Wyniki 11-20 spośród 42 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ KIESIEWICZ"

ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI STOPÓW ALUMINIUM SERII 1XXX, 8XXX ORAZ 3XXX UZYSKANYCH W LINII TRC


  Technologia twin roll casting (TRC) staje się coraz popularniejsza ze względu na możliwość otrzymywania przy jej wykorzystaniu taśm aluminiowych mogących służyć, jako wsad do bezpośredniego procesu walcowania na zimno. Dodatkowo taśmy te charakteryzują się korzystnym połączeniem własności mechanicznych i elektrycznych oraz tolerancji wymiarowych. Określenie własności materiałów otrzymywanych przy zastosowaniu metody TRC jest ważnym z użytkowego punktu widzenia problemem badawczym. W ramach niniejszego artykułu przedstawiono badania nad laboratoryjną technologią wytwarzania taśm metodą TRC oraz badania wpływu parametrów procesowych, ilości i rodzaju dodatków stopowych charakterystycznych dla grupy stopów 1XXX, 3XXX i 8XXX na strukturę oraz własności mechaniczne i elektryczne otrzymanych materiałów. Słowa kluczowe: aluminium, odlewanie ciągłe, twin roll casting, własności elektryczne i mechaniczne taśm odlewanych COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROPERTIES OF 1XXX, 8XXX AND 3XXX ALUMINUM ALLOYS OBTAINED BY TRC CONTINUOUS CASTING METHOD Twin-roll casting technology of (TRC) is currently very popular due to the as cast strips manufacturing possibility for cold rolling process. In addition, these strips are characterised by a favourable combination of mechanical and electrical properties and dimension tolerances. Identification of the TRC cast material properties is an important practical and technological issue. The paper describes research on TRC laboratory technology of strip manufacturing. Process parameters, the quantity and type of alloying additives to aluminium (typical for 1XXX, 3XXX and 8XXX aluminium alloy series) were investigated and its effect on the macrostructure and the mechanical and electrical properties were analysed. Keywords: aluminium, continuous casting, twin roll casting, casts mechanical and electrical properties Wprowadzenie W celu obniżenia kosztów produkcji wyroby walcowane z aluminium oraz jego stopów coraz częściej w[...]

BADANIA WŁASNOŚCI ORAZ STRUKTURY TAŚM Z ALUMINIUM OTRZYMYWANYCH METODĄ TWIN ROLL CAST


  W ostatnich latach zauważalny jest wyraźny rozwój technologii wytwarzania różnych produktów na bazie aluminium i jego stopów do różnych zastosowań. Wiele jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw pracuje nad nowymi materiałami, które sprostałyby coraz to bardziej rygorystycznym wymaganiom stawianym przez odbiorców. Z punktu widzenia zarówno producentów jak i odbiorców, niezwykle ważne jest otrzymanie wyrobu wysokiej jakości po jak najniższej cenie. Możliwość taką daje zastosowanie technologii twin roll casting, a więc procesu jednoczesnego odlewania połączonego z częściową przeróbką plastyczną materiału na gorąco. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie z procesu produkcji walcowania na gorąco. W ramach niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań własności mechaniczno-elektrycznych oraz analiz strukturalnych dwóch wybranych stopów aluminium otrzymanych metodą twin roll casting. Słowa kluczowe: aluminium, odlewanie ciągłe, twin roll casting RESEARCH OF THE PROPERTIES AND STRUCTURE OF ALUMINUM STRIPS OBTAINED BY TWIN ROLL CASTING METHOD In recent years, it is clearly noticeable continuous development of manufacturing technology of various products based on aluminum and its alloys for different applications. Many scientific institutions and companies works on new materials to cope the increasingly stringent requirements of the customers. From the point of view of both, producers and consumers, it is essential to obtain a high quality product at the lowest price. The possibility of this gives the twin roll casting (TRC) method. Application of TRC technology allows to eliminate hot-rolling process from the manufacturing process. The paper presents influence of alloying elements on the structure and mechanical properties of two different aluminum alloy from twin roll casting process. Keywords: aluminium, continuous casting, twin roll casting Wprowadzenie Obecnie najpopularniejsze tradycyjnie stosowane metody produkcji taśm aluminiowych obejmu[...]

Określenie jednostkowej odkształcalności granicznej materiałów przewodowych w procesie ciągnienia DOI:10.15199/24.2015.1.7


  W pracy przedstawiono wyniki badań jednostkowej odkształcalności określonej w jednostopniowym procesie ciągnienia miedzi (Cu-ETP i Cu-OFE) oraz czystego technicznie (Al99,7 w stanie H11 i H14) i stopowego aluminium (AlMg0,7Si w stanie T1 i T4). Materiały zostały otrzymane w warunkach przemysłowych w liniach ciągłego odlewania (Cu-OFE) i walcowania (Cu-ETP; Al99,7; AlMg0,7Si). Wykazano, iż materiał silnie się umacnia na początku procesu ciągnienia oraz jego jednostkowa odkształcalność graniczna w dużym stopniu zależy od rodzaju metalu, własności początkowych walcówki oraz sposobu realizacji odkształcenia. The paper presents results of the research single formability limit determination in the single- drawing process of copper (Cu-ETP and Cu- OFE), technical purity (Al99,7 in temper H11 and H14) and alloy of aluminium (AlMg0,7Si in temper T1 and T4). Materials were obtained in industrial conditions in continuous casting (Cu-OFE) and rolling lines (Cu-ETP; Al99,7; AlMg0,7Si). It has been shown that the material is highly deformed at the beginning of the drawing process and the single formability limit depends largely on the type of metal, the initial properties of the rod and kind of deformation. Słowa kluczowe: odkształcalność graniczna, materiały przewodowe, proces ciągnienia Key words: formability limit, conductor materials, wire drawing process.Wprowadzenie. Każdy proces przeróbki plastycznej można opisać za pomocą schematu stanu naprężenia i odkształcenia, co bezpośrednio związane jest z siłą działającą na materiał podczas odkształcenia, która może być przyłożona do materiału bądź narzędzia. W procesie ciągnienia siła zewnętrzna wywołująca odkształcenie przyłożona jest do wyrobu gotowego, co powoduje ograniczenie technologiczne, związane z możliwością uzyskania maksymalnego odkształcenia jednostkowego. Naprężenie ciągnienia musi być mniejsze od wytrzymałości na rozciąganie (warunek ciągnienia pierwszego rzędu) oraz od granicy plastycznośc[...]

BADANIA ZANIECZYSZCZEŃ ZŁOMÓW PRZEWODÓW JEZDNYCH ORAZ LIN NOŚNYCH PRZED I PO PROCESIE ICH SYNTEZY METALURGICZNEJ DOI:10.15199/67.2019.4.5


  WSTĘP W wysoko rozwiniętych gospodarkach państw świata, a w tym w Polsce, system transportu kolejowego stanowi jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych o charakterze publicznym oraz towarowym. Związana z tym wysoka eksploatacja oraz stała potrzeba zwiększania wydajności szlaków kolejowych, generuje ciągłą potrzebę rozwijania tego sektora transportu, co następuje poprzez modernizację istniejących linii oraz tworzenie nowych magistrali kolejowych.Trend ten przekłada się bezpośrednio na konieczność dostarczenia nowych materiałów do produkcji różnego typu elementów górnej sieci trakcyjnej, a także zagospodarowanie wyeksploatowanego osprzętu wchodzącego w skład sieci kolejowych tj. m.in. lin nośnych i przewodów jezdnych. Ponadto obecne systemy kolejowe na terenie Polski zostały opracowane i wdrożone do użytku kilkadziesiąt lat temu, a ich przewidywany okres eksploatacyjny określa się na minimum 30 lat pracy, co także generuje konieczność ich modernizacji [3, 4, 8] BADANIA ZANIECZYSZCZEŃ ZŁOMÓW PRZEWODÓW JEZDNYCH ORAZ LIN NOŚNYCH PRZED I PO PROCESIE ICH SYNTEZY METALURGICZNEJ WSTĘP W wysoko rozwiniętych gospodarkach państw świata, a w tym w Polsce, system transportu kolejowego stanowi jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych o charakterze publicznym oraz towarowym. Związana z tym wysoka eksploatacja oraz stała potrzeba zwiększania wydajności szlaków kolejowych, generuje ciągłą potrzebę rozwijania tego sektora transportu, co następuje poprzez modernizację istniejących linii oraz tworzenie nowych magistrali kolejowych. Rudy Metale 2019, R. 64, nr 4 27 Rozwój zelektryfikowanych linii kolejowych na przestrzeni lat pozwolił na stworzenie wielu systemów sieci trakcyjnych, które niosą za sobą duże zapotrzebowanie materiałowe, a ich głównym zadaniem jest przekazanie energii elektrycznej do elektrowozu. W obecnie stosowanych w Polsce systemach kolejowej sieci trakcyjnej można wyróżnić dwie składowe, tj. dolną sieć trak[...]

BADANIA PORÓWNAWCZE PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ ELEMENTÓW ZE STOPU CuNi2Si KUTYCH Z PRĘTÓW WYCISKANYCH I ODLEWANYCH METODĄ CIĄGŁĄ

Czytaj za darmo! »

Tradycyjnie materiałem wsadowym do kucia matrycowego drobnych elementów są pręty wyciskane. Chociaż taki materiał posiada wiele zalet wyrażających się przede wszystkim korzystną dla wyrobu gotowego drobnoziarnistą strukturą oraz dobrą tolerancją wymiarów, to wysoka cena wyrobów wyciskanych skłania do poszukiwania nowych rozwiązań w tym względzie. W artykule przedstawiono fragment wyników badań porównawczych nad technologią kucia nośno‐przewodzących elementów górnej sieci trakcyjnej ze stopu miedzi gat. CuNi2Si z prętów wyciskanych oraz odlewanych metodą ciągłą. Kucie elementów z odlewanych prętów okrągłych o średnicy bezpośrednio dopasowanej do projektu procesu pozwala na eliminację pośredniej operacji tradycyjnego odlewania i wyciskania wlewków, co istotnie poprawia rentowność[...]

Badania własności drutów ze stopów miedzi w gat. CuCr0,1, CuMg0,5 oraz CuNi2Si otrzymanych z wsadów odlewanych w sposób ciągły


  Współczesne potrzeby techniki stawiają materiałom metalicznym coraz to wyższe wymagania względem ich cech eksploatacyjnych. W związku z tym poszukuje się nowych rozwiązań technologicznych, które umożliwią otrzymywanie elementów o nieosiągalnych dotychczas własnościach użytkowych lub technologii, które umożliwią pozyskiwanie elementów o żądanych własnościach jednak po niższej cenie. Tradycyjną technologią wytwarzania drutów o określonych własnościach ze stopów miedzi gat. CuCr0,1, CuMg0,5 oraz CuNi2Si jest ciągnienie wsadu walcowanego lub wyciskanego. Wymogi rynku zmuszają producentów wyrobów do obniżania ceny wyrobów, a to z kolei przekłada się na poszukiwanie tańszego materiału wsadowego. Obniżenie kosztów związanych z produkcją drutów możliwe jest przez wykorzystanie wsadu z procesu ciągłego odlewania prętów. W artykule przedstawiono porównanie własności mechanicznych i elektrycznych drutów z trzech gatunków stopów: CuCr0,1, CuMg0,5 oraz CuNi2Si otrzymanych z wsadu odlewanego w sposób ciągły. Modern requirements for metallic materials need to increase their performance characteristics and quality. Economical aspect of manufacturing technologies and products are very important too. As a consequence new technological solutions for manufacturing of elements with [...]

Badania wpływu zawartości magnezu w miedzi na parametry siłowe procesu ciągnienia drutów oraz ich własności mechaniczne i elektryczne


  Jednym z najważniejszych, normowanych parametrów eksploatacyjnych przewodów i lin nośnych instalowanych w liniach kolejowych dużej prędkości jazdy są ich wysokie własności wytrzymałościowe, ze względu na konieczne, znaczne siły naciągu sieci. Wysokie napięcie zasilania trakcji dopuszcza obniżoną przewodność elektryczną zastosowanych materiałów. W pracy przedstawiono wyniki badań odkształcalności miedzi z różną zawartością magnezu. Ze względu na potencjalne zastosowanie miedzi magnezowej w kolejnictwie na elementy nośno-przewodzące sieci trakcyjnej linii kolejowych dużej prędkości jazdy, laboratoryjne badania własności mechanicznych i elektrycznych prowadzono na wytypowanych stopach miedzi z dodatkiem magnezu od 0,2 do 0,7 % mas. Badania wpływu stopnia umocnienia na zmianę własności mechanicznych prowadzono na materiałach pochodzących z laboratoryjnej linii ciągłego topienia i odlewania znajdującej się w Laboratorium Badania Elementów Sieci Trakcyjnej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. W artykule zamieszczono parametry siłowe procesu ciągnienia wybranych stopów Cu-Mg, a także ich technologiczne krzywe umocnienia. Przedstawione parametry siłowe i cieplne procesu ciągnienia, a także uzyskane własności mechaniczne i elektryczne miedzi stopowej o różnym stopniu odkształcenia, mogą stanowić cenną bazę danych doświadczalnych z obszaru przeróbki plastycznej miedzi magnezowej. Uzyskane wyniki mogą być po[...]

BADANIA NAD OTRZYMYWANIEM MIKRODRUTÓW ZE STOPÓW Cu‐Ag O BARDZO WYSOKICH WŁASNOŚCIACH MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH


  W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań własnych nad kształtowaniem kompozytowej włóknistej nanostruktury stopów Cu‐Ag o zawartości srebra do 20 % wag. Technologia wytwarzania tego typu kompozytów wykorzystuje właściwości układu binarnego Cu‐Ag polegającego na zmiennej rozpuszczalności srebra w miedzi i miedzi w srebrze w zakresie roztworu stałego i jest przedmiotem zgłoszenia patentowego autorów. Odpowiednia ilość i sekwencja procesów przeróbki plastycznej na zimno oraz obróbki cieplnej typu rozpuszczanie‐wydzielanie, pozwoliła na uzyskanie drutów zbudowanych z włókien Cu i Ag o nanometrycznych wymiarach poprzecznych. W pracy zaprezentowano metodę wytworzenia stopów, sposób odkształcenia oraz wyniki badań kształtowania własności mechanicznych i elektrycznych odlewów podczas przetwarzania ich na mikrodruty o wytrzymałości na rozciąganie powyżej 1000 MPa i przewodności elektrycznej powyżej 45 MS/m. Jako uzupełnienie zamieszczono również wyniki badań strukturalnych przedstawiających ewolucję struktury badanych materiałów. Słowa kluczowe: stopy miedź‐srebro, mikrodruty, struktura kompozytowa, wysoka wytrzymałość mechaniczna, wysoka przewodność elektryczna RESEARCH ON MICROWIRES OBTAINED FROM Cu‐Ag ALLOYS WITH VERY HIGH MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES In the paper are presented chosen own research results on modeling composite filamentary nanostructure Cu‐Ag alloys with silver addition to 20 % mass. Manufacturing technology this kind of composites is using properties of binary system Cu‐Ag bases on variable solubility of silver on copper and copper on silver in range of solid solutions and is the subject of patent application of authors. Suitable quantity and process sequence of cold plastic working and heat treatment type solubility‐ precipitate allows to obtain wires constituted from Cu and Ag fibers with nanometric cross dimensions. In the paper is presented method of casting allo[...]

Badania wpływu ciągnienia i obróbki cieplnej na własności wytrzymałościowe i elektryczne drutów ze stopów CuAg5 i CuAg15 z linii ciągłego topienia i odlewania


  W artykule przedstawiono wyniki badań nad kształtowaniem własności wytrzymałościowych i elektrycznych drutów ze stopów Cu-Ag o zawartości srebra 5 i 15%wag. Wykonano badania własności mechanicznych i elektrycznych stopów oraz przy wykorzystaniu analizatora EDX sporządzono mapy rozkładu miedzi i srebra w stopie. Przedstawiono wpływ wieloetapowej obróbki cieplnej stopów na parametry si- łowe procesu ciągnienia oraz na kształtowanie własności wytrzymałościowych i elektrycznych drutów. Dla stopów w stanie po odlaniu, po obróbce cieplnej oraz po wybranych etapach ciągnienia przeprowadzono obserwacje metalograficzne przy użyciu mikroskopii skaningowej. In this article research results of electrical and mechanical properties formation of CuAg5 and CuAg15 alloys were presented. Analysis of mechanical and electrical properties were performed. EDX analysis were conducted to provide copper and silver distribution maps in tested alloys. Relationship between strain and electrical properties of tested materials were shown as well. Multi stage heat treatment and its influence on drawing strength parameters and mechanical and electrical properties of wires were presented. Metallographic analysis for casts, drawn wires and wires after heat treatment was performed with the use of SEM microscopy and presented in the paper. Słowa kluczowe: drut, własności mechaniczne, własności elektryczne Key words: wire, mechanical properties, electrical properties.Wstęp. Stopy Cu-Ag o zawartości srebra od 5 do 15%wag. w postaci drutów i mikrodrutów mogą znaleźć zastosowanie jako wysoko zaawansowane technologicznie produkty w dziedzinie energetycznej, motoryzacyjnej oraz medycznej. Stopy miedź-srebro należą do grupy stopów, w których poprzez zastosowane różnych wariantów połączonych zabiegów przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej, możliwie jest uzyskanie drutów o zespole ponadstanda[...]

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH BLACH Z ALUMINIUM SERII 1XXX ORAZ 8XXX UZYSKIWANYCH Z WSADU ODLEWANEGO W UKŁADZIE CIĄGŁYM


  Procesy wytwarzania taśm z aluminium i jego stopów zawierają standardowo proces odlewania, gorącego i zimnego walcowania oraz opcjonalną obróbkę cieplną. Podejście takie nie jest w pełni efektywne z ekonomicznego punktu widzenia wobec dużych nakładów inwestycyjnych i operacyjnych. Nowoczesne, alternatywne do technologii tradycyjnej technologie produkcji tych materiałów składają się z ciągłego odlewania, walcowania na zimno i obróbki cieplnej. Główną zaletą tych technologii jest wyeliminowanie operacji walcowania na gorąco. Określenie przydatności materiałów otrzymywanych tą metodą do różnych zastosowań jest więc ważnym problemem badawczym. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków stopowych na strukturę powstałych stopów, wpływu odkształcenia na zimno oraz obróbki cieplnej na twardość oraz przewodność elektryczną wyrobów odlanych oraz zimno walcowanych. Słowa kluczowe: aluminium, odlewanie ciągłe, walcowanie na zimno, obróbka cieplna RESEARCH OF MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF 1XXX AND 8XXX SERIES ALUMINIUM ALLOY STRIPS MANUFACTURED FROM CONTINUOUS CAST RAW MATERIALS The conventional flat rolled aluminium and aluminium alloy manufacturing process consist of DC casting, hot and cold rolling and optional heat treatment. This technological route is not optimal from economic aspects due to high investment and production costs. New alternative manufacturing technologies consist of continuous casting, cold rolling and heat treatment. The main advantage of this technology is hot rolling operations elimination. Determinate the suitability of these materials for different applications is an important research problem. The paper presents influence of alloying elements on the structure of aluminium alloys, influence of deformation on hardness and electrical conductivity of final rolled products. Keywords: aluminum, continuous casting, cold rolling, heat treatment Wprowadzenie Obecnie najpopularniejsze tradycyjnie stosowane met[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »