Wyniki 11-19 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Marek Łagoda"

Tendencje rozwojowe stali konstrukcyjnej o specjalnych właściwościach(HPS)


  Ze względu na znaczne zużycie stali, w ostatnich dekadach wzrosła jej produkcja. O ile w 1980 r. światowa produkcja wynosiła 568 460 t, o tyle w ubiegłym roku, wg danych World Steel Association, było to już 1 490 060 t. Coraz większe i coraz bardziej odpowiedzialne konstrukcje, w tym mostowe, wymagają stosowania wyrafinowanych materiałów. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest stal HPS (High Performance Steel). Podnoszenie wyraźnej granicy plastyczności stalimożliwe jest przez stosowanie: dodatków stopowych; obróbki cieplnej; walcowania termomechanicznego; hartowania na zimno; kombinacji wymienionych metod. Jedną z najbardziej istotnych dla projektantów właściwości stali jest jej wytrzymałość na rozciąganie oraz wysoka granica plastyczności. Coraz wyższe budynki, mosty o coraz dłuższych przęsłach wymagają stosowania elementów o coraz większych przekrojach wykonanych ze stali konwencjonalnych, co zwiększa kosztymateriałowe, transportu, technologiimontażu i wykonywania połączeń. Pojawienie się gatunków stali o wyższych parametrach, nawet droższych, umożliwiłoby budowę obiektów bez nadmiernych problemów logistycznych. Przez wiele lat korzystano z dwóch pierwszych metod, co prawdopodobnie było [...]

Analiza mostowej konstrukcji stalowo-betonowej z płytą rozciąganą


  Wartykule przedstawiono zagadnienia dotyczące pracy mostowej konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej uwzględniającej zarysowanie rozciąganej płyty betonowej w warunkach rzeczywistych. Analiza obejmowała ocenę współdziałania betonu między rysami w przenoszeniu zginania działającego na przekrój zespolony, średnie odległościmiędzy powstałymi rysami i ich szerokość rozwarcia. Wykorzystano wyniki badań próbnych obciążeń statycznych mostu Północnego wWarszawie [3]. Oceniono współpracę betonu między rysami w przenoszeniu sił zginających działającego na przekrój zespolony. Wyznaczono średnie odległości między rysami i ich szerokość rozwarcia. Problemrozciągania płyty betonowej w zespolonych belkach ciągłych rozwiązano w połowie lat osiemdziesiątych przez wprowadzenie w obszarach momentów ujemnych dodatkowych sił ściskających beton. Obecnie coraz częściej stosuje się belki z zarysowaną strefą rozciąganą. Na ograniczenie rozwarcia rys pozwolił ściśle określony sposób zbrojenia (właściwe średnice i odstępy między zbrojeniem) oraz odpowiedni sposób obliczeń z uwzględnieniemróżnic sztywności giętnej przekrojów. Model badanej konstrukcji Most Północny składa się z trzech niezależnych obiektów, przy czym obiekty M2 i M3 stanowią dwie prawie bliźniacze konstrukcje: ● M1 - trasa tramwajowa wraz z ciągiem rowerowo-pieszym; ● M2 - jezdnia północna; ● M3 - jezdnia południowa. Ze względu na brak pełnej dokumentacji technicznej obiektu M1 oraz zmienną liczbę dźwigarów w obiekcie M3, wynikającą ze zmiennej szerokości całkowitej, przeprowadzono analizę obliczeniową obiektu M2. Obiekt M2 został zaprojektowany jako konstrukcja ciągła dziesięcioprzęsłowa, o długości teoretycznej w osiach podparć odpowiednio (licząc od lewego brzegu rzeki) 45,00 + 65,00 + 110,00 + 160,00 + 110,00 + 66,66 + 2 x 66,67 + 60,00 + 45,00 = 795,00m. Konstrukcję nośną stanowi stalowy, jednokomorowy dźwigar skrzynkowy współpracujący z[...]

Zastosowanie szkła w budownictwie infrastrukturalnym DOI:10.15199/33.2015.07.22


  Historia mostów ze szkła zaczęła się od konstrukcji, w których szkło pełniło wyłącznie funkcje dekoracyjne. Następnie pojawiły się szklane schody, pomosty, zadaszenia (fotografia 1), potem elementy nośne ze szkła i stali oraz całe konstrukcje kładek. Szkło w konstrukcjach mostowych zaczęto stosować głównie ze względów estetycznych. Oświetlone czy zabarwione wywołuje pozytywne wrażenia. Szklane tafle jako elementy pomostu oraz balustrad kładek, najczęściej stosowane są we współpracy z elementami stalowymi typu pręty, które przenoszą siły rozciągające, a szklane tafle siły ściskające. Element nośny składa się zazwyczaj z tafli szkła laminowanego, zbrojenia z okrągłych prętów stalowych oraz łączników zapewniających połączenie stalowych prętów ze szklanymi taflami i poszczególnych tafli ze sobą. Łączniki umożliwiają odpowiednie rozłożenie nacisku i w efekcie konstrukcja jest dość giętka pomimo kruchości szkła. Tafle szklane z prętami stalowymimogą pracować jak tarcze i płyty. Obecnie pomimo wysokiej ceny jednostkowej i trudności realizacyjnych szkło budzi coraz większe zainteresowanie. Przykłady konstrukcji Przykłady konstrukcjimostowych,wybudowanych w XX i XXI w., w których zastosowano szkło konstrukcyjne oraz dekoracyjne, pokazano na fotografiach 2 i 3. Ponte dellaCostituzione (fotografia 2), jak nazwano czwartą przeprawę [...]

Prefabrykacja przyszłością budownictwa mostowego DOI:10.15199/33.2016.04.07


  zdecydowały 1) PolitechnikaWarszawska,Wydział Inżynierii Lądowej 2) Instytut Badawczy Dróg i Mostów *) Autor do korespondencji: e-mail: marek.lagoda@onet.eu Prefabrykacja przyszłością budownictwa mostowego dr hab. inż. Grażyna Łagoda, prof. PW1) dr hab. inż. Marek Łagoda, prof. IBDiM 2)*) DOI: 10.15199/33.2016.04.07 Fot. 1. Prefabrykat dźwigara typu "T" w wytwórni [Fot.M. Łagoda] Rys. 1. Przekrój poprzeczny belki typu "Kujan" Fot. 2. Belki prefabrykowane, zastosowane na moście przez jezioro Pontchartrain w Luizjanie [Fot. "Pisaphotography/Shutterstock.com"] Fot. 3. Most przez jezioro Pontchartrain w Luizjanie [Fot. "Pisaphotography/Shutterstock.com"] 29 Drogi i obiekty inżynierskie - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 4[...]

Estetyka obiektów mostowych DOI:10.15199/33.2017.07.38


  Ważnym zagadnieniem w kształtowaniu estetyki obiektów mostowych są m.in.: kolor; światło; sposób ukształtowania konstrukcji, a także roślinność na obiektach oraz w ich otoczeniu. Przy doborze bar w uwzględnia się grę światła i cieni na różnie ukształtowanej powierzchni oraz ich charakter o różnej porze dnia. W starożytności i średniowieczu istotna była harmonia i symetria, a piękno polegało na doborze proporcji. Kolorystyka obiektów mostowych z tego okresu nie wymagała zbytniej interwencji człowieka, ponieważ naturalne barwy stosowanyc[...]

Zastosowanie kompozytowych cięgien i prętów do zbrojenia betonu


  Wostatnich latach w budownictwie mostowym pojawiły się nowe materiały konstrukcyjne. Są to, poza nowymi generacjami betonów i kompozytów betonopodobnych oraz nowymi gatunkami i asortymentami stali konstrukcyjnych, przede wszystkim tworzywa sztuczne zbrojone różnego rodzaju włóknami. Wśród tych ostatnich bardzo dynamicznie rozwija się produkcja niemetalowych cięgien i prętów do zbrojenia betonu.Mają one wyeliminować negatywne skutki wywołane korozją stali. Cięgna kompozytowe Dotychczasowe zastosowanie splotów CFRP ogranicza się do sprężania konstrukcji kablami zewnętrznymi lub swobodnymi. Pierwsze zastosowanie cięgien zwłókienwęglowychmiałomiejsce w 1994 r. przy budowie wiaduktu o konstrukcji podwieszonej w Winterthur (Szwajcaria). Do podwieszenia dodano w celach badawczych dwie liny węglowe. Istotnych problemów nastręcza rozwiązanie zagadnień związanych z zakotwieniem, niska wytrzymałość CFRPw kierunku prostopadłymdo włókien oraz na zginanie. Należy mieć nadzieję, że doświadczenia z pierwszych zastosowań pozwolą rozwiązać pozytywnie i te zagadnienia, tym bardziej że pojawiły się kolejne aplikacje. Późną jesienią 1998 r. ukończono budowę kładki pieszo-rowerowej przez Małą Emmę k. Lucerny. Ustrój nośny to jednoprzęsłowa, 47-metrowa kratownica przestrzenna o jednym pasie dolnym (rysunek 1). Pas ten (element rozciągany) wykonany jest z rury stalowej średnicy 355,6 mm i grubości 30 mm. Rura jest sprężona dwoma przebiegającymi w jej środku cięgnami z włókien węglowych - CFRP 91φ5. Jednym z pierwszych w świecie obiektem mostowym, wykonanym w całości z kompozytów, jest kładka dla pieszych przez rzekę Tay wAberfeldy, która została zbudowana na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Łączy ona dwie części pola golfowego. Jest to trzyprzęsłowa konstrukcja podwieszona linamiAFRP, o rozpiętości głównego przęsła 63m, składająca się z pomostu i dwóch pylonów wykonanych z kompozytów z włóknami szklanymi GFRP[...]

WŁASNOŚCI MECHANICZNE DRUTÓW ALUMINIOWYCH OTRZYMANYCH METODĄ KOBO

Czytaj za darmo! »

Spośród kilku sposobów umożliwiających dużą deformację plastyczną (SPD) i ukierunkowanych na polepszenie własności użytkowych materiałów metalicznych, proces wyciskania z cyklicznym skręcaniem (metoda KOBO) posiada, obok walorów testu doświadczalnego, cechy procesu przemysłowego. W związku z tym, że wyroby wyciskane metodą KOBO mogą osiągać znaczne długości, rodzi się pytanie o ewentualne zróżnicowanie ich własności mechanicznych na początku i końcu, spowodowane odmiennymi warunkami odkształcania (malejąca siła wyciskania, zmieniająca się temperatura). Problem ten stanowił przedmiot badań przeprowadzonych na drutach z aluminium o technicznej czystości (99,7 %), otrzymanych "na zimno" czyli bez wstępnego nagrzewania, w procesie wyciskania metodą KOBO ze stopniem przerobu λ = 100.[...]

WARUNKI INICJACJI PROCESU KONSOLIDACJI WIÓRÓW ZE STOPÓW MAGNEZU PODDANYCH NISKOTEMPERATUROWEMU WYCISKANIU METODĄ KOBO DOI:10.15 199/67.2015.12.15


  Eliminujący procesy metalurgiczne recykling wiórów ze stopów magnezu, stanowi współczesne wyzwanie stojące przed inżynierią materiałową. Jest ono o tyle złożone, że konwencjonalne, wysokotemperaturowe wyciskanie wiórów nie prowadzi do ich zadowalającej konsolidacji z uwagi na osiągany w tym procesie niewielki stopień przerobu i silne przypowierzchniowe utlenienie poszczególnych wiórów. Dotychczasowe wyniki prób rozwiązania tego problemu metodami SPD, w szczególności ECAP, z uwagi na niewielką wydajność, nie są zachęcające do wykorzystywania w praktyce przemysłowej. W tym kontekście, udokumentowane doświadczalnie możliwości konsolidacji wiórów ze stopów magnezu drogą ich niskotemperaturowego wyciskania metodą KOBO, otwierają zarówno nowy obszar badawczy jak i aplikacyjny. W artykule zidentyfikowano uwarunkowania ograniczające skuteczną inicjację procesu konsolidacji plastycznej wiórów ze stopu magnezu AZ91 bezpośrednio po rozpoczęciu ich niskotemperaturowego wyciskania metodą KOBO oraz podano sposób ich usunięcia. Słowa kluczowe: recykling, stopy magnezu, wyciskanie, metoda KOBO CONDITIONS FOR INITIATING CONSOLIDATION PROCESSES OF MAGNESIUM ALLOY CHIPS UNDERGOING LOW-TEMPERATURE EXTRUSION BY THE KOBO METHOD The recycling of magnesium alloy chips with the elimination of metallurgical processes is a great challenge for material engineering. It is a complicated task, because conventional, high-temperature extrusion of chips does not lead to their satisfactory consolidation, due to a low extrusion ratio of the process and strong near-surface oxidation of individual chips. Attempts to solve the problem with the use of SPD methods, ECAP in particular, have proved to be rather inefficient and not encouraging enough to be applied on an industrial scale. Therefore, experimentally proved possibility to consolidate magnesium alloy chips through low-temperature extrusion by the KOBO method creates both, a new area of research and application. This pa[...]

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI STOPÓW AZ31, AZ61, AZ80, WE43 UZYSKANYCH METODĄ KOBO DOI:10.15199/67.2016.3.6


  W artykule zaprezentowano wyniki badań kształtowania plastycznego stopów magnezu. Realizowano próby wyciskania na zimno metodą KOBO i dokonano oceny wpływu parametrów procesu na właściwości mechaniczne i strukturę prętów. Otrzymaną mikrostrukturę stopów magnezu po wyciskaniu porównano z mikrostrukturą w stanie odlanym. Na podstawie otrzymanych wyników właściwości stopów AZ31, AZ61, AZ80 WE43 określono ich podatność do kształtowania plastycznego i możliwości zastosowań na elementy w środkach transportu. Słowa kluczowe: stopy magnezu, mikrostruktura, właