Wyniki 11-16 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Nowak"

Europejskie podstawy nauczania menedżerów budowlanych DOI:10.15199/33.2016.06.77


  Opracowanie wspólnych podstaw nauczaniamenedżerów budowlanych w Unii Europejskiej przygotowywane jest od 2006 r. [4, 5] przez Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej we współpracy z uczelniami i organizacjami europejskimi, takimi jak: Technische Universität Darmstadt, Reykjavik University, Universitat Politècnica de València, Universidade do Minho, University of Salford, Thomas More Kempen Chartered Institute of Building (CIOB),Association of Building Surveyors and Construction Experts (AEEBC), Polskie StowarzyszenieMenedżerówBudownictwa, oraz firmami budowlanymi, m.in.: AWBUD S.A. Dotychczas powstało 19 podręczników Biblioteki Menedżera Budowlanego: Zarządzanie Projektem Budowlanym; Partnerstwo w Budownictwie; Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Budowlanym; Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Budownictwie; Zarządzanie Nieruchomościami; Ekonomia i Finanse w Budownictwie; Zarządzanie w Budownictwie; Zarządzanie Ryzykiem w Budownictwie; Zarządzanie Procesami Budowlanymi - Lean Construction; Metody Komputerowe w Zarządzaniu Projektami Budowlanymi; Projekty PPP w Budownictwie; Zarządzanie Wartością w Przedsięwzięciach Budowlanych; Czynniki Sukcesu Przedsięwzięć Budowlanych - Studium Przypadków; Due-Diligence w Budownictwie; Motywacja i Aspekty Psychologiczne w Budownict[...]

Study of the effect of the stiffness of the anvil beam for vibration propagation in the system of collecting electrodes DOI:10.15199/48.2017.02.51

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono eksperymentalnie zweryfikowany model dyskretny układu elektrod zbiorczych elektrofiltru suchego. Do modelowania układu zastosowano metodę sztywnych elementów skończonych (SES). Celem symulacji było poszukiwanie rozwiązań optymalnych sztywności drąga strzepującego ze względu na maksymalne amplitudy drgań oraz ich zrównoważony rozkład w układzie elektrod zbiorczych. (Badanie wpływu sztywności drąga strzepującego na propagację drgań w układzie elektrod zbiorczych). Abstract. The paper presents experimentally verified computational model of the collecting electrodes in ESP. Discretisation of the whole system is carried out by means of the modified rigid finite element method (RFEM). The aim of the simulations is to find correlation between stiffness of an anvil beam and vibration propagation, which guaranties the maximum amplitudes of vibrations and their proper distribution in the plates. The results of the conducted analyses may be useful to engineers and designers of ESP. Słowa kluczowe: elektrody zbiorcze, SES, analiza drgań, weryfikacja eksperymentalna. Keywords: collecting electrodes, RFEM, vibration analysis, experimental verification. Introduction The effectiveness of electrostatic precipitators (ESP) depends on many factors, like: charging of particles (ionization), transporting the charged particles to the collecting surfaces (migration), precipitation of the charged particles onto the collecting surfaces (collection), neutralizing the charged particles on the collecting surfaces (charge dissipation), removing the particles from the collecting surface to the hopper (particle dislodging) and, finally, conveying the particles from the hopper to a disposal point (particle removal). Presented research are concerned only with one of those phenomena which is the particle dislodging. In the case of ESP with a gravitational system of rappers, the removal of the particulate matter collected on the electrodes (p[...]

Usuwanie powłok miedzianych z elementów stalowych poddanych obróbce cieplno-chemicznej DOI:10.15199/40.2017.4.10


  W przemyśle często występuje konieczność maskowania części powierzchni obrabianych elementów stalowych poprzez nakładanie na powierzchnię warstwy miedzi. Warstwę tę usuwa się następnie najczęściej poprzez wytrawianie w roztworach kwasu chromowego(VI), co stwarza ogromne zagrożenie środowiskowe. W pracy przeanalizowano możliwość zastosowania w tym celu roztworów zawierających nadtlenek wodoru, jako utleniacz, oraz związki kompleksujące miedź. Na podstawie analizy danych fizykochemicznych wytypowano jako potencjalny komplekson kwas etylenodiaminotetraoctowy. Wykazano doświadczalnie, że roztwory zawierające ten związek, oraz amoniak i nadtlenek wodoru nadają się doskonale do wytrawiania miedzi z powierzchni stali. Szybkość wytrawiania miedzi w ich przypadku jest kilkakrotnie wyższa niż w przypadku roztworów kwasu chromowego(VI), równocześnie nie wykazują one działania korozyjnego w stosunku do stali. Słowa kluczowe: powłoki miedziane na stali, usuwanie powłok miedzianych ze stali, trawienie miedzi 1. Wstęp W celu nadania odpowiednich właściwości mechanicznych stalowym elementom napędów lotniczych przeprowadza się obróbkę cieplnochemiczną polegającą na ogrzewaniu elementu stalowego w specjalnie dobranym środowisku w celu zmiany składu chemicznego warstwy powierzchniowej. Zabieg ten stosuje się w celu uzyskania warstwy powierzchniowej o wysokiej twardości, przy zachowaniu ciągliwego rdze- The necessity of masking part of the surface of steel elements during processing by the deposition of copper layer occurs frequently in the industry. Most frequently these layers are removed then by etching in chromic(VI) acid solutions, what brings serious environmental problems. The possibility of replacing chromic acid solutions with the solutions containing hydrogen peroxide (H2O2) as an oxidizer and copper complexing agents was analyzed in the present paper. Basing on the analysis of the physicochemical data, ethylenediaminetetraacetic acid [...]

Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D DOI:10.15199/40.2017.5.1


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wytwarzania powłok tlenkowych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w roztworze krzemianu sodu. Określono morfologię, skład chemiczny, grubość i chropowatość otrzymanych powłok oraz odporność korozyjną modyfikowanego powierzchniowo stopu magnezu. Wykazano pozytywny wpływ obecności fluoru w powłoce na odporność korozyjną próbek pokrytych takimi powłokami. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, grubość powłoki 1.Wstęp Stopy magnezu znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym, a zastosowanie w przemyśle samochodowym ciągle rośnie, co związane jest z dążeniem do zmniejszenia zużycia paliwa poprzez obniżanie masy samolotów i samochodów dzięki zastępowaniu niektórych elementów konstrukcyjnych z tradycyjnych metali - magnezowymi. Zgodnie z danymi statystycznymi obniżenie masy pojazdu napędzanego silnikiem wewnętrznego spalania o 10% obniża zużycie paliwa o 6÷8% [15]. Zastosowanie magnezu i jego stopów jest możliwe dzięki ich dobrym właściwościom - niskiej gęstości i relatywnie wysokiej wytrzymałości. Jednak główną przeszkodą w szerokim stosowaniu elementów wykonanych This paper presents the results of the investigations on the preparation of the oxide coatings on magnesium alloy AZ91D with the application of the plasma electrolytic oxidation (PEO) method, in the sodium silicate solution. Coatings were characterized by investigating their morphology, chemical composition, thickness and roughness, as well as the corrosion resistivity of the surface modified alloy. The positive influence of the presence of fluoride in the oxide layer on the corrosion resistance of the alloy samples was demonstrated. Keywords: magnesium casting alloys, plasma electrolytic oxidation, PEO, coating thickness 1. Introduction Magnesium alloys found wide range of applications in the aviation industry and their applicat[...]

Intensyfikacja produkcji metanolu w wyniku wzbogacania gazu syntezowego w dwutlenek węgla DOI:

Czytaj za darmo! »

