Wyniki 11-20 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW ŻUREK"

Kinetyka utleniania stali Crofer 22APU w mieszaninie powietrza zawierającego zmienną ilość SO2


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 329 anodowej jest H2S. Zatem w strefi e anodowej siarka, jako zanieczyszczenie występuje w postaci H2S zaś w obszarze katodowym w postaci SO2. W strefi e katodowej prawdopodobieństwo obecności SO2 jest znacznie większe, bowiem jego obecność może wynikać z zanieczyszczenia powietrza tym związkiem. Jak wynika z obliczeń obecność niewielkich ilości ditlenku siarki w powietrzu praktycznie nie wpływa na prężność tlenu [5]. Prężność tlenu w niewielkim stopniu zmienia się wraz z temperaturą. W przypadku zaś siarki wartości jej prężności zmieniają się[...]

Morfologia warstw Al2O3 utworzonych na folii FeCrAl poddanej procesowi wysokotemperaturowego utleniania w atmosferze mieszaniny Ar/O2


  356 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 3. Wyniki badań i dyskusja Obrazy SEM otrzymane z powierzchni próbek stali FeCrAl nie pokrytych nanowarstwą Al i pokrytych nanowarstwą Al utlenianych przez 24 h w temp. 850oC w atmosferze Ar+67,6% O2 przedstawiono na rys. 2, 3 i 4. Na obu próbkach obserwowano tworzenie się rozwiniętej powierzchni zgorzeliny. Powierzchnia pokryta jest krystalitami o kształcie piramid, igieł oraz płaskich płytek. Zgorzelina utworzona na próbkach nie pokrytych nanowarstwą Al, charakteryzuje się dużą różnorodnością form Al2O3. W miejscach defektów powierzchniowych folii występują najczęściej formy gąbczaste zbudowane z fazy α-Al2O3 (rys. 5). Na powierzchni metalu wolnej od defektów fi zycznych w przeważających częściach tworzą się struktury płytkowe i whiskery o zróżnicowanej wielkości. Skład fazowy tych form krystalicznych jest również zróżnicowany. Stwierdzono obecność fazy θ-Al2O3 jak również α- Al2O3 (rys. 2). Formy whiskerów w postaci wydłużonych igieł przynależą do fazy θ-Al2O3 zaś formy płytkowe do fazy α-Al2O3. Wewnątrz whiskerów fazy θ-Al2O3 Tablica 1. Udział pierwiastków (% wag) w stali Fe20Cr5Al Table 1. Chemical composition Fe20Cr5Al steel (% wt) Pierwiastek Fe Cr Al Si C pozostałe Wg atestu 75,65 19,50 4,60 - 0,05 0,20 Wg EDS (średnia z 7 pomiarów) 73,10 21,00 5,40 0,20 - 0,30 Rys. 1. Obraz STEM BF, przekrój przez nanowarstwę Al osadzoną na folii FeCrAl; 1 - powłoka węglowa umacniająca warstwę Al w trakcie wykonywania przekroju, 2 - nanowarstwa Al, 3 - podłoże FeCrAl Fig. 1. The STEM BF image, a cross section through Al nanolayer deposited on FeCrAl foil; 1 - the carbon coating strengthening Al layer during the cross section, 2 - the Al nanolayer, 3 - the FeCrAl foil Rys. 2. Obraz SEM, fragment powierzchni folii po 24 h utleniania, w atmosferze 67,6% O2/Ar, w temp. 8500C; a - struktura gąbczasta tlenku powstałego w miejscu zawalcowanego "wióra" Fig.[...]

Badanie korozji wysokotemperaturowej stali ferrytycznej typu Crofer 22APU w atmosferach zawierających parę wodną


  W pracy przedstawiono wyniki badań zachowania się stali ferrytycznej typu Crofer 22 APU w atmosferach powietrza i argonu zawierających parę wodną w wysokich temperaturach. Badano wpływ zawartości pary wodnej na kinetykę utleniania w temp. 800°C, czyli w temperaturze pracy ogniw typu SOFC. Zawartość pary wodnej mieściła się w przedziale 1-100%. Całkowity czas ekspozycji wynosił 100 h. Skład chemiczny i fazowy utworzonych zgorzelin był badany przy użyciu XRD i SEM/EDS. Stwierdzono, że głównym składnikiem zgorzelin był Cr2O3 i MnCr2O3. Szybkość utleniania stali Crofer 22 APU zależy od zawartości pary wodnej w atmosferze w temp. 800°C. Skład chemiczny i fazowy praktycznie we wszystkich badanych atmosferach był ten sam. Słowa kluczowe: SOFC, Crofer 22 APU, utlenianie, para H2O High temperature study of ferritic steel type Crofer 22 APU in atmospheres containing water vapor This paper presents the results of the behavior of ferritic steel of the Crofer 22 APU type in the air and argon atmospheres containing water vapor at high temperatures. The effect of water vapor content on the kinetics of oxidation at 800°C has been examined. Water vapor content ranged 1-100%. The total exposure time was 100 h. The total exposure time of each sample was 100 h. The phase and chemical compositions of the formed scales were investigated by XRD and SEM/EDS. The rate of oxidation of steel Crofer 22 APU depends on the content of water vapor in the atmosphere at a temperature of 800°C. The phase and chemical compositions in practically all studied atmospheres were the same. Keywords: SOFC, Crofer 22 APU, oxidation, water vapor ochrona przed korozja 3/2012 1. Wstęp Ostatnia dekada przyniosła znaczny postęp w badaniach i rozwoju stałotlenkowych ogniw paliwowych. Ogniwa paliwowe są to elektrochemiczne urządzenia do konwertowania energii pochodzącej z energii chemicznej paliwa bezpośrednio w energię elektryczną, bez pośredniego etapu jej przemiany w ener[...]

Ni-Pt sintered electrode for hydrogen evolution from alkaline solutions DOI:10.15199/40.2015.11.3


  An influence of platinum grains deposit on the surface of nickel powder sintered electrode on electrochemical processes of hydrogen generation is presented and discussed in this paper. The sinters of metallic nickel were obtained as a support for platinum grains by oxidation/reduction (air/H2) process. Platinum grains were added onto the surface of Ni supports and then sintered during the successive oxidation/reduction. The morphology characteristic of sinters was carried out with the application of SEM/EDS methods. The electrochemical properties of Ni and Ni-Pt electrodes were examined by potentiostatic method. It was found that platinum grains deposited on the surface of Ni sinters were well-adherent and stable. The presence of platinum grains on nickel sintered electrodes results in a slight increase of the measured current density of hydrogen evolution reaction. Keywords: Ni-Pt electrode, sintering, oxidation/reduction, hydrogen generation Spiekana elektroda Ni-Pt przeznaczona do otrzymywania wodoru ze środowisk alkalicznych W artykule przedstawione są wyniki badań nad otrzymywaniem porowatych elektrod niklowych z depozytem ziaren platyny na powierzchni spieku Ni. Spieki Ni oraz Ni-Pt otrzymano w sekwencyjnym procesie utleniania (powietrze) i redukcji (wodór). Charakterystykę morfologii i składu chemicznego otrzymanych spieków przeprowadzono metodą SEM/EDS. Wpływ depozytu platyny na proces wydzielania wodoru ze środowiska alkalicznego zbadano metodą potencjostatycznej polaryzacji elektrochemicznej. Stwierdzono, że depozyt ziarna Pt dobrze przylega do powierzchni spieków Ni oraz jest stabilny w trakcie ich pracy w roztworze KOH. Obecność depozytu Pt na powierzchni spieków Ni skutkuje nieznacznym wzrostem gęstości prądu związanego z reakcją wydzielania wodoru z roztworu. Słowa kluczowe: elektroda Ni-Pt, spiekanie, utlenianie/redukcj[...]

Improving the corrosion resistance of TiAl alloys via modification of their surface using halogens DOI:10.15199/40.2015.11.18


  The paper compares the effectiveness of three different methods of surface modification with halogens with regard to the heat resistance of the Ti-48Al-2Cr alloy. The investigated methods included the deposition of MnCl2 from an aqueous solution, implantation of chlorine ions, and coating with a resin that contained fluorosilane. Oxidation studies were performed in pure air and air containing 1% of SO2. It was observed that the resin with fluorosilane initiates the formation of a protective Al2O3 scale, and that its efficiency increases with temperature. The improvement in the corrosion resistance of the Ti-48Al-2Cr alloy coated with a resin layer was more significant than after either chlorine ion implantation or surface deposition of halides. Keywords: TiAl alloys, ion implantation, halogen effect Modyfikowanie powierzchni stopów TiAl halogenami w celu poprawy ich odporności korozyjnej W pracy porównana została efektywność działania halogenów w zakresie poprawy żaroodporności stopu Ti-48Al-2Cr, przy zastosowaniu trzech różnych metod modyfikacji powierzchniowej: nanoszenia MnCl2 z roztworu wodnego, implantacji jonowej chloru oraz powlekania żywicą zawierającą fluorosilan. Badania utleniania przeprowadzono w powietrzu czystym oraz zawierającym 1% SO2. Stwierdzono, że żywica zawierająca fluorosilan inicjuje powstawanie ochronnej zgorzeliny Al2O3, a efektywność jej działania zwiększa się wraz z temperaturą. Poprawa odporności korozyjnej stopu Ti-48Al-2Cr w wyniku pokrycia go warstwą żywicy była bardziej skuteczna od implantacji jonowej chloru oraz powierzchniowego osadzania halogenków. Słowa kluczowe: stopy TiAl, implantacja jonowa, efekt halogenowy 1. Introduction One of the barriers preventing the implementation of many new technical solutions in the aircraft, power and automotive industries is the lack of a low-density structural material that would exhibit sufficient high-temperature creep resistance and a high heat resistance. Struct[...]

Powłoki metaliczne na stopach tytanu

Czytaj za darmo! »

Jedną z metod poprawy żaroodporności stopów TiAl jest wytworzenie na ich powierzchni powłoki ochronnej NiAl, która w czasie utleniania pokrywa się ochronną zgorzeliną Al2O3. Powłokę aluminidku niklu uzyskano w procesie aluminizowania (ang. pack aluminization) stopów Ti48Al2Cr2Nb i Ti48Al7Nb pokrytych warstwą niklu. Warstwę niklu uzyskano metodą elektrochemiczną przy użyciu roztworu Watt’[...]

Odporność stopów tytanu z powłoką metaliczną na wysokotemperaturowe utlenianie

Czytaj za darmo! »

Wyniki prezentowanej pracy dotyczą wysokotemperaturowego utleniania stopów TiAl pokrytych ochronną warstwą aluminidku niklu. Warstwę aluminidku niklu wytwarzano metodą pack aluminization powłoki niklowej nałożonej na powierzchnie stopów elektrochemicznie. Przed niklowaniem stopy poddano aluminizowaniu w celu wytworzenia warstwy wzbogaconej w glin. Stwierdzono, że podczas aluminizowania powłoka niklowa przekształca się w aluminidek niklu Ni2Al3. Stopy Ti48Al i Ti48Al2Cr2Nb oraz stopy pokryte powłoką były utleniane w atmosferze powietrza w temperaturze 800oC. Podczas utleniania warstwa ochronna NiAl pokrywa się zgorzeliną Al2O3. Słowa kluczowe: stopy TiAl, utlenianie, aluminizowanie, powłoki metaliczne High temperature behavior of γ-TiAl alloys coated by nickel aluminide A nicke[...]

Badanie żaroodporności stopów tytanu Ti6Al4V z wytworzonymi warstwami dyfuzyjnymi na bazie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al

Czytaj za darmo! »

Stopy tytanu ze względu na swoje unikalne i korzystne właściwości znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu tj. przemysł lotniczy, motoryzacyjny, energetyczny czy chemiczny. Ich szersze zastosowanie w wielu aplikacjach eliminuje jednak niska żaroodporność która ogranicza pracę tych materiałów w temperaturach powyżej 600°C. Metodami stosowanymi dla poprawienia odporności na utlenianie w wysokich temperaturach tytanu i jego stopów są techniki inżynierii powierzchni oraz modyfi kacja składu chemicznego poprzez zastosowanie różnego rodzaju domieszek pierwiastków zmieniających kinetykę utleniania. W artykule przedstawiono wyniki badań żaroodporności dwufazowego stopu tytanu Ti6Al4V z wytworzonymi w procesach dwustopniowych warstwami aluminidków tytanu typu TixAly. Na podstawie badań mikrostruktury składu chemicznego i fazowego analizowano wpływ modyfi kacji krzemem tych warstw, na strukturę, skład chemiczny oraz grubość tworzących się w wyników wysokotemperaturowego utleniania zgorzelin. Słowa kluczowe: wysokotemperaturowe utlenianie, tytan i jego stopy, fazy międzymetaliczne, inżynieria powierzchni, aluminidki tytanu Investigation of the high temperature oxidation resistance of titanium alloy Ti6Al4V with the diffusion layers on the basis of intermetallic phases from the Ti-Al system Titanium alloys, due to their unique and advantageous properties, are used in various branches of industry, e.g. aircraft, automotive, power, chemical. The possibility of wider range of applications is eliminated by their low heat resistance ratio that limits the work of the materials in temperatures exceeding 600°C. Methods used in order to increase oxidation resistance ratio in high temperatures of the titanium and its alloys are surface engineering and modifi cation of chemical composition by addition of various chemical elements that change oxidation kinetics. The paper presents results of investigations on high temperature oxidation resistanc[...]

Badania budowy zgorzelin utworzonych na stali Crofer 22APU w mieszaninie powietrza zawierającego zmienną ilość SO2


  326 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 zaś wewnętrzna warstwa to głównie tlenek chromu (Cr2O3). Na wszystkich badanych powierzchniach zgorzelin otrzymanych w zakresie temperatur 600 i 700oC sporadycznie identyfi kowano tlenek tytanu (TiO2), występujący w postaci oddzielnych ziaren. Na rys. 2 przykładowo przedstawiono przekroje poprzeczne próbek stali (TEM) utlenionej w temperaturze 800oC w różnych czasach i atmosferach. Próbka utleniana przez okres 200 h w atmosferze powietrza pokryta jest warstwą zgorzeliny o grubości nieco mniejszej niż próbka utleniana przez okres 200 h w atmosferze powietrza a następnie przez 100 h w atmosferze powietrza +1%SO2 oraz grubsza od próbki utlenianej tylko przez 100 h w atmosferze powietrze +1%SO2. Jak wynika z analizy obrazu nie zaobserwowano zmiany morfologii zgorzeliny wraz ze zmianą składu atmosfery. Grubość zgorzeliny zmienia się głównie z powodu wydłużonego czasu ekspozycji. W przypowierzchniowym obszarze rdzenia metalicznego stwierdz[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »