Wyniki 11-20 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof T. Kociołek"

Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 12 Przeciwpożarowe wymagania budowlane (cd.) DOI:


  W tej części autor rozpoczyna omawianie klas odporności pożarowej i odporności ogniowej. Przepisy zawarte w warunkach technicznych ustanawiają pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części: "A", "B", "C", "D" i "E". Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać, z wyłączeniem ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia, dla których określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego, co najmniej wymagania określone w tab. 1. Wymagania zawarte w tab. 1 nie dotyczą - jak już wspomniano - ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia, dla których określa się łącznie długość przejścia. Elementy budynku, o których mowa w tab. 1, powinny być zaliczone do nierozprzestrzeniających ognia (NRO), przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień dla: 1) elementów budynku o jednej kond[...]

Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 13 Przeciwpożarowe wymagania budowlane (cd.) DOI:


  W tej części autor kończy, rozpoczęte w numerze 10/2017, omawianie klas odporności pożarowej i odporności ogniowej.Jeżeli natomiast występuje sytuacja, w której część podziemna budynku jest zaliczona do kategorii ZL, to klasę odporności pożarowej budynku ustala się, przyjmując jako liczbę jego kondygnacji lub jako jego wysokość odpowiednio: sumę kondygnacji lub wysokości części podziemnej i nadziemnej, przy czym do tego ustalenia nie bierze się pod uwagę tych części podziemnych budynku, które są oddzielone elementami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120 i mają bezpośrednie wyjścia na zewnątrz. Należy także zaznaczyć, że w budynku wielokondygnacyjnym, którego kondygnacje są zaliczone do różnych kategorii ZL lub PM, klasy odporności pożarowej określa się dla poszczególnych kondygnacji odrębnie, zgodnie z zasadami określonymi w tabelach zamieszczonych w ATEŚCIE 10/2017. Jednak klasa odporności pożarowej części budynku nie powinna być niższa od klasy [...]

Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 14 Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe DOI:


  W tej części autor zaczyna omawianie stref pożarowych i oddzieleń przeciwpożarowych. Poprzednią, trzynastą część cyklu zamieściliśmy w ATEŚCIE 1/2018.Współczesne zakłady produkcyjne, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, kina i multipleksy budowane są jako obiekty o bardzo dużych powierzchniach i kubaturach. Zdarza się, że są to obiekty niskie, jedno- lub dwukondygnacyjne, w których może znajdować się bardzo dużo osób lub w których może być duża ilość materiałów palnych, a nawet materiałów niebezpiecznych pożarowo. W przypadku powstania pożaru w takich obiektach nastąpiłoby bardzo szybkie zadymienie oraz ryzyko gwałtownego rozwoju pożaru w wyniku zaistnienia warunków mogących doprowadzić do rozgorzenia. Jednostki ratowniczo-gaśnicze przybyłe na miejsce pożaru miałyby do czynienia z pożarami o bardzo dużych powierzchniach i kubaturach, co wiąże się z koniecznością zastosowania dużej ilości wody i innych środków gaśniczych do ich gaszenia. Co zrobić, aby ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się p[...]

Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 15 Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe (cd.) DOI:


  W tej części autor kończy omawianie stref pożarowych i oddzieleń przeciwpożarowych. Poprzednią, czternastą część cyklu zamieściliśmy w ATEŚCIE 5/2018.Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia wspomnianych otworów nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego - 0,5% powierzchni stropu. Przedsionek przeciwpożarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niż 1,4 x 1,4 m, ściany i strop, a także osłony lub obudowy przewodów i kabli elektrycznych - z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku - o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60, wykonane z materiałów niepalnych, oraz być zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie; z wyjątkiem przedsionków przeciwpożarowych stanowiących drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla stref pożarowych innych niż ZL IV i PM oraz w budynku wysoko[...]

Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 16.Drogi ewakuacyjne DOI:


  Obowiązek zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji spoczywa także na właścicielu, co wynika bezpośrednio z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Dlatego - zgodnie z wymogami prawa - musi on zapewnić z każdego miejsca w obiekcie przeznaczonego na pobyt ludzi odpowiednie warunki ewakuacji, dające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Warunki te muszą być dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz do funkcji tego obiektu, jego konstrukcji i wymiarów. Należy także zastosować techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego polegające na: 1) zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych; 2) zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych; 3) zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń; 4) zabezpieczeniu przed zadymieniem (wymienionych w rozporządzeniu MI z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; t.j.: DzU z 2015, poz. 1422, ze zm.) dróg ewakuacyjnych, w tym na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno- budowlanych zapewniających usuwanie dymu; 5) zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyj nych wymienionych w rozporządzeniu MI z 12 kwietnia 2002 r.; 6) zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany. Jeżeli warunki ewakuacji nie zostaną spełnione, będzie to oznaczało złamanie przez właściciela przepisów przeciwpożarowych, co może wiązać się z sankcją karną. Obiekt, w którym występujące warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji, można uznać za zagrażający życiu[...]

Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 17 Drogi ewakuacyjne (cd.) DOI:


  W tej części autor kontynuuje omawianie dróg ewakuacyjnych. Poprzednią, szesnastą część cyklu zamieściliśmy w ATEŚCIE 2/2019.Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL powinny być podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu. Przegrody dzielące korytarze na odcinki mniejsze niż 50 m nad sufitami podwieszonymi i pod podłogami podniesionymi powyżej poziomu stropu lub podłoża powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Jednak wymóg podziału korytarzy na odcinki nie dłuższe niż 50 m nie dotyczy korytarzy, na których zastosowano rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem. Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie: 1) spoczników ze stopniami, 2) schodów ze stopniami zabiegowymi, jeżeli schody te są jedyną drogą ewakuacyjną. Na drogach ewakuacyjnych dopuszcza się stosowanie schodów wachlarzowych, pod warunkiem zachowania najmniejszej szerokości stopni co najmniej 0,25 m. Miejsca na drogach ewakuacyjnych, w których zastosowano pochylnie lub stopnie umożliwiające pokonanie różnicy poziomów, powinny być wyraźnie oznakowane. Obudowane klatki schodowe zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu należy stosować w budynku: 1) niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II, 2) średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, 3) niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem. W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) powinny być co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz od pomieszczeń przedsionkiem przeciwpożarowym. Dopuszcza się zastosowanie dodatkowej, pionowej drogi komunikacji ogólnej, niespełniającej [...]

Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 18 DOI:


  Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego, drogi pożarowe. W tej części autor omawia wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego oraz drogi pożarowe. Poprzednią, siedemnastą część cyklu zamieściliśmy w ATEŚCIE 4/2019.Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego Z uwagi na możliwość wystąpienia podczas pożaru zagrożenia toksycznego, zagrożenia występującym promieniowaniem cieplnym oraz zmniejszeniem widoczności spowodowanym wydzielającymi się gazami pożarowymi, w strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V jest zabronione stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 1) ti ≥ 4 s; 2) ts < 30 s; 3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki; 4) nie występują płonące krople. Zabronione jest także stosowanie na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych. Także podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża powinny mieć: 1) niepalną konstrukcję nośną oraz co Krzysztof T. Kociołek najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 30, a w budynku wysokościowym (WW) lub ze strefą pożarową o gęstości obciążenia ogniowego ponad 4000 MJ/m2 oraz w strefach pożarowych ZL II - co najmniej R E I 60; 2) przestrzeń podpodłogową podzieloną przegrodami o klasie[...]

Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 19 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę DOI:


  W tej części autor omawia problematykę zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów. Poprzednią, osiemnastą część cyklu zamieściliśmy w ATEŚCIE 5/2019. Realizując zadania wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, każdy właściciel ma obowiązek zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymagają go: 1) jednostki osadnicze o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, niestanowiące zabudowy kolonijnej, a także znajdujące się w ich granicach budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiekty budowlane produkcyjne i magazynowe, 2) budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiekty budowlane produkcyjne i magazynowe, znajdujące się poza granicami jednostek osadniczych, o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, niestanowiących zabudowy kolonijnej, o kubaturze brutto przekraczającej 2500 m3 lub o powierzchni przekraczającej 500 m2, z wyjątkiem stacji paliw płynnych ze zbiornikami o łącznej pojemności do 200 m3 i stacji gazu płynnego, 3) obiekty budowlane niebędące bu- Krzysztof T. Kociołek dynkami, przeznaczone na potrzeby użyteczności publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w których znajduje się strefa pożarowa o powierzchni przekraczającej 1000 m2 lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, 4) obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pożarowej przekraczającej 1000 m2. Dla pozostałych obiektów budowlanych woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niż 10 dm3/s. W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2000 wymagana ilość wod[...]

Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 20 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę (cd.) DOI:


  W tej części autor kontynuuje omawianie problematyki zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów. Poprzednią, dziewiętnastą część cyklu zamieściliśmy w ATEŚCIE 6/2019.Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektów budowlanych gospodarki rolnej powinna być zapewniona w następujących ilościach: 1) dla obiektów o powierzchni strefy pożarowej do 2000 m2 - co najmniej 10 dm3/s, 2) dla obiektów o powierzchni strefy pożarowej przekraczającej 2000 m2 - co najmniej 15 dm3/s. W przypadku gdy wydajność wodociągu nie zapewnia ilości wymaganej, powinien być zapewniony uzupełniający zapas wody w zbiornikach przeciwpożarowych, technologicznych lub naturalnych, przystosowanych do poboru wody przez pompy pożarnicze: 1) dla obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych w ilości równej iloczynowi brakującej wydajności wodociągu przez czas trwania pożaru przewidziany dla rozpatrywanej strefy pożarowej, ustalony w Polskiej Normie dotyczącej obliczania gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczania względnego czasu trwania pożaru, jednak nie większy niż 4 godziny - z wyjątkiem: -- stacji paliw i stacji gazu płynnego oraz stacji gazu ziemnego, -- zbiorników z gazami palnymi i cieczami o temperaturze zapłonu do 373,15 K (100°C) niebędącymi produktami naftowymi oraz dla zbiorników z produktami naftowymi o temperaturze zapłonu od 328,15 K (55°C) do 373,15 K (100°C), z wyjątkiem podgrzanych powyżej temperatury zapłonu, -- zbiorników z produktami naftowymi, z wyjątkiem występujących na stacjach paliw i stacjach gazu, -- urządzeń technologicznych oraz składów i magazynów z gazami palnymi 373,15 K (100°C), zlokalizowanych poza budynkami, -- silosów, komór i zasobników ze stałymi sypkimi materiałami palnymi oraz dla zbiorników z cieczami palnymi o temperaturze zapłonu powyżej 373,15 K (100°[...]

Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 21 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa DOI:


  W tej części autor omawia instalację wodociągową przeciwpożarową. Poprzednią, dwudziestą część cyklu zamieściliśmy w ATEŚCIE 7/2019. W budynkach należy stosować następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych: 1) hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane dalej odpowiednio "hydrantem 25" i "hydrantem 33"; 2) hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwany dalej "hydrantem 52"; 3) zawór hydrantowy, zwany dalej "zaworem 52", bez wyposażenia w wąż pożarniczy. Hydranty wewnętrzne i zawory 52 muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń. Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę. Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL: 1) na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV; 2) na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego: a) w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V, b) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III: -- o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1000 m2, -- o powierzchni przekraczającej 1000 m2 w budynku niskim. Hydranty 33 muszą być stosowane w garażach: 1) jednokondygnacyjnych zamkniętych o więcej niż 10 stanowiskach postojowych, 2) wielokondygnacyjnych, z wyjątkiem wolno stojących garaży na terenach zamkniętych, podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Hydranty 52 muszą być stosowa[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »