Wyniki 11-20 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"A. Kasprowicz"

Nowe rozwiązania GREE w systemach klimatyzacji


  Firma GREE Electric Appliances, Inc. of Zhuhai została założona w 1991 roku i obecnie jest jednym z największych producentów urządzeń klimatyzacyjnych na świecie. Dzięki zdobytym doświadczeniom w zakresie rozwoju badań, produkcji, marketingu i serwisowaniu urządzeń, stała się liderem w dziedzinie produkcji i dystrybucji klimatyzatorów. Działalność rozpoczęła od jednego typu produktów - klimatyzatorów okiennych. Dziś posiada sześć baz produkcyjnych w Zhuhai, Honkongu, Hefei oraz Brazylii, Pakistanie i Wietnamie. Zatrudnia ponad 40 000 pracowników, z czego ponad 1000 pracuje w działach badawczych, wdrażających innowacyjne rozwiązania i nowe technologie. Dzięki nadzwyczajnemu tempu wdrażania innowacyjnych technologii oraz szczególnej dbałości o środowisko naturalne pozycja firmy Gree ciągle rośnie. Obecnie roczna produkcja firmy wynosi 25 milionów różnego rodzaju urządzeń klimatyzacyjnych. certyfikat 3C, japoński JIS, niemiecki GS i TÜV oraz CE i EMC, amerykański UL, australijski SAA, argentyński SMARC, rosyjski GOST i inne. Ponadto w 2007 roku w Rio de Janeiro odbyła się gala Brazil Energy Conserwation Star Awarding Ceremony, podczas której firma otrzymała nagrodę Energy Conservation Star. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych przez brazylijski rząd dla produktów energooszczędnych, natomiast od 2004 roku tytuł ten przyznawany jest GREE corocznie. Istotnym wydarzeniem dla rynku klimatyzacyjnego był również fakt, iż w marcu 2008 r. zostało podpisane porozumienie o fuzji pomiędzy GREE a firmą DAIKIN. Głównym celem współpracy obu firm jest troska o środowisko naturalne i nacisk na energooszczędne technologie. Dlatego DAIKIN i GREE utworzyły dwie spółki joint venture w Zhuhai, z których jedna zajmuje się produkcją sprężarek inwerterowych i płytek PCB, druga spółka zaś produkuje wysokiej jakości klimatyzatory, na rok podwyższa komfort klimatyzacji, zwiększając sprawność energetyczną urządzeń[...]

Stal szynowa gatunku B1000 produkowana przez ArcelorMittal Poland SA


  W artykule opisano technologię produkcji szyn normalnotorowych ze stali gatunku B1000 stosowaną w ArcelorMittal Poland SA Scha- rakteryzowane zostały właściwości mechaniczne i eksploatacyjne szyn zabudowanych w torowisku doświadczalnym w Szczerbince koło Moskwy. Przedstawiono również problematykę zgrzewania szyn. The paper presents production technology of railway rails of steel grade B1000 in ArcelorMittal Poland SA Mechanical and operating properties of rails built in experimental track at Szczerbinka near Moscow were presented. Rails welding process aspects were also presented. Słowa kluczowe: szyna, stal szynowa gatunku B1000, eksploatacja szyn Key words: rail, rail steel of B1000 grade, exploitation of rails.Wstęp. Wśród dostawców wyrobów dla kolejnic- twa w ostatnich latach dostrzega się wzmożoną ak- tywność w obszarze badań rozwojowych. Badania te obejmują m.in.: modyfikację technologii wytwarzania, dobór odpowiednich gatunków stali szynowych lub ich projektowanie pod wymagane zastosowania, poprawę jakości itp. Działania podejmowane przez producentów wyro- bów dla kolejnictwa zmierzają do oferowania Towarzy- stwom Kolejowym wyrobów charakteryzujących się coraz wyższymi właściwościami eksploatacyjnymi, za- pewniającymi zwiększony czas użytkowania wyrobów przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa. W obec- nych uwarunkowaniach rynkowych trzeba również wziąć pod uwagę, aby szyny produkowane z nowych gatunków stali charakteryzowały się akceptowalnym przez użytkowników poziomem cenowym - najlepiej niższym od oferowanego przez konkurencję. Potrzeba rozwoju produkcji nowych stali wyni- ka z konieczności oferowania szyn mających większą twardość i podwyższone właściwości mechaniczne. Stale te powinny ponadto mieć uniwersalny charak- ter zastosowań, tj. powinny nadawać się do produkcji szyn kolejowych i tramwajowych. Omawiane stale muszą charakteryzować się dużą trwałością eksplo- atacyjną w zmiennych warunkach klimatycznych i zas[...]

Badanie naprężeń własnych w szynach kolejowych DOI:10.15199/24.2017.10.2


  Wprowadzenie. Nowoczesny transport kolejowy cha􀀐 rakteryzujący się dużymi prędkościami pociągów stawia coraz wyższe wymagania producentom szyn. Jednym z najważniejszych jest prostość szyn na długości w płasz􀀐 czyźnie pionowej i poziomej. Norma EN 13674-1:2011 dopuszcza maksymalną pionową odchyłkę prostości 0,3 mm na długości pomiarowej 3 m, natomiast w płaszczyźnie poziomej dopuszczalna odchyłkę 0,45 mm na bazie pomiarowej 1,5 m. Wymaganą prostość uzysku􀀐 je się w procesie prostowania, który wprowadza do szyny dodatkowe naprężenia. Obecnie norma szynowa wymaga, aby naprężenia własne mierzone w osi stopki szyny nie przekroczyły 250 MPa [1]. Ograniczenie poziomu naprężeń własnych w szynie wynika z nakładania się na nie naprężeń termicznych i naprężeń dynamicznych powstających pod􀀐 czas eksploatacji. Wysoki poziom naprężeń kumulowanych w szynie podczas użytkowania, może prowadzić do jej pęknięcia i złamania, co zagraża bezpieczeństwu transportu kolejowego [2]. Krytyczne głębokości pęknięć rozpoczyna􀀐 jących się od stopki szyny można podwyższyć przez obni􀀐 żenie naprężeń własnych. Dla niższych naprężeń własnych niższy jest średni poziom naprężeń eksploatacyjnych, co spowalnia rozwój pęknięcia. Ponadto, w główce szyny mogą występować wady rozpoczynające się od shellingu (rys. 1a), head checkingu (rys. 1b) lub squatu (rys. 1c) [3]. Badanie naprężeń własnych w szynach kolejowych. W latach 2012-2014 ArcelorMittal Poland S.A. wspólnie z Instytutem Metalurgii Żelaza zrealizował program badań [4, 5], w następstwie którego opracowano nową technolo􀀐 gię prostowania szyn kolejowych obniżającą naprężenia własne. Metodyka pomiaru naprężeń własnych. Według normy EN 13674-1 naprężenia własne w szynach muszą być mie􀀐 rzone w środku dolnej powierzchni[...]

Charakteryzacja komórek standardowych CMOS dla generacji wektorów testowych

Czytaj za darmo! »

Proces testowania układu cyfrowego wymaga podania na jego wejścia sekwencji wektorów testowych (krótko - testów) i obserwacji odpowiedzi układu - stanów logicznych wyjść lub poboru prądu. Ponieważ koszt testowania jest proporcjonalny do czasu jego trwania, dąży się do znalezienia możliwie krótkiej sekwencji testów, która pozwoli wykryć jak najwięcej potencjalnych uszkodzeń. Miarą jakości sek[...]

Statyczny pobór mocy w nanometrowych układach scalonych CMOS

Czytaj za darmo! »

Od samego początku technologia CMOS była przeznaczona dla układów cyfrowych do wszelkich zastosowań, w których podstawowym wymaganiem był mały pobór mocy. Bramki statyczne CMOS pobierały prąd w postaci krótkich impulsów w czasie zmiany stanów logicznych (co tworzy dynamiczny pobór mocy), natomiast pobór prądu w stanie ustalonym (statyczny pobór mocy) był znikomo mały. Toteż jeszcze do niedaw[...]

Zdalnie sterowana kamera do zastosowań astronomicznych

Czytaj za darmo! »

W roku 2003 uruchomiono w kraju program budowy systemu szerokokątnej obserwacji całego obszaru nieba, do znacznej wielkości gwiazdowej, rzędu 13,5, osiągalnej konwencjonalnymi, niskonakładowymi (tzn. bez dużych teleskopów) technikami obserwacyjnymi, w celu rejestracji rozbłysków optycznych towarzyszących masywnym impulsom gamma. Opisano nową generację wysokiej jakości, zdalnie sterowanych k[...]

