Wyniki 11-20 spośród 83 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew PATER"

Termomechaniczna analiza procesu walcowania rur w trójwalcowej wydłużającej walcarce Assela

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy problematyki modelowania numerycznego procesu wydłużania tulei w trójwalcowej walcarce skośnej Assela. Po krótkiej charakterystyce stanu zagadnienia opisano opracowany model numeryczny procesu, uwzględniający m.in. zjawiska termiczne zachodzące w metalu podczas kształtowania. Następnie przedstawiono rezultaty obliczeń w postaci map: odkształceń, prędkości odkształcenia, intensyw[...]

DZIELENIE BEZODPADOWE METALOWYCH PRĘTÓW OKRĄGŁYCH

Czytaj za darmo! »

Opisano prace badawcze nad nową metodą dzielenia bezodpadowego metalowych prętów okrągłych. Polega ona na wyko-naniu na obwodzie pręta rowka w kształcie litery V, a następnie na wielokrotnym przeginaniu obrotowym oddzielanego odcinka pręta, doprowadzającym do pękania metalu. Do wykonania procesu dzielenia zastosowano specjalne zestawy na-rzędziowe (górny i dolny), w które wyposażono walcarką płask[...]

ANALIZA TERMOMECHANICZNA PROCESU WALCOWANIA PIERŚCIENI W TRÓJWALCOWEJ WALCARCE SKOŚNEJ

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy problematyki modelowania numerycznego procesu walcowania pierścieni w trójwalcowej walcarce sko-śnej. Po krótkiej analizie stanu zagadnienia przedstawiono przyjęty sposób kalibrowania walców, zabezpieczających kształ-towanie wytypowanego pierścienia. Następnie opisano opracowany model numeryczny procesu, uwzględniający m.in. zja-wiska termiczne zachodzące w metalu podczas kształtow[...]

Określenie sił w procesie walcowania poprzeczno-klinowego

Czytaj za darmo! »

W artykule skoncentrowano się na problematyce związanej z wyznaczaniem sił w procesach walcowania poprzeczno-klinowego (WPK). W tym celu zastosowano obliczenia inżynierskie (bazujące na metodzie energetycznej i oceny górnej), numeryczne (wykonane w programie DEFORM-3D, wykorzystującym metodę elementów skończonych) oraz badania doświadczalne realizowane w warunkach laboratoryjnych Politechniki Lubelskiej. Rozważano przypadki walcowania wsadów ze stali gatunku C45, kształtowanych na gorąco przy różnych parametrach procesu WPK, warunkowanych przez średnicę wsadu oraz kąt rozwarcia klina. Takie podejście umożliwiło porównanie wartości sił obliczonych i zmierzonych w próbach laboratoryjnych. This paper concentrates on problem of determining forces in cross-wedge rolling processes (C[...]

MODELOWANIE NUMERYCZNE PROCESU WALCOWANIA UZĘBIENIA SKOŚNEGO

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy termomechanicznej procesu walcowania na gorąco zębów skośnych kształtowanych zębatkami prostymi. Kształt narzędzi jest zbliżony do stosowanego w znanej metodzie Roto‐Flo. Obliczenia wykonano w programie DEFORM‐3D, zakładając, że walcowanie przebiega bez wydłużenia odkuwki. W efekcie przeprowadzonych symulacji wyznaczono rozkłady odkształceń, temperatur oraz składowych siły walcowania. Stwierdzono, iż stosując narzędzia o zakładanym kształcie można skutecznie walcować uzębienia skośne na wałkach ze stopu aluminium gatunku PA38. Słowa kluczowe: walcowanie poprzeczne, uzębienie skośne, MES, stop aluminium PA38 NUMERICAL MODELING OF ROLLING PROCESS OF SKEW TEETH This paper presents the results of thermomechanical analysis of rolling process in hot conditions of skew teeth formed by means of flat racks. The tools shape is similar to the shape used in the well‐known Roto‐Flo method. The calculations were done by means of software DEFORM‐3D, assuming that rolling took place without the forging elongation. In the result of the simulations distributions of strain, temperature and components of rolling load were determined. It was stated that applying the tools with the assumed shape it is possible to roll skew teeth on shafts made from PA38 aluminum alloy. Keywords: cross rolling, skew teeth, FEM, PA38 aluminum alloy Wprowadzenie Wałki stopniowane są szeroko wykorzystywane w przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym. Wiele z nich ma wieńce zębate. Na ogół wyroby tego typu wytwarzane są metodami obróbki skrawaniem z półwyrobów otrzymywanych w procesach obróbki plastycznej (np. kucia, wyciskania, walcowania). Wieńce zębate mogą być też skutecznie wytwarzane metodami obróbki plastycznej. Spośr[...]

SPĘCZANIE GŁOWY SZYNY S60 Z FRAGMENTEM ŚRODNIKA

Czytaj za darmo! »

W artykule przestawiono wyniki analizy numerycznej możliwości spęczania fragmentu szyny kolejowej S60. Spęczaniu poddano głowę szyny, gdzie po rozcięciu pozostawiono fragment środnika o określonej długości. Ilość pozostawionego środnika podyktowana jest dwoma przeciwstawnymi kryteriami, tj. maksymalizacją uzysku materiałowego oraz eliminacją wad (głównie w postaci zakuć) przerobionej plastycznie głowy. Przerobiony plastycznie fragment złomowanej szyny będzie w dalszym etapie wykorzystany jako materiał wsadowy do przeróbki plastycznej, np. sposobem walcowania poprzeczno‐ ‐klinowego. Słowa kluczowe: analiza numeryczna, MES, proces spęczania, szyna S60 AN UPSETTING PROCESS OF THE HEAD OF S60 RAIL WITH A FRAGMENT OF THE WEB The selected results from the numerical analysis of a rail section upsetting process, are presented in the paper. The section of scraped S60 rail was consisted of a head and a fragment of web. The leaved web has a definite length, and the volume of this web was determined by two different criteria. The maximization of material save and the elimination of overlap Dr inż. Grzegorz Samołyk, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater — Politechnika Lubelska, Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, Lublin. Rudy Metale R55 2010 nr 6 UKD 539.388:519.6:669.15’14-194: :669-13:621.974.8:625.143 390 were used. The main aim of research is obtained a workpiece, which will be used in cross‐wedged rolling process. In the analysis, the full thermo‐mechanical model 3D of process, was used. The simulation was made by DEFORM‐3D. This application is based on the finite element meth[...]

ANALIZA NUMERYCZNA WALCOWANIA GWINTU ŚRUBY M20 × 2,5 WYKONANEJ ZE STOPU ALUMINIUM GATUNKU 2618

Czytaj za darmo! »

W artykule podano wybrane wyniki analizy numerycznej procesu walcowania poprzecznego gwintu śruby ze stopu aluminium gatunku 2618. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia 3D, przy uwzględnieniu zjawisk cieplnych zachodzących podczas kształtowania. W szczególności przedstawiono progresję kształtu śruby w trakcie walcowania, mapy odkształceń, naprężenia i temperatur oraz rozkłady składowych siły walcowania. Uzyskane rezultaty obliczeń wykazały przydatność MES w analizie złożonego procesu walcowania gwintu. Słowa kluczowe: walcowanie gwintu, MES, stop aluminium 2618 NUMERICAL ANALYSIS OF THREAD ROLLING M20 × 2.5 SCREW MADE FROM 2618 ALUMINUM ALLOY The results of numerical analysis of cross thread rolling process of screw from 2618 aluminium alloy are presented in this paper. Calculations were made using finite element method under the condition 3‐D state of strain taking into consideration thermal phenomena during the forming process. Shape progression of screw during rolling, stress, strain and temperature fields, distributions of components of rolling load are presented in the paper in details. Obtained results show usability of FEM for analysis of complex process of thread rolling. Keywords: thread rolling, FEM, 2618 aluminum alloy Wprowadzenie Połączenia gwintowe są najczęściej wykorzystywane w budowie maszyn. Znajdują one obecnie zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Dzięki wykorzystywaniu takich połączeń można łatwo i szybko zdemontować i na nowo złożyć skomplikowane zespoły maszynowe. Obecnie dość dobrze opanowano technologie wykonywania różnych rodzajów gwintu. Głównym podziałem metod gwintowania jest podział na metody obróbki skrawaniem oraz na metody obróbki plastycznej. Metody zaliczane do drugiej grupy są bardziej korzystne ze względu na parametry wytrzymałościowe wykonanych gwintów, ponieważ kształtowany materiał płynie pod wpływe[...]

ANALIZA TERMOMECHANICZNA PROCESU WALCOWANIA POPRZECZNO-KLINOWEGO ODKUWEK DRĄŻONYCH ZE STOPU ALUMINIUM 2618


  W artykule podano wybrane wyniki analiz numerycznych procesu walcowania poprzeczno‐klinowego (WPK) odkuwek drążonych ze stopu aluminium gatunku 2618. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia 3D, przy uwzględnieniu zjawisk cieplnych zachodzących podczas kształtowania. W szczególności przedstawiono zagadnienia stabilności walcowania oraz zmiany grubości ścianki elementu kształtowanego. Przedstawiono także sposób szacowania, czy przy zadanych parametrach walcowania wystąpi niekontrolowany poślizg prowadzący do zgniecenia wyrobu. Uzyskane rezultaty obliczeń wykazały przydatność WPK w kształtowaniu wyrobów osiowo‐symetrycznych ze stopu aluminium 2618. Słowa kluczowe: stop aluminium 2618, walcowanie poprzeczno‐klinowe (WPK), MES, wyroby drążone THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF CROSS-WEDGE ROLLING PROCESS OF HOLLOWED PARTS FROM 2618 ALUMINUM ALLOY This paper presents chosen results of numerical analyses of cross‐wedge rolling process (CWR) of hollowed parts from aluminum alloy 2618 type. Calculations were made by means of the finite element method in the conditions of three dimensional state of strain, considering thermal phenomena present during forming. The stability of rolling and changes of walls thickness of the rolled part are discussed in details. The way of estimating if at given rolling parameters uncontrolled slip leading to product squeezing appears is also presented. The obtained calculations results showed usefulness of CWR in forming of axi‐symmetrical products from aluminum alloy 2618. Key words: 2618 aluminium alloy, cross‐wedge rolling, FEM, hollowed parts Wprowadzenie Elementy drążone znajdują coraz szersze zastosowania w budowie maszyn. Głównym odbiorcą części tego typu jest przemysł motoryzacyjny, w którym zmniejszenie masy konstrukcji może być przełożone bezpośrednio na poprawę dynamiki pojazdów, zmniejszenie zużycia paliwa oraz ogran[...]

Walcowanie poprzeczno-klinowe wałka ze zgrubieniem końcowym


  W artykule przedstawiono rozwiązanie umożliwiające kształtowanie metodą WPK odkuwek ze zgrubieniem skrajnym o średnicy większej od średnicy wsadu. Polega ono na wyposaże niu narzędzia w listwę oporową, biegnącą z boku klina równolegle do kierunku walcowania. Materiał znajdujący się między klinem a listwą podlega spęczaniu, w wyniku którego nastę puje wzrost średnicy stopnia kształtowanego. Sprawdzenia poprawności przyjętego rozwiąza nia dokonano numerycznie, symulując kształtowanie na gorąco odkuwki wałka wykonywa nego ze stali C45, stopu aluminium 2618 oraz stopu tytanu Ti6Al4V. This paper presents the solutions allowing for forming by CWR method of parts with extreme boss and of a diameter larger than the billet’s diameter. It is based on equipping tools with a positioning batten at the wedge side parallel to the rolling direction. The material placed between the wedge and the batten undergoes upsetting, in the result of which the formed step diameter increases. The rightness[...]

Analiza numeryczna walcowania gwintu śruby M 20×2,5 metodą styczną narzędziami rolkowymi


  W artykule zaprezentowano wyniki obliczeń numerycznych walcowania gwintu śruby wykona nej ze stali gatunku C45 metodą styczną, z wykorzystaniem narzędzi w kształcie rolek. Szczegółowo przedstawiono analizę naprężeń, odkształceń, temperatury, sił kształtowania, progresję kształtu śruby, jak również parametry geometryczne narzędzi kształtują cych. Obliczenia numeryczne przeprowadzono metodą elementów skończonych (MES). The paper presents results of a numerical analysis of tangential rolling of an M20 × 2.5 screw thread performed on a C45 steel workpiece with using tools in the shape of rolls. Stress, strain, temperature, force distribution, shape progression of screw, and also geometric parame ters of shaping tools are presented in this paper in details. Numerical calculations have been made with finite element method (FEM). Słowa kluczowe: walcowanie gwintu, MES, stal C45, narzędzia rolkowe Key words: thread rolling, FEM, C45 steel, roller tools 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 875 rysunkiem narzędzie w kształcie rolki ma cztery strefy. Wejściową, w której wykonano szereg nacięć poprzecznych, w celu wyeliminowania poślizgu między narzędziem a obrabianym materiałem. Kalibrowania, której zadaniem jest nadanie ostatecznego kształtu gwintu. Wyjściową, gdzie walcowana śruba zaczyna tracić styk z dwoma narzędziami. Od bioru, służąc do wyjęcia gotowej śruby z przestrzeni roboczej walców. W narzędziach rolkowych do walcowania gwintu metodą styczną długości liniowe poszczegól nych stref są ograniczone średnicą narzędzia, co wiąże się z dość złożonym procesem projektowa nia segmentu narzędziowego. W przedstawionym modelu MES prędkość obrotową rolki przyjęto równą 0,344 obr/min. W trakcie trwania całego procesu kształtowania obie rolki wykonują tylko jeden obrót w tym samym kierunku. Śruba po znalezieniu się w strefie odbioru jest w pełni ukształtowana. Przy odpowiedniej konstrukcji zespołu narzędzioweg[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »