Wyniki 11-20 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Marek Bugaj"

METODA IDENTYFIKOWANIA INTERFEJSÓW SPRZĘTOWYCH (SEIM) W SYSTEMACH WSPÓŁMIEJSCOWYCH DOI:10.15199/59.2018.6.65


  1. WSTĘP System współmiejscowy jest to system będący systemem kompatybilnym wewnętrznie. Systemem takim możemy nazwać zbiór źródeł sygnałów elektromagnetycznych oraz relacji między nimi i ich atrybutami. Relację między źródłami reprezentują oddziaływanie ich między sobą (oddziaływanie wewnętrzne) oraz oddziaływanie względem otoczenia (oddziaływanie zewnętrzne). . Cechą dystynktywną pracy poszczególnych interfejsów jest jego częstotliwość pracy oraz poziom emisyjności pozwalające na identyfikację danego interfejsu sprzętowego. Kolejna z takich cech jest widmo emisji promieniowanej będące odwzorowaniem emisji zaburzeń promieniowanych. Cechy te są jedynymi wspólnymi cechami dla rozpatrywanych interfejsów sprzętowych. Biorąc pod uwagę powyższe istnieje możliwość zbudowania bazy danych zawierającej cechy dystynktywne interfejsów sprzętowych, która w łatwy sposób wspomoże proces identyfikacji poszczególnych interfejsów sprzętowych urządzenia informatycznego. Realizacja problemu identyfikacji poszczególnych interfejsów sprzętowych urządzenia informatycznego przyczyni się do usprawnienia prac prowadzonych w zakresie ochrony informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz realizacji zadań regulowanych Ustawą o ochronie informacji niejawnych. Dodatkowo wykorzystując wiedzę o cechach dystynktywnych poszczególnych interfejsów sprzętowych możliwe jest ograniczenie na wyznaczonych częstotliwościach emisji promieniowanej przez producentów sprzętu informatycznego już na etapie projektowania tego sprzętu poprzez dodatkowe zabezpieczenia. 2. METODY OKREŚLANIA CECH DYSTYNKTYWNYCH W niniejszym rozdziale przedstawiono i omówiono trzy opracowane metody określania cech dystynktywnych interfejsów sprzętowych w urządzeniach informatycznych. Dzięki przedstawionym metodom możliwe jest również określenie wzorcowych widm częstotliwościowych dla poszczególnych urządzeń informatycznych, które mogą służyć do analizy możliwości identyfika[...]

INTERFEJS ETHERNET WYKORZYSTUJĄCY ZŁĄCZE RJ45 W PROCESIE INFILTRACJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ DOI:10.15199/59.2019.7.15


  1. WSTĘP Emisja pola elektromagnetycznego jest zjawiskiem nieodłącznie towarzyszącym przepływowi prądu elektrycznego, będącego z kolei podstawą działania wszelkich urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Na podstawie zmian pola możliwe jest wnioskowanie na temat działania urządzeń będących jego źródłem. Co więcej, właściwości pola elektromagnetycznego pozwalają na jego zdalną rejestrację i analizę. Zjawisko powstawania fal elektromagnetycznych niosących informację o działaniu urządzeń elektrycznych i elektronicznych nazywane jest emisją ujawniającą lub ulotem elektromagnetycznym. Odkąd urządzenia elektryczne i elektroniczne zaczęły być używane do przetwarzania informacji, często o poufnym charakterze, występowanie emisji ujawniającej nabrało szczególnego znaczenia [1][2]. Każde urządzenie elektroniczne jest źródłem niepożądanej (ubocznej) emisji energii elektromagnetycznej indukowanej w otaczającą przestrzeń i we wszelkich bliskich przewodach elektrycznych i konstrukcjach metalowych. Kiedy sygnały emisji niepożądanej są skorelowane z nieutajnioną informacją, mogą być one wykorzystane do odtworzenia tej informacji przez służby wywiadu. Zjawisko takiej emisji niepożądanej nazywa się emisją ujawniającą, a jej wykorzystanie przez wywiad - penetracją lub infiltracją elektromagnetyczną. Przedsięwzięcia mające na celu utrudnianie rozpoznawania systemów na podstawie emisji ujawniającej nazywamy ochroną informacji przed przenikaniem elektromagnetycznych lub bezpieczeństwem emisji [1][2]. Emisje elektromagnetyczne mające charakter emisji ujawniającej mogą powstać na każdym etapie przetwarzania informacji kodowanej w postaci przebiegów prądu elektrycznego. Nie ma również możliwości przeprowadzenia badań zarówno samego źródła, jak i kanału przenikania informacji. W warunkach laboratoryjnych można jednak przeprowadzać takie testy, w których badane urządzenia wprowadzane są w tryby pracy umożliwiające poznanie ich podatności infil[...]

Analiza poziomów emisji przewodzonej na zaciskach zasilania oraz emisji promieniowanej współczesnych urządzeń informatycznych w paśmie 0,15–6000 MHz


  Urządzenia telekomunikacyjne i teleinformatyczne są integralną częścią złożonych systemów, które warunkują prawidłowe działanie gospodarki. Sprawność i niezawodność działania urządzeń elektrycznych i elektronicznych decyduje o funkcjonowaniu i rozwoju gospodarki narodowej. Zależy ona w dużym stopniu od wrażliwości na narażenia (zaburzenia) elektromagnetyczne oraz od poziomu zaburzeń występujących w otaczającym nas środowisku. Istnieje więc potrzeba badania nie tylko wrażliwości urządzeń elektrycznych i elektronicznych na pola elektromagnetyczne, ale również kontroli poziomu zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych do otaczającego środowiska różnymi drogami. Problem jest nie tylko ważny ze względu na kompatybilność elektromagnetyczną, ale również ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych czy przetwarzanych informacji. Aktualnie dostępne są urządzenia, które umożliwiają zdalnie, korzystając z rozproszonych pól elektromagnetycznych (a więc promieniowanych niecelowo), odtwarzać przetwarzane czy też przesyłane informacje. Dlatego też zagadnienia związane z kontrolą emisji zaburzeń nabierają szczególnego znaczenia. W artykule przedstawiono wyniki pomiarowe poziomów emisyjności promieniowanej oraz przewodzonej na zaciskach zasilania współczesnych urządzeń informatycznych włącznie z metodologią pomiarową. Ocena emisyjności urządzenia Każde urządzenie charakteryzuje parametr ε określający zdolność emisyjną. Jest ona funkcją kierunku emisji φ, pulsacji ω i czasu t, ε = f (φ, ω, t). (1) Emisje elektromagnetyczne do środowiska można podzielić na dwie duże grupy, a mianowicie emisje pożądane oraz emisje niepożądane. Emisje pożądane związane są z przesyłaniem sygnałów przenoszących informację użyteczną. Zakłócenia w pracy urządzeń powodowane promieniowaniem pożądanym eliminuje się poprzez odpowiedni przydział częstotliwości lub pasm roboczych, w przypadku systemów pasmowych, czyl[...]

Optymalizacja wielowarstwowej struktury mikropaskowej zasilanej szczelinowo ze względu na szerokość pasma pracy. Wpływ parametrów dielektryka na szerokość pasma pracy


  Anteny mikropaskowe od kilkunastu lat są jedną z najbardziej innowacyjnych dziedzin techniki antenowej. Głównymi zaletami tych anten jest: prostota wytwarzania, mała masa, wąski profil, łatwość integracji elementów promieniujących z siecią układów zasilania. Do podstawowych wad konstrukcji tego typu należy zaliczyć: wąskie pasmo, ograniczona obciążalność mocowa, niezbyt duża sprawność promieniowania. Podstawowa konfiguracja anteny mikropaskowej składa się z metalicznego paska wydrukowanego na cienkim, uziemionym dielektrycznym podłożu. Zasilanie realizowane jest poprzez koncentryczny kabel poprowadzony prostopadle poprzez podłoże lub linię paskową prowadzoną na podłożu w płaszczyźnie anteny. Anteny mikropaskowe dla fal o długościach milimetrowych i centymetrowych mogą występować w różnych formach. Mogą zawierać łaty promieniujące, elementy w postaci szczelin oraz różne sprzężenia łat promieniujących. Metody analizy i projektowania anten rozwijały się równocześnie z rozwojem anten. Obecnie wykorzystuje się kilka głównych metod do analizy anten mikropaskowych, jednakże najczęściej wykorzystuje się metody pełnofalowe. Do wyznaczania parametrów anteny oraz zbadania zjawisk zachodzących w strukturze wykorzystano oprogramowanie IE3D firmy Zeland, w którym obliczenia bazują na wykorzystaniu metody momentów. Metody obliczeniowe oparte na metodzie momentów w procesie analizy szczeliny wykorzystują podobieństwa z twierdzeń do analizy falowodu. Wymuszenie funkcją Green’a w dziedzinie widmowej jest wykorzystane do wyznaczenia koniecznych składowych pola wraz ze składowymi elektryczną i magnetyczną obecnymi w warstwie dielektryka. Kombinacja analizy wykorzystująca podobieństwo do falowodu oraz rozwiązanie metody momentów wykorzystujące funkcję Green’a dla struktur planarnych jest rozwiązaniem bardzo uniwersalnym. W artykule przedstawiono zoptymalizowany model anteny na bazie którego analizowano wpływ parametrów dielektryka[...]

Analiza emisji promieniowanej współczesnych urządzeń informatycznych

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy problemów kompatybilności elektromagnetycznej współczesnych urządzeń informatycznych. Szczególną uwagę zwrócono na emisje niepożądane, które są produktem ubocznym, wytwarzanym w sposób niezamierzony podczas realizacji podstawowych funkcji urządzenia. W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 55022, wykonanych na określonej liczbie jednostek centralnych PC wraz z klawiaturami oraz myszami, produkowanych w latach 2007 - 2010 oraz dokonano ich analizy statystycznej. Abstract. The article concerns problems of electromagnetic compatibility of information technology (IT) devices. Particular attention was paid to undesirable emissions, which are generated unintentionally during realization of basic functions of device. In the article has been presented the results of radiated emission measurements in accordance with the PN EN 55022:2006 standard. The measurement have been done on particular number of PC equipped with keyboard and mouse manufactured in the years 2007 - 2010. The statistical analyze of the measurement results is presented too. (Analysis of radiated emission from IT devices). Słowa kluczowe: emisja promieniowana, zaburzenia, kompatybilność elektromagnetyczna, jednostka centralna PC. Keywords: radiated emission, disturbances, electromagnetic compatibility, personal computer (PC). Wstęp Współczesne społeczeństwa uzależniły się od licznych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczególną rolę odgrywają urządzenia służące do przesyłania, magazynowania i przetwarzania informacji. Z tego względu urządzenia informatyczne stały się integralną częścią złożonych systemów warunkujących prawidłowe działanie gospodarki. Niezawodność i poprawne funkcjonowanie urządzeń informatycznych decyduje o funkcjonowaniu i rozwoju wielu dziedzin z gospodarki państwa. Zależy ona w dużym stopniu od odporności na narażenia elektromagnetyczne (ciągłe i impulsowe) oraz od poziomu zaburzeń elektroma[...]

Analiza metod pomiarowych tłumienności torów w.cz.

Czytaj za darmo! »

Referat dotyczy problemów związanych z pomiarem tłumienności torów w.cz.. Scharakteryzowano w nim rodzaje tłumienia występujące w torach transmisyjnych. Opisano w metody pomiarowe wykorzystane do wyznaczenia wartości tłumienia badanego toru transmisyjnego. W artykule przedstawiono wyniki badania tłumienności kabla przeprowadzone w oparciu o trzy metody pomiarowe: pomiar analizatorem sieci, metoda porównania napięcia, metoda porównania mocy. Abstract. The paper concerns the problems associated with the measurement of attenuation of high frequency line. Characterized the types of suppression occurring in the transmission line. It describes the measurement methods used to determine the attenuation of the transmission line. The article presents the results measurements the cable attenuation with using three measurement methods: measurement of network analyzer, the method of comparison voltage, the method by comparison. (Analysis of methods measuring attenuation of RF line). Słowa kluczowe: tor w.cz, tłumienność, pomiary, kabel współosiowy Keywords: RF line, attenuation, measurements, coaxial cable Wstęp Przesyłanie dużych ilości informacji na wielkie odległości obecnie stało się jednym z najbardziej poszukiwanych produktów. Dlatego wymagania stawiane współczesnym systemom teletransmisji zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Najważniejszym parametrem mającym wpływ na jakość oraz odległość przesyłanego sygnału jest tłumienie. Parametr ten określa długość toru transmisyjnego oraz jakość sygnału w nim transmitowanego. Od dawna starano się stworzyć przewody o jak najmniejszym tłumieniu. Głównym problemem występującym w tor[...]

Pomiar absorpcji materiałów pochłaniających fale elektromagnetyczne

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono metodologię pomiarów absorpcji fal elektromagnetycznych oraz opis stanowiska do pomiaru charakterystyk absorpcji badanych. Zamieszczono również wyniki przeprowadzonych pomiarów dla płyty metalowej z naniesionymi przykładowymi materiałami absorpcyjnymi. Abstract. The aim of this work is to present the procedure for absorption measurements of absorbing materials. In presented procedure as the electromagnetic wave absorption measure was used the signal levels difference between probe signal level reflected from the reflector material not covered and covered by the absorbing material. (Procedure for absorption measurements of absorbing materials). Słowa kluczowe: absorpcja, komora bezodbiciowa, antena. Keywords: absorption, anechoic chamber, antenna. Wstęp W artykule przedstawiono opis metody pomiaru oraz wyniki pomiarów poziomu absorpcji fal elektromagnetycznych przez przykładowe materiały absorpcyjne. Obiektem badań było siedem płyt aluminiowych z naniesionym materiałem absorpcyjnym o wymiarach (30x30)cm. Jako materiał referencyjny przy określaniu absorpcji poszczególnych materiałów wykorzystano płytę aluminiową bez naniesionego materiału absorpcyjnego (próbka Nr 0). Kolejne próbki w postaci płyt aluminiowych z naniesionym materiałem absorpcyjnym ponumerowano kolejno liczbami z zakresu 1÷7. Opis poszczególnych próbek przedstawiono tabeli 1. Tabela 1. Opis posz[...]

Metodyki pomiarów parametrów materiałów absorpcyjnych


  Wraz ze wzrastającą ilością urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne zachodzi potrzeba ochrony urządzeń i ludzi przed niepożądanym promieniowaniem elektromagnetycznym. Problem zabezpieczania przed niepożądanym promieniowaniem jest szczególnie istotny w zagadnieniach kompatybilności elektromagnetycznej. Jednym ze sposobów zabezpieczania przed oddziaływaniem niepożądanego promieniowania są ekrany elektromagnetyczne. Generalnie można wyróżnić dwa sposoby funkcjonowania ekranów elektromagnetycznych - poprzez odbicie padającej fali elektromagnetycznej bądź poprzez absorpcję energii elektromagnetycznej. Biorąc pod uwagę skuteczność ekranowania idealny ekran elektromagnetyczny powinien charakteryzować się niskim współczynnikiem odbicia oraz wysoką wartością absorpcji padającego promieniowania. Współczynniki odbicia oraz absorpcji (transmisji) zależą od właściwości elektrycznych i magnetycznych materiału i zmieniają się w funkcji częstotliwości. W celu osiągnięcia pożądanych parametrów odbicia i transmisji często stosuje się kompozyty złożone z materiałów o różnych właściwościach. Jednakże w takim przypadku wartości współczynników odbicia i transmisji mogą zależeć również od polaryzacji i kąta padającego promieniowania. Obecnie stosowane są odmienne sposoby ekranowania w zakresie mikrofalowym i odmienne w zakresie niskich częstotliwości. Do ekranowania elektromagnetycznego w zakresie mikrofalowym stosuje się materiały grafitowe, które dodatkowo kształtowane są w postaci piramidalnych ostrosłupów. Z kolei, duże skuteczności ekranowania w zakresie niskich częstotliwości uzyskuje się stosując materiały ferrytowe posiadające dodatkowe właściwości magnetyczne. W większości przypadków ściany komór bezodbiciowych wyłożone są dwoma warstwami, z których jedna warstwa zbudowana jest z płytek ferrytowych, a druga z ostrosłupów grafitowych. Takie sposoby ekranowania są jednak dogodne jedynie do stosowania w komorach bezodbiciowy[...]

Optymalizacja parametrów anteny mikropaskowej pracującej w paśmie X


  Antena mikropaskowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem i jest coraz częściej stosowana w nowoczesnych systemach telekomunikacyjnych. Na jej korzyść przemawia zwarta, płaska konstrukcja i niewielkie wymiary. Kolejnymi zaletami anten planarnych są niskie koszty produkcji oraz możliwość uzyskania dowolnie wybranej polaryzacji. Na uwagę zasługuje prostota budowy układów anten planarnych strukturalnie zintegrowanych z układem zasilającym poszczególne elementy. Konstrukcja takiej sieci wymaga dopasowania impedancyjnego we wszystkich węzłach układu zasilającego oraz w przekrojach połączeń tej sieci z każdym elementem antenowym. Mogą być również realizowane wymagania odnoszące się do doboru amplitud i faz składowych sygnału adaptacyjnych układów antenowych. Pomimo wymienionych zalet, anteny planarne charakteryzuje niestety niewielki zysk pojedynczych elementów oraz przede wszystkim wąskie pasmo pracy. Problem wąskopasmowości Efektywne zarządzanie zużyciem energii polega na połączeniu metod sterowania przełączaniem węzłów oraz sterowania czasem uśpienia i aktywacji węzłów. Natomiast określenie dokładnej wartości redukcji dotyczące globalnego zużycia energii sieci, jak i średniego zużycia energii węzła, zdecydowanie zależy od zadań realizowanych przez sieć. W przypadku sieci przeznaczonej do monitorowania środowiska, w której dopuszczalne opóźnienie wykrycia zdarzenia jest duże, istnieje możliwość ponad 100- krotnego wydłużenia globalnego czasu jej życia (STEM + GAF) [18]. W sieciach sensorycznych specjalnego przeznaczenia, jak np. sieć dedykowana do wykrywania i monitorowania obiektów przedstawiona w [3], w której niedopuszczalne jest opóźnienie wykrycia obiektu, możliwa jest 11-krotna redukcja globalnego zużycia energii. LITERATURA [1] Fasolo E., Rossi M., Widmer J., Zorzi M.: In-network aggregation techniques for wireless sensor networks: a survey. IEEE Wireless Communications, Volume: 14, Issue: 2, April 2007 [2] Pantazi[...]

Stability analysis of emissivity levels of the mobile computers


  In order to evaluate the stability of the radiated emission levels of computer internal components on different in the frequency band from 10 kHz to 1 GHz a series of measurements of the radiated emissivity of the selected laptop. As a test object was selected computer HP Elite Book 8540 w. Radiated emission stability levels A. Relative and the maximum value stability of signal level In order to assess the stability of the radiated emission levels of the laptop components at different frequencies based on a series of measurements can be used the following measure of the stability levels for each individual frequencies: - the relative value of the stability signal level, - maximum values of the relative stability of the signal level. These values should be calculated based on a series of measurements of radiated emission levels of the components for different frequencies. Before this the procedure of elimination of anomalous measurement results should be done. Before the stability evaluation of the radiated emission levels of the laptop internal components at different frequencies calculations, the value of the radiated emissivity level in relation to which we will be define the deviation of the measured radiated emission levels has to be determined. As a reference value of radiated emission level of the laptopinternal components the average value of measured radiated emission levels for each frequency can be used. anomalous results. The average value can be calculated using the following formula: (1) where: i - number of the successive measurements, n - number of all measurements (n = max), j - number of the successive frequency. Procedure for assessment of stability with reference to average value of the radiated emission field strength levels for each frequency requires the elimination of anomalous resul[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »