Wyniki 11-20 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"LIDIA ADAMCZYK"

Wpływ amoniaku na własności ochronne starzonych powłok silanowych na stali nierdzewnej


  W niniejszej pracy określono wpływ oddziaływania roztworu amoniaku na własności ochronne cienkich powłok isobutylotrietoksysilanu (IBTES) na stali X20Cr13 starzonych w powietrzu, w słabo zasadowych roztworach wodnych zawierających agresywne aniony: chlorki, węglany, kwaśne węglany i siarczany. Stwierdzono, że oddziaływanie roztworu amoniaku na układ stal/IBTES poprawia właściwości ochronne powłok silanowych. Słowa kluczowe: silany organofunkcyjne, powłoki starzone, amoniak, odpornosć korozyjna, stal nierdzewna The infl uence of ammonia on protective properties of aging silane coatings on stainless steel In the presents work, infl uence of short duration of ammonia solution on protective properties of thin coatings of isobutylotrieetoksysilane (IBTES), air aged, on stainless steel in weak alkaline solutions containing agresive anions: Cl-, HCO3 -, CO3 2-, SO4 2- were examined. It was found that protective properties of IBTES thin coatings improve in ammonia solution. Keywords: organofunction silane, fi lms aging, ammonia solution, corrosion resistance, stainless steel ochrona przed korozja 7/2011 1. Wprowadzenie Silany organofunkcyjne są coraz częściej stosowane w ochronie przed korozją jako materiał podkładowy, głównie dzięki zdolności zwiększania przyczepności powłok organicznych (farb, lakierów) do metalicznego podłoża, a ponadto substancje te mogą wykazywać działanie antykorozyjne [1-6]. Właściwości i jakość powłok silanowych są uzależnione przede wszystkim od rodzaju zastosowanego silanu jak również od zachodzących w nich przemian chemicznych [7, 8]. Pod wpływem wody lub wilgoci zawartej w powietrzu grupy alkoksyklowe -Si-OR obecne w silanach ulegają reakcji hydrolizy. Powstające w wyniku tej reakcji silanole (Si-OH), są nietrwałe i ulegają kondensacji przekształcając się w siloksanole (-R-SiOH) i następnie polisiloks[...]

Zastosowanie powłok PEDOT/ABA/PMo12 w ochronie przed korozją stali nierdzewnej X20Cr13

Czytaj za darmo! »

Materiały metaliczne modyfikowane powierzchniowo polimerami przewodzącymi znajdują coraz szersze zastosowanie, m.in. jako materiały do budowy akumulatorów, baterii, matryc dla katalizatorów czy superkondensatorów oraz w ochronie antykorozyjnej metali nieżelaznych i stali. Powłoki polimerowe zapewniają skuteczną ochronę metalu w kwaśnych środowiskach korozyjnych, utrzymując potencjał stacjonarny chronionego metalu w zakresie pasywnym, jednakże nie chronią przed rozwojem korozji wżerowej [1÷3]. Jak wynika z danych literaturowych [4÷6], jest możliwe uzyskanie antykorozyjnych powłok kompozytowych zapewniających ochronę przed atakiem agresywnych jonów, zawierających wielocentrowe związki nieorganiczne (heteropolikwasy). Wprowadzenie do struktury polimeru (np. poliprolu lub politiofenu) heteropolianionu powoduje stabilizację dodatnio naładowanego łańcucha, a powstały układ skutecznie odpycha jony ujemne. W poprzednich pracach autorów [7÷10] zaproponowano wykorzystanie kompozytowych powłok na bazie poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) i kwasu 4-aminobenzoesowego (ABA) do ochrony przed korozją stali nierdzewnej. Powłoki PEDOT/ABA osadzano z roztworów wodnych technikami elektrochemicznymi. W celu zwiększenia efektywności procesu elektroosadzania powłok zastosowano roztwory micelarne zawierające anionowy związek powierzchniowo-czynny. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie ABA w kompozycji z polimerem przewodzącym powoduje poprawę przyczepności powłoki do podłoża stalowego. Uzyskane powłoki zapewniają stali ochronę w zakwaszonych roztworach siarczanowych, natomiast nie chronią przed rozwojem korozji wżerowej. W pracy podjęto próbę otrzymania kompozytowych powłok PEDOT/ ABA modyfikowanych heteropolianionami kwasu fosforomolibdenowego (PMo12). Powłoki PEDOT/ABA/PMo12 osadzano na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 z wodnych roztworów micelarnych metodą woltamperometrii cyklicznej. Właściwości ochronne uzyskanych powłok ba[...]

Ochrona stali X20Cr13 za pomocą starzonych powłok silanowych

Czytaj za darmo! »

Najpowszechniej stosowaną metodą ochrony metali przed korozją w różnych środowiskach jest nakładanie powłok organicznych (farby, lakiery). Obecnie coraz częściej w celu uzyskania większej trwałości powłok organicznych, poprawienia ich przyczepności do metalicznego podłoża oraz zwiększenia odporności na działanie czynników atmosferycznych, jako materiał podkładowy stosuje się związki krzemoorganiczne RnSiX4 - n (silany organofunkcyjne) [1÷3]. Obecność w strukturze silanów jednocześnie grupy organicznej, np. alkilowej (-R) oraz mającej zdolność do hydrolizy grupy X (alkoksylowa -OR lub halogenkowa np. -Cl, -Br) powoduje, że związki te mogą łatwo reagować i trwale wiązać się z materiałami organicznymi jak i nieorganicznymi. Jak wskazują dane literaturowe, korzystne działanie silanów w układach metal/ silan/powłoka organiczna może polegać nie tylko na poprawianiu adhezji powłok, ale także na inhibitowaniu procesów korozyjnych podłoża metalicznego [4÷9]. Z tych względów silany mogą stać się alternatywą dla toksycznej obróbki chromianowej [10]. Własności ochronne powłok silanowych są uzależnione przede wszystkim od rodzaju zastosowanego silanu, sposobu ich przygotowania, czasu starzenia, jak również od zachodzących w nich przemian chemicznych: reakcji hydrolizy i kondensacji [11÷13]. Pod wpływem wody lub wilgoci zawartej w powietrzu grupy alkoksyklowe -Si-OR obecne w silanach ulegają reakcji hydrolizy. R′Si(OR) + nadmiar H O R′Si(OH) + 3ROH 3 2 3  (1) Powstające w wyniku tej reakcji silanole -Si(OH) są nietrwałe i ulegają kondensacji przekształcając się w siloksanole -RO-SiOH i następnie polisiloksany [(-Rn -Si-O)]m. R′Si(OH) + R′Si(OH) R′Si(OH) OSi(OH) R′ + H O 3 3  2 2 2 (2) Te reakcje przebiegają najszybciej w obecności katalizatorów, z których najczęściej stosowanymi są kwasy nieorganiczne: HCl, HNO3, H2SO4, a także amoniak [14÷16]. Produkty powstające w reakcjach hydrolizy i[...]

Własności ochronne modyfi kowanych powłok kompozytowych typu PEDOT/ABA/PMo12 na stali nierdzewnej


  W pracy omówiono przydatność kompozytowych powłok na bazie poli(3,4-etylenodioksytiofenu) i kwasu 4-aminobenzoesowego domieszkowanych heteropolianionami kwasu fosforomolibdenowego do ochrony stali nierdzewnej X20Cr13 przed korozją. Powłoki otrzymano metodą woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów micelarnych zawierających dodecylosiarczan sodu. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych środowiskach siarczanowych zawierających jony chlorkowe. Słowa kluczowe: kwas 4-aminobenzoesowy, polimery przewodzące, poli(3,4-etylenodioksytiofen), powłoka antykorozyjna, ochrona przed korozją, stal nierdzewna Protective properties of modifi ed PEDOT/ABA/PMo12 composite coatings on stainless steel In the presence work the usefulness of composite coatings of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and 4-aminobenzoic acid doped with phosphomolybdic acid heteropolyanions for protection of X20Cr13 stainless steel against corrosion is discussed. The coatings have been obtained by the cyclic woltamperometry method from aqueous micellar solutions containing sodium dodecysulphate. Protective properties of composite coatings were evaluated in the acidifi ed sulphate solutions containing chloride ions. Keywords: 4-aminobenzoic acid, conducting polymers, poly(3,4-ethylenodioxythiophene), anticorrosion coating, corrosion protection, stainless steel ochrona przed korozja 11/2012 s. 470-472 1. Wprowadzenie We wcześniejszych pracach [1-4] wykazano, że możliwe jest otrzymywanie powłok na bazie polimeru przewodzącego poli(3,4etylenodioksytiofenu) (PEDOT) i kwasu 4-aminobenzo- esowego (ABA) na podłożu stali nierdzewnej. Powłoki otrzymywano metodami elektrochemicznymi z roztworów wodnych. Zastosowanie ABA powoduje poprawę przyczepności powłoki PEDOT/ABA do podłoża stalowego w stosunku do niedomieszkowanej powłoki PEDOT. Osadzone na stali X20Cr13 powłoki PEDOT/ABA stabilizują potencjał korozyjny w zakresie pasywnym, jednakże, w wyniku powolnego utleniani[...]

Ocena własności ochronnych starzonych powłok silanowych na żelazie


  Silany organofunkcyjne są stosowane jako materiały podkładowe dla poprawiania adhezji i własności ochronnych farb i lakierów na metalach. Ponadto związki te mogą inhibitować procesy korozyjne podłoża metalicznego. W niniejszej pracy dokonano oceny własności ochronnych starzonych w powietrzu cienkich powłok izobutylotrietoksysilanu (IBTES) wytworzonych na żelazie, w słabo zasadowych roztworach wodnych zawierających jako aniony: chlorki, węglany, kwaśne węglany i siarczany. Stwierdzono, że powłoki IBTES spowalniają procesy korozyjne żelaznego podłoża, a ich działanie ochronne poprawia się w miarę wydłużania czasu ich starzenia w powietrzu oraz po ekspozycji w roztworze zasadowym (NH3). Słowa kluczowe: silan organofunkcyjny, powłoki starzone, odporność korozyjna, żelazo Armco Evaluation of the protective properties of aging silane coatings on iron Organosilane compounds are applied to improve the adhesion of organic coatings (paints, lacquers) to metals. These substances can also inhibit corrosion processes of metal surface. In the presents work, protective properties of thin air aged coatings of isobutylotrietoksysilane (IBTES) prepared on iron in weak alkaline solutions containing anions: Cl- HCO3 -, CO3 2-, SO4 2- were examined. It was found that IBTES coatings inhibit the corrosion of iron substrate and their protective properties improve with the time of aging in the air as well after exposure in alkaline solution containing ammonia. Keywords: organofunction silane, fi lms aging, corrosion resistance, Armco iron ochrona przed korozja 11/2012 s. 528-530 Wprowadzenie Najbardziej rozpowszechnioną metodą zabezpieczania metali przed korozją jest nakładanie na ich powierzchnię wszelkiego typu malarskich powłok organicznych w postaci farb i lakierów. Głównym sposobem poprawienia własności ochronnych farb i lakierów jest zastosowanie warstw pośrednich, które zwiększają przyczepność powłoki organicznej do metalicznego podłoża oraz zwię[...]

Ocena przydatności kwasu 4-aminobenzoesowego (4-ABA) do wytwarzania powłok ochronnych na stali nierdzewnej

Czytaj za darmo! »

W pracy porównano właściwości ochronne powłok z kwasu 4-aminobenzoesowego domieszkowanego K2SO4 w zakwaszanych środowiskach siarczanowych niezawierających i zawierających 0,5 moldm-3 jonów Cl-. Warstwy uzyskiwano metodą woltamperometrii cyklicznej, a zabezpieczanym podłożem elektrodowym była stal nierdzewna 2H13. Wykazano, że badane powłoki skutecznie chronią stal przed korozją w obydwu środowiskach. Słowa kluczowe: kwas 4-aminobenzoesowy, powłoka antykorozyjna, ochrona przed korozją, stal nierdzewna Application of 4-aminobenzoic acid (4-ABA) for manufacturing of protective coatings on stainless steel Protective properties of fi lms of the 4-aminobenzoic acid doped with K2SO4 in the acidifi ed sulphate solutions without and with addition of 0,5 moldm-3 Cl- ions are compared in [...]

Wytwarzanie kompozytowych powłok ochronnych PEDOT/ABA na stali nierdzewnej w warunkach potencjostatycznych

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono przydatność kompozytowych powłok PEDOT/ABA do ochrony stali nierdzewnej przed korozją. Powłoki osadzono z wodnego roztworu micelarnego dodecylosiarczanu sodu (SDS) zawierającego kwas 4-aminobenzoesowy (ABA) i 3,4-etylenodioksytiofen (EDOT). Powłoki PEDOT/ABA osadzano metodą chronoamperometryczną przy zastosowaniu kilku wartości zadanego potencjału. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonym roztworze siarczanowym zawierającym dodatek jonów chlorkowych. Słowa kluczowe: kwas 4-aminobenzoesowy (ABA), poli(3,4-etylenodioksytiofen) (PEDOT), powłoka antykorozyjna, ochrona przed korozją, stal nierdzewna. The fabrication of PEDOT/ABA composite coatings on stainless steel in potentiostatic conditions In present work the usefulness of PEDOT/ ABA composite coatings for protection of stainless steel against corrosion is considered. The coatings were deposited from micellar solution of sodium dodecylslphate (SDS) containing 4-aminobenzoic acid (ABA) and 3,4-ethylenedioksythiophene (EDOT). The PEDOT/ABA coatings were deposited by chronoamperometry method using several values of the given potential. The protective properties of PEDOT/ABA coatings were evaluated in acidifi ed (pH = 2) sulphate solution with additions of chloride ions. Keywords: 4-aminobenzoic acid (ABA), poly(3,4-ethylenodioxythiophene) (PEDOT), anticorrosion coating, corrosion protection, stainless steel 1. Wprowadzenie W ostatnich latach coraz większe zainteresowanie wzbudzają antykorozyjne powłoki na bazie polimerów przewodzących takich jak polianilina, polipirol czy politiofen. Ze względu na słabą rozpuszczalność, proces elektropolimeryzacji tiofenu i jego pochodnych prowadzony był zazwyczaj w środowisku rozpuszczalników organicznych, co stanowi problem w przypadku otrzymywania powłok politiofenu w warunkach przemysłowych [1-3]. W naszych poprzednich pracach [4, 5] zaproponowaliśmy wykorzystanie w ochronie przed korozją stali nierdzewnej kompozytowy[...]

Przydatność wodnego układu micelarnego do elektrochemicznego osadzania ochronnych powłok PEDOT/ABA na stali nierdzewnej


  W pracy omówiono przydatność kompozytowych powłok PEDOT/ABA do ochrony stali nierdzewnej X20Cr13 przed korozją. Powłoki osadzano metodą woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów modyfi kujących, zawierających i niezawierających wytypowany surfaktant - poli(4-styrenosulfonian sodu) (PSS). Badania korozyjne chronionej powłokami stali obejmowały testy w zakwaszonej mgle solnej oraz pomiary polaryzacyjne w siarczanowych roztworach zawierających jony chlorkowe. Słowa kluczowe: polimery przewodzące, poli(3,4-etylenodioksytiofen) (PEDOT), kwas 4-aminobenzoesowy (ABA), środowisko micelarne, powłoki antykorozyjne, korozja, stal nierdzewna Usefulness of aqueous micellar system for electrochemical deposition of PEDOT/ ABA protective coatings on stainless steel In present work the usefulness of PEDOT/ABA composite coatings for protection of X20Cr13 stainless steel against corrosion is discussed. The coatings were deposited by cyclic voltammperometry method from aqueous modifi cation solutions in the presence and in the absence of poly(sodium 4-styrenesulfonate) (PSS) surfactant. Corrosion investigations of the steel covered with the protective coatings included tests in acidifi ed salt-spray and polarization measurements in sulphate solution with addition of chloride ions. Keywords: conducting polymers, poly(3,4-ethylenedioxythiophene), 4-aminobenzoic acid, micellar solution, anticorrosion coatings, corrosion, stainless steel ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie Dostępne na rynku antykorozyjne powłoki oparte o spoiwa alkidowe, epoksydowe i poliuretanowe wykazują zadowalającą odporność na działanie promieniowania, temperatury i chemikaliów. Powłoki takie wykazują jednak ograniczoną przyczepność do podłoża i często zawodzą w obecności jonów chlorkowych. W związku z tym istnieje konieczność stosowania powłok gruntujących pod[...]

Ochrona stali X20Cr13 za pomocą powłoki kompozytowej poli (4,3-ethylenodioksytiofen)/ kwas benzopirolowy/kwas fosforomolibdenowy


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytowych powłok na bazie polimeru przewodzącego - poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT), kwasu benzopirolowego(PyBA) i kwasu fosoromolibdenowego (PMo12). Powłoki osadzano elektrochemicznie na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 przy użyciu metody woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów micelarnych zawierających eter monolaurynowy glikolu polioksyetylenowego (BRIJ10). Otrzymane powłoki PEDOT/PyBA/PMo12 scharakteryzowano pod względem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża stali. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych (pH = 2) roztworach siarczanowych zawierających dodatek jonów chlorkowych przy użyciu techniki impedancyjnej. Słowa kluczowe: polimery przewodzące, poli(3,4-etylenodioksytiofen), kwas 4-benzopirolowy, eter monolaurynowy glikolu polioksyetylenowego, powłoki antykorozyjne, stal nierdzewna Corrosion protection of stainless steel X20CR13 by 4-(pyrrole-1-yl) benzoic acid modifi ed poly(3,4-ethylenedioxythiophene) with phosphomolybdate composite coatings This work presents the results under electrodeposition of composite coatings, consisting of combination of the poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) and 4-(pyrrole- 1-yl) benzoic acid (PyBA) and (PMo12). The coatings were electrodeposited on stainless steel by cyclic voltammetry, using a micellar aqueous solution containing a polyoxyethylene lauryl ether. Diagnostic experiments included measurements of protective properties, morphology and adherence of coatings to the steel substrate. The protective properties of the resulting fi lms on stainlees steel were investigated in acidifi ed (pH = 2) sulphate solution in presence of chloride ions, using impedance technique. Keywords: conducting polymers, poly(3,4-ethylenodioxythiophene), polyoxyethylene lauryl ether, silicotungstic acid, 4-(pyrrole-1-yl) benzoic acid, anticorrosion coating, stainless steel ochrona prze[...]

Wpływ rodzaju elektrolitu w roztworze modyfi kacyjnym na własności ochronne powłok PEDOT/ABA wytwarzanych na stali nierdzewnej X20Cr13


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytowych powłok na bazie polimeru przewodzącego- poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) i kwasu 4-aminobenzoesowego (ABA). Powłoki osadzano elektrochemicznie na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 przy użyciu metody woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów micelarnych zawierających poli(4-styrenosulfonian sodu). W pracy określono wpływ zastosowanego w roztworze modyfi kującym elektrolitu na efektywność procesu elektroosadzania powłok. Otrzymane powłoki PEDOT/ ABA scharakteryzowano pod względem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża stali. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych (pH = 2) roztworach siarczanowych zawierających dodatek jonów chlorkowych przy użyciu techniki potencjodynamicznej. Słowa kluczowe: kwas 4-aminobenzoesowy (ABA), poli(3,4-etylenodioksytiofen) (PEDOT), powłoka antykorozyjna, ochrona przed korozją, stal nierdzewna. Effect of electrolyte in modifi cation solution on the protective properties of PEDOT/ ABA coatings manufactured on X20Cr13 stainless steel This work presents the results under electrodeposition of composite coatings, consisting of combination of the poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) and 4-aminobenzoic acid (ABA). The coatings were electrodeposited on stainless steel by cyclic voltammetry, using a micellar aqueous solution containing a potassium polystyrenesulfonate. The effect of electrolyte addition into modifi cation solution on the effectiveness of electrodeposition process was investigated. Diagnostic experiments included measurements of protective properties, morphology and adherence of coatings to the steel substrate. The protective properties of the resulting fi lms on stainlees steel were investigated in acidifi ed (pH = 2) sulphate solution in presence of chloride ions, using potentiodynamic polarisation technique. Keywords: 4-aminobenzoic acid (ABA), poly(3,4-ethylenodioxyt[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »