Wyniki 11-20 spośród 39 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Rokiel"

Hydroizolacje i okładziny ceramiczne niecek basenowych

Czytaj za darmo! »

Wielkość basenu to sprawa bardzo indywidualna. Baseny rodzinne bądź w hotelach lub pensjonatach są zazwyczaj niewielkich rozmiarów, inne są wymiary i kształt basenów sportowych. Istotne jest, aby kształt basenu był dostosowany do funkcji, jakie ma spełniać. Zalecenia projektowo-wykonawcze są takie same dla basenów sportowych, rekreacyjnych czy rodzinnych. Pamiętać należy, że basen to nie tylko niecka, ale także dodatkowe pomieszczenia użytkowo-funkcjonalne i techniczne oraz instalacje niezbędne do normalnego użytkowania obiektu. Niecka i elementy jej wyposażenia narażone są na stałe oddziaływanie wody pod ciśnieniem (w przypadku basenów leczniczych czy solankowych także wody zawierającej agresywne składniki), co wymusza stosowanie nie tylko materiałów odpowiedniej jakości, al[...]

Zasady wykonywania dachów zielonych

Czytaj za darmo! »

Przyczyną coraz większej popularności dachów zielonych jestm.in. rosnąca świadomość ekologiczna i powrót do proekologicznych rozwiązań, znacznie większe poszanowanie energii i chęć "oddania" środowisku naturalnemu terenów wykorzystanych pod zabudowę. Dach zielony to także lepsza możliwość zagospodarowania i wykorzystania coraz skromniejszych terenów w zabudowie wielkomiejskiej pod parkingi, zieleńce, skwery. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystywać do tego celu nawet elementy małej architektury. Wymaga to ścisłej współpracy architektów, projektantów i inwestorów, jednak końcowy efekt może być imponujący, szczególnie jeśli będzie nimprzemyślana kompozycja brył budynków wtopionych i otoczonych zielenią (fotografia), od góry (dach), od dołu (trawniki, zieleńce i s[...]

Ścieżki rowerowe i nawierzchnie parkingowe wykonywane z użyciem żywic syntetycznych

Czytaj za darmo! »

Właściwości żywic syntetycznych pozwalają na ich bardzo szerokie zastosowanie nie tylko do wykonywania posadzek przemysłowych, ale także warstwy użytkowej, np. ścieżek rowerowych, chodników, parkingów czy garaży. Technologia wykonania warstwy użytkowej (a więc i dobórmateriałów) musi być poprzedzona analizą oddziałujących na nią obciążeń oraz oczekiwań inwestora.Wymaga ona stosowania systemowych, sprawdzonych rozwiązańwcelu zapewnienia gotowej konstrukcji odpowiednich właściwości użytkowych. 63 ważne jest również zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania. Powierzchnia ścieżki rowerowej nawet podczas opadów nie powinna być śliska. Cechę tę uzyskano dzięki wykonaniu na niezwiązanej warstwie żywicy HARZ PU 3600 posypki ze specjalnego piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,7 [...]

Właściwości zapraw spoinujących

Czytaj za darmo! »

Do spoinowania można stosować zarówno cementowe jak i reaktywne zaprawy spoinujące. ich dobór zależy od obciążeń oddziałujących na powierzchnię płytek. Podział znaleźć można w PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. W normie tej znajdują się też podstawowe parametry cementowych i reaktywnych zapraw spoinujących. W przypadku zastosowania zewnętrznego oraz przy obciążeniu wodą bezwzględnie wymagana jest zmniejszona absorpcja wody (klasa cG 2 W), ponadto zaleca się zastosowanie materiału o podwyższonej odporności na ścieranie (chodzi o miejsca narażone na oddziaływanie zanieczyszczeń - np. na tarasach, balkonach czy posadzkach lub na silne czyszczenie - np. baseny) - będą to zaprawy klasy cG 2 W Ar. W przypadku basenów, ze wzgl[...]

Niezawodne hydroizolacje Weber Deitermann

Czytaj za darmo! »

Poprawne zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględne wymaganie bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że przyczyną wielu problemów powstających podczas eksploatacji obiektu jest wilgoć.Woda, wykorzystując wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnika do wnętrza konstrukcji. Trwałości fundamentów zagraża nie tylko wilgoć. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne, powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści, nawożenia pól, czy też procesów chemicznych, wnikają z wodą w fundamenty przez nieszczelne powłoki hydroizolacyjne, a następnie, na skutek kapilarnego podciągania wilgoci, są transportowane do wyższych części ob[...]

Uszkodzenia i sposoby naprawy bezszwowych izolacji wodochronnych

Czytaj za darmo! »

Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjno- materiałowe części budynku zagłębionej w grunciemusi pozwolić na wykonanie izolacji w postaci szczelnej wanny, całkowicie oddzielającej budynek od wilgoci/wody znajdującej się na zewnątrz. Stąd wynika podział hydroizolacji na: ● izolację poziomą ścian i ław fundamentowych; ● izolację pionową ścian przechodzącą w izolację cokołu; ● izolację poziomą podłógwpiwnicach. Materiały hydroizolacyjne można podzielić wg różnych kryteriów, np. rodzaju materiałów: bitumiczne (roztwory, emulsje, masy i lepiki asfaltowe, polimerowo- -bitumiczne masy uszczelniające - masy KMB, papy);mineralne (bentonity,mikrozaprawy); z tworzyw sztucznych (folie, membrany, polimerowe dyspersyjne masy uszczelniające - tzw. folie w płynie, powłoki [...]

Zalecenia techniczne uszczelniania podłoży pod okładziny ceramiczne

Czytaj za darmo! »

Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) to standardowa izolacja wodochronna pomieszczeń lub konstrukcji narażonych na obciążenie wilgocią/wodą lub agresywnymi mediami. Trudno sobie wyobrazić konstrukcję balkonu czy tarasu, basenu, pomieszczeń sanitarnych (prysznice) czy niektórych użytkowych (np. kuchnie w zakładach żywienia zbiorowego, posadzki w warsztatach samochodowych) bez odpowiedniego zabezpieczenia przeciwwodnego. Taką właśnie funkcję pełni uszczelnienie zespolone. Praktyka pokazuje, że zatrzymanie wilgoci na poziomie spodu płytki (z wyjątkiem specjalnych rozwiązań takich jak np. drenażowe odprowadzenie wody z połaci tarasu czy niecki z betonu wodonieprzepuszczalnego) to najlepszy sposób na zapobieżenie wnikaniu wody w element/konstrukcję i związanym z tym proce[...]

Posadzki przemysłowe z okładzin ceramicznych

Czytaj za darmo! »

W kuchniach ośrodków zbiorowego żywienia, pomieszczeniach w zakładach spożywczych, browarach, mleczarniach, rzeźniach, zakładach przetwórstwa rybnego, ubojniach, zakładach mięsnych itp. mamy do czynienia z obciążeniem wodą bieżącą lub wilgocią, częstym myciem, koniecznością dezynfekcji itp. W związku z tym, że woda zawiera agresywne związki chemiczne, środki czyszczące, możliwe jest także dodatkowe obciążenie mechaniczne. Rozwiązanie z okładziną ceramiczną (a więc w praktyce z uszczelnieniem zespolonym z elastycznej żywicy reaktywnej) wymaga nie tylko zaprojektowania ułożenia płytek, ale i określenia, w dokumentacji technicznej, konkretnego rodzaju płytek albo minimalnych parametrów, którymi muszą się one cechować. Płytki na posadzki przemysłowe muszą spełniać wymag[...]

Zasady stosowania zapraw do spoinowania

Czytaj za darmo! »

Spoina w okładzinie z płytek ceramicznych nie pełni tylko funkcji estetycznej, lecz przenosi także obciążenia oddziałujące na powierzchnię okładziny, a w niektórych przypadkach kompensuje odkształcenia, np. termiczne.Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych (ITB, 2006) uzależniają szerokość spoiny od wielkości płytek. Zalecana szerokość spoin wynosi odpowiednio przy płytkach o długości boku: ƒƒdo 100 mm - ok. 2 mm; ƒƒ100-200 mm - ok. 3 mm; ƒƒ200-600 mm - ok. 4 mm; ƒƒpowyżej 600 mm - 5-20 mm. W niektórych miejscach (np. na balkonach, tarasach) szerokość spoin 3-4 mm będzie jednak zdecydowanie za mała. Wynika to z analizy obciążeń termicznych (gradient roczny rzędu 100o C) i związanych z nimi odkształceń zarówno podłoża, jak i płytek. Niezależnie od wielkości zastosowanych płytek szerokość spoin powinna wynosić min. 5 mm. Na równie intensywne oddziaływania termiczne narażone są okładziny na elewacjach. Przyjmuje się, że powierzchnia spoin musi wynosić przynajmniej 6% powierzchni okładziny, a ich szerokość przynajmniej 6 mm przy maksymalnej powierzchni płytki 0,09 m2. Przy układaniu płytek na podłożach mających tendencję do uginania należy również stosować szersze spoiny przy mniejszych wymiarach płytek. W takich przypadkach producenci chemii budowlanej polecają tzw. elastyczne zaprawy spoinujące (nie należy mylić z elastycznymi masami do wypełniania dylatacji). Nieco inne są zalecenia niemieckie, np. norma DIN 18157 cz. 1 podaje następującą s[...]

Niezawodne hydroizolacje

Czytaj za darmo! »

Rozwiązania technologiczno-materiałowemarkiWeber Deitermann pozwalają na wykonanie izolacji w postaci szczelnej wanny, całkowicie oddzielającej budynek od wilgoci lub wody znajdującej się w gruncie. Podstawowymi składnikami systemów hydroizolacyjnych są dwa typy materiałów: mineralne mikrozaprawy uszczelniające (tzw. szlamy,m.in. weber.tec Superflex D1Piweber.tec SuperflexD2) oraz grubowarstwowe, modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniające (zwane masami KMB, np. weber.tec SUPERFLEX 10/100/100 S oraz weber.tec 922).Celowo użyto sformułowania rozwiązanie technologiczno-materiałowe, gdyż nie należy mówić o samym materiale hydroizol[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »