Wyniki 11-20 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ NIEUŻYŁA"

Badania nad wytwarzaniem niklowych warstw podkładowych na stopie AZ91D

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących bezprądowego osadzania niklowych warstw podkładowych dla powłok galwanicznych wytwarzanych na stopie magnezu AZ91D. Zbadano wpływ temperatury oraz pH kąpieli na jakość uzyskiwanych powłok. Do tego celu wykorzystano metody mikroskopowe, spektroskopię rentgenowską EDS oraz przeprowadzono badania korozyjne metodą potencjodynamiczną. Na podstawie uzyskanych wyników określono parametry procesu, które pozwalają na wytworzenie ciągłej powłoki niklowej, o potencjalnym zastosowaniu jako warstwa podkładowa dla powłok galwanicznych, osadzanych z kąpieli alkalicznych. Słowa kluczowe: stopy magnezu, stop AZ91D, powłoka niklowa, bezprądowe osadzanie metali.1. Wstęp Magnez jest najlżejszym metalem konstrukcyjnym, co niewątpliwie można uznać za jego zaletę. Ponadto, w porównaniu ze stalą, stopami aluminium czy konstrukcyjnymi tworzywami sztucznymi, wykazuje o wiele lepsze właściwości, takie jak: wysoka wytrzymałość, wysoka przewodność cieplna, stabilność wymiarowa, wysoka zdolność do ekranowania promieniowania elektromagnetycznego, zdolność tłumienia drgań mechanicznych, dobra obrabialność i łatwość poddawania recyklingowi. Te właściwości powodują, że stopy magnezu znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. lotniczym, motoryzacyjnym, maszynowym, elektronicznym i elektrotechnicznym oraz lekkim. Niestety magnez wykazuje również cechy niepożądane tj. niską odporność na korozję czy ścieranie, niską odporność na pełzanie i wysoką reaktywność chemiczną, które powodują, że rozpowszechnianie zastosowań magnezu na szeroką skalę jest ograniczone. Magnez i jego stopy są bardzo podatne na korozję galwaniczną; w większości kwasów nieorganicznych i roztworów neutralnych ulegają korozji ze stosunkowo dużą szybkością [1-4]. Znacznie lepsze właściwości użytkowe wykazują stopy magnezu z glinem, które stanowią grupę najbardziej popularnych stopów magnezu. Jednakże, istnieje w[...]

The investigations on formation the nickel precoats on the AZ91D alloy

Czytaj za darmo! »

The results of investigations applying to electroless deposition of nickel precoats for galvanic coatings obtaining on AZ91D magnesium alloy are presented here. An infl uence of temperature and bath pH on the nickel coatings quality was investigated. Microscopy techniques and EDS spectroscopy were applied as well as the corrosion studies by potentiodynamic method were carried out for that purpose. On the basis of obtained results, the process parameters, which allow to formation a perpetual nickel coating for potential use as a precoat for galvanic coatings deposited from alkaline baths, were determined. Keywords: magnesium alloys, AZ91D alloy, nickel coating, electroless metal deposition.1. Introduction Magnesium is the lightest constructional metal, what can be consider as its advantage, undoubtedly. Moreover, in comparison with steel, aluminum alloys and constructional plastics, it exhibits much better properties, such like: high strength, high thermal conductivity, dimensional stability, high ability to shielding electromagnetic radiation, capacity to mechanical vibrations damping, good workability and recycling facility. The enumerated properties cause that the magnesium alloys are used in many branches of industry, e.g. aircraft, automotive, machine-building, electrical as well as the light one. Nevertheless, magnesium also exhibits undesirable features, i.e. low corrosion and abrasion resistance, bad creep properties and high reactivity, which cause that the dissemination of the magnesium applications on a large scale is limited. Magnesium and its alloys are susceptible to galvanic corrosion; in most of inorganic acids and neutral solutions they are corrode with relatively high rate [1-4]. Much better utilize properties are exhibited by aluminum-containing magnesium alloys, which are the most popular magnesium alloys. However, there are many contradictory reports concerning their anti-corrosion properties. The[...]

Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w roztworze krzemianu sodu. Przedstawiono morfologię i skład chemiczny otrzymanych powłok, określono wgłębność roztworu na podstawie rozkładu grubości wytworzonych powłok, mikrotwardość powłok i odporność korozyjną próbek modyfi kowanego powierzchniowo stopu magnezu. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, grubości powłok.1.Wstęp Zastosowanie stopów magnezu w przemyśle samochodowym i lotniczym ciągle rośnie, co związane jest z dążeniem do zmniejszenia zużycia paliwa poprzez obniżanie masy samochodów i samolotów dzięki zastępowaniu niektórych elementów konstrukcyjnych z tradycyjnych metali - magnezowymi [1-3]. Jest to możliwe dzięki doskonałym właściwościom magnezu i jego stopów - niskiej gęstości i relatywnie wysokiej wytrzymałości. Jednak główną przeszkodą w szerokim stosowaniu elementów wykonanych z magnezu i jego stopów jest ich podatność na korozję galwaniczną, gdyż magnez jest jednym z najbardziej aktywnych elektrochemicznie pierwiastków w szeregu napięciowym metali. Innymi negatywnymi cechami magnezu są mała odporność na ścieranie i pełzanie, co powoduje, że konieczne jest stosowanie obróbki powierzchniowej. W ochronie przed korozją od wielu lat największe znaczenie mają powłoki konwersyjne typu barierowego, np. chromianowe. Proces ich otrzymywania jest bardzo popularny w przemyśle, ponieważ jest prosty i tani, a powłoki wykazują dość dobrą odporność na korozję i są dobrą podwarstwą pod powłoki malarskie. Ze względu na toksyczne i kancerogenne właściwości chromu, zwłaszcza na najwyższym stopniu utlenienia, na całym świecie odchodzi się od technologii obróbki powierzchni metali opartych na związkach Cr(VI). Plazmowe utlenianie elektrochemiczne (PEO) jest stosunkowo nową, niezwykle obiecującą metodą. Polega ona [...]

Plasma electrolytic oxidation of casting magnesium alloy AZ91D


  In this work results of conversion coatings on the AZ91D magnesium alloy obtaining by plasma electrolytic oxidation in alkaline sodium silicate solution are presented. Morphology and chemical composition of obtained coatings as well as throwing on the base of thickness measurements of formed layers, thickness, hardness and corrosion resistance were examined. Keywords: welding magnesium alloys, plasma electrolytic oxidation, coating thickness distribution1. Introduction Magnesium alloys are being increasingly used in the automotive, aerospace and electronics industries. Considerable effort is being expanded to further reduce fuel consumption and hence environmental pollution through replacing existing aluminum components with even lighter magnesium parts in automobile applications [1-3]. This is possible thanks to excellent magnesium and its alloys properties: the low density and relatively high mechanical strength. The major obstacle to use of magnesium parts is the galvanic corrosion. Magnesium is one of the most active metals in the galvanic series. Others demerits of magnesium are poor wear and creep resistance, therefore, application of magnesium requires the surface treatments. In protective treatment of magnesium alloys, for a long time, very important are barrier-type coatings, for example chromate coatings. Processes of obtaining that coatings are very popular in industry applications because they are cheap and simply, and coatings characterises by relatively good corrosion resistance, also they are very good sublayers for paining. Due to toxic and carcinogenic properties of chromium, especially Cr(VI) the tendency to eliminate te[...]

Utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D prądem impulsowym


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad wytwarzaniem powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w alkalicznym roztworze krzemianu sodu z zastosowaniem prądu impulsowego. Przeprowadzone badania dotyczą wpływu dodatku czteroboranu sodu do kąpieli i częstotliwości prądu impulsowego na morfologię i chropowatość powierzchni, skład chemiczny i grubość powłok oraz na odporność korozyjną próbek stopu magnezu z nałożoną powłoką tlenkową określaną metodami elektrochemicznymi, w teście zanurzeniowym i w komorze solnej w środowisku chlorku sodu. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, powłoki konwersyjne, elektrolityczne utlenianie plazmowe, PEO, grubość powłok Impulse current plasma oxidation of magnesium alloy AZ91D In this work the results of investigations on conversion coating obtaining on AZ91D magnesium alloy by impulse current electrochemical plasma oxidation (PEO) in sodium silicate solution are presented. The infl uence of addition of sodium tetraborate to the bath and frequency of impulse current on morphology, roughness chemical composition and thickness of obtained layers was determined as well as on the corrosion resistance samples with oxide layer determined by electrochemical method, immersion test and salt spray chamber test in the environment of sodium chloride fog. Keywords: casting magnesium alloys, conversion coatings, electrochemical plasma oxidation, PEO, layer thickness.1. Wstęp Efektem dążenia do zmniejszenia zużycia paliwa poprzez obniżanie masy własnej samolotów i samochodów jest zastępowanie niektórych elementów konstrukcyjnych z tradycyjnych metali - magnezowymi [1-3]. Jest to możliwe dzięki doskonałym właściwościom eksploatacyjnym magnezu i jego stopów - niskiej gęstości i relatywnie wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Jednak główną przeszkodą w szerokim stosowaniu elementów wykonanych z magnezu i jego stopów jest ich podatność na korozję galw[...]

Utlenianie mikroplazmowe prądem impulsowym stopu magnezu AZ91D DOI:10.15199/40.2015.5.2


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D metodą elektrolitycznego utleniania plazmowego w alkalicznym roztworze krzemianu sodu. Przedstawiono zasadę działania stosowanego zasilacza impulsowego oraz wyniki badań wpływu modulacji prądu na fi zykochemiczne właściwości otrzymanej warstwy tlenkowej. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, modulacja prądu Microplasma oxidation of magnesium alloy AZ91D by impulse current In this work results of investigations of conversion coatings obtaining on magnesium alloy AZ91D by plasma electrolytic oxidation (PEO) method in sodium silicate solution, are presented. The principles of used power supply functioning and the results of studies on infl uence of current modulation on physicochemical properties of the oxide layer are shown. Keywords: magnesium alloys, plasma oxidation, PEO, current modulation.1. Wstęp W celu poprawy odporności na korozję, zwłaszcza wżerową, proponuje się wiele metod zabezpieczania magnezu i jego stopów. Największe znaczenie mają powłoki konwersyjne typu barierowego, najczęściej chromianowe. Proces ich wytwarzania jest popularny w przemyśle, ponieważ jest prosty i tani, a powłoki wykazują zadowalającą odporność na korozję i są dobrą podwarstwą pod powłoki malarskie. Ze względu na toksyczne i kancerogenne właściwości związków Cr(VI) technologie wykorzystujące związki Cr(VI) są wycofywane z zastosowań przemysłowych [1-3]. Jednym z nowoczesnych sposobów obróbki powierzchni, który pozwala na pokrywanie powierzchni stopów metali lekkich twardymi warstwami ceramicznymi o dobrych właściwościach, przede wszystkim o dobrej odporności na zużycie i na korozję, jest elektrochemiczne utlenianie plazmowe. Plazmowe utlenianie elektrolityczne - Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) lub Micro-Arc Oxidation (MAO) jest skuteczną techniką modyfi kacji warstwy wierzchniej metali pokrywających się dielektryczną wa[...]

Odporność korozyjna elementów konstrukcyjnych sond wgłębnych stosowanych w geofi zyce wiertniczej, w szczególności przy budowie podziemnych magazynów gazu DOI:10.15199/40.2015.8.2


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad doborem tworzywa konstrukcyjnego do wykonania sond stosowanych w geofi zyce wiertniczej, a w szczególności w otworach wiertniczych udostępniających złoża soli. Przeprowadzono badania odporności korozyjnej aluminium 1050A, stali nierdzewnej X5CrNi18-10 (dawne oznaczenie 0H18N9), mosiądzu CuZn37 (M63) oraz brązu cynowo-fosforowego B6/6 i stwierdzono, że najlepszym tworzywem jest austenityczna stal nierdzewna. Przeprowadzono przyśpieszone badania korozyjne w obojętnej mgle solnej (NSS) oraz wyznaczono wskaźniki charakteryzujące odporność korozyjną określoną metodami elektrochemicznymi. Słowa kluczowe: podziemne magazyny gazu, wypłukiwanie soli ze złoża, korozja metali, badania w obojętnej mgle solnej Corrosion resistance of construction elements of intending probes used in drilling geophysics, especially during subterranean gas stores building In this work the results of investigations on choice of construction material for probe used in drilling geophysics, especially in drill-holes opening out salt deposits are presented. The corrosion resistance of aluminum 1050A, stainless steel X5CrNi18-10 (earlier denote 0H18N9), brass CuZn37 (M36) and tin-phosphate bras B6/6 was examined and it was found that the best material is austenitic stainless steel. The accelerating corrosion tests were conducted in neutral salt mist (NSS) and the indicators characterize corrosion resistance were determined by electrochemical methods. Keywords: underground gas stores, leaching salt from deposit, metal corrosion, investigation in neutral salt mist.1. Wstęp Konieczność magazynowania gazu wynika z sezonowego charakteru zużycia tego paliwa, gdyż gaz ziemny jako nośnik energii zużywany jest w cyklach sezonowych. W sezonie zimowym występuje tzw. szczyt poboru gazu, a w sezonie letnim występuje tzw. dolina poboru gazu, co wynika przede wszystkim z wykorzystania gazu również do celów grzewczych. Wahania zużycia gazu między lat[...]

Usuwanie powłok miedzianych z elementów stalowych poddanych obróbce cieplno-chemicznej DOI:10.15199/40.2017.4.10


  W przemyśle często występuje konieczność maskowania części powierzchni obrabianych elementów stalowych poprzez nakładanie na powierzchnię warstwy miedzi. Warstwę tę usuwa się następnie najczęściej poprzez wytrawianie w roztworach kwasu chromowego(VI), co stwarza ogromne zagrożenie środowiskowe. W pracy przeanalizowano możliwość zastosowania w tym celu roztworów zawierających nadtlenek wodoru, jako utleniacz, oraz związki kompleksujące miedź. Na podstawie analizy danych fizykochemicznych wytypowano jako potencjalny komplekson kwas etylenodiaminotetraoctowy. Wykazano doświadczalnie, że roztwory zawierające ten związek, oraz amoniak i nadtlenek wodoru nadają się doskonale do wytrawiania miedzi z powierzchni stali. Szybkość wytrawiania miedzi w ich przypadku jest kilkakrotnie wyższa niż w przypadku roztworów kwasu chromowego(VI), równocześnie nie wykazują one działania korozyjnego w stosunku do stali. Słowa kluczowe: powłoki miedziane na stali, usuwanie powłok miedzianych ze stali, trawienie miedzi 1. Wstęp W celu nadania odpowiednich właściwości mechanicznych stalowym elementom napędów lotniczych przeprowadza się obróbkę cieplnochemiczną polegającą na ogrzewaniu elementu stalowego w specjalnie dobranym środowisku w celu zmiany składu chemicznego warstwy powierzchniowej. Zabieg ten stosuje się w celu uzyskania warstwy powierzchniowej o wysokiej twardości, przy zachowaniu ciągliwego rdze- The necessity of masking part of the surface of steel elements during processing by the deposition of copper layer occurs frequently in the industry. Most frequently these layers are removed then by etching in chromic(VI) acid solutions, what brings serious environmental problems. The possibility of replacing chromic acid solutions with the solutions containing hydrogen peroxide (H2O2) as an oxidizer and copper complexing agents was analyzed in the present paper. Basing on the analysis of the physicochemical data, ethylenediaminetetraacetic acid [...]

Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D DOI:10.15199/40.2017.5.1


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wytwarzania powłok tlenkowych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w roztworze krzemianu sodu. Określono morfologię, skład chemiczny, grubość i chropowatość otrzymanych powłok oraz odporność korozyjną modyfikowanego powierzchniowo stopu magnezu. Wykazano pozytywny wpływ obecności fluoru w powłoce na odporność korozyjną próbek pokrytych takimi powłokami. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, grubość powłoki 1.Wstęp Stopy magnezu znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym, a zastosowanie w przemyśle samochodowym ciągle rośnie, co związane jest z dążeniem do zmniejszenia zużycia paliwa poprzez obniżanie masy samolotów i samochodów dzięki zastępowaniu niektórych elementów konstrukcyjnych z tradycyjnych metali - magnezowymi. Zgodnie z danymi statystycznymi obniżenie masy pojazdu napędzanego silnikiem wewnętrznego spalania o 10% obniża zużycie paliwa o 6÷8% [15]. Zastosowanie magnezu i jego stopów jest możliwe dzięki ich dobrym właściwościom - niskiej gęstości i relatywnie wysokiej wytrzymałości. Jednak główną przeszkodą w szerokim stosowaniu elementów wykonanych This paper presents the results of the investigations on the preparation of the oxide coatings on magnesium alloy AZ91D with the application of the plasma electrolytic oxidation (PEO) method, in the sodium silicate solution. Coatings were characterized by investigating their morphology, chemical composition, thickness and roughness, as well as the corrosion resistivity of the surface modified alloy. The positive influence of the presence of fluoride in the oxide layer on the corrosion resistance of the alloy samples was demonstrated. Keywords: magnesium casting alloys, plasma electrolytic oxidation, PEO, coating thickness 1. Introduction Magnesium alloys found wide range of applications in the aviation industry and their applicat[...]

Amoniakalne roztwory zawierające jony miedzi(II) - przyjazny środowisku zamiennik kąpieli chromianowej w procesie usuwania powłok miedzianych z elementów stalowych poddanych obróbce cieplno-chemicznej DOI:10.15199/40.2018.6.1

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Nawęglanie, azotowanie i nitronawęglanie stosowane są często w przemyśle w celu polepszenia twardości i odporności na ścieranie zwykłych stali. Jednakże procesy te nie tylko czynią stal mniej wrażliwą na ścieranie, lecz także utrudniają dalszą jej obróbkę. W związku z tym, powierzchnie, które po nawęglaniu, azotowaniu i/lub nitronawęglaniu mają być poddawane dalszej obróbce mechanicznej, muszą być w trakcie tych procesów zabezpieczone. Zwykle ochrona ta polega na nałożeniu cienkiej warstwy miedzi. Miedź nie reaguje z węglem łatwo, nałożenie nawet cienkiej (3 μm) warstwy miedzi jest wystarczające, aby zapobiec utwardzeniu stali. Jednakże po obróbce mechanicznej i cieplno-chemicznej miedź musi być z powierzchni usunięta. Najczęściej stosowaną metodą jest roztwarzanie powłoki miedzianej w kąpieli chromianowej. Proces ten przebiega zgodnie z reakcją: 3Cu0 + Cr2O7 2- + 14H+ = 3Cu2+ + 2Cr3+ + 7H2O (1) Roztwory chromianów wykazują bardzo wysoki potencjał utleniająco- -redukujący, który jest wystarczająco wysoki nie tylko do roztworzenia miedzi, ale też do utrzymania stali w stanie pasywnym. Kąpiel chromianowa może być regenerowana poprzez utlenienie na anodach ołowianych i zawracana do ługowania. Proces ten jest prosty i nie wytwarza żadnych ścieków, ale używa sześciowartościowego chromu, który jest silną trucizną środowiskową. W związku z tym, według najnowszych regulacji prawnych, kąpiele chromianowe powinny być zastąpione przez inne, nie zawierające chromu(VI). Proponowano wiele różnych zamienników dla kąpieli chromianowych. Na przykład Simka i współpracownicy [12], do usuwania miedzi z powierzchni stali, zaproponowali komercyjną kąpiel ENSTRIP S-180. Nawrat ze współpracownikami [5] zaproponowali zastosowanie organicznych związków kompleksujących jony miedzi, w połączeniu z silnym utleniaczem (nadtlenek wodoru) w tym samym celu. Jednakże zastosowanie związków organicznych, które w kontakcie z silnymi utleniaczami mo[...]

« Poprzednia strona  Strona 2