Wyniki 11-17 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Leszek KASPRZYK"

Efektywność oraz aspekty ekonomiczne w obliczeniach elektromagnetycznych i optymalizacyjnych układów elektrycznych

Czytaj za darmo! »

W pracy zajęto się efektywnością procesów optymalizacyjnych, jak również obliczeń elektromagnetycznych dla wybranych układów elektrycznych. Szczególną uwagę skupiono na formułowaniu funkcji kryterialnej, wykorzystaniu w jej konstruowaniu aspektów ekonomicznych, prawidłowości doboru metod optymalizacyjnych oraz właściwym doborze metod obliczania parametrów elektrodynamicznych układów elektrycznych. Abstract. The paper deals with efficiency of optimization processes and electromagnetic calculations of selected electrical systems. Particular attention has been paid to formulating the criteria function, its use in constructing the economic aspects, proper choice of optimization methods and appropriate selection of the methods of calculating the electrodynamic parameters of the electrical systems. (Efficiency and economic aspects in electromagnetic and optimization calculations of electrical systems). Słowa kluczowe: efektywność obliczeń, elektromagnetyzm, pole świetlne, optymalizacja. Keywords: efficiency of calculations, electromagnetism, light field, optimization. Wprowadzenie W analizach konstruktorskich dotyczących układów elektrycznych bardzo istotnym elementem w realizowanych obliczeniach jest ich efektywność. Wiąże się ona z rozwiązywalnością postawionego problemu, prawidłowym doborem metod obliczeniowych, uzyskiwaną dokładnością, jak również czasem trwania obliczeń. Wymagania związane z własnościami funkcjonalnymi wytwarzanych obiektów, a równocześnie z dążeniem do oszczędności surowców i energii, zagadnieniami bezpieczeństwa użytkowania, trwałości i niezawodności produktów bardzo często wpływają krańcowo odmiennie na kształtowanie procesu produkcyjnego. Z tego względu na etapie projektowania układów elektrycznych przeprowadza się analizy optymalizacyjne, w których właściwie ujęta relacja między poszczególnymi kryteriami umożliwia osiągnięcie zamierzonego celu, czyli wykreowanie najkorzystniejszego rozwiązania z punktu widzeni[...]

Rozproszenie obliczeń elektromagnetycznych i optymalizacyjnych układów elektrycznych z zastosowaniem procesorów wielordzeniowych

Czytaj za darmo! »

W pracy rozpatruje się zagadnienia rozproszenia obliczeń numerycznych (elektromagnetycznych i optymalizacyjnych) prowadzonych dla układów elektrycznych z wykorzystaniem procesorów wielordzeniowych. Skrócenie czasu obliczeń dla tego typu układów możliwe jest poprzez wykorzystanie wielordzeniowych komputerów osobistych i elementów programowania wielowątkowego. Wykazano, że dzięki wykorzystaniu pełnej mocy obliczeniowej procesora uzyskiwane są wysokie przyspieszenia oraz efektywność obliczeń numerycznych. Abstract. The paper consider the distribution of numerical problems (electromagnetic and optimization), carried out for electrical systems using multicore processors. Shortening of the calculations time for this type of systems is possible through the use of personal computers with multi-core and multi-thread programming functions. It was shown that by using the full CPU power are obtained and the effectiveness of high-speed numerical computations (The distribution of an electromagnetic and optimization computation of electrical systems by using multi-core processors). Słowa kluczowe: obliczenia równoległe, wielordzeniowość, elektromagnetyzm, pole świetlne, optymalizacja. Keywords: parallel calculations, multicores, electromagnetism, light field, optimization. Wprowadzenie W dobie ukształtowanej gospodarki rynkowej wytwarzane produkty muszą spełniać w najlepszy sposób wiele różnego typu kryteriów oraz ograniczeń o charakterze technicznym i ekonomicznym. Z jednej strony bardzo istotnym elementem jest oszczędność surowców oraz energii w procesach produkcji i eksploatacji obiektów, z drugiej natomiast należy wziąć również pod uwagę względy ekologiczne, trwałość, niezawodność oraz bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i systemów czy efekty estetyczne, równomierność rozkładu wielkości fizycznych itp. Projektowanie układów elektrycznych przy uwzględnieniu wymienionych wymagań wiąże się z prawidłowością realizacji obliczeń elektromagnetycznych,[...]

Symulacja pracy akumulatorów kwasowo-ołowiowych DOI:10.15199/48.2016.12.16

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z modelowaniem pracy zasobników energii elektrycznej na przykładzie elektrochemicznych źródeł energii, jakimi są akumulatory kwasowo-ołowiowe. Przedstawiono uzasadnienie konieczności analizy pracy zasobników energii, szczegółowo omówiono model matematyczny ogniwa kwasowo-ołowiowego oraz zaprezentowano przykładową analizę zachowania się takiego ogniwa podczas jazdy samochodem elektrycznym. Abstract. The paper presents issues related to the modeling work of energy storages on the example of electrochemical energy sources which are lead-acid batteries. Substantiation for the necessity of work analysis of energy storages was presented. Moreover, the mathematical model of leadacid cell was discussed in detail as well as a sample analysis of the behavior of such cell during driving an electric car was concidered. (Work simulation of lead-acid batteries). Słowa kluczowe: model matematyczny, akumulator, pojazdy elektryczne, Matlab Simulink. Keywords: mathematical model, battery, electric vehicles, Matlab Simulink. Wstęp Współczesny człowiek bardzo silnie uzależnił się od wielu osiągnięć cywilizacyjno-technicznych, bez których wręcz nie wyobraża sobie obecnie egzystencji. Osiągnięciami takimi są zastosowania elektryczności we wszelkich obszarach działalności człowieka, dostępność bieżącej wody, stan (komfort) obiektów mieszkaniowych i możliwości ogrzewania pomieszczeń, ale także technologie informacyjne oraz możliwości transportowe. Samochody do niedawna były dla ludzi luksusem. Teraz stały się raczej nieodzownym środkiem pracy i egzystencji. Z uwagi na powszechność wykorzystywania pojazdów powstają problemy związane z ochroną środowiska, jak również z zasobami energetycznymi. Z tych względów poszukiwane są alternatywne w stosunku do napędów spalinowych źródła zasilania pojazdów. Najbardziej popularne stają się koncepcje samochodów hybrydowych (HV) oraz elektrycznych (EV). Implikuje to zatem [...]

Modelowanie pracy i trwałości akumulatorów litowo-jonowych w pojazdach elektrycznych DOI:10.15199/48.2018.12.34

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach zauważyć można dynamiczny wzrost popularności samochodów elektrycznych i hybrydowych. Na świecie pod tym względem szczególnie wyróżniają się takie kraje jak Chiny oraz USA, w których sprzedaje się ponad połowę aktualnie produkowanych pojazdów elektrycznych. Natomiast wśród krajów europejskich liderem jest Norwegia, w której niemal 60% nowo rejestrowanych pojazdów wyposażonych jest w napęd elektrycznych - w pełni elektrycznych (PEV) oraz hybrydowych (HEV), przy czym prawie 30% to pojazdy elektryczne [1-6]. Napędy elektryczne w pojazdach najczęściej zasilane są z akumulatorów elektrochemicznych, w szczególności niklowo-metalowo-wodorkowych (NiMH) - stosowanych zazwyczaj w pojazdach hybrydowych - oraz z różnego typu ogniw liniowo-jonowych (Li-Ion). Powszechność akumulatorów litowych wynika z ich parametrów, z których do najważniejszych zaliczyć należy dużą gęstość mocy (250-300 W/kg) oraz gęstość energii (do 260 Wh/kg), dużą trwałość (do 7000 cykli), sprawność (do 90%) oraz systematycznie malejącą cenę (nawet poniżej 200 $/kWh). Co więcej przewiduje się, że ich cena w ciągu kilku najbliższych lat może osiągnąć wartość rzędu 100 $/kWh [7]. Podobnie jak z wszystkimi urządzeniami elektrycznymi, także w przypadku akumulatorów, w ostatnich latach intensywnie dąży się do ich projektowania w sposób optymalny (dedykowany do konkretnych rozwiązań, ekonomiczny i ekologiczny). W tym celu wykorzystuje się często zaawansowane techniki optymalizacyjne, umożliwiające osiągnięcie możliwie najkorzystniejszego rozwiązania [8-17]. W konsekwencji z roku na rok akumulatorów na rynku pojawia się coraz więcej. Pojawienie się nowych ogniw elektrochemicznych determinuje konieczność ich analizy zarówno pod kątem oceny prądów i napięć na zaciskach, jak również w aspekcie termicznym oraz trwałościowym. Wszystkie te parametry są od siebie silnie zależne, dlatego takie analizy wymagają zaawansowanych metod modelowania. Jest to szcz[...]

Modele propagacji sygnałów wysokiej częstotliwości w optymalizacji wnętrzowych sieci radiowych

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł dotyczy zastosowania uproszczonych modeli propagacyjnych sygnałów mikrofalowych we wnętrzach obiektów o złożonej strukturze geometrycznej i materiałowej. Przedstawiono zależności opisujące straty sygnału na drodze nadajnik-odbiornik, a także zaproponowano sposób optymalizacji rozmieszczenia źródeł sygnału w sieciach standardu 802.11. Opracowano algorytm przeznaczony do wyznaczania rozkładu strat sygnału oraz optymalizacji liczby i rozmieszczenia źródeł sygnału w sieciach radiowych. Przedstawiono przykładowe wyniki symulacji. Abstract. This paper relates to the use of simplified models of propagation of microwave signals in the interiors of objects with complicated geometric structures and materials. Presents relations describing the signal losses on the way transmitter - receiverand proposed method of optimizing the placement signal sources in 802.11 networks. Developed algorithm defining the distribution of signal loss, and provides an example of the simulation results.(HF signal propagation models in optimizing the indoor radio networks) Słowa kluczowe: sieci bezprzewodowe, optymalizacja, modele propagacyjne, algorytm genetyczny. Keywords: wireless networks, optimization, propagation models, genetic algorithm. Wprowadzenie Społeczeństwo informacyjne stymuluje rozwój nowoczesnych form i technik wymiany danych. Szczególnym zainteresowaniem objęte są bezprzewodowe systemy teleinformatyczne z powodu ich możliwości w zakresie mobilności użytkowników. Jednym z tego typu systemów są sieci komputerowe standardu 802.11, w których do przesyłu danych wykorzystywane jest promieniowanie mikrofalowe o częstotliwościach 2.4 GHz lub 5 GHz [3]. Jedną z pożądanych przez odbiorców cech standardu jest możliwość prowadzenia transmisji danych we wnętrzach złożonych geometrycznie i materiałowo obiektów budowlanych (biurowce, centra handlowe, uczelnie itp.). Wymogiem uzyskania zakładanej przepływności jest określony poziom (moc) sygnał[...]

Optimization of the number and the distribution of high-frequency signal sources in radio networks DOI:10.15199/48.2015.06.18

Czytaj za darmo! »

The paper focuses on the problem of optimization of the number and distribution of high-frequency signal sources in wireless computer networks operating in complex building objects. To perform the task, the heuristic of a modified genetic algorithm and the wave propagation model in indoor building environments were used. The results of the optimization process were presented for a sample multi-storey building object with a complex geometrical and material structure. Streszczenie. W referacie podjęto tematykę optymalizacji liczby i sposobu rozmieszczenia źródeł sygnału wysokiej częstotliwości bezprzewodowych sieci komputerowych w złożonych obiektach budowlanych. W realizacji zadania wykorzystano zmodyfikowaną heurystykę algorytmu genetycznego oraz model propagacji fali w środowiskach wnętrz budynków. Wyniki optymalizacji przedstawiono dla przykładowego wielokondygnacyjnego obiektu budowlanego o złożonej strukturze geometrycznej i materiałowej. (Optymalizacja liczby i rozmieszczenia źródeł sygnału wysokiej częstotliwości w sieciach radiowych). Słowa kluczowe: optymalizacja, sieci radiowe, algorytmy genetyczne, obliczenia równoległe. Keywords: optimization, wireless networks, genetic algorithms, parallel calculations. Introduction One of the conditions for efficient functioning of information society is providing the appropriate technical means that would guarantee reliable and secure transmission of large amounts of data. Currently, the additional condition of the users’ mobility is imposed on such requirements. The requirements formulated above lead to constant development of wireless communication technologies, among which particular attention should be put on the use of high frequency radio waves (the so-called WiFi). This technology uses two frequency ranges: 2,4 and 5 GHz. The lower range is dominant in Europe, and the most popular of all the standards available is 802.11n. The standard makes it possible to achieve the theo[...]

Rozwiązania techniczne i zasady funkcjonowania memrystorów DOI:10.15199/48.2019.01.15

Czytaj za darmo! »

W technologiach komputerowych jednymi z najważniejszych warunków funkcjonowania i wskaźników rozwoju sprzętu są pojemności pamięci, szybkość przetwarzania informacji, wydzielanie się ciepła oraz zużycie energii. Bilanse energii i generacja ciepła są bardzo istotnymi aspektami w funkcjonowaniu wszelkich urządzeń elektrycznych, począwszy od systemów wytwarzania energii, poprzez magazynowanie, przesył i dystrybucję, po jej użytkowanie. Na wszystkich wspomnianych etapach dąży się do ograniczania powstawania strat mocy, zamienianych na ciepło, a w konsekwencji nadmiernych przyrostów temperatury urządzeń i ich podzespołów, jak też poboru energii. Wykorzystuje się często zaawansowane techniki optymalizacyjne, aby osiągnąć najkorzystniejsze warunki pracy urządzeń w tym zakresie [1-6]. Aspekty cieplne są niezwykle ważne, ponieważ mają wpływ na trwałość i niezawodność pracy osprzętu, a jednocześnie zużycie energii oraz materiałów (z uwagi na zachodzące procesy degradacyjne elementów i urządzeń). Rozwój technologiczny w informatyce przedstawiany jest zwykle ilościowo jako redukcja kosztów produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu skali integracji procesorów komputerowych. Zmiany te zachodzą w czasie w trendzie wykładniczym. To empiryczne prawo (zwane prawem Moora) musi jednak ulec załamaniu z powodu istnienia fundamentalnych barier [7]. Cześć z tych ograniczeń wynika z problemów związanych z przetwarzaniem informacji w układach cyfrowych wytarzanych w oparciu o technologię CMOS i ma w znacznej mierze podłoże związane z dyssypacją energii i odprowadzeniem ciepła w układach o nanoskopowej skali integracji. Aby zmierzyć się z tym problemem, należy wyjść poza paradygmat cyfrowego przetwarzania sygnału w oparciu o konwencjonalne układy elektroniczne. Jedną z możliwości jest przetwarzanie informacji analogowej przez układy magnetyczne w postaci fal spinowych [8-10]. Układy te (zwane magnonicznymi) mogą być zminiaturyzowane w skali nanometr[...]

« Poprzednia strona  Strona 2