Wyniki 11-20 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar Izdebski"

Geoinformatyka przyjazna geodecie. Rola numeracji adresowej w infrastrukturze danych przestrzennych państwa DOI:


  Zgodnie z obietnicą w aktualnym numerze przedstawię najistotniejsze informacje związane z udostępnianiem informacji zgromadzonej w rejestrze PRG oraz poinformuję o stanie aktualności rejestru adresowego. Najprostszy dostęp do danych adresowych przechowywanych w rejestrze PRG jest możliwy przez usługę sieciową WMS funkcjonującą pod adresem: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/ G2_PRGAD_WMS/MapServer/WMSServer Usługa oferuje dostęp do prezentacji graficznej (mapy) podstawowych informacji adresowych i może być wykorzystywana w dowolnym oprogramowaniu po[...]

Standaryzacja powiatowych usług sieciowych dotyczących danych EGiB DOI:


  W styczniowym numerze Przeglądu Geodezyjnego opisałem podstawową usługę danych przestrzennych, jaką jest usługa WMS. Skrót WMS pochodzi od angielskiego określenia Web Map Service. Usługa WMS jest standardem opracowanym przez organizację OGC (Open Geospatial Consortium), która zrzesza ponad 450 firm, agencji rządowych i uniwersytetów zajmujących się danymi przestrzennymi. Usługa WMS służy do udostępniania map w postaci rastrowej za pomocą interfejsu HTTP i jest dzisiaj podstawą publikacji danych przestrzennych w Internecie. Istota usługi polega na tym, że serwer WMS na bazie posiadanych danyc[...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie Znaczenie standaryzacji powiatowych usług sieciowych dotyczących danych EGiB DOI:


  Wpoprzednim numerze PG opisałem ogólnie proces standaryzacji i walidacji (sprawdzenia poprawności) powiatowych usług sieciowych dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków. W obecnym numerze chciałbym jeszcze raz wyraźnie zaakcentować potrzebę standaryzacji tych usług i dodatkowo wyjaśnić kilka istotnych szczegółów z nimi związanych. Potrzeba taka istnieje, gdyż ze spotkań, które ostatnio odbyłem i z otrzymanej korespondencji urzędowej wynika, że problem jeszcze nie do końca jest zrozumiały i niektórzy geodeci powiatowi patrzą na dane EGiB jak na dane o charakterze lokalnym, nie dostrzegając potrzeby widoczności tych danych na poziomie krajowym. Chciałbym więc zwrócić uwagę, że aktualne i wiarygodne dane ewidencji gruntów i budynków znajdują się jedynie w jednostkach samorządowych szczebla powiatowego. To starosta na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne prowadzi ewidencję gruntów i budynków (art. 7d pkt 1 lit. a korzystatiret pierwsze). W zaso-bach danych zgromadzonych w GUGiK nie[...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie Wykorzystanie funkcjonalności ZSIN do komunikacji systemów EGiB z EKW DOI:


  W poprzednim numerze PG opisywałem szczegóły związane z walidacją powiatowych usług sieciowych dotyczących ewidencji gruntów i budynków i zachęcałem powiaty, nieposiadające tych usług, do ich szybkiego utworzenia. Prowadzone działania przyniosły oczekiwane efekty i od 13 grudnia 2018 r. usługi sieciowe wszystkich powiatów są już dostępne i włączone do prowadzonej przez GUGiK usługi zbiorczej Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów, funkcjonującej pod adresem: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencji- Gruntow. Wśród 380 usług powiatowych, ponad 200 jest zgodnych pod względem prezentacji i funkcjonalności ze specyfikacją opracowaną przez Zespół ds. opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W mniejszej liczbie usług (ok. 40), dostępne są także numery KW, a mniejsza liczba wynika z niejednoznacznych interpretacji zapisów prawa w tej kwestii. W związku z tym Główny Geodeta Kra[...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie DOI:

Czytaj za darmo! »