Na przykładzie instalacji syntezy metanolu w Zakładach Azotowych w Chorzowie wykazano, że wzbogacanie surowców gazowych w dwutlenek węgla (bądź odpadowy gaz o dużej zawartości C 0 2) jest korzystne. Dodawanie dwutlenku węgla do surowców gazowych charakteryzujących się nadmiarem wodoru prowadzi do znacznej oszczędności energii i wydatnego zwiększenia wydajności produkcji metanolu. Wskazano na racjonalność sprzężenia produkcji metanolu z syntezą amoniaku, podczas której otrzymuje się dużą ilość odpadowego dwutlenku węgla. Rola dwutlenku węgla w syntezie metanolu z udziałem katalizatora miedziowo-cynkowego była w ostatnich latach przedmiotem licznych badań na świecie1" 6’. Obecnie panuje przekonanie, że głównym substratem w tym procesie jest właśnie dwutlenek węgla, a nie tlenek węgla, którego obecność jest bardzo korzystna ze względu na warunki termodynamicznej równowagi, i że zasadnicze reakcje są następujące: C 0 2 + 3H2 ^=±CH3OH + H20 , CO + H20 ? = ± C 0 2 + H2. Stosunkowo nieliczni autorzy opowiadający się za mechanizmem bezpośredniej syntezy metanolu z tlenku węgla nie kwestionują jednoczesnego przebiegu reakcji z udziałem dwutlenku węgla. Spotyka się również sugestie, aby syntezę metanolu na skalę przemysłową prowadzić wyłącznie z dwutlenku węgla i wodoru, bez tlenku węgla7,8’. Pracownicy Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach od dłuższego czasu zajmują się badaniami nad kinetyką (mechanizmem) i termodynamiką syntezy metanolu oraz modelowaniem i optymalizacją warunków przemysłowego procesu niskociśnieniowej syntezy metanolu w obecności polskiego katalizatora miedziowo-cynkowo-glinowego (TMC) Błasiaka. W wyniku tych badań w pełni potwierdzono hipotezę o bezpośredniej syntezie metanolu wyłącznie z dwutlenku węgla. Celem niniejszej [...]

Amoniakalne roztwory zawierające jony miedzi(II) - przyjazny środowisku zamiennik kąpieli chromianowej w procesie usuwania powłok miedzianych z elementów stalowych poddanych obróbce cieplno-chemicznej DOI:10.15199/40.2018.6.1

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Nawęglanie, azotowanie i nitronawęglanie stosowane są często w przemyśle w celu polepszenia twardości i odporności na ścieranie zwykłych stali. Jednakże procesy te nie tylko czynią stal mniej wrażliwą na ścieranie, lecz także utrudniają dalszą jej obróbkę. W związku z tym, powierzchnie, które po nawęglaniu, azotowaniu i/lub nitronawęglaniu mają być poddawane dalszej obróbce mechanicznej, muszą być w trakcie tych procesów zabezpieczone. Zwykle ochrona ta polega na nałożeniu cienkiej warstwy miedzi. Miedź nie reaguje z węglem łatwo, nałożenie nawet cienkiej (3 μm) warstwy miedzi jest wystarczające, aby zapobiec utwardzeniu stali. Jednakże po obróbce mechanicznej i cieplno-chemicznej miedź musi być z powierzchni usunięta. Najczęściej stosowaną metodą jest roztwarzanie powłoki miedzianej w kąpieli chromianowej. Proces ten przebiega zgodnie z reakcją: 3Cu0 + Cr2O7 2- + 14H+ = 3Cu2+ + 2Cr3+ + 7H2O (1) Roztwory chromianów wykazują bardzo wysoki potencjał utleniająco- -redukujący, który jest wystarczająco wysoki nie tylko do roztworzenia miedzi, ale też do utrzymania stali w stanie pasywnym. Kąpiel chromianowa może być regenerowana poprzez utlenienie na anodach ołowianych i zawracana do ługowania. Proces ten jest prosty i nie wytwarza żadnych ścieków, ale używa sześciowartościowego chromu, który jest silną trucizną środowiskową. W związku z tym, według najnowszych regulacji prawnych, kąpiele chromianowe powinny być zastąpione przez inne, nie zawierające chromu(VI). Proponowano wiele różnych zamienników dla kąpieli chromianowych. Na przykład Simka i współpracownicy [12], do usuwania miedzi z powierzchni stali, zaproponowali komercyjną kąpiel ENSTRIP S-180. Nawrat ze współpracownikami [5] zaproponowali zastosowanie organicznych związków kompleksujących jony miedzi, w połączeniu z silnym utleniaczem (nadtlenek wodoru) w tym samym celu. Jednakże zastosowanie związków organicznych, które w kontakcie z silnymi utleniaczami mo[...]

« Poprzednia strona  Strona 2