Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Motyka"

OPTYMALIZACJA PROCESU TŁOCZENIA ELEMENTU OWIEWKI Z TYTANU GRADE 2


  Tłoczenie blach ze stopów tytanu jest bardziej wymagającym procesem aniżeli tłoczenie blach stalowych. Projektowanie tego typu procesu wymaga uwzględnienia specyficznych właściwości tytanu, zwłaszcza skłonności do dużych odkształceń powrotnych i niekorzystnych właściwości tribologicznych. Istotną rolę odgrywa właściwy dobór parametrów technologicznych. W pracy analizowano element owiewki wykonanej z czystego tytanu technicznego Grade 2. W celu określenia parametrów procesu przeprowadzono obliczenia numeryczne. Analizę numeryczną wykonano przy użyciu programu PAM‐STAMP 2G wykorzystującego Metodę Elementów Skończonych (MES). Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń numerycznych określono kształt wyjściowy materiału blachy oraz parametry procesu tłoczenia. W artykule podano wyniki badań właściwości mechanicznych i technologicznych tytanu Grade 2, m.in. wykładnik umocnienia, współczynniki anizotropii właściwości plastycznych blachy. W oparciu o wyznaczone eksperymentalnie właściwości materiałowe przeprowadzono symulację numeryczną procesu kształtowania elementu. Na bazie przyjętej geometrii narzędzia do tłoczenia realizowano symulacje numeryczne optymalizując kształt materiału wyjściowego blachy (wykrojki). Dla optymalnego wariantu tłoczenia pokazano rozkład odkształceń plastycznych, wykres odkształceń granicznych oraz wielkość sprężynowania powrotnego po procesie kształtowania. Analizowano również wpływ tarcia na przebieg procesu tłoczenia i ostateczny kształt wytłoczki. Słowa kluczowe: tłoczenie, blacha tytanowa, symulacja numeryczna, sprężynowanie powrotne OPTIMIZATION OF THE STAMPING PROCESS OF A DEFLECTOR ELEMENT MADE OF TITANIUM GRADE 2 Sheet‐titanium forming is a more demanding process than typical sheet‐steel forming. Design of such a process requires consideration of the specific titanium properties, especially the tendency to large spring‐back and unfavourable tribological properties. A proper selection of t[...]

Analiza stanu naprężeń własnych w odlewach łopatek turbiny z nadstopu niklu Inconel 713C DOI:10.15199/24.2016.5.5


  Kryteria doboru i warunki procesu technologicznego determinują stan naprężeń własnych w elementach konstrukcji maszyn i urządzeń. W pracy przedstawiono analizę oddziaływania obróbki wykończeniowej w procesie obróbki strumieniowo-ściernej na stan naprężeń własnych w warstwie wierzchniej precyzyjnych odlewów łopatek turbiny silnika lotniczego. Odlewy wytworzono z nadstopu niklu Inconel 713C metodą wytapianych modeli. Naprężenia własne w warstwie wierzchniej określono metodą dyfrakcji rentgenowskiej sin2ψ. Ustalono, że w warstwie wierzchniej łopatek występują naprężenia ściskające o wartości od -618 MPa do -719 MPa. Nie stwierdzono wpływu liczby operacji obróbki strumieniowo-ściernej na wartość naprężeń własnych w warstwie wierzchniej odlewów na głębokości do 5 μm. The selection and conditions of technological process determine the level of residual stress in structural parts. The paper presents the analysis of residual stress distribution in the surface layer of aircraft turbine blade castings after abrasive blasting process.The investigated Inconel 713C cast segment was manufactured by lost-wax casting method. The residual stresses were measured using X-ray diffraction - sin2Ψ method. In the surface layer of blades, the measured values of compressive stresses were ranging from -618 MPa to -719 MPa. Their values were not influenced by the number of abrasive blasting operations down to the depth of 5 μm. Słowa kluczowe: odlewanie precyzyjne, nadstop niklu Inconel 713C, naprężenia własne Key words: investment casting, nickel base superalloy Inconel 713C, residual stresses.Wprowadzenie. Warunki pracy turbiny wysokiego ciśnienia silników lotniczych wymagają stosowania w jej p odzespołach elementów o dużej żaroodporności i żarowytrzymałości, m.in. łopatek odlewanych z nadstopów niklu. Żywotność i niezawodność tych łopatek turbiny, przede wszystkim pierwszego i drugiego stopnia, zależy od jakości odlewów, ich makro- i mikrostr[...]

Microstructure and hardness of aged Ti-10V-2Fe-3Al near-beta titanium alloy DOI:10.15199/28.2017.4.1


  1. INTRODUCTION Progress in aerospace is linked with the development and application of the new structural materials. Those materials are characterized by higher strength, lower density and good resistance to environmental factors also at high temperature, while compared with materials which are in use. With the development of materials new technologies are also developed for their processing. They allow the use of the material in real components and lead to improved properties of the elements design, materials savings and reduced manufacturing cost. This applies to both: new and conventional materials used in the construction of aircraft engines [1÷3]. The near-β titanium alloys are characterized by good ductility and low susceptibility to cracking, which classify them as alloys suitable for deformation [4]. One of them, Ti-10V-2Fe-3Al alloy, can be used at elevated temperature and under variable loads, is resistant to atmospheric and sea water corrosion as well [5]. All these aspects along with weight savings facilitated its use in forged components of aircraft structures. According to the literature data, the morphology of microstructure constituents and thus operational properties of the near-β titanium alloys may be changed suitably controlling the heat treatment parameters (temperature and time). Solution treatment from the temperature, where both phases: α and β exist allows to create globular precipitates of phase α. Heating the alloy to a temperature above the phase transformation temperature and the subsequent cooling below the temperature of β phase stability makes possible the precipitation of α phase in the form of needles in an amount dependent on the heat treatment parameters [4]. It is worth to notice that during cooling of near-β titanium alloys the martensitic transformation is possible. This transformation is induced by previous plastic deformation, when the α phase volume fraction materia[...]

Ocena mikrostruktury i plastyczności stopu tytanu pseudo-β Ti-15V-3Al-3Cr-3Sn

Czytaj za darmo! »

Postęp w technice lotniczej jest nierozerwalnie związany z rozwojem i zastosowaniem nowych materiałów konstrukcyjnych. Charakteryzują się one większą wytrzymałością, mniejszą gęstością oraz dobrą odpornością na działanie czynników środowiska, również w wysokiej temperaturze, w porównaniu z materiałami będącymi w użyciu. Materiały mają szczególnie duży wpływ na projektowane konstrukcje lotnicze, bowiem od ich właściwości zależą przede wszystkim parametry eksploatacji i nowoczesność. Wraz z rozwojem materiałów są opracowywane nowe technologie ich przetwarzania. Umożliwiają one zastosowanie materiału w konkretnych podzespołach oraz prowadzą do poprawy właściwości elementów konstrukcji, oszczędności materiałowych i obniżenia kosztów wytwarzania. Dotyczy to zarówno materiałów nowych, jak i konwencjonalnych, stosowanych w konstrukcjach silników lotniczych. Główne wymagania stawiane materiałom na konstrukcje silników lotniczych to [1]: -- zdolność przenoszenia obciążeń w zadanych warunkach eksploatacji przy możliwie małych wymiarach i masie konstrukcji, -- podatność na przetwarzanie (lejność, plastyczność, skrawalność, spawalność itp.), -- zapewnienie dużej trwałości i niezawodności elementów oraz podzespołów, -- możliwie małe koszty wytwarzania elementów. Większość stopów tytanu cechujących się dobrymi właściwościami mechanicznymi jest mało podatna do przeróbki plastycznej na zimno. Obecne procesy kształtowania plastycznego na gorąco wymagają stosowania atmosfer ochronnych bądź pieców próżniowych (duże powinowactwo tytanu do tlenu) oraz narzędzi specjalistycznych. Przeróbka plastyczna na gorąco jest więc procesem energochłonnym i kosztownym. Dodatkowo powoduje niekorzystne zmiany morfologii mikrostruktury i tym samym właściwości mechanicznych odkształcanych stopów tytanu. Opracowanie nowoczesnych technologii przeróbki plastycznej wymaga określenia korelacji pomiędzy mikrostrukturą i właściwościami mechanicznymi oraz podatnością[...]

« Poprzednia strona  Strona 2