Wyniki 11-13 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"EWA KASPRZYCKA"

Budowa i właściwości warstw duplex typu CrC+(Ni-W) wytwarzanych w procesie chromowania próżniowego

Czytaj za darmo! »

Warstwy chromowane o strukturze węglikowej, wytwarzane na powierzchni stali w procesach chromowania dyfuzyjnego, charakteryzują się dobrymi właściwościami tribologicznymi [1÷5]. Wadą warstw węglikowych jest niedostateczna ich odporność na korozję w roztworach wodnych zawierających niektóre kwasy (np. kwas octowy lub siarkowy) [5, 6]. Zwiększenie odporności korozyjnej warstw, według danych literaturowych [7÷9], można uzyskać m.in. przez elektrolityczne nakładanie niklu przed procesem dyfuzyjnym. Wyniki badań własnych [9÷11] dotyczących warstw chromowanych o strukturze węglikowej wykazały, że dzięki połączeniu procesu chromowania próżniowego ze wstępnym osadzaniem na powierzchni stali powłok elektrolitycznych z niklu lub jego stopów, np. z wolframem, można otrzymać warstwy duplex typu CrC+Ni lub CrC+(Ni-W), których odporność na korozję jest kilka razy większa od odporności korozyjnej warstw węglikowych typu CrC, wytwarzanych bezpośrednio na powierzchni stali, bez powłoki elektrolitycznej. Badania właściwości tribologicznych tych warstw wykazały, że warstwy duplex typu CrC+(Ni-W) wytwarzane przez osadzanie przed chromowaniem próżniowym powłok ze stopów niklu, zawierających pierwiastek węglikotwórczy, charakteryzują się dobrą odpornością na zużycie przez tarcie, podczas gdy warstwy duplex typu CrC+Ni otrzymywane przez nakładanie powłok z czystego niklu na powierzchnię stali przed chromowaniem nie są odporne na zużycie przez tarcie [9, 10]. Celem pracy było zbadanie budowy warstw duplex typu CrC+(Ni-W) w połączeniu z badaniami ich odporności na zużycie przez tarcie oraz wyjaśnienie, dlaczego obecność pierwiastka węglikotwórczego - wolframu - w stopach niklu, osadzanych na powierzchni stali przed dyfuzyjnymi procesami chromowania próżniowego, umożliwia wytwarzanie warstw wykazujących dobre właściwości tribologiczne, podczas gdy warstwy duplex typu CrC+Ni otrzymywane przez osadzanie czystego niklu na powierzchni stali nie wykazują [...]

Wybrane właściwości warstw hybrydowych wytwarzanych na stalach w procesie chromowania próżniowego połączonym z obróbką PVD

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczyła warstw hybrydowych typu CrC + CrN, wytwarzanych na powierzchni stali w kolejnych procesach chromowania próżniowego połączonego z następną obróbką PVD, wykonywaną w celu osadzenia powłok CrN. Procesy chromowania próżniowego oraz procesy PVD zaliczają się do technologii wysoko zaawansowanych i czystych ekologicznie [1÷4]. Warstwy węglikowe, wytwarzane w procesie chromowania dyfuzyjnego na powierzchni stali o dużej zawartości węgla mają zwykle niewielką grubość, rzędu kilkunastu mikrometrów, i charakteryzują się dobrymi właściwościami tribologicznymi [5, 6]. W ostatnich latach podejmowane są badania nad polepszeniem tych właściwości, wynikające z rosnących wymagań przemysłu odnośnie trwałości i niezawodności części maszyn i narzędzi, zwłaszcza pracujących w trudnych warunkach. Sprostanie tym wymaganiom jest możliwe przez modyfikację budowy warstw w wyniku zastosowania nowoczesnych technik inżynierii powierzchni [7]. Perspektywicznym kierunkiem badań, według najnowszych danych literaturowych, jest m.in. łączenie obróbki cieplno-chemicznej z obróbką PVD. Przykład mogą stanowić warstwy hybrydowe typu warstwa azotowana/powłoka CrN o unikatowych właściwościach eksploatacyjnych, otrzymywane w kolejnych procesach: azotowania gazowego, połączonego z następną obróbką - osadzaniem powłoki z azotku chromu metodą łukowo-próżniową PVD [4, 8]. Warstwy te, charakteryzujące się m.in. dobrą odpornością na zużycie przez tarcie oraz odpornością na duże obciążenia mechaniczne i szoki cieplne, znalazły zastosowanie w przemyśle w celu zwiększania trwałości eksploatacyjnej matryc kuźniczych wykonywanych ze stali do pracy na gorąco. Brak jest natomiast publikacji, poza kilkoma wzmiankami, na temat możliwości łączenia procesów utwardzającego chromowania dyfuzyjnego z dalszą obróbką PVD. Według nielicznych danych literaturowych, modyfikacja budowy węglikowych warstw chromowanych przez połączenie procesu chromowania dyfuzyjnego z obróbką [...]

Właściwości warstw duplex wytwarzanych w procesie tytanowania próżniowego na stali pokrytej stopem niklu

Czytaj za darmo! »

Badania przedstawione w pracy dotyczą nowoczesnej tematyki inżynierii powierzchni, obróbki cieplno-chemicznej realizowanej w sposób ekologiczny, przez zastosowanie metody próżniowej, wchodzącej w obszar metod PVD - osadzania par metali, np. tytanu, na powierzchni stali w procesie tytanowania próżniowego. Dyfuzyjne nasycanie stali pierwiastkami metalicznymi, jak np. tytanem, stosuje się w celu zwiększania trwałości narzędzi i części maszyn narażonych w eksploatacji na zużycie przez tarcie [1÷3]. Odporność na zużycie przez tarcie wykazują warstwy tytanowane o strukturze węglikowej wytwarzane na stalach o średniej lub dużej zawartości węgla [4, 5]. Warstwy te mają jednak niedostateczną odporność korozyjną m.in. w środowiskach wodnych zawierających kwas siarkowy [5÷7]. Polepszenie ich odporności korozyjnej można uzyskać dzięki połączeniu galwanicznego nanoszenia powłok ze stopów niklu z obróbką cieplno-chemiczną [7÷10]. Przedmiotem badań w pracy, była modyfikacja budowy warstw węglikowych wytwarzanych w procesach tytanowania próżniowego, przeprowadzana przez elektrolityczne nakładanie powłok ze stopu niklu z molibdenem na powierzchnię stali narzędziowej przed następnym procesem dyfuzyjnego tytanowania. Zamierzeniem tak prowadzonej obróbki było zwiększenie odporności korozyjnej wytwarzanych warstw przy jednoczesnym zachowaniu ich dobrej odporności na zużycie przez tarcie. Zmodyfikowane warstwy duplex TiC + (Ni-Mo) można będzie zastosować w przemyśle spożywczym, chemicznym lub w energetyce. Umożliwi to zaoszczędzenie drogich i deficytowych stopów tytanu, które będzie można zastąpić stalami tytanowanymi metodą próżniową, po uprzednim nałożeniu na ich powierzchnię powłoki elektrolitycznej ze stopu Ni-Mo. WYTWARZANIE WAR STW Węglikowe warstwy typu TiC wytwarzano w procesach tytanowania próżniowego na próbkach ze stopowej stali narzędziowej X165CrV12 (NC10 według PN). Procesy tytanowania prowadzono w piecu próżniowym w zakresie temper[...]

« Poprzednia strona  Strona 2