ziemi stalowych rurociągów i zbiorników służących do magazynowania i transportu substancji niebezpiecz nych (znajdujących się pod wysokim ciśnieniem, zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi oraz naturalnemu środowisku) nie podlega żadnej dyskusji. Cienka ścianka wykonana ze stali musi przez wiele lat eksploatacji wytrzymać obciążenia mechaniczne oraz zagrożenia wynikające z agresywności korozyjnej ziemi i innych czynników destrukcyjnych obecnych w tym środowisku (mikroorganizmów, prądów błądzących stałych i przemiennych). Doświadczenia ostatnich stu lat niezbicie wykazały, że uzyskanie skutecznego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego stalowych konstrukcji podziemnych możliwe jest jedynie przez jednoczesne zastosowanie odpowiednio dobranych powłok izolacyjnych oraz ochrony kato dowej, zewnętrznej ingerencji w procesy korozyjne za pomocą stałego prądu elektrycznego. Znamienne jest to, że efekt całkowitego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego można uzyskać wyłącznie za pomocą ochrony katodowej. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w przepisach amerykańskich, z których wynika, że stalowe konstrukcje metalowe zabezpiecza się przed korozją za pomocą ochrony katodowej i odpowiednio dobranych powłok izolacyjnych, których zadaniem jest jedynie zmniejszenie natężenia prądu ochronnego. Im lepsza powłoka izolacyjna, tym mniejsze zapotrzebowanie na prąd ochrony katodowej - i odwrotnie. Przypomnienie tych zasad wydaje się konieczne, ponieważ pomimo upływu lat oraz licznych w tej sprawie w tym czasie wystąpień środowisk zajmujących się profesjonalnie zagadnieniami ochrony przeciwkorozyjnej konstrukcji stalowych, technologia ochrony katodowej zbiorników podziemnych w Polsce nadal traktowana jest w wielu przypadkach marginalnie, i to zarówno przez projektantów, jak i dozór budowlany oraz techniczny. Chaos w tym zakresie wprowadzają niejednoznaczne przepisy i instrukc[...]

Terenowy poligon szkoleniowy ochrony katodowej


  Proces certyfi kacji personelu ochrony katodowej zgodnie z normą europejską PN-EN 12527 pociąga za sobą konieczność stworzenia powtarzalnych warunków podczas treningu i egzaminowania osób ubiegających się o certyfi kat w zakresie stosowania tej technologii. Niestety, zakres przewidzianych ćwiczeń, związanych przede wszystkim ze specjalistycznymi pomiarami na zabezpieczanych przed korozją obiektach, jest tak szeroki, że może być w sposób satysfakcjonujący przeprowadzony jedynie na specjalnie do tego celu wykonanym terenowym poligonie doświadczalnym. W opracowaniu krótko omówiono znane rozwiązania techniczne takich obiektów treningowych oraz przedstawiono koncepcję i możliwy zakres wykonania takiego poligonu dla potrzeb wdrożeniowych procesu certyfi kacji personelu ochrony katodowej w Polsce. Słowa kluczowe: ochrona katodowa, szkolenie personelu, poligon terenowy Cathodic protection training fi eld The cathodic protection personnel certifi cation process according to European Standard PN-EN 12527 involves the necessity of creating repeatable conditions during training and examining of persons applying for a certifi cate in the scope of application of this technology. Unfortunately, the scope of planned exercises connected primarily with specialist measurements on an object protected against corrosion is so wide, that it can be performed in a satisfying way only in a specially built experimental fi eld range. In the elaboration already known technical solutions have been shortly described of such training objects and the concept and the possible scope of constructing such a range for implementation needs of the cathodic protection personnel certifi cation process in Poland have been presented. Keywords: cathodic protection, personnel training, fi eld range ochrona przed korozja 8/2011 1. Wprowadzenie Technologia ochrony katodowej metalowych konstrukcji podziemnych i podwodnych, a także konstrukcji żelbetowych i wewnętrznych powie[...]

Od redakcji

Czytaj za darmo! »

Jak co roku w ósmym numerze Ochrony przed Korozją dokonujemy przeglądu wszelkiego rodzaju wydarzeń związanych z technologią ochrony katodowej. Trudno jest uchwycić, studiując nawet bardzo wnikliwie literaturę fachową ten moment, w którym w jakiejś dziedzinie następuje przełom czy epokowa zmiana. Spoglądając więc wstecz na ubiegły rok też w zasadzie nie widać dokonujących się przeobrażeń. Ochrona elektrochemiczna w wykonaniu technicznym wydaje się tak prosta i oczywista, że z pewnym zażenowaniem specjaliści z tej dziedziny tłumaczą jej zasady inwestorom i użytkownikom podziemnych i podwodnych konstrukcji metalowych. Na rynku pojawia się coraz to większa liczba "fi rm specjalistycznych", które zagospodarowują niemal wszystkie środki przeznaczone na ochronę katodową, głównie rurociągów i zbiorników podziemnych, nie zaprzątając sobie głowy nie tylko niuansami tej technologii, ale nawet zasadniczymi wymaganiami technicznymi. Zresztą chyba ten trend utrzymuje się od szeregu lat w odniesieniu do wszystkich technologii przeciwkorozyjnych, które - nie wiedząc dlaczego - traktowane są jako drugorzędne, pomocnicze czy marginalne. Jedynie w odniesieniu do własnej kieszeni i swoich problemów ludzie w tej dziedzinie wykazują większą czujność i zrozumienie. Dziś już nikt nie chce mieć zardzewiałego auta (chociaż jeździ), ani nikt nie wejdzie na zardzewiały statek (chociaż pływa) i nikt nie chce mieć zardzewiałego płotu (chociaż skutecznie oddziela go od sąsiada). A przecież chodzi tu tylko o estetykę, a nie funkcję otaczających nas przedmiotów stalowych. Niestety w wielu innych przypadkach, gdy sprawy są daleko poważniejsze i dotyczą szeroko pojętego marnotrawstwa, bezpieczeństwa, a nawet i życia ludzi, podejście do zagadnień korozji i związanych z nią problemów jest zadziwiająco lekceważące. Sprawa ta dotyczy w dużym stopniu technologii ochrony katodowej, która stosowana jest do obiektów s[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »