Wyniki 11-18 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Szwach"

Zastosowanie metody GC/MS do oceny procesu biodegradacji oleju estrowego


  Zastosowano chromatografię gazową sprzężoną z detekcją spektrometrii mas (GC/MS) do śledzenia przebiegu procesu biodegradacji oleju estrowego otrzymanego w wyniku transestryfikacji estrów metylowych kwasów tłuszczowych glikolem neopentylowym. Zidentyfikowano metabolity estrów kwasu oleinowego. Powstały one w wyniku przyłączenia tlenu do łańcucha alkilowego reszty kwasowej w pozycji C9. Podatność na biodegradację badanego oleju estrowego wyznaczono wykorzystując test CEC-L-33-A-93. Fatty acid Me esters were transesterified with CMe2(CH2OH)2 and studied for biodegradability by a std. test. The biodegradn. degree was 94,67%. Thirteen metabolites were identified in the biodegradn. product by gas chromatog. with mass spectrometric detection. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pod kątem ekologicznego zagrożenia dla środowiska oceniano głównie technologiczne procesy wytwórcze. Obecnie coraz częściej zainteresowanie to kierowane jest na produkt, gdzie szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom jego oddziaływania na człowieka i środowisko, nie tylko podczas bezpośredniej eksploatacji, ale również w okresie unieszkodliwiania poużytkowych odpadów, zużytych wyrobów i opakowań. Coraz powszechniej mówi się o tzw. ekoprojektowaniu. Wymaga ono wypracowania kompromisu pomiędzy wymaganiami użytkowymi i ekologicznymi, a możliwościami technicznymi. Konieczne jest więc, uwzględnienie zużycia zasobów surowcowych i energetycznych, określenie oddziaływania procesów wytwarzania na środowisko i człowieka, zarówno samych materiałów, jak i produktów, w czasie eksploatacji oraz w czasie ich likwidacji poużytkowej. Ocenie takiej poddawane są również środki smarne. Oprócz podstawowych celów zmniejszenia tarcia i ścierania, oleje smarowe pełnią wiele innych funkcji, przyczyniają się do usuwania ciepła, zapobiegania korozji, przeniesienia mocy, zapewniają płynną uszczelkę w ruchu kontaktowym i zmniejszają zużycie pracujących części. Optymalnie dobran[...]

Study on biodegradability of synthetic anionic polymers based on acrylamides. Badania podatności na biodegradację syntetycznych polimerów anionowych na bazie akryloamidów


  Three com. polyacrylamide hydrogels were studied for biodegradability by IR spectroscopy, detn. of water-sol. organic C and O2 consumption. The polymers showed low biodegradability. Powszechność zastosowania i w znacznej mierze rozproszona dystrybucja superabsorbentów poliakrylowych stwarzają zagrożenie dla środowiska, zwłaszcza dla zasobów wodnych. Duże znaczenie ma zatem określenie w jakim stopniu superabsorbenty poliakrylowe ulegają biodegradacji w warunkach środowiskowych. Biodegradowalność jest zwykle oceniana za pomocą standardowych testów. W pracy opisano badania podatności na biodegradację w warunkach tlenowych wybranych anionowych polimerów, rozpuszczalnych w wodzie pochodnych poliakryloamidu. Superabsorbenty, nazywane też hydrożelami, to hydrofilowe, usieciowane, pęczniejące w wodzie polimery, charakteryzujące się olbrzymią chłonnością wody1). Ze względu na charakter połączenia łańcuchów polimerowych tworzących trójwymiarową sieć przestrzenną rozróżnia się żele fizyczne, w których łańcuchy polimerowe są połączone siłami elektrostatycznymi, wiązaniami wodorowymi i przez oddziaływania hydrofobowe oraz żele chemiczne, w których łańcuchy polimerowe są połączone trwałymi wiązaniami kowalencyjnymi2). Drugą grupę superabsorbentów stanowią głównie syntetyczne polimery, takie jak poliakryloamid, poliakrylonitryl i ich pochodne, akrylan sodowy, polialkohol winylowy, związki polifenolowe, poliwinylopirydynowe, glikole polietylenowe, politlenek etylenu, kwas akrylowy, kwas metakrylowy, chlorek dialilodimetyloamoniowy, kwas styrenosulfonowy oraz kwas winylosulfonowy1, 3-11). Monomery o charakterze kationowym są stosunkowo drogie. Grupy anionowe (karboksylowe) zwiększają chłonność hydrożeli. Wodę wiążą wiązania wodorowe pomiędzy protonami cząsteczek wody i atomami tlenu grup karboksylowych. W trakcie produkcji istnieje [...]

Study on biodegradability of bis-quaternary ammonium salts used as gemini surfactants Badania podatności na biodegradację podwójnych czwartorzędowych soli amoniowych jako surfaktantów gemini DOI:10.15199/62.2015.3.8


  Five bis(quaternary ammonium salts) were synthesized and studied for biodegradability by detn. of declining the water-sol. org. C content. The surfactants were also characterized by mass spectroscopy. The bis(quaternary ammonium salts) showed lower biodegradability than the usual quaternary ammonium salts. Wykonano badania podatności na biodegradację w warunkach tlenowych zsyntezowanych podwójnych czwartorzędowych soli amoniowych, stanowiących klasę surfaktantów gemini oraz dwóch czwartorzędowych soli amoniowych zaliczanych do grupy surfaktantów tradycyjnych. Powszechność stosowania, całkowita rozpuszczalność w wodzie oraz rozproszona dystrybucja środków powierzchniowo czynnych stwarzają zagrożenie dla środowiska, a zwłaszcza dla jego zasobów wodnych. Globalna produkcja środków powierzchniowo czynnych wynosi obecnie ponad 12 mln t/r, z czego produkty handlowe stanowią ok. 75%.1, 2) W trosce o środowisko naturalne Unia Europejska wprowadziła regulacje prawne3), dotyczące ograniczeń i zakazów stosowania syntetycznych środków powierzchniowo czynnych w detergentach, gdzie podstawowe kryterium oceny stanowi całkowita biodegradacja tlenowa i poziom podatności na biodegradację3). Czwartorzędowe sole amoniowe pomimo światowego trendu rozwoju niejonowych środków powierzchniowo czynnych, wciąż są powszechnie stosowane w preparatach do płukania tkanin, w handlowych i przemysłowych środkach dezynfekujących, w kompozycjach kosmetycznych, w preparatach farmaceutycznych, w środkach konserwujących do żywności i jako katalizatory przeniesienia fazowego. Stanowią one ok. 10% stosowanych środków powierzchniowo czynnych4, 5). W ostatnich latach prowadzone są prace badawcze nad syntezą, oceną aktywności powierzchniowej, wyznaczaniem krytycznego stężenia micelizacji (CMC) i zastosowaniem podwójnych czwartorzędowych soli amoniowych, zwanych gemini lub dimerycznymi związkami powierzchniowo czynnymi. W stosunku do konwencjonalnych kationowych surfakt[...]

Comparative assessing the biodegradability of lubricants in the environment Porównawcza ocena podatności na biodegradację środków smarnych w środowisku DOI:10.15199/62.2016.11.41


  Two base mineral oils were studied for biodegradability by European std. methods (detection by IR spectrometry and gas chromatog.) and compared with results for a ref. oil. The gas chromatog. was found more efficient. Dokonano analizy porównawczej wyników badania podatności środków smarnych na rozkład biologiczny w środowisku naturalnym uzyskanych w warunkach testów CEC L-33-A93(U) i CEC L-103-12 proponowanych przez Europejską Radę Koordynacyjną ds. Rozwoju Metod Badań Paliw, Środków Smarowych i Innych Płynów (CEC). Wykonano badania oleju referencyjnego zalecanego przez tę Radę dla obu metod oraz dwóch bazowych olejów mineralnych. Wyniki uzyskane dla oleju referencyjnego nie różnią się w sposób statystycznie istotny dla poziomu ufności 0,99%. W teście CEC L-103-12 uzyskano wyższy stopień biodegradacji olejów mineralnych. Aspekty bezpieczeństwa ekologicznego produktów rynkowych, powinny być uwzględniane już na etapie projektowania. Wyzwaniem dla producentów jest opracowywanie takich wyrobów, które spełniałyby zarówno wymogi aplikacyjne, jak i ekologiczne. Za związki bezpieczne ekologiczne uznaje się te, które ulegają biologicznemu rozkładowi w określonym czasie w środowisku oraz nie są toksyczne dla organizmów bytujących w nim. Szczególnego znaczenia nabiera więc ocena substancji i preparatów chemicznych czynnych w aspekcie ich podatności na biodegradację. W ostatnich latach wzrost świadomości ekologicznej i odpowiedzialności przemysłowych podmiotów gospodarczych spowodował, że ocena ekologiczna stosowanych substancji i mieszanin chemicznych, w tym płynów eksploatacyjnych (środków smarnych) nabiera istotnego znaczenia, a spra-wą priorytetową jest ocena skutków niekontrolowanego ich przedostania się do środowiska. Zatem potrzebne są dane dotyczące podatności na rozkład biologiczny, a badaniom poddawane są zarówno substancje rozpuszczalne, jak i nierozpuszczalne w wodzie, w tym oleje. Konwencjonalne oleje mineralne, głównie z[...]

Environmental safety as an indicator of lubricant innovativeness Bezpieczeństwo środowiskowe jako wyznacznik innowacyjności środków smarnych DOI:10.15199/62.2016.11.45


  Mineral and ester lubricant samples were studied for the biodegradability by a std. method. The addn. of ester oil to the mineral one resulted in a significant increase in its susceptibility for biodegrdn. For tracking the biodegrdn., the gas chromatog. linked with mass spectrometry was used. Wyznaczono podatność na biodegradację próbek olejów mineralnych i estrowych oraz oleju rzepakowego wykorzystując test CEC- -L-33-A-93. Wykazano, że dodatek oleju estrowego do mineralnego znacząco zwiększa jego podatność na biodegradację. Stwierdzono, że chromatografia gazowa sprzężona z detekcją spektrometrii masowej (GC/MS) może jako uzupełnienie standardowych testów być wykorzystana do śledzenia procesu biodegradacji. Prace badawcze i rozwojowe w zakresie środków smarnych prowadzone są w dwóch kierunkach. Z jednej strony opracowywane są rozwiązania mające na celu udoskonalenie istniejących technologii umożliwiających m.in. ograniczenie energochłonności i/lub surowcochłonności stosowanych rozwiązań, poszukiwanie alternatywnych surowców, w tym efektywne wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów produkcyjnych na potrzeby produkcji chemicznej, jak również opracowanie innowacyjnych, specjalistycznych technologii. Z drugiej strony prowadzi się badania zmierzające do rozwiązania najbardziej palących problemów z zakresu ochrony środowiska, obejmujące ograniczenie ilości nowych ładunków toksycznych wprowadzanych do środowiska naturalnego. Stąd też w ostatnich latach tematyka toksykologii środowiska stała się pierwszoplanowym zagadnieniem w tej dziedzinie. Rozstrzygającym kryterium bezpieczeństwa środowiskowego jest wszechstronna ocena możliwych zagrożeń dla żywych organizmów w różnych fragmentach środowiska. Zagrożenie dla środowiska spowodowane obecnością określonej substancji chemicznej można uważać za funkcję narażenia środowiska, toksyczności substancji chemicznej i czasu trwania narażenia. W celu właściwego oszacowania zagrożenia środo[...]

Complex greases produced in calorimetric reactor. Part 2. Effect of process parameters on properties of the greases. Kompleksowe smary plastyczne wytwarzane w reaktorze kalorymetrycznym. Cz. II. Wpływ parametrów procesu syntezy smaru plastycznego na jego właściwości


  A com. polyalphaolefin base oil was thickened for 60, 120 or 180 min at its m.p. with a mixt. of Li 12-hydroxystearate and Li azelate (mole ratio 1:0.5, 18% by mass) to lubricating greases studied then for structural, physicochem. and tribol. properties as well as for biodegradability. The increase in processing time resulted in increasing dropping point and decreasing penetration and oxidative stability of the greases. The grease produced 180 min long allowed for decreasing wear of fricting surfaces but its biodegradability was quite low (47.7%). Przedstawiono wyniki badań wpływu czasu trwania procesu otrzymywania smaru plastycznego na jego właściwości fizykochemiczne. Smary wytworzone in situ w środowisku oleju zawierały 18% zagęszczacza, uzyskanego przy stosunku molowym kwasu 12-hydroksystearynowego do kwasu azela-inowego 1:0,5. Proces dyspersji zagęszczacza w oleju w temperaturze jego topnienia prowadzono przez 180 min, 120 min oraz 60 min. Po zakończeniu procesu wytwarzania smaru plastycznego rejestrowano widma IR produktu i analizowano zmiany intensywności pasm absorpcyjnych charakterystycznych dla jonu karboksylanowego w zależności od czasu trwania procesu wytwarzania smaru. Jakość powstającego smaru plastycznego oceniono na podstawie jego właściwości fizykochemicznych oraz smarnych. Trwałość struktury smarów plastycznych jest jednym z najważniejszych parametrów jakościowych wpływających na odpowiednie smarowanie węzła tarcia, a pośrednio na trwałość eksploatacyjną i niezawodność pracy maszyn i urządzeń. Smarowanie węzła odbywa [...]

Wpływ warunków modyfikacji olejów roślinnych na ich właściwości jako środków smarnych DOI:10.15199/62.2018.12.24


  Środki smarowe stanowią rozwijającą się gałąź gospodarki. Stale rosnące zapotrzebowanie na różnego rodzaju materiały smarowe związane jest z rozwojem automatyzacji procesów. Szacuje się, że w Europie produkcja środków smarowych wynosi ok. 5,2 mln t/r, z czego jedynie 2-4% z dodatkiem olejów roślinnych. Zużyte lubrykanty (ok. 1,2 mln t) są najczęściej przez użytkowników nielegalnie spalane, w wyniku czego dochodzi do zanieczyszczenia gleby, wody oraz powietrza. W celu zmniejszenia negatywnego wpływu środków smarowych na środowisko regulacje prawne coraz częściej wymuszają na producentach stosowanie biodegradowalnych środków smarowych1). Obecnie obserwuje się zwiększone zainteresowanie produktami przyjaznymi dla środowiska. Ocenę biodegradowalności przeprowadza się zarówno na etapie nowo wytworzonego produktu, jak i po jego zużyciu, co daje możliwość ukierunkowania ponownego wykorzystania produktu. Ze względu na dobrą biodegradowalność olejów estrowych i roślinnych, to właśnie one stały się obiektem wielu badań i publikacji naukowych jako bazy dla środków smarowych2, 3). Oleje roślinne jako surowce odnawialne stanowią przyjazną dla środowiska bazę środków smarowych3, 4). Dodatkowo oparte na tych olejach produkty charakteryzują się dużą smarnością oraz stabilną lepkością w szerokim zakresie temperatur5). Niestety, czyste oleje roślinne mają wiele wad. Podstawowym problemem przy ich stosowaniu jest mała stabilność oksydacyjna oraz termiczna, a także niekorzystne właściwości niskotemperaturowe. Poza tym oleje roślinne mają podobną strukturę chemiczną, z czego wynika wąski zakres ich lepkości, co znacznie ogranicza możliwości ich stoso- Rafał Grabowskia,* , Jolanta Iłowskaa, Justyna Chrobaka, Michał Szmatołaa, Iwona Szwacha, Hanna Studnika, Beata Orlińskab, Jolanta Drabikc 97/12(2018) 2133 Mgr inż. Michał SZMATOŁA w roku 2002 ukończył studia w Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracuje na stanowisku specjalis[...]

Badania porównawcze podatności modyfikowanych olejów roślinnych na biodegradację DOI:10.15199/62.2018.12.25


  Badania podatności na biodegradację produktów chemicznych opierają się na laboratoryjnej analizie rozkładu substancji organicznych przez mikroorganizmy obecne w osadzie czynnym. Ocenie poddawane są zarówno substancje rozpuszczalne, jak i nierozpuszczalne w wodzie, w tym oleje. Dotychczas główne zainteresowanie producentów i użytkowników środków smarowych dotyczyło przede wszystkim ich właściwości podstawowych i trybologicznych. Były to kryteria konieczne i wystarczające do oceny przydatności smaru do wybranych zastosowań. Jednak coraz częściej dodatkowym kryterium, oprócz parametrów użytkowych, jest ocena oddziaływania środków na środowisko w aspekcie podatności na biodegradację i toksyczności. W pewnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny lub kosmetyczny, konieczne jest stosowanie środków smarowych o nietoksycznym i fizjologicznie obojętnym charakterze1, 2). Mechanizmy biodegradacji Biodegradacja powszechnie rozumiana jest jako całokształt procesów mikrobiologicznego rozkładu związków organicznych. Oceniając Two common vegetable oils were modified by oxidn. according to J. Iłowska et al. (2018) and studied for biodegrdn. in a mixt. with lubricating oils (1.7:1 or 1.5:1 by vol.). The vegetable oils were totally biodegradable also after addn. of limited amt. of mineral oil (40%). Smary na bazie oleju roślinnego wydają się być atrakcyjną alternatywą dla konwencjonalnych smarów opartych na ropie naftowej oraz na olejach mineralnych lub syntetycznych. Nadal jednak nie zdominowały rynku ze względu na niektóre parametry trybologiczne, które nie są odpowiednie do wszystkich zastosowań. Wyzwania w tej dziedzinie mają na celu poprawę właściwości olejów roślinnych bez pogorszenia ich parametrów środowiskowych. Modyfikacja chemiczna olejów roślinnych rozwiązuje problemy strukturalne związane z tymi olejami, co z kolei przekłada się na zwiększoną ich stabilność termiczną i trwałość oksydacyjną. Również[...]

« Poprzednia strona  Strona 2