Wyniki 11-20 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Michał Piasecki"

Level(s) - europejski system oceny środowiskowej budynków DOI:10.15199/33.2018.11.12

Czytaj za darmo! »

Komisja Europejska (DG Environment + Joint Research Center JRC) opracowała nowe narzędzie dla zrównoważonego budownictwa nazwane Level(s) - poziomy.Ma ono umożliwić uproszczoną (niekomercyjną) ocenę budynków biurowych i mieszkalnych w kontekście spełnienia przez nie kryteriów zrównoważonego budownictwa. Projekt modelu przechodzi obecnie trzyletni okres testowy, w którymbierze udział [...]

Międzynarodowa współpraca dotycząca harmonizacji wymagań i ocen środowiskowych wyrobów budowlanych DOI:10.15199/33.2019.03.14


  Wartykule omówiono aktualne działania i prace komitetów na forum europejskim mające na celu harmonizację wymagań i ocen środowiskowych dotyczących wyrobów budowlanych. Współpraca międzynarodowa dotycząca zawartości substancji niebezpiecznych i ich emisji z wyrobów budowlanych obejmuje prace w: ● PT-9 w Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej EOTA (niebezpieczne substancje - wprowadzenie wymagań dotyczących oceny emisji i zawartości substancji niebezpiecznych do Europejskich Ocen Technicznych (ETA) wyrobów; ● PT-12 w EOTA(oceny środowiskowe wyrobów BWR7) - wprowadzenie wymagań oceny środowiskowej do Europejskich Ocen Technicznych wyrobów; ● Grupie Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Niebezpiecznych substancji (SGDS) - przygotowanie zapisów w dokumentach Komisji Europejskiej; ● ramach Europejskiego Stowarzyszenia ECO - wprowadzanie krajowych ocen i deklaracji środowiskowych wyrobów budowlanych, tzw. EPD. Zapisy dokumentu wytycznych GD 14 [3], rozpowszechnione wśród jednostek oceny technicznej (JOT) w krajach członkowskich, powinny być traktowane jako wytyczne wiążące. Brak wymagań dotyczących niebezpiecznych substancji w danym kraju uznaje się za zasadniczy punkt w dalszej dyskusji z Komisją Europejską w kwestii opracowywania dokumentów EAD konwertowanych z ETAG. Ponadto, jak wynika z rozmów z Komisją Europejską (KE), dyskutowane podejście do oceny niebezpiecznych substancji przedstawione w dokumencie GD 14, a tym samym w dokumentach oceny technicznej (ETA) zostało uznane za istotne dla wszystkich jednostek JOT, szczególnie w celu wypracowania wspólnego podejścia i zapewnienia, że informacje podane w ETA będą zgodne z przepisami krajowymi służącymi do oceny wyrobów w zakresie ich zamierzonego zastosowania. Niemniej wskazano, że to państwa członkowskie decydują, czy wskazane w ETA właściwości i uzyskane wyniki będą spełniać wymagania krajowe. Wramach wspólnego podejścia do oceny niebezpieczny[...]

Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych

Czytaj za darmo! »

Celem opracowania deklaracji środowiskowych wyrobów przemysłowych jest poprawa ich właściwości w fazach wytwarzania i użytkowania przez wskazanie ekologicznych cech i przedstawienie ich liczbowo jako odpowiednio dobranych kryteriów, np. wpływu na środowisko, potencjału cieplarnianego, zubożenia warstwy ozonowej, czy potencjału zakwaszenia na jednostkę wyrobu. Dane o oddziaływaniu na środow[...]

Badania izolacyjności cieplnej płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną DOI:10.15199/33.2015.11.13


  W artykule podano aktualne wymagania wynikające z przepisów technicznych oraz metody badania współczynnika przenikania ciepła z płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną. Słowa kluczowe: płyty warstwowe, okładzina perforowana, izolacyjność cieplna, współczynnik przenikania ciepła, obliczenia, badania.Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wyznacza szczególne cele, a mianowicie do 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki powinny charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne, a także działowe oraz przekrycia dachowe wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym mogą charakteryzować się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną znacznie ograniczającą straty ciepła przez przenikanie. Płyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym składające się z dwóch okładzin z blachy stalowej mogą mieć również jedną okładzinę perforowaną, w celu zapewnienia lepszej absorpcji i tłumienia dźwięku, a w efekcie lepszej izolacyjności akustycznej. Perforacja okładzin metalowych stanowi 30 - 35% całej powierzchni okładziny płyty warstwowej. Okładziny te wykonane są zazwyczaj z blachy stalowej grubości 0,5 mm pokrytej powłokami metalicznymi oraz organicznymi, natomiast rdzeń płyt zazwyczaj stanowi wełna mineralna, styropian, polistyren ekstrudowany XPS, pianka poliuretanowa PUR/PIR bądź pianka fenolowa PF. Wartość współczynnika przenikania ciepła wyrobów oblicza się zgodnie z normą PN-EN 14509:2010, ale norma ta nie odnosi się wprost do płyt warstwowych z jedną okładziną perforowaną. Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej budynków 1 stycznia [...]

Izolacje refleksyjne w przegrodach budowlanych DOI:10.15199/33.2016.04.26


  W artykule przedstawiono praktyczne wykorzystanie izolacji refleksyjnej w połączeniu z tradycyjnymi metodami izolacji przegród budowlanych, w odniesieniu do aktualnych wymagań wartości współczynnika przenikania ciepła U.Wyniki przeprowadzonych obliczeń przegród budowlanych wskazują na potrzebę łączenia tradycyjnychmateriałów izolacyjnych z izolacjami refleksyjnymi. Może to być jeden z kierunków uzyskania dobrych właściwości izolacyjnych przegród budowlanych bez znacznego zwiększania ich grubości. Słowa kluczowe: izolacja refleksyjna, przegroda budowlana, ściana, dach, obliczenia.Refleksyjne izolacje termiczne zwane też termoizolacjami refleksyjnymi wykorzystują zjawisko odbicia promieniowania cieplnego. Mogą być powszechnie wykorzystywane w przegrodach budowlanych, w których występuje pustka powietrzna, np.wkonstrukcjach dachowychmiędzy krokwiami oraz w lekkim budownictwie szkieletowym. Szczelina nieruchomego powietrza zapewnia prawidłowe parametry odbicia, a przy okazji stanowi dodatkową warstwę izolacyjną. W izolacjach refleksyjnych warstwy między ekranami refleksyjnymi mogą być z folii bąbelkowej lub pianki z tworzywa sztucznego. Wostatnich latach, wraz z tradycyjnymi materiałami do izolacji cieplnej przegród, coraz częściej stosuje się dodatkowo izolacje refleksyjne (folie termoizolacyjne).Warto podkreślić, że w warunkach eksploatacji obiektu o przepływie ciepła przez jeg[...]

Określanie wskaźnika IEQ jakości środowiska wewnętrznego budynku DOI:10.15199/33.2016.12.10


  Jakość środowiskawewnętrznego IEQ(Indoor Environmental Quality) i jej wpływ na samopoczucie i komfort mieszkańców i użytkowników budynku to ważny i aktualny obszar badań. Artykuł przedstawia stan wiedzy oraz metodę określania wskaźnika IEQopisującego przewidywany komfort użytkowników budynku. Zakres rozpatrywanych zagadnieńwcelu określenia IEQ obejmuje klasy jakości powietrza, komfort cieplny, komfort akustyczny i wizualny w połączeniu z jakością oświetlenia. Na podstawie przeglądu literatury ustalono, że zespoły projektowe budynkówpowinny uwzględnić parametry dobrego samopoczucia użytkowników budynku już na samym początku procesu projektowania. Wiedza zawarta w artykule może być użyteczna i pomocna dla projektantów, inwestorów, inżynierów, zarządców budynków, użytkowników i konserwatorów urządzeń instalacyjnych, a także dla młodych naukowców, którzy zamierzają podjąć badania nad komfortemużytkowania budynkówimoże być traktowana jako punkt wyjścia do ukierunkowania dalszych badań. Pomiary wartości parametrów środowiska wewnętrznego są ważnym elementem ocen środowiskowych budynków. Słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, IEQ, komfort użytkowania, jakość powietrza, komfort cieplny.Liczne badania wykazują, że koszty ponoszone przez pracodawcę, właściciela budynku oraz społeczeństwo jako całość, spowodowane złymi warunkami środowiska wewnętrznego są często znacznie większe niż koszty zużycia energii w budynku. Dobra jakość środowiska wewnętrznego może poprawić ogólną efektywność pracy i nauki oraz zmniejszyć absencję pracowników. Projektując i realizując budynek energooszczędny, trzeba z całą pewnością mieć to na uwadze. Zagadnienie wyboru parametrów środowiska wewnętrznego reguluje EN 15251:2007 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę. Norma ta jest obecnie [...]

Wpływ wybranych materiałów budowlanych na klasy czystości powietrza pomieszczeń DOI:10.15199/33.2017.08.12


  Zgodnie z trzecim wymaganiem podstawowym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 [9] dotyczącym higieny, zdrowia i środowiska obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. Jakość środowiska wewnętrznego i wpływ na samopoczucie oraz komfort mieszkańców i użytkowników budynku to ważny i aktualny obszar badań. W artykule zaprezentowano autorską metodę określania wpływu zastosowanych materiałów na klasę zanieczyszczenia powietrza pomieszczeń czystych w budynku. Porównano dwie niezależne metody analityczne: mikroskopową i z zastosowaniem dyskretnego licznika cząstek, a także określono współczynnik korelacji liniowej wyników oraz równanie regresji. Analizowano wpływ wybranych wyrobów na zanieczyszczenie powietrza. Wiedza zawarta w artykule może być użyteczna dla producentów materiałów budowlanych, projektantów, inwestorów, inżynierów, zarządców budynków, użytkowników i konserwatorów urządzeń instalacyjnych. Pomieszczenia specjalnego przeznaczenia (np. sale operacyjne, serwerownie)można klasyfikować ze względu na ilość zanieczyszczeń cząstkami stałymiwystępujących w powietrzu wewnętrznym. Klasę powietrza określa się przez pomiar stężenia cząstek o określonej średnicy i większej w jednostce objętości powietrza. Do niedawna najczęściej stosowanowtej dziedzinie amerykańską normę Federal Standard 209 [4], natomiast podstawową normą europejską, dotyczącą oceny pomieszczeń czystych jest seria EN ISO 14644 [6]. Obecnie w literaturze nikt nie powiązał emisji pyłowych z wyrobów z klasami czystości powietrza. W2002 r. PolskiKomitetNormalizacyjny wprowadził normy sankcjonujące standardy europejskie, m.in. PN-EN ISO 14644-1 [6]. Norma ta wprowadziła 9 klas czystości powietrza. Pomieszczenie czyste wg ISO to obszar o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami pyłów i drobnoustrojami w środowisku, w którymwy[...]

Indoor Environmental Quality Assessment Model IEQ Developed in ITB. Part 1. Choice of the Indoor Environmental Quality Sub-Component Models DOI:10.15199/9.2018.6.3

Czytaj za darmo! »

1. Introduction and aim While building design process it is easy to marginalize occupant’s indoor comfort and every-day life satisfaction. Unfortunately, this simple truth is very actual for national construction practice. Maintaining suitable indoor climate conditions in the opinion of authors is a “must" for the occupants’ well being, while requiring very strictly environmental conditions. This issue importance is clearly expressed by the European Energy Performance of Buildings Directive 2002/92/EC together with the later Recasts, which underlines that the expression of a the energy consumption assessment of a building should be always joint with the corresponding indoor environmental quality level required. To this aim, the concept of indoor environmental quality (IEQ) model together with sub-categories were developed and discussed. IEQ refers to the quality of a building’s environment in relation to the occupants’ thermal comfort (TC), health and well-being. IEQ is determined by many complex interconnected parameters. Understanding the sources of indoor environmental discomfort and their adequate modeling can often 224 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/6 (2018) help prevent many problems ahead of time, during a design process. Building designers can increase the value of the building and satisfaction of future occupants by considering optimization of sub-components of IEQ. Within the framework of a major European project OFFICEAIR Study the questionnaire survey tests were performed the percent participation of building related health symptoms (in Building Symptom Index BSI-19 system), on the example of almost seven and a half thousand office workers. The results of which given in the EC FP7 project [1] and in the Japan by profesor Azuma [2] reports are illustrated in Figure 1. Combined exposure to pollutants and unsatisfactory environmental conditions may evoke presented health [...]

Indoor Environmental Quality Assessment Model IEQ Developed in ITB. Part 2. Model Reliability Analysis DOI:10.15199/9.2018.7.3

Czytaj za darmo! »

The Indoor Environmental Quality index (IEQ)index was designed according to EN15251:2014 [1], for calculating the percentage of people satisfied with indoor environmental quality. It is recommended as a function of the four parameters of air quality, as well as the user perception of thermal, acoustic and visual comfort. In fact, the characteristics of the IEQ model should also contain the synergy effect of environmental parameters included in sub- -components and their sensory perception, as suggested by ASHRAE Guideline 10 [2], and the effect of measurement accuracy on the IEQ sub-component parameters. This research included: (1) an overview of the objective methods and tools for assessment of IEQ values calculated for prediction purposes, (2) a review of the metrological analysis of the IEQ sub-components [3], (3) a discussion of the weaknesses of the IEQ model structure because of an integral incongruity condition (integral incongruity syndrome) and (4) proposal for using a crude weighting scheme. The IEQ index as it was presented in study [4] contains a recommended set of sub-component models. Table 1 presents the input equations (IEQ subcomponent models) and input parameters for determining the IEQindex subcomponents of indoor air quality IAQindex, thermal comfort TCindex, acoustics ACcindex and lighting quality Lindex. The IEQ sub-component model assessment approach revealed that there are estimated x-value standard uncertainties and y-value standard uncertainties (x are input values of physical parameters and y are output values of PD(SIi)). The model values of the IEQ sub-indices for the reference 262 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/7 (2018) state were multiplied by the weights adopted from all the weighting schemes (Table 2). The specific IEQindex values, with their standard deviations SD, are plotted in graphs inserted into Table 1. The correlation of all functions SIi= f(x) with physical environmen[...]

Analiza ryzyka kondensacji powierzchniowej i rozwoju pleśni w nowych budynkach DOI:10.15199/33.2016.08.39


  Jednym z obszarów oceny komfortu użytkowania budynków wg PN-EN16309+A1: 2014-12Zrównoważoność obiektów budowlanych - Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków są parametry środowiska wewnętrznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekty budowlanemuszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny lub zdrowiamieszkańców, m.in. w wyniku obecności wilgoci [1, 2]. O parametrach komfortu wewnętrznego w kontekście wilgoci decydują w znacznym zakresie właściwie zaprojektowane i wykonane przegrody budowlane (w tym stolarka budowlana), odpowiednia instalacja grzewcza i wentylacyjna oraz sposób korzystania z budynku przezmieszkańców. Główną przyczyną wykwitów pleśni na ścianach w budynkach jest nieodpowiednia wymiana powietrza oraz duża wilgotność. Przegrody powinny być tak zaprojektowane, aby zapobiec rozwojowi pleśni na ich wewnętrznych powierzchniach, gdyż może ona powodować choroby i alergię, a tym samym przyczynić się do pogorszenia zdrowia i komfortu mieszkańców. W Polsce nowe wymagania dotyczące cieplno-wilgotnościowych właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku zostały zawarte w PN-EN ISO 13788 [5]. Zamieszczone w PN-EN ISO 6946 [3] (znowelizowana PN-91/B-02020) wymagania dotyczyły tylko ryzyka kondensacji pary wodnej oraz obliczania temperatury punktu rosy ts na wewnętrznej powierzchni przegrody. Zgodnie z tymi wymaganiami dobrze zaprojektowane nieprzezroczyste przegrody zewnętrzne powinny mieć taki opór cieplny, aby temperatura na ich wewnętrznej powierzchni przy obliczeniowej wartości temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz oblicze[...]

« Poprzednia strona  Strona 2