Usługa przeglądania WMTS W poprzednich numerach wiele pisałem o usłudze przeglądania WMS, czyli Web Map Service. Istota usługi polega na tym, że parametry zapytania kierowane są do serwera, a serwer na podstawie posiadanych danych generuje ich graficzny obraz (mapę) i zwraca użytkownikowi. W obecnym numerze zaprezentuję usługę Web Map Tile Service (WMTS), która jest także usługą przeglądania, podobną do usługi [...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie DOI:


  Usługa KIEG - historia i stan aktualny Koncepcja zbiorczej usługi WMS, dotyczącej danych ewidencyjnych, o nazwie Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) została opracowana przez firmę Geo-System Sp. z o.o. w roku 2017 na bazie doświadczeń z licznych wdrożeń systemów informacji przestrzennej w jednostkach samorządowych. Produkcyjnie usługa została uruchomiona w lipcu 2017 r. pod adresem: http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow, integrując w sobie powiatowe usługi WMS z ok. 200 powiatów. Znaczącym krokiem do rozwoju usługi KIEG było jej włączenie do serwisu geoportal.gov.pl, co miało miejsce 28 września 2017 r., ponieważ od tego dnia jej wykorzystanie wzrosło [...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) DOI:


  Wpoprzednim odcinku opisałem szczegółowo zbiorczą usługę WMS o nazwie Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG), która zapewnia możliwość wygenerowania mapy ewidencji gruntów i budynków dla dowolnego obszaru kraju. Aby jednak efektywnie korzystać z danych ewidencji gruntów i budynków na poziomie kraju, należy jeszcze zapewnić możliwość zlokalizowania dowolnej działki ewidencyjnej na podstawie jej identyfikatora, czyli inaczej mówiąc uzyskania współrzędnych opisujących jej granice. Mając współrzędne punktów opisujących działkę, można już określić przestrzennie obszar zainteresowania, pobrać odpowiedni fragment mapy (usługą KIEG) i[...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) - cd. DOI:


  Wpoprzednim miesiącu opisałem historię powstania usługi ULDK i szczegółowo jedną z dwóch podstawowych funkcji udostępnianych w usłudze, tj. możliwość zlokalizowania dowolnej działki ewidencyjnej na podstawie jej identyfikatora, czyli inaczej mówiąc uzyskania współrzędnych opisujących granice działki (geometrii działki), co schematycznie przedstawiono na rys. 1. Od przedstawionej powyżej funkcjonalności pochodzi nazwa całej usługi ULDK, ale usługa posiada jes[...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) - cd. DOI:

Czytaj za darmo! »

Wpoprzednich dwóch miesiącach opisywałem usługę ULDK w zakresie jej podstawowych funkcji związanych z lokalizowaniem dowolnej działki ewidencyjnej, czyli inaczej mówiąc uzyskania współrzędnych opisujących granice działki (geometrii działki). Usługa realizuje to na podstawie identyfikatora działki ewidencyjnej lub na podstawie współrzędnych dowolnego punktu leżącego we wnętrzu lokalizowanej działki. Uogólniony schemat takiej lokalizacji prz[...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) - podsumowanie DOI:

Czytaj za darmo! »

W poprzednich kilku miesiącach opisywałem funkcjonalności usługi ULDK, czasem wprost z ich powstawaniem i rozwojem. Z funkcjonalności, które nie zostały jeszcze opisane, pozostała jedna, ale dosyć istotna. Jest to opracowana na początku czerwca 2019 r. funkcjonalność związana z wyszukiwaniem działki na podstawie "nazwy obrębu" i "numeru działki". Wyszukiwanie takie nie zawsze jest jednoznaczne i czasami można w jego wyniku otrzymać kilka lub kilkanaście działek ze względu na powtarzające się nazwy obrębów, np.: https://uldk.gugik.gov.pl/?request=GetParcelByIdOrNr&id=Krzewina 134 W prz[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »