Wyniki 11-20 spośród 39 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Francke"

Niewłaściwe rozwiązania hydroizolacyjne w garażach podziemnych

Czytaj za darmo! »

Większość aktualnie wznoszonych budynków wielorodzinnych w dużych aglomeracjach miejskich wyposażona jest w garaże podziemne. Lokalizacja garażu pod budynkiem wynika z potrzeby maksymalnego wykorzystania terenu przewidzianego pod budowę budynku przy wysokich cenach gruntów i ograniczeniu ich powierzchni w atrakcyjnych lokalizacjach. Próba różnicowania architektonicznego w bryle budynku powoduje, że przestrzeń nad garażem podziemnym nie zawsze przykryta jest w całości kondygnacją mieszkalną, lecz częściowo zagospodarowana jest na ciągi pieszo-jezdne lub tereny zielone. Często również nad częścią powierzchni płyty stropowej garażu znajdują się tarasy użytkowe należące do pomieszczeń mieszkalnych. By uzyskać oczekiwany komfort użytkowania garaży podziemnych oprócz zapew[...]

Porównanie różnych rozwiązań hydroizolacyjnych tarasów


  Wciągu ostatnich lat na polskim rynku pojawiło się wiele wyrobów hydroizolacyjnych nowej generacji, produkowanych m.in. na bazie polimerów i elastomerów. Opracowano dla nich grupę norm europejskich, jednak w dokumentach tych brak jest szczegółowych wymagań technicznych umożliwiających ocenę jakości wyrobu i poprawności jego stosowania oraz prognozowanie trwałości. Jako kryterium oceny, w omawianej grupie norm europejskich, przyjęto spełnienie przez wyrób wymagań określonych przez producenta. Nie zawsze jednak są one ustalone na poziomie pozwalającym na stosowanie wyrobu w konkretnych warunkach obciążeń. Brak również jednolitych wymagań dotyczących zasad projektowania izolacji z zastosowaniem wymienionych wyrobów. Pozwala to na oferowanie rozwiązań nie zawsze korzystnych w przypadku danego obiektu, a konsekwencje tego ponoszą użytkownicy. Warunki techniczne opracowane w ITB podają wymagania podstawowe, nie odnoszą się jednak do szczegółów projektowo-wykonawczych. Istnieje potrzeba ich rozszerzenia lub też podania zgromadzonej tam wiedzy w innej formie, pozwalającej na szybkie wykluczenie rozwiązań błędnych i precyzyjny wybór rozwiązań prawidłowych, z jednoczesnym porównaniem ich trwałości w obrębie poszczególnych grup materiałowych. Próbę przygotowania takiego opracowania podjęto w ITB w ramach tematu naukowo-badawczego pt. Zasady projektowania i wykonywania izolacji wodochronnych w budynkach z oceną przewidywanego okresu użytkowania. W pierwszym etapie wykonano badania porównawcze reprezentatywnych rozwiązań izolacji wodochronnych tarasów. Ich wyniki stanowić będą podstawę do opracowania poradnika pt. Wym[...]

Wykonywanie robót hydroizolacyjnych w okresie zimowym


  Prawidłowo zaprojektowany i wzniesiony budynek wymaga skutecznego zabezpieczenia jego konstrukcji przed działaniem wody, co wiąże się z koniecznością wykonania warstw hydroizolacyjnych w częściach podziemnych budynku; na powierzchni balkonów i tarasów; w pomieszczeniach mokrych; na powierzchni połaci dachowej. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, roboty hydroizolacyjne można wykonywać przy braku opadów atmosferycznych, gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest nie niższa niż +5 °C. Co zrobić, gdy dopiero w okresie późnej jesieni zaawansowanie budowy umożliwi przystąpienie do realizacji prac hydroizolacyjnych? Jak zabezpieczyć budynek przed wodą iwilgocią, gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa od +5 °C? W takich przypadkach, aby umożliwić prowadzenie robót instalacyjnych i wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń, ograniczamy prowadzenie robót hydroizolacyjnych do sytuacji awaryjnych i wykonywania prowizorycznych zabezpieczeń obiektów przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych. Konieczność stosowania dodatkowych zabezpieczeń w rejonie robót hydroizolacyjnych oraz specjalnego sprzętu i urządzeń do suszenia lub ogrzewania podłoża podnosi znacznie koszt, a jednocześnie zmniejsza pewność dobrego ich wykonania. Oczywiście problematyczne są jedynie prace zewnętrzne, tzn. układanie pokryć dachowych, izolacji tarasów i balkonów oraz izolacji podziemnych części budynków i budowli. Izolacje pomieszczeńmokrychmogą być wykonywane przez cały rok, ze względu na fakt, że prace te prowadzone są wewnątrz pomieszczeń, gdzie możliwe jest zapewnienie wymaganych warunków ich realizacji. Przystępując do robót hydroizolacyjnychwtemperaturze poniżej +5 °C, bezwzględnie pamiętamy o zakazie prowadzenia tych prac: ● przy zalegającej pokrywie śnieżnej (np. metodą miejscowego odgarniania śniegu z aktualnie izolowanego odcinka); ● na oblodzonym podłożu; ● podczas opadów śniegu i deszczu. [...]

Wymagania dotyczące właściwości technicznych wyrobów do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych zgodnie z normą EN 13967


  Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku przeznaczone do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych ujęte są w normie EN 13967 wdrożonej do zbioru norm polskich w grudniu 2006 r. pod numeremPN-EN 13967:2006.Wymagania znajdujące się w przedmiotowej normie są już powszechnie znane w środowisku budowlanym ze względu na długi okres funkcjonowania tego dokumentu. Obecnie w CEN prowadzone są prace nad nowelizacją ostatniej wersji cytowanej normy i we wrześniu 2011 r. opracowano już projekt finalny oznaczony numerem FprEN 13976. Pozostawiono w nimbez zmian dotychczasową nomenklaturę oraz przeznaczenie wyrobów. Zgodnie z FprEN 13967 elastyczne wyroby wodochronne dotyczą wyrobów wykonywanych z polimeru plastycznego i elastomerowegomogących zawierać w składzie inne mat[...]

Skuteczne zabezpieczenie tarasu i balkonu przed działaniem wody i wilgoci


  Przecieki przez płyty tarasowe i balkonowe stanowią obecnie bardzo istotny problem budowlany stwierdzany szczególnie w nowo wznoszonych budynkach mieszkalnych zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych. Przyczyny tych przecieków spowodowane są niedostateczną wiedzą projektantów i wykonawców robót budowlanych oraz oszczędnościami czynionymi przez deweloperów i inwestorów. Są to jednak oszczędności pozorne, gdyż naprawa nieszczelności w warstwach hydroizolacyjnych tarasów wiąże się z usunięciem drogich warstw wykończeniowych i powinna być dokonywana w poziomie ułożenia warstwy hydroizolacyjnej. Usuwane warstwy z reguły nie mogą być ponownie wykorzystane, gdyż podczas demontażu ulegają zniszczeniu, stąd koszt takiej naprawy liczony łącznie z kosztami źle wykonanego rozwiązania nawierzchniowego przewyższa koszty prawidłowego wykonawstwa w trakcie realizacji obiektu. Jak prawidłowo zabezpieczyć taras lub balkon przed działaniem wody i wilgoci? W pytaniu tym wymieniono dwa terminy: taras i balkon, które często są stosowane zamiennie. Nic bardziej błędnego. Oba wymienione fragmenty konstrukcji budowlanej w praktyce różnią się układem warstw wynikającym z pełnionych funkcji. W obu przypadkach są to zewnętrzne platformy przystosowane do przebywania ludzi, dostępne z jednego lub więcej pomieszczeń, zabezpieczone balustradą. Istotną różnicą jest fakt, że taras stanowi przekrycie dachowe pomieszczeń znajdujących się na niższym poziomie, podczas gdy balkon, wystając na zewnątrz w stosunku do lica budynku, nie stanowi przekrycia nad żadnymi pomieszczeniami. Zgodnie z funkcją taras powinien być tak skonstruowany i wykonany, by zabezpieczał przed opadami atmosferycznymi w sposób trwały pomieszczenia położone niżej oraz zapewniał ich komfort cieplny. Balkon zaś ma zabezpieczać ścianę zewnętrzną, wzdłuż której jest usytuowany, przed wnikaniem w nią wody opadowej gromadzącej się na płycie balkonu oraz by przesiąkanie wody [...]

Wymagania normy PN-EN 14891:2012 a podpłytkowe warstwy hydroizolacyjne tarasów i balkonów


  Wyroby hydroizolacyjne jedno- lub wieloskładnikowe układane na budowie w postaci ciekłej bezpośrednio pod płytkami ceramicznymi, mogą być oceniane w krajach Unii Europejskiej w oparciu o normę wprowadzoną również do zbioru norm polskich, o numerze PN-EN 14891:2012 pt. Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. Dokument ten dotyczy produktów na bazie zapraw cementowych modyfikowanych polimerami, dyspersji i żywic reaktywnych, przeznaczonych do stosowania na zewnątrz pomieszczeń oraz w basenach. Wymienione wyroby naniesione na podłoże, po wyschnięciu mogą tworzyć samodzielne powłoki lub powłoki ze wzmocnieniem wewnętrznym tkaniną lub siatką wzmacniającą czyli, tzw laminaty. Pierwsze wydanie cytowanej normy ukazało się w Polsce w 2008 r. w języku angielskim i stanowiło wprowadzenie metodą okładkową oryginalnej wersji normy europejskiej z 2007 r. W latach 2008 i 2009 opracowano dwie poprawki do pierwotnego tekstu normy, które odpowiednio zmieniały: wartość ciśnienia wody w badaniu wodoszczelności z 1500 kPa na 150 kPa oraz wprowadzały nowe brzmienie tablicy 2, dotyczącej badań typu i częstotliwości kontroli produkcji. Wersja z 2009 r. stanowiła jedynie tłumaczenie angielskiej wersji normy wydanej w 2007 r. uwzględniające już dwie [...]

Metody oceny jakości wykonania pokryć dachowych z dachówek ceramicznych i cementowych


  Krycie dachówką ceramiczną i cementową wykonywane jest zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej, ponieważ polskie normy, określające te zagadnienia, tzn. PN-71/B-10241 iPN-63/B-10243, jako nieaktualne zostaływycofane bez zastąpienia. W związku z tym, decydując się na zastosowanie dachówki, można liczyć jedynie nawiedzę zatrudnionego dekarza oraz inspektora nadzoru. Pokrycie dachowe z dachówki można wykonywać w każdej porze roku, niezależnie od temperatury. Dachówki układa się na łatach prostopadle do okapu. Wymagania dotyczące pokrycia podane są w instrukcji producenta danego wyrobu. Przed przystąpieniem do układania dachówek należy wykonać obróbki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej pokrytej obróbką blacharską. Poszczególne rzędy dachówek równoległe do okapu, bez względu na ich rodzaj,muszą zachodzić na sąsiednie niżej ułożone. Sposób zamocowania dachówek do łat zależy od strefy wiatrowej oraz od rodzaju dachówki. Kalenice i grzbiety pokrycia z dachówek ceramicznych i cementowych należy wykończyć gąsiorami, a zlewnie pokryć pasami blachy lub specjalnymi kształtkami dachówkowymi. Do wykonania pozostałych elementów ponaddachowych produkowane są specjalne elementy, dostosowane kształtemiwymiarami do krzywizny dachowej. Ustalenie układu warstw pokrycia powinno być prowadzone zgodnie z normą PN-B-02361:2009 Pochylenia połaci dachowych. Wymagania tej normy dotyczące pokryć z dachówek ceramicznych i cementowych podano w tabeli. Ocena jakości wykonania pokrycia dachowego z da[...]

Wymagania dotyczące właściwości technicznych wyrobów asfaltowych modyfikowanych polimerami do wykonywania izolacji części podziemnych budynków zgodnie z PN-EN 15814+A1:2013-04


  Wyroby asfaltowemodyfikowane polimerami przeznaczone do wykonywania grubowarstwowych powłokwczęściach podziemnych budynków ujęte są w normie zharmonizowanejPN-EN15814+A1:2013-04. Zgodnie z punktem 1 tego dokumentu jedynym poprawnym przeznaczeniem wyrobów objętych normą są części podziemne budynków i budowli, natomiast niedopuszczalne jest ich stosowaniewpokryciach dachowych. Norma podaje wymagania dotyczące wyrobów zarówno jedno-, jak i dwuskładnikowych. Wobu przypadkach mogą być one stosowane jako powłoka bez lub zwewnętrznąwkładką zbrojącą. Przystępując do produkcji nowegowyrobu odpowiadającegowymaganiomPN- EN15814+A1:2013-04 lub zmieniając sposób produkcji wyrobu istniejącego na rynku, producent powinien dopracować wszystkiewłaściwościwymienionewtabeli 1 tej normy i potwierdzać ich stałośćwprocesie produkcji zgodnie z planemZakładowejKontroli Produkcji zamieszczonym w tabeli 2[...]

Izolacje części podziemnych budynków wykonywane w technologii "białej wanny"


  Wostatnich latach coraz częściej izolacja wodochronna części podziemnych budynków zastępowana jest tzw. białą wanną, czyli betonemszczelnym wylewanym w obrębie płyty dennej i ścian fundamentowych. Jest to beton o małej zawartości porów, z drobnego kruszywa (16 - 32 mm), z zawartością cementu co najmniej 350 kg/m3 i z dodatkami uszczelniającymi. W omawianym rozwiązaniu bardzo ważnym elementem jest właściwe uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych, przerw roboczych,miejsc przebić instalacyjnych itp. Dodatkowymproblememjest zapewnienie odpowiedniej jakości betonu w całej części podziemnej budynku, gwarantującego właściwą szczelność.Wprzypadku braku precyzyjnego wykonania wymienionych elementów w pomieszczeniach posadowionych poniżej poziomu terenu pojawia się woda. Miejsce przecieku jest zazwyczaj trudne do zdiagnozowania, a co z tym związane trudne do zaizolowania. Aby uniknąć kłopotliwych i kosztownych robót naprawczych, wydaje się wskazane i celowe wykonanie prawidłowego zabezpieczenia na etapie realizacji procesu budowlanego. W tym celu w Instytucie Techniki Budowlanej podjęto prace zmierzające do opracowania poradnika systematyzującegomożliwości projektowo-wykonawcze wykonywania hydroizolacji w technologii "białej wanny" ze szczególnym uwzględnieniem miejsc newralgicznych. Zalecenia ogólne Konstrukcje części podziemnych budynków wykonane z betonu o stopniu wodoszczelności co najmniej W-8, wylewanego w obrębie płyty dennej i ścian fundamentowych, powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej. Warunek ten może być zapewniony przez:Zalecenia szc[...]

Typowe błędy stwierdzane w warstwach hydroizolacyjnych tarasów i balkonów DOI:


  Zgodnie z trzecim wymaganiem podstawowym pt. "Higiena, zdrowie i środowisko" wynikającym z Rozporządzenia UE nr 305/2011 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozdział 4 § 315, prawidłowo zaprojektowany i wykonany taras: - nie powinien być przyczyną zawilgocenia w części obiektów budowlanych lub na powierzchniach w obrębie tych obiektów; - powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby opady atmosferyczne nie powodowały zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania. Jakie nieprawidłowe założenia leżą u podstaw błędów popełnianych przy projektowaniu i układaniu warstw przekrycia tarasowego lub balkonowego? W polskim budownictwie powszechnie funkcjonują następujące błędne teorie: - woda opadowa z tarasu lub balkonu odprowadzana jest jedynie z jego powierzchni, co skutkuje zamontowaniem wpustu jednoczęściowego i osadzeniem kołnierza wpustu bezpośrednio pod warstwą nawierzchniową. W ten sposób w miejscu otworu na rur[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »