Wyniki 11-18 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Napadłek"

Mikroobróbka laserowa w modyfikacji warstwy wierzchniej elementów silników spalinowych – wybrane aplikacje technologiczne

Czytaj za darmo! »

Oddzia.ywanie promieniowania laserowego z materi. jest od kilkudziesi.ciu lat intensywnie rozwijan. dziedzin. nauki i technologii, praktycznie od pocz.tku i rownolegle z pracami nad powstaj.cymi nowymi rodzajami laserow. Problematyka zwi.zana z oddzia.ywaniem promieniowania laserowego z materi. istotnie komplikuje si. w funkcji wzrostu g.sto.ci mocy impulsow laserowych. Mikroobrobka laserowa mo.e by. nieablacyjna (ma.e g.sto.ci mocy): bez odparowania, powstawania ob.oku plazmy i fali uderzeniowej w obrabianym materiale, i ablacyjna: z odparowaniem materia.u, powstawaniem ob.oku plazmy i wytwarzaniem fali uderzeniowej w materiale obrabianym. W zale.no.ci od g.sto.ci energii i mocy, d.ugo.ci fali promieniowania i czasu trwania impulsu laserowego zmienia si. mechanizm oddzia.ywania wi.zki laserowej z materi., a tym samym proces technologiczny, ze wzgl.du na zmian. w.a.ciwo.ci fizykochemicznych materia.u obrabianego [1]. Przy stosunkowo niewielkiej g.sto.ci mocy impulsow (q . 103€105 W/cm2) wyst.puje jedynie zjawisko klasycznego poch.aniania promieniowania i nagrzewania o.rodka bez efektow topnienia cia. lub ich parowania. Poch.anianie promieniowania nast.puje w warstwie przypowierzchniowej cia.a, a w jego g..b ciep.o przekazywane jest klasycznym mechanizmem przewodnictwa cieplnego [1]. Przy wy.szej g.sto.ci mocy impulsow (q . 106€107 W/cm2) zachodzi topnienie lub odparowanie materia.u. Impuls ci.nienia warstwy poddanej ablacji jest przy tej g.sto.ci mocy jeszcze stosunkowo niewielki i nie wp.ywa istotnie na stan obrabianego materia.u. Jednak dla tych warto.ci g.sto.ci mocy oraz przy stosunkowo d.ugich impulsach mo.na ju. w materia.ach dr..y. do.. g..bokie otwory [1]. Przy g.sto.ci mocy rz.du 108€109 W/cm2 impulsy wywo.uj. zwykle utworzenie z odparowanej warstwy ob.oku, ktory mo.e oddzia.ywa. z padaj.cym promieniowaniem i cz..ciowo je poch.ania., ekranuj.c przed promieniowaniem dalsze partie [...]

Fatigue contact durability of laser textured rolling bearings DOI:10.15199/28.2017.6.4


  1. INTRODUCTION Roller bearings are successfully used to change the sliding friction to the rolling friction in combinations of machine elements mobile nodes. The bearings are widely used in the various elements of machinery and equipment from domestic appliances, through machine industry and finally heavy industry. According to this statement monitoring process of the state rotating bearing elements is a very important matter. Negligence in diagnostics, maintenance and replacement after a course or during work time can lead to extend downtime of machinery and equipment. 2. DURABILITY, WEAR AND FATIGUE OF ROLLING BEARING Durability of rolling bearings is strongly dependent on the operating conditions such as character of the load, rotation speed, temperature, work conditions and environment (humidity, dustiness and the corrosion aggressiveness of environment). Based on parameters above, we might calculate the fatigue life of the bearing which forecasting is quite necessary. Manufacturers of the bearings in their catalogues publish approximate times of proper operation of bearings. Technical condition of bearing monitored by service life used vibroacoustic methods, depending on strategy users and services. Replacement of the bearing occurs after finding its bad technical condition. The second strategy used is responsible device nodes exchange the bearing after the end of its service life provided by the producer. This strategy is commonly used. To increase of reliability and fatigue life of bearings developmental studies are realized by the Authors. Noises generated during normal operation, vibration and higher temperature of the outer bearing race it basic analysed work parameters of bearings. The main assessment of bearing fatigue is visual and vibroacoustic assessment of the raceway and rolling elements. Based on this, we can conclude what is the main effect of bearing damage. This is conducive to prevent other bearings da[...]

Wpływ mikroprzetapiania laserowego stali 100CrMnSi6-4 na jej twardość i mikrostrukturę

Czytaj za darmo! »

Obróbka laserowa (oprócz cięcia, spajania i perforowania), jak wszystkie rodzaje obróbek powierzchniowych, ma za zadanie zmianę właściwości geometryczno-fizykochemicznych warstw powierzchniowych z istniejących na pożądane. Te właściwości to głównie kształtowanie (indywidualne lub łączne) [1]: -- topografii (stereometrii) powierzchni przez zmniejszanie lub zwiększanie chropowatości powierzchni, rzeźbienie powierzchni, -- właściwości fizycznych przez zwiększenie twardości, umocnienie, ale również nadanie innych specyficznych cech, -- właściwości prowadzących do poprawy właściwości użytkowych tribologicznych, zmęczeniowych, -- właściwości chemicznych, głównie odporności korozyjnej, ale również właściwości katalitycznych, absorpcyjnych i innych. Mikroobróbka laserowa, podobnie jak obróbka laserowa, pozwala na modyfikację i łączenie powierzchni materiałów, a także na ich gięcie, rozcalanie i polerowanie. Niektóre technologie obróbki laserowej mogą być realizowane również w skali makro, ale nie wszystkie i nie zawsze [1]. Obróbka laserowa powierzchni jest stosowana w cyklu technologicznym wytwarzania. Ponieważ umożliwia obróbkę wybranych, niewielkich obszarów materiału, to jednocześnie pozwala na minimalizację odkształceń mechanicznych w wyniku oddziaływania cieplnego, sprowadzając je wyłącznie do strefy oddziaływania cieplnego i powstania naprężeń własnych. Zakres zastosowań nagrzewania laserowego jest szeroki, ponieważ nagrzewanie wsadu odbywa się najczęściej w powietrzu, co ułatwia operowanie wiązką promieniowania, którą można dotrzeć do trudno dostępnych elementów wsadu [2]. MATERIAŁY STOSOWANE NA ŁOŻYSKA Toczne Łożyska toczne składają się z dwóch pierścieni, elementów tocznych oraz koszyka. W zależności od kierunku głównego obciążenia są one klasyfikowane na łożyska poprzeczne oraz łożyska wzdłużne. W zależności od typu elementów tocznych dodatkowo wyróżnia się łożyska kulkowe oraz łożyska wałeczkowe, które dalej są dzielone[...]

Structure and properties of the FeAl (HVOF, HVAF, DGS) coatings for power industry DOI:10.15199/28.2016.6.1


  Recently, some systematic studies have been conducted on microstructural changes and material properties of B2 FeAl coatings sprayed by supersonic stream metallization in HVOF (High Velocity Oxygen Fuel), HVAF (High Velocity Air Fuel) and DGS (Detonation Gas Spraying) conditions. The present paper reports the results and analysis of HVOF, HVAF and DGS supersonic spraying on the structure and properties of Fe-Al type coatings obtained from spraying the Fe40Al0.05Zr at. % +50 ppm B intermetallic feedstock powder on a C45 steel substrate. A comprehensive study of the coating performances was conducted in relation to their material parameters by taking into account technological conditions affecting the formation of a structure in the ultrasonic spraying technologies. Analysis included chemical-phase composition inheritance, morphology of the grains, and porosity as well as oxidation of the coating material, hardness and abrasive resistance. These properties were analysed to determine if, Fe-Al coatings could be used as a potential material in the elements of gas turbines and boilers. Key words: Fe-Al type coatings, HVOF, HVAF, and DGS ultrasonic spraying technologies.1. INTRODUCTION The FeAl and Fe3Al-based iron aluminides are of interest as potential materials for hot structural applications, and they are promising substitutes for stainless steel and cast iron at room temperature, both as bulk materials and as coatings [1, 2]. Their promise is due to their good mechanical properties, relatively low density (5.56 g/ cm3 for the FeAl phase), excellent corrosion resistance in oxidizing and sulfurizing atmospheres (a result of their ability to form a highly protective Al2O3 scale), and low manufacturing cost [2, 3]. However, their use as bulk materials has been limited by their brittleness at room temperature and poor creep resistance [4]. The implementation of the Fe-Al type intermetallics as protective coatings can reduce these drawbacks. A[...]

The FeAl coatings deposited by Laser Engineered Net Shaping DOI:10.15199/28.2017.3.3


  1. INTRODUCTION In recent years, FeAl intermetallic alloys have been intensively researched and developed because of their outstanding combination of low density, excellent oxidation, high-temperature sulfidation resistance and low cost of the raw material [1]. The FeAl intermetallics alloys are an attractive alternative to expensive, currently applied high temperature alloys. However, a wide commercialization and implementation of this type of alloys into industrial practice are strongly limited, mainly by their low room temperature ductility and poor creep resistance above 600°C [2]. Some studies have indicated that deposition of coating with iron aluminides allows the effective use of their environment and corrosion resistant features and also allows to solve the problems with their shaping [3÷7]. Recently, some efforts have been made to develop a manufacturing process of coatings, especially for composite and gradient coatings. A Laser Engineered Net Shaping (LENSTM) [8÷11] is a new, promising and innovative method for fabrication Fe-Al alloys in coatings form. This technique belongs to the innovative and advanced methods of reshaping or surfacing using a laser beam. LENS technology through layer by layer reproduction of CAD designed project allows precise shaping of component geometry, but also by using advanced steering and controlling devices - obtaining pre-designed microstructural features, depending on expected application of material [8]. The laser beam combined with the NC system enables precise control of the process both in terms of deposited layer and geometry. For repair/deposition process LENS 850R is used [9]. The software allows for the deposition of repair material using one of the four methods: -- Line build deposition - to deposit material in a line (multilayer, straight paths), -- Tube/Chuck Clad Deposition - to deposit material on the rotating parts (eg. around the outside of a pipe or tube shaped part[...]

« Poprzednia strona  Strona 2