Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Wit Derkowski"

Złącza w prefabrykowanych konstrukcjach ścianowych DOI:10.15199/33.2018.02.10


  Prefabrykacja betonowa w Polsce przeżywa w ostatnich latach odrodzenie i powoli zwiększa swój udziałwrynku budowlanym.Dotyczy to przede wszystkim obiektów o konstrukcji szkieletowej. Fakt ten oznacza, że inwestorzy, projektanci i wykonawcy potrafią zidentyfikować zalety, jakie niesie ze sobą wykorzystanie elementów wykonanych poza placem budowy.Wprzypadku obiektów wielkopłytowych w ostatniej dekadzie XXw. nastąpiławnaszymkraju zapaść, spowodowana powszechnymi opiniami o niskim standardzie tego budownictwa, połączonym z monotonnym wyglądem obiektów. Wniektórych krajach europejskich budynki wielkopłytowe cieszą się jednak nieustającą popularnością - jako przykładmożna podać Finlandię, gdzie wznosi się coraz bardziej komfortowe i wyróżniające się pod względem estetycznym osiedla mieszkaniowe. Należy podkreślić, że w przypadku obiektówo konstrukcji ścianowej do osiągnięcia zamierzonego celu, tj. dużej trwałości obiektu, estetyki oraz pracy zgodnie z założonymschematem- decydujące znaczenie ma odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie złączy między prefabrykatami. Rola połączeń w konstrukcji prefabrykowanej Kształtowanie iwymiarowanie połączeń jest jednym z najistotniejszych zagadnień w projektowaniu konstrukcji prefabrykowanych, dlatego też ciągłej optymalizacji podlega przede wszystkimasortyment rozwiązań, który stanowił słaby punkt dawnej prefabrykacji [3]. Złącza powinny przede wszystkim zapewniać nośność w całym okresie przewidywanej trwałości, nie mniejszą niż nośność samego elementu. Gwarancja bezpieczeństwa konieczna jest nie tylko w przypadku przewidywanych warunków pracy konstrukcji, ale takżewsytuacjachwyjątkowych [6].Niezbędne jestwięc uzyskanie odpowiedniej ciągliwości złącza, umożliwiającej przenoszenie stosunkowo dużych odkształceń plastycznych bez utraty nośności, a także spełnianie wymagań bezpieczeństwa pożarowego wzakresie nośności, izolacyjności i szczelności ogniowej, sprecyzowanychwWarunkach [...]

Najnowsze kierunki rozwoju stropów betonowych DOI:10.15199/33.2019.04.04


  Poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcji stropowych zazwyczaj sprowadzało się do prób realizacji przęseł o coraz większej rozpiętości, co umożliwia wykorzystywanie technologii sprężania oraz stosowanie coraz lepszych materiałów, np. betonów specjalnych [2]. Przegląd najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie stropów pokazuje, że obecnie motorem innowacji są rozwiązania pozwalające na rozmieszczenie różnego typu instalacji w grubości stropu, zmniejszających jego ciężar własny, a także wykorzystanie konstrukcji stropowej do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach. Wbudownictwie zazwyczaj mówimy o innowacjach produktowych, czyli wprowadzaniu wyrobów, które są nowe lub udoskonalone pod względem właściwości bądź zastosowania lub o innowacjach procesowych, oznaczających wdrażanie znacznie ulepszonych metod produkcji. Warto jednak podkreślić, iż rozróżnia się różne skale wdrażania innowacji: międzynarodową (np. europejską); krajową lub zaledwie regionalną. Tak więc innowacjami nie są wyłącznie nowe, wcześniej nigdzie na świecie niestosowane rozwiązania, ale mogą być także lokalne wdrożenia ulepszonych produktów lub technologii. Zmniejszenie ciężaru konstrukcji Wwielu obiektach, już na etapie projektowania, wskazane jest odciążenie konstrukcji w celu redukcji obciążenia przekazywanego przez fundament na podłoże gruntowe. W przypadku konstrukcji stropowych pozwala to na zwiększenie rozpiętości przęsła, zmniejszenie liczby lub zastosowanie smuklejszych podpór, eliminację żeber czy podciągów wysuniętych poniżej dolnej powierzchni płyty stropowej, a także skutkuje zmniejszeniem zużycia materiałów (wbudowanego betonu oraz stali zbrojeniowej). To wszystko przyczynia się z kolei do rozwoju budownictwa zrównoważonego przez redukcję zużycia zasobów naturalnych oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Odciążenie stropów można uzyskać np. przez stosowanie płyt otworowych lub wbudowanie wkładów odciążających. [...]

Ściany warstwowe - efektywne rozwiązanie nowoczesnej prefabrykacji DOI:10.15199/33.2017.04.06


  Streszczenie. Artykuł porusza problem wznoszenia konstrukcji z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych. Przedstawia zalety zastosowania prefabrykowanych ścian warstwowych w stosunku do tradycyjnej technologii monolitycznej oraz omawia wybrane rozwiązania konstrukcyjne. Słowa kluczowe: beton prefabrykowany, ściany warstwowe, ściana typu sandwich.Prefabrykacja, ze względu na wiele zalet, pełni bardzo ważną rolę w budownictwie europejskim. WPolsce również nabiera coraz większego znaczenia, co wynika przede wszystkim z możliwości wykorzystania nowoczesnych linii technologicznych w połączeniu z zastosowaniem innowacyjnych materiałów. Inwestorzy, projektanci i wykonawcy chętnie skłaniają się ku rozwiązaniom znacznie skracającym czas trwania inwestycji, które przy obecnym poziomie technologicznym są również atrakcyjne wizualnie i funkcjonalne. Dobrym przykładem możliwości, jakie daje prefabrykacja, są ściany warstwowe typu sandwich. Typologiczny podział ścian Ściana to element konstrukcyjny, którego jeden z wymiarów (grubość) jest znaczniemniejszy od dwóch pozostałych, a główne obciążenia działają w płaszczyźnie środkowej. Ściany oprócz przenoszenia obciążeń stałych i zmiennych pełnią również funkcję izolacji akustycznej i termicznej, a także mogą stanowić bariery wydzielające strefy pożarowe - liczne wymagania w tej kwestii zawarte zostały w RozporządzeniuMinistra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [5]. Stosowanie prefabrykatów warstwowych typu sandwich na ściany zewnętrzne jest bardzo efektywnym rozwiązaniem, które gwarantuje spełnienie wszystkich wymagań przy minimalnym lub zerowym nakładzie prac dodatkowych w miejscu wbudowania. Z konstrukcyjnego punktu widzenia można wyróżnić trzy typy ścian: nośne, samonośne oraz osłonowe. Ściany nośne przenoszą całość obciążeń z elementów powiązanych na fundamenty. Ściany samonośne, które z główną konstrukc[...]

Projektowanie płyt stropowych wykonanych z elementów prefabrykowanych DOI:10.15199/33.2017.04.08


  Wartykule omówiono zagadnienia dotyczące prawidłowego zaprojektowania wieńców oraz styków podłużnych pomiędzy elementami stropowymi, istotnie wpływających na zapewnienie sztywności przestrzennej szkieletowych konstrukcji prefabrykowanych. Przedstawiono także praktyczne wskazówki dotyczące kształtowania i realizacji płyt stropowych wykonanych z elementów prefabrykowanych, które pozwalają na zastosowanie tarczowego modelu pracy takich stropów. Słowa kluczowe: sztywność przestrzenna, tarczowa praca płyt stropowych, styki podłużne, wieńce.Projektowanie stropów prefabrykowanych nie może się sprowadzać jedynie do zaprojektowania (lub czasem tylko doboru) pojedynczego elementu prefabrykowanego. Projektant zobligowany jest do analizy pracy całej tarczy stropowej, jako układu elementów współpracujących ze sobą oraz oddziałujących na pozostałe części konstrukcji, którama za zadanie przenosić nie tylko obciążenia pionowe, ale również poziome. Ponadto tarcze stropowe mogą odgrywać ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektu w przypadku wystąpienia obciążeń wyjątkowych. Sztywność przestrzenna obiektu Zagwarantowanie sztywności przestrzennej jest szczególnie ważne w przypadku szkieletowych konstrukcji prefabrykowanych, ponieważ należy do najistotniejszych czynników decydujących o zapewnieniu bezpieczeństwa całego budynku. Projektanci najczęściej decydują się na stworzenie ustroju konstrukcyjnego, w którym siły poziome wywołane np. przez obciążenie wiatremprzenoszone są przez stropy na ściany usztywniające. Wybierając takie rozwiązanie, należy tak kształtować geometrię obiektu, aby środek ciężkości projektowanych elementów usztywniających znalazł się możliwie najbliżej wypadkowej działania sił poziomych (pozwala to na redukcję efektu skręcania budynku).Wpływ nieosiowego usytuowania ścian usztywniających przedstawiono schematycznie na rysunku 1. Innym sposobem zapewnien[...]

« Poprzednia strona  Strona 2