Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Witold RADZIO"

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach. Cz. II


  Projekty pilotażowe - założenia i cele. Przyjęte ramy architektoniczne i rozwiązania technologiczne - w tym określone projektami rozporządzenia w sprawie ZSIN oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egib, standardy i modele danych - wymagały sprawdzenia w realiach i uwarunkowaniach technologicznych wybranych lokalizacji w kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii podjął próbę realizacji projektów pilotażowych, dla których podstawowym założeniem realizacji była potrzeba weryfikacji możliwości wymiany danych pomiędzy systemem do prowadzenia gruntów i budynków, centralnym elementem ZSIN - systemem IPE (realizującym funkcję brokera wymiany danych oraz centralnego repozytorium) wg przyjętych założeń. Zakładanymi rezultatami realizacji projektów pilotażowych było: 1) opracowanie wytycznych technicznych do wdrożenia zakładanych rozwiązań; 2) wdrożenie rozwiązań realizujących wymagania formalne (Prawo geodezyjne i kartograficzne - Art. 24b ust. 1 pkt. 1, 3, 4), w tym: a) dostosowanie systemu IPE do zadań centralnego repozytorium umożliwiającego w szczególności: automatyczną jego aktualizację oraz transfer zawiadomień o zmianach danych (broker), b) uzupełnienie systemów stosowanych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków o funkcjonalności umożliwiające automatyczne generowanie zawiadomień o zmianach danych, odbiór zawiadomień o zmianach w NKW i wykorzystanie ich do aktualizacji bazy egib, a także generowanie plików danych do aktualizacji centralnego repozytorium (realizacja wymagań Art. 24b ust. 1. pkt 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego), c) uzupełnienie systemu NKW o funkcjonalności umożliwiające automatyczne generowanie zawiadomień oraz odbiór zawiadomień o zmianach egib do aktualizacji bazy NKW, a także o funkcję dokonywania sprawdzeń w centralnym repozytorium (realizacja wymagań Art. 24b ust. 1. pkt 3 i 4 Prawa geodezyj[...]

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa

Czytaj za darmo! »

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) został utworzony decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Pierwszy etap tworzenia Systemu rozpoczął się w 2000 r. w formie prac badawczo-rozwojowych objętych projektem celowym pt. "System Baz danych przestrzennych dla Województwa Mazowieckiego". Prace te miały na celu opracowanie metodyki tworzenia baz danych przestrzennych dla województwa mazowieckiego na podstawie materiałów kartograficznych i opisowych oraz zdjęć lotniczych i satelitarnych, zaproponowanie koncepcji systemu baz danych oraz realizację projektów pilotażowych, obejmujących zagadnienia związane m.in. z podziałem terytorialnym, systemem transportowym, charakterys[...]

Model pojęciowy polskiego systemu katastralnego na tle rozwiązań ujętych w "Katastralnym modelu administrowania terenem" (LADM)


  Celem artykułu jest przedstawienie modelu polskiego systemu katastralnego na tle rozwiązań ujętych w projekcie międzynarodowej normy ISO 19152. Projekt rozporządzenia, w którym zdefiniowany został model pojęciowy polskiego katastru podlega właśnie procedowaniu, a wzorzec Land Administration Domain Model (LADM) powinien zostać wkrótce opublikowany jako norma międzynarodowa ISO 19152, a potem jako Polska Norma "Katastralny model administrowania terenem". W artykule dokonano próby przyporządkowania wybranym klasom modelu pojęciowego polskiego katastru odpowiadających im klas Land Administration Domain Model. Prace te stanowią podstawę dalszych badań w kierunku sprawdzenia poziomu zgodności modelu polskiego katastru z ISO 19152. A conceptual model of the Polish cadastral system with reference to solutions of "The Land Administration Domain Model" (LADM) Abstract. The objective of this paper is to present the cadastral system model in Poland in comparison with International Standard ISO 19152. The ordinance that inter alia defines the conceptual model of Polish cadastre has status of final draft. Land Administration Domain Model should be published soon as the International Standard ISO 19152, and then as the Polish Standard "Katastralny model administrowania terenem". The trial of assigning Land Administration Domain Model classes to classes of conceptual polish cadastral model were performed in this research. They were carried out as the preliminary work for further studies leading to polish model conformance level tests against ISO 19152.Transpozycja do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) [1], zakończona wejściem w życie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej [6] spowodowała potrzebę dostosowania funkcjonujących obecnie aktów wykonawczych do zgod[...]

Prawne umocowanie konwersji danych geodezyjnych i problem odpowiedzialności związany z ich udostępnianiem


  7 maja 2010 r. w Dzienniku Ustaw RP nr 76, poz. 489 została ogłoszona ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, dokonująca transformacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z 14 marca 2007 r., ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej INSPIRE (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007 r., str. 1, z późn. zm.). Ustawa o IIP weszła w życie 7 czerwca 2010 r. Ustawa ta wprowadziła zasadnicze zmiany do obowiązującej Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i w konsekwencji powstała konieczność opracowania licznych Rozporządzeń wykonawczych. I. Charakterystyka infrastruktury informacji przestrzennej wg dyrektywy INSPIRE Infrastruktury informacji przestrzennej w państwach członkowskich powinny być zaprojektowane tak, aby: ● było możliwe łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł we Wspólnocie i wspólne korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji, ● było możliwe wspólne korzystanie z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu organów publicznych przez inne organy publiczne, ● dane przestrzenne były udostępniane na warunkach, które nie ograniczają bezzasadnie ich szerokiego wykorzystywania, ● łatwo było wyszukać dostępne dane przestrzenne, ocenić ich przydatność dla określonego celu oraz poznać warunki dotyczące ich wykorzystywania. Infrastrukturę informacji przestrzennej tworzą: ● zbiory danych przestrzennych, ● metadane infrastruktury informacji przestrzennej, ● usługi, środki techniczne, procesy i procedury, związane ze zbiorami danych przestrzennych. II. Podstawowe obowiązki Głównego Geodety Kraju, wynikające z Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej Organy publiczne odpowiedzialne na podstawie odrębnych przepisów za gromadzenie, aktualizację lub udostępnianie danych przestrzennych: 1) wprowadzają rozwiązania techniczne zapewniające [...]

« Poprzednia strona  Strona 2