Wyniki 11-16 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"EMILIA IRZMAŃSKA"

Wpływ konstrukcji elementów grzejnych na izolacyjność cieplną wkładów tekstylnych do obuwia ochronnego DOI:10.15199/60.2017.10.1


  Zimne środowisko występuje wówczas, gdy temperatura powietrza kształtuje się poniżej 10 °C [16]. Środowisko zimne może prowadzić do wychłodzenia całego ciała, a następnie do hipotermii lub też odczucia miejscowego zimna np. stóp, które może powodować odmrożenia skóry. Zachowanie ciepła w organizmie człowieka następuje w wyniku redukcji ilości ciepła przenoszonego od wnętrza ciała do kończyn. W konsekwencji wnętrze kończyn oraz ich powierzchnia ulegają ochłodzeniu [15]. W zależności od miejsca zatrudnienia rozróżniamy dwa rodzaje oddziaływania zimnego środowiska. Pierwszy z nich dotyczy wykonywania pracy na otwartej przestrzeni np. w leśnictwie, budownictwie, łowiectwie oraz rolnictwie. Drugi związany jest z pracą w sztucznym środowisku zimnym, które może występować np. w pomieszczeniach, wedle wymogów związanych z określonym produktem lub procesem. Do drugiego rodzaju oddziaływania zimnego środowiska zaliczamy pracę w przemyśle przetwórczym np. w chłodni czy mroźni [13]. Obniżona temperatura ciała człowieka powoduje obniżenie wydajności jego pracy, a także prowadzi do większej ilości wypadków przy pracy. Zmniejszenie negatywnych skutków oddziaływania niskiej temperatury na pracowników związane jest ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej [7]. Zgodnie z wynikami przedstawionymi przez Bergquist i Abeysekera przez lata znacząco wzrosło zapotrzebowanie na obuwie ochronne przeznaczone do użytkowania w środowisku zimnym [11]. Na ogół odczucie zimna związane jest z konkretnymi częściami stopy, jak pięta lub palce, dlatego wymienione fragmenty stopy powinny być chronione w sposób szczególny [3]. Zapewnienie optymalnej temperatury stóp podczas wykonywanej pracy w mikroklimacie zimnym jest rezultatem zachowania równowagi występującej pomiędzy ciepłem dostarczonym poprzez krążącą krew, a stratami ciepła. Dla zagwarantowania pracownikowi komfortu istotne znaczenie mają przede wszystkim właściwości izolacyjne obuwia oraz skarpet [3, [...]

Ocena właściwości ergonomicznych wkładów tekstylnych do obuwia ochronnego na podstawie normy PN - EN ISO 20344:2012


  Footwear used in the workplace apart from basic protection functions must meet standards of ergonomics. The authors evaluated ergonomic properties of three types of construction of textile liners for the protective footwear. In this purpose, the test according to PN - EN ISO 20344:2012 was used. We found statistically significant differences between the three types of construction of liners for the evaluation of footwear ergonomic properties tested. Results of research suggest that it is possible to improve the comfort of usage of protective footwear by using the appropriate textile components. Wstęp Obuwie stosowane w środowisku pracy oprócz podstawowych funkcji ochronnych, musi spełniać wysokie wymagania z zakresu ergonomii [1]. Obuwie powinno być dopasowane do anatomicznej budowy i naturalnych funkcji stopy, wygodne i higieniczne [2]. Takie obuwie definiuje się jako ergonomiczne. Pojęcie to zawiera w sobie również warunek określonych właściwości materiałów, z których obuwie jest wykonane [3]. W zależności od występujących zagrożeń obuwie wykonane jest z odpowiednich materiałów oraz wyposażone w dodatkowe elementy ochronne [4]. Elementy ochronne z jednej strony zabezpieczają stopę przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi, z drugiej strony powodują duże wydatki energetyczne organizmu człowieka oraz w istotny sposób rzutują na pogorszenie komfortu użytkowania. Są to m.in. wewnętrzne ochrony palców stopy tzw. podnoski wykonane ze stali, aluminium lub z tworzywa sztucznego, ochrony śródstopia chroniące przed uderzeniem, ochrony kostki amortyzujące uderzenia, wkładki ze stali lub innego materiału na spodzie obuwia chroniąca stopy przed przekłuciem [5]. Złożona konstrukcja obuwia ochronnego determinuje subiektywne odczucia pracowników związane z jego wygodą użytkowania [6]. Potrzeby projektowania bardziej ergonomicznego obuwia ochronnego zostały scharakteryzowane w Long Term Personal Protective Equipment (PPE) Perspective [...]

Badania modelowe wpływu zimnego środowiska pracy na kształtowanie się mikroklimatu wewnątrz rękawic ochronnych zintegrowanych z pasywnym źródłem ciepła DOI:10.15199/60.2018.02.2


  Środowisko zimne charakteryzuje się temperaturą otoczenia mniejszą niż 10 °C [1]. Praca w takich warunkach termicznych powoduje wychłodzenie rąk i zmniejszenie sprawności manualnej pracownika, co z kolei wpływa na obniżenie skuteczności wykonywanej pracy i może stwarzać ryzyko wypadku [2, 3]. Poza zmniejszoną sprawnością istnieje również ryzyko wystąpienia odmrożeń rąk. W przypadku rąk wyróżnia się trzy drogi ich wychładzania: chłodzenie na drodze konwekcji (podczas ekspozycji rąk na działanie zimnego powietrza lub wody), chłodzenie na drodze przewodzenia (podczas kontaktu rąk z zimnymi powierzchniami) oraz chłodzenie przez promieniowanie ciepła. Bezpośredni kontakt palców z zimną powierzchnią może powodować większy uraz termiczny niż ekspozycja w atmosferze zimnej [4]. Wpływ obniżenia wartości temperatury skóry na funkcje i czynności w odniesieniu do rąk przedstawiono w tabeli 1.[...]

Walidacja i porównanie dwóch metod do oceny stabilności cieplnej materiałów skórzanych przeznaczonych na obuwie stosowane w branży metalurgicznej. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Praca na "gorących" stanowiskach w branży metalurgicznej jest związana z narażeniem pracowników na jednoczesne działanie wielu różnych czynników niebezpiecznych i szkodliwych. W celu zminimalizowania zagrożenia wypadkowego niezmiernie ważne jest wyposażenie pracowników w środki ochrony stóp i nóg o odpowiednich parametrach ochronnych i użytkowych. Wobec braku normy zharmonizowanej z dyrektywą 89/686/ EWG [1], która byłaby podstawą oceny stabilności cieplnej skórzanych materiałów wierzchnich oraz wskazywałaby metodę badania tego wskaźnika, nadal wykorzystuje się dla celów oceny obuwia Walidacja i porównanie dwóch metod do oceny stabilności cieplnej materiałów skórzanych przeznaczonych na obuwie stosowane w branży metalurgicznej. Cz. I Emilia Irzmańska , Wiesława Kamińska , Iwona Frydrych , Tadeusz Muszyński 32 Przegląd - WOS 4/2010 METROLOGIA normę PN-P-22232:1996 [2]. W normie tej określono dopuszczalną wartość skurczu powierzchniowego skór po ogrzewaniu w warunkach suchych w temperaturze 200°C przez okres 15 min, a jako metodę badania wskazano metodę opisaną w normie PN-ISO 11645:1996 [3] (aktualnie wycofana) opartą na metodzie IUP 35 opracowanej przez Międzynarodową Unię Stowarzyszeń Technologów i Chemików Skóry. Metoda badania podana w normie PN-EN ISO 17227:2005 [4], która zastąpiła poprzednią normę, jest również oparta na metodzie IUP 35. Zasada pomiaru skurczu powierzchniowego skóry jest zatem w obydwu normach identyczna, przy czym w przypadku drugiej metody istnieje możliwość wyboru temperatury, w której wykonuje się badanie (spośród następujących wartości: 150, 200 i 250°C) i [...]

Walidacja i porównanie dwóch metod do oceny stabilności cieplnej materiałów skórzanych przeznaczonych na obuwie stosowane w branży metalurgicznej. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Otrzymane wyniki badań laboratoryjnych stanowiły podstawę do walidacji i obliczenia składowej niepewności pomiarów wynikającej ze zjawisk przypadkowych, która jest wyznaczana jako oszacowanie odchylenia standardowego powtarzalności oraz odchylenia standardowego odtwarzalności. Odchylenie standardowe powtarzalności Sr obliczano ze wzoru (5): Σ  J j 1 2 r rj s J S 1 (5) gdzie: srj jest odchyleniem standardowym z powtórzeń w ramach jednej serii; J - liczba serii. Granicę powtarzalności r obliczano ze wzoru (6): r = 2,8 · Sr (6) Odchylenie standardowe odtwarzalności SR obliczano ze wzoru (7): Σ  K k 1 2 R Rk s K S 1 (7) gdzie: sRk jest odchyleniem standardowym dla określonego pomiaru powtarzanego w J seriach; K - liczba powtórzeń pomiaru. Granicę odtwarzalności obliczano ze wzoru (8): R = 2,8 · SR (8) Do obliczenia niepewności stosowano zależność niepewności od odchylenia standardowego powtarzalności i odtwarzalności według wzoru (9): J ) S K S (1 1 u 2 r 2R (xi ) - - = (9) gdzie: K - liczba powtórzeń pomiaru, Sr - odchylenie standardowe powtarzalności, SR - odchylenie standardowe odtwarzalności; J - liczba serii. Niepewność rozszerzoną obliczano ze wzoru (10): U = k∙ u(x1) (10) gdzie: k = 2, oznacza współczynnik rozszerzenia, poziomu ufności ok. 95%. W tabeli 2. przedstawiono zestawienie niepewności rozszerzonych pomiaru ubytku powierzchni w różnych temperaturach badania (badanie odporności skóry na ciepło w suchym środowisku) oraz pomiaru średniego procentowego zmniejszenia wymiarów - skurczu powierzchniowego skóry (badanie odporności skurczu powierzchniowego skóry poprzez zanurzenie w gotującej się wodzie). Walidacja i porównanie dwóch metod do oceny stabilności cieplnej materiałów skórzanych przeznaczonych na obuwie stosowane w branży metalurgicznej. Cz. II Emilia Irzmańska , Wiesława Kamińska , Iwona Frydrych , Tadeusz Muszyński BIBL[...]

Wykorzystanie polimerów superabsorpcyjnych w materiałach włókienniczych DOI:10.15199/62.2017.10.20


  Synteza pierwszego polimeru pochłaniającego wodę datowana jest na 1938 r., kiedy spolimeryzowano termicznie w środowisku wodnym1) kwas akrylowy i diwinylobenzen. Tego typu materiał znalazł komercyjne zastosowanie dopiero w latach 80. ub. wieku do produkcji wyrobów higienicznych dla kobiet oraz pieluszek dla dzieci2). Roczne zapotrzebowanie na SAP we wszystkich sektorach gospodarki wynosi obecnie ok. 2,2 mln t, a do 2020 r. ma wzrosnąć do 2,9 mln t3). W 2015 r. 74% całkowitej produkcji SAP zastosowano w pieluszkach dla dzieci, 12% w środkach higienicznych dla osób dorosłych z problemem nietrzymania moczu, 10% w kobiecych artykułach higienicznych, a pozostałe 4% w rolnictwie, medycynie, elektronice i budownictwie4, 5). Główne czynniki odpowiadające za rosnące zapotrzebowanie na produkty zawierające SAP to wzrost świadomości publicznej co do higieny osobistej, tendencja związana ze zwiększaniem zawartości SAP w jednostkowym wyrobie higienicznym oraz możliwość wzrostu produkcji rolnej dzięki zastosowaniu SAP do optymalizacji wykorzystania wody w uprawie roślin4, 6). Szczególnie interesujący w ostatnich latach jest znaczący wzrost zainteresowania wykorzystaniem SAP do modyfikacji właściwości materiałów włókienniczych przeznaczonych do specyficznych zastosowań technicznych (filtry separujące, tkaniny retencyjne, opatrunki chirurgiczne, opakowania do żywności oraz okładziny przewodów elektrycznych7-11)). Większe zainteresowanie materiałami zawierającymi SAP wynika również z postępu technologicznego, który dokonał się w dziedzinie personalizacji wyrobów tekstylnych, a w szczególności odzieży sportowej i roboczej12). Charakterystyka, klasyfikacja i właściwości SAP SAP należą do klasy żeli hydrofilowych (hydrożeli), czyli makromolekularnych sieci łańcuchów polimerowych posiadających zdolność do pochłaniania i retencji wody lub roztworów wodnych1). Pochłanianie wody przez SAP odbywa się poprzez adsorpcję fizyczną (zatrzymanie wody w makro[...]

« Poprzednia strona  Strona 2