Wyniki 11-17 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Węglarz"

Algorytm systemu eksperckiego na potrzeby doboru źródła energii do budynku DOI:

Czytaj za darmo! »

W publikacji przedstawiono wykorzystanie komputerowej symulacji energetycznej budynków do analizy ich cech konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, które wpływają na dobór i charakterystykę pracy scentralizowanych i lokalnych źródeł energii. Badania przeprowadzono w ramach programu strategicznego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W końcowej części artykułu przedstawiono podstawowe cechy systemu eksperckiego, zbudowanego w ramach realizacji zadania badawczego oraz zaprezentowano algorytm jego działania. Skrótowo scharakteryzowano także poszczególne moduły realizujące obliczenia i symulacje.ZGODNIE z opracowaniem GUS [3] w gospodarstwach domowych w Polsce najwięcej energii zużywa się do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W związku z tym oczywiste jest, że znaczące ograniczenie zużycia energii pierwotnej, można osiągnąć przez zmniejszenie energochłonności budynków istniejących, wprowadzenie budownictwa zero lub plus energetycznego, a także racjonalizację sposobu produkcji i dystrybucji energii na ich potrzeby, między innymi przez właściwy dobór źródeł energii, analizę ich zasięgu lub konsekwentną realizację, zaproponowanej przez autora, rozszerzonej koncepcji SmartGrid [4]. Właściwy dobór źródła energii do budynku, nie jest zadaniem prostym i wymaga wielokryterialnej analizy wielu czynników, które bardzo często są niedeterministyczne, a zatem trudne do jednoznacznego scharakteryzowania ilościowego i jakościowego. Możliwość poprawnej rekomendacji źródła energii do budynku lub grupy budynków wiąże się nie tylko z koniecznością określenia ich charakterystyki energetycznej, ale wymaga znajomości rocznego przebiegu zmian zapotrzebowania na energię oraz wyznaczenia korelacji pomiędzy tymi zależnościami i charakterystykami sprawności źródeł energii, ich wydajności oraz związanych z nią emisji substancji szkodliwych. 1. Symulacyjna analiza cech energetycznych budynków Należy stwierdzić, że t[...]

Ostatni konkurs w ramach Programu Inteligentna Energia - Europa


  Inteligentna Energia - Europa jest programem wspólnotowym, który od 2003 r. wspiera podmioty z całej Unii Europejskiej, w tym z Polski, w realizowaniu projektów nieinwestycyjnych w dziedzinie energetyki. Bieżący rok jest ostatnim działania programu IEE. Od 2014 r. jego priorytety zostaną włączone do przygotowanego nowego Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020.Wramach obecnej perspektywy finansowej 2007 - 2013 ostatni konkurs na projekty promocyjno-rozpowszechniające został zamknięty 8 maja 2013 r. Natomiast do 28 listopada 2013 r. istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na stworzenie systemu szkoleń w ramach inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności w zakresie kwalifikacji pracowników na potrzeby budownictwa zrównoważonego. Celem programu Inteligentna Energia - Europa II (IEE II) jest przyczynienie się do zapewnienia Europie bezpiecznej, zrównoważonej i konkurencyjnej cenowo energii. Program ma przede wszystkim służyć realizacji Strategii Energetycznej UE 2020 oraz ułatwiać realizację Dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz Dyrektywy 2009/28/UE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Od sektora budowlanego oczekuje się dużego zaangażowania w prace służące realizacji celu wyznaczonego na 2020 r. Stanowi to po[...]

Strategia termomodernizacji budynków w Polsce DOI:10.15199/33.2015.01.01


  Podczas gdy nowe budynki muszą spełniać coraz wyższe standardy efektywności energetycznej, istniejące obiekty, zarówno publiczne jak i prywatne, są często niedogrzane i energochłonne. Ta różnica w poziomie energochłonności wynika przede wszystkim z ułomności dotychczasowych programów wspierania efektywności energetycznej, które zwykle były fragmentaryczne i wspierały pojedyncze technologie lub sektory. Efektywna technologicznie i ekonomicznie termomodernizacja budynków wymaga kompleksowego podejścia do kwestii remontów, uwzględniającego charakterystykę zużycia energii w budynkach, a także kwestie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W artykule, na podstawie "Strategii modernizacji budownictwa: mapa drogowa 2050" (praca zbiorowa zrealizowana przez pracowników: Instytutu Ekonomii Środowiska (IEŚ); Buildings Performance Institute Europe (BPIE); Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (NAPE); KrajowejAgencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE) oraz PwC), zdefiniowano potencjalny zakres programu kompleksowej poprawy efektywnościwbudynkach (w tym głębokiej termomodernizacji), wskazano segment, w którym termomodernizacja może przynieść największe korzyści całkowite, a także zaproponowano ramy systemu wsparcia finansowego takich działań. Definicja głębokiej termomodernizacji Głęboka termomodernizacja to zestaw działań remontowych i modernizacyjnych, prowadzących do zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Ich zakres jest określony na poziomie optymalnym z punktu widzenia ekonomicznego. Do określania optymalnego zestawu działań modernizacyjnych wykorzystuje się metodę kosztu optymalnego. W ramach przygotowania dokumentu pt. "Strategiamodernizacji budownictwa:mapa drogowa 2050" wykonano analizę procesu termomodernizacji 13 typów budynków metodą kosztu optymalnego, rozpatrując cztery warianty ich termomodernizacji oraz 7 nośników energii cieplnej (węgiel, gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy, drewno, energia elektryczna, ci[...]

Praktyczna realizacja idei głębokiej termomodernizacji DOI:10.15199/33.2016.01.07


  Okno- 1) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.; Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej 2) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. *) Autor do korespondencji; e-mail: aweglarz@kape.gov.pl Praktyczna realizacja idei głębokiej termomodernizacji dr inż. Arkadiusz Węglarz1)*) mgr Dorota Pierzchalska2) Fot. 1. Dom jednorodzinny przed termomodernizacją DOI: 10.15199/33.2016.01.07 24 TEMAT WYDANIA - Efektywność energetyczna w budownictwie 1 ’2016 (nr 521) ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl plast, o współczynniku przenikania ciepła U = 0,78 W/m2-K. Mają one 7-komorowy profil ramy o szerokości zabudowy 82 mm i półzlicowany profil skrzydła o szerokości zabudowy 93 mm, 6 uszczelek, w tym dodatkową we wrębie szybowym, które poprawiają właściwości energooszczędne okna oraz ograniczają powstawanie mostka termicznego przy szybie. Dodatkowo, aby ograniczyć powstawaniemostków termicznych, zastosowano tzw. ciepły montaż okien, czyli zamontowano je w war[...]

Uszkodzenia muru i sposoby ich naprawy DOI:10.15199/33.2016.04.27


  Rehabilitacja konstrukcji murowych zawsze powinna być poprzedzona właściwą dostosowaną do konkretnego budynku diagnostyką, w wyniku której określony zostanie stan techniczny konstrukcji, a także przyczyny uszkodzeń [3 ÷ 5]. Zgodnie z [6] najczęściej przyczyny zarysowań i spękań murów związane są z: podłożem i sposobem posadowienia (60 – 70%); przeciążeniami (15 – 20%); ruchami termicznymi (10 – 15%); skurczem i pęcznieniem (5 – 8%); wpływami dynamicznymi i wyjątkowymi (2 – 5%).[...]

Wybrane sposoby poprawy efektywności energetycznej budynków DOI:10.15199/33.2018.01.05


  Trudno sobie wyobrazić proces poprawy efektywności energetycznej wbudownictwie bez zastosowania odpowiednich technologii i materiałów. Wiele z nich opisano w literaturze polskiej i zagranicznej [1, 2, 4, 6].Wzwiązku z tym, że ich prawidłowe stosowanie nastręcza wielu problemów, KrajowaAgencja Poszanowania Energii S.A. zorganizowała cykl konferencji pt.Efektywność energetyczna w budownictwie finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej.Wramach tych konferencji prowadzone są warsztaty, podczas których uczestnicywsposób praktyczny poznają sposoby poprawy efektywności energetycznejwpolskimbudownictwie. Prezentujemy je w artykule. Analiza porównawcza konstrukcji ścian zewnętrznych W celu wykonania analizy porównawczej konstrukcji ścian zewnętrznych wzięto pod uwagę ściany wykonane z bloczków silikatowych, pustaków ceramicznych, pustaków keramzytobetonowych, bloczków z betonu komórkowego, drewna CLT oraz w technologii szkieletu drewnianego. Pierwszy punkt analizy polegał na stwierdzeniu, jaką grubość izolacji termicznej należy zastosować, aby ściana charakteryzowała się współczynnikiem przenikania ciepła, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 r.Analizę przeprowadzono, uwzględniając osiem rodzajów izolacji termicznej: styropian owspółczynniku przewodności cieplnej 0,040 W/(m·K); styropian o współczynniku przewodności cieplnej 0,031 W/(m·K); wełnę skalną; wełnę szklaną; wełnę drzewną; piankę rezolową; aerogel oraz piankę poliuretanową. Wefekcie uzyskano 48 możliwych konstrukcji ścian zewnętrznych, różniących się pod względem grubości izolacji oraz zastosowanych materiałów, lecz cechujących się tym samym współczynnikiem przenikania ciepła 0,20 W/(m2·K). Wyniki analiz przedstawiono w tabeli 1. Konsekwencje architektoniczne. Analiza porównawcza konstrukcji ścian zewnętrznych wskazuje na duże zróżnicowanie efektu architektonicznego zależnego od wyboru technologii kons[...]

Analiza oszczędności energii wynikającej z zastosowania automatycznego systemu sterowania ogrzewaniem w budynku wielorodzinnym DOI:10.15199/33.2019.01.09


  Ograniczanie strat energii użytkowej można osiągnąć przez poprawę izolacyjności przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej [17], czy obniżenie strat ciepła przez wentylację w wyniku uszczelnienia stolarki lub montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła [5, 6, 8, 10, 11, 19]. Popularne staje się również ograniczanie strat energii końcowej przez poprawę sprawności systemów wytwarzania ciepła, jego akumulacji oraz przesyłu, a także sterowania i regulacji w systemie centralnego ogrzewania budynku [2, 3, 4]. Zgodnie z Rozporządzeniem [15] typowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w systemie ogrzewania może wahać się od 70% w przypadku braku sterowania (ogrzewanie piecowe lub z kominka) do 94% w przypadku ogrzewania grzejnikami elektrycznymi z regulatorem proporcjonalno- całkującym PI. Propozycje inteligentnego sterowania systemem ogrzewania w budynku przedstawiono m.in. w [1, 7, 12]. W ostatnich latach lokale w budynkach wielorodzinnych coraz częściej są wyposażane w indywidualne ciepłomierze. Ponadto w wyniku popularyzacji systemów smart home, właściciele domów i mieszkań decydują się na wybór termostatów sterowanych elektronicznie. Dzięki zastosowaniu przystępnych cenowo komunikacji KNX lub z-wave [13, 14] i centrali smart home, istnieje możliwość zautomatyzowania wielu urządzeń i sterowników, poczynając od oświetlenia, przez sprzętyAGD, rolety okienne czy termostaty. Zaprogramowanie zegarowego czasu pracy urządzeń, dzięki aplikacji w telefonie komórkowym, umożliwia zmniejszenie zużycia energii. W przypadku termostatów możliwe jest zaprogramowanie temperatury, jaka ma być utrzymywana w pomieszczeniach. W artykule przedstawiono zastosowanie zegarowego sterowania termostatami w budynku wielorodzinnym w Gdańsku, podłączonym do sieci ciepłowniczej. Do wyznaczenia oszczędności finansowych wykorzystano aktualną w 2018 r. taryfę za ciepło. Założono, że budynek spełnia wymagania na 2017 r. ok[...]

« Poprzednia strona  Strona 2