Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Pier Luigi Bonora"

Koncepcja zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów inżynierskich w Polsce


  Dokonano krótkiego przeglądu fi lozofi i zabezpieczeń antykorozyjnych w najważniejszych i najbardziej krytycznych dziedzinach takich jak: przemysł samochodowy, zbiorniki, konstrukcje nadbrzeżne, przemysł morski, budownictwo i infrastruktura miejska i drogowa. Dla dwóch ostatnich, dla których nie ma jednoznacznych procedur dotyczących zabezpieczeniach antykorozyjnych, rozważono dwie możliwe drogi postępowania: zastosowanie bardzo trwałych systemów antykorozyjnych wykonywanych przez specjalistyczne fi rmy pod certyfi kowanym nadzorem, co wymaga głębokiej wiedzy wszystkich zaangażowanych w proces zabezpieczeń antykorozyjnych, wysokich nakładów pierwotnych i odpowiednich uregulowań prawnych lub nastawienie się od razu na prace renowacyjne pozwalające źle zabezpieczonej konstrukcji "przeżyć" kilka lat dłużej. Podano przykłady dla obu rozwiązań. Słowa kluczowe: renowacja powłok antykorozyjnych, zniszczenia powłok, zabezpieczenia antykorozyjne The role of design and maintenance in extending service life of anticorrosive procedure An overview of the state of art of corrosion control in both design and service life inside the most widespread and technically critical fi elds like cars, containers, marine, offshore structures, buildings and infrastructure is done. For the last two ones, for which no fi xed procedure for anticorrosion is foreseen, two propositions are considered: to use either extremely durable, strictly supervised during application anticorrosion systems, which need knowledge, investment and governmental rules or to focus on maintenance works to allow badly protected construction to survive some more years. Examples are shown for each one solution. Keywords: maintenance of anticorrosion systems, coating failures, anticorrosion coatings 1. Wstęp Straty korozyjne sięgają średnio w krajach rozwiniętych 7% PKB (koszty pośrednie i bezpośrednie) [1], ale nie są one równo rozłożone we wszystkich dziedzinach życia, których dotyczą i w każd[...]

Edukacja korozyjna: stosowanie wiedzy naukowej w praktyce DOI:


  1. Wstęp Motto Kongresu EUROCORR 2018, który odbył się we wrześniu ubiegłego roku w Krakowie: "Applied Science with Constant Awareness" pozwala sformułować kilka uwag o liczącym blisko sto lat problemie rozbieżności pomiędzy kosztami korozji a brakiem świadomości roli tych kosztów, jak gdyby nie była to istotna kwestia. Według National Oceanic and Atmospheric Administration (USA) w latach 1980-2016 Stany Zjednoczone doświadczyły 203 poważnych klęsk żywiołowych związanych ze zjawiskami pogodowymi i zmianami klimatycznymi, które skutkowały stratami w wysokości 878 miliardów dolarów (ok. 24 miliardy rocznie). Roczny koszt korozji jest około dwunastokrotnie wyższy, ale brakuje świadomości tego tak ogromnego społecznego i ekonomicznego obciążenia. Trzeba pamiętać, że nauka o korozji jest dojrzałą dyscypliną, utrwaloną w kilku precyzyjnych regułach, które muszą być rygorystycznie zastosowane, aby rozpoznać w obiekcie warunki graniczne, znane jako «środowisko korozyjne", czyli krytyczne parametry sklasyfikowane, zbadane, ustandaryzowane i zminimalizowane za pomocą zintegrowanych rozwiązań. Powinny być one dobrze poznane i stosowane przez tych, którzy zaprojektują obiekt przeznaczony do istnienia w nieuchronnie agresywnym środowisku i który musi być zaopatrzony w odpowiedni program postępowania i utrzymania we właściwym stanie technicznym w czasie jego eksploatacji. Konieczne jest przestrzeganie ogólnej zasady uzyskania stopnia niezawodności dla poszczególnych składowych, tym bardziej, im istotniejsza jest rola, jaką one odgrywają. 2. Badania kosztów korozji Idąc dalej, część kosztów korozji stanowią koszty pośrednie, w tym koszty związane ze wstrzymaniem produkcji, dodatkowe koszty towarów lub usług, spory prawne, opóźnienia, ale najistotniejsze są straty ludzkiego życia i zdrowia.Po raporcie Uhliga dla ONZ z 1949 r. [1] w wielu krajach przeprowadzono analizy kosztów korozji, z użyciem różnych algorytmów i, w konsekwencji, wyn[...]

« Poprzednia strona  Strona 2