Uniwersalna Platforma Pomiarowa dla rozproszonego wirtualnego systemu pomiarowego


  Sposób budowy i obsługi instrumentów pomiarowych przechodzi w ostatnich latach ewolucję. Coraz bardziej popularne stają się Wirtualne Instrumenty Pomiarowe (WIP), gdzie specyficzne cechy danego systemu pomiarowego są implementowane programowo, zaś różnice w budowie sprzętowej częściowo lub całkowicie się zacierają. W konsekwencji instrumenty pomiarowe są implementowane na uniwersalnych platformach sprzętowych ogólnego przeznaczenia (np. zawierających szybkie przetworniki A/D lub/i D/A), zaś cała logika systemu pomiarowego jest zaimplementowana programowo. Tego typu systemy są nazywane Syntetycznymi Instrumentami Pomiarowymi (SIP) [1]. Naturalnym kierunkiem rozwoju WIP jest odejście od sterowania przy pomocy Graficznego Interfejsu Użytkownika (GIU) implementowanego jako dedykowana aplikacja na rzecz sterowania z poziomu przeglądarki WWW. W praktyce to rozwiązanie pozwala na obsługę urządzenia na dowolnym współczesnym systemie operacyjnym bez konieczności instalowania dedykowanego oprogramowania. Zdalne wykonywanie pomiarów, m.in. przy pomocy przeglądarki WWW, umożliwiają Wirtualne Laboratoria Pomiarowe (WLP). Chociaż WLP są koncepcją znaną od ponad 10 lat [2], nie spowodowały wyraźnego postępu w budowie i sposobie wykorzystania systemów pomiarowych. Architektura WLP opiera się na koncepcji przedstawionej na rys. 1 - pośrednikiem między Naturalnym Instrumentem Pomiarowym (NIP) [1] a Klientem jest Server WWW działający najczęściej na standardowym komputerze klasy PC [3]. Dopiero rozwój systemów wbudowanych spowodował postęp w budowie i sposobie obsługi systemów pomiarowych. Wiąże się on z produkcją coraz bardziej wydajnych mikroprocesorów, wyposażonych w szeroką gamę interfejsów. Znajdują one zastosowanie, m.in. w przemyśle telefonów komórkowych czy telewizorów. Otwierają nowe możliwości dla rozwoju małych, szybkich, wirtualnych, zdalnie sterowanych Instrumentów Pomiarowych. Drogie NIP znanych producentów [4] wyposażane są [...]

Cyfrowy tor sygnału wizyjnego dla czujnika CCD w eksperymencie "π of the Sky"


  Nowatorska metoda badania krótkotrwałych obiektów optycznych Eksperyment "π of the Sky" został zainicjowany przez Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w celu wykrywania zjawisk optycznych towarzyszących błyskom gamma (GRB). Ze względu na ich krótkotrwały charakter i równomierne rozmieszczenie na sferze niebieskiej, przyjęto w nim metodę obserwacyjną polegającą na nieustannym monitorowaniu widocznego nieba. Czas trwania interesujących zjawisk mieści się w zakresie od pojedynczych milisekund do kilkudziesięciu minut. Wymusza to osiągnięcie rozdzielczości czasowej stosowanej aparatury rzędu sekund [1]. Kamery eksperymentu "π of the Sky" Realizacja tego zadania nie byłaby możliwa bez współczesnej technologii, która pozwala po pierwsze rejestrować bardzo odległe i słabe źródła światła, po drugie zautomatyzować proces analizy ogromnej liczby gromadzonych informacji. Na potrzeby eksperymentu opracowano kamerę z czujnikiem CCD oraz obiektywem o ogniskowej 85 mm i jasności 1.2. Docelowy system pomiarowy będzie zbudowany z 32 lub 24 podobnych kamer owocując pokryciem obszaru nieba wewnątrz kąta bryłowego π steradianów oraz pokryciem pojedynczego piksela obrazu wynoszącym 0,6 minuty kątowej. 128 Elektronika 11/2011 Warstwę sprzętową kamery podzielono na część analogową i cyfrową, którym fizycznie odpowiadają osobne płyty PCB. Osiągnięto tym samym separację czułego toru analogowego od zakłóceń pochodzących z modułów cyfrowych. W cyfrowej części kamer zrealizowano system kontroli oraz akwizycji danych. Bazuje on na procesorze AT91SAM9269 z rodziny ARM9, na którym uruchomiono system operacyjny Linux. Jego dużą zaletą jest sprzętowa obsługa interfejsu obrazowego ISI (ang. Image Sensor Interface) zgodnego ze standardami cyfrowego przesyłania obrazu ITU‑R BT. 601/656. W tej części umieszczony jest także układ FPGA odpowiadający za generację przebiegów zegarowych niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowego odcz[...]

Szybki, niskolatencyjny system szeregowania danych pomiarowych implementowany w układzie FPGA DOI:10.15199/13.2017.8.9


  Jednym z rozwiązań używanych obecnie w diagnostyce gorącej plazmy tokamakowej są detektory typu GEM (GEM - ang. Gas Electron Multiplier) pracujące w zakresie miękkiego promieniowania rentgenowskiego. Na podstawie danych zebranych z detektora można określić takie parametry plazmy jak prędkość rotacji, temperaturę jonową oraz koncentrację domieszek. Detektory GEM przeznaczone dla tokamaków posiadają relatywnie dużą powierzchnię detekcyjną (rzędu decymetrów kwadratowych), zapewniają dobrą rozdzielczość przestrzenną i energetyczną oraz charakteryzują się odpornością na neutrony. Zadaniem systemu diagnostycznego omawianego w niniejszym artykule jest zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji tokamaka oraz polepszenie kontroli procesu fuzji termojądrowej w warunkach ziemskich. System detekcyjny dokonuje detekcji promieniowania z bardzo dużą częstością. Wymagało to opracowania wielokanałowego, wydajnego obliczeniowo i niskolatencyjnego elektronicznego systemu pomiarowego bazującego na układach FPGA, które na bieżąco przetwarzają uszeregowane dane pomiarowe. W niniejszym artykule omówiono metodę przetwarzania sygnałów cyfrowych z wielu źródeł pod kątem wydajnego, niskolatencyjnego ich szeregowania oraz przedstawiono rezultaty realizacji w układach FPGA. Zasada działania detektora GEM polega na konwersji energii fotonów na proporcjonalny sygnał elektryczny (rys. 1). Foton promieniowania wnika przez okno katody do pierwszego obszaru detektora GEM, w którym powoduje jonizację gazu i generację elektronów. Swobodne elektrony poruszają się zgodnie z kierunkiem pola elektrycznego w stronę folii GEM. Dzięki mikro-otworkom w folii GEM, w których tworzy się duży gradient pola elektrycznego, następuje powielanie elektronów. Zależnie od konstrukcji detektora, liczba folii waha się od 1 do 4. Chmura elektronów, która opuszcza ostatnią folię, dociera do elektrod odczytowych - anod. Słabe sygnały ładunkowe zebrane z elektrod są wprowadzane na modu[...]

Modelowanie i implementacja układu sekwencera sygnałów ładunkowych z detektora GEM dla szybkiego systemu diagnostyki gorącej plazmy tokamakowej DOI:10.15199/59.2018.4.2


  Rolą współczesnych systemów diagnostycznych gorącej plazmy tokamakowej jest nie tylko zapewnienie szybkiego, wydajnego monitoringu zjawisk zachodzących w plazmie (m.in. prędkości rotacji, temperatury jonowej, koncentracji domieszek itp.), ale także niskolatencyjnego procesu sterowania uwięzieniem plazmy w polu magnetycznym (tj. pracy systemu w trybie sprzężenia zwrotnego). Zadania te wymagają zastosowania szybkich detektorów, umożliwiających wykrycie promieniowania plazmy z bardzo dużą częstością oraz użycia wielokanałowych, wydajnych obliczeniowo i niskolatencyjnych elektronicznych systemów pomiarowych pracujących w trybie czasu rzeczywistego. Wymagania te wynikają z potrzeby długotrwałego oraz powtarzalnego utrzymania procesu kontrolowanej syntezy termojądrowej następującej w gorącej plazmie tokamakowej w celu pozyskania nowego, bezpiecznego i bardzo wydajnego źródła energii. Dotychczasowe rozwiązania obrazowania zanieczyszczeń w plazmie zapewniały akwizycję danych pomiarowych w trakcie procesu wytwarzania i utrzymania plazmy, natomiast udostępnienie i analiza danych odbywały się w tzw. trybie off-line, tzn. już po zakończeniu eksperymentu. W artykule, tytułem wprowadzenia, omówiono zasadę działania systemu diagnostyki zanieczyszczeń pierwszej generacji zrealizowanego dla tokamaka JET. Wykorzystanie układów FPGA (Field-Programmable Gate Array) umożliwiło implementację szybkich procesów numerycznego przetwarzania sygnałów oraz procesu histogramowania wykonywanego równolegle dla wszystkich 256 kanałów pomiarowych detektora GEM (Gas Electron Multiplier), pracujących w zakresie miękkiego promieniowania X. Dzięki temu osiągnięto rozdzielczość czasową 10 ms dla serii kilku tysięcy kolejno wykonywanych rozkładów widmowych [1]. Konieczność dalszego zwiększenia rozdzielczości czasowej obrazowania do 1 ms (lub mniejszej), wraz z realizacją analizy spektralnej w czasie rzeczywistym (w tzw. trybie on-line), leży u podstaw budowy syst[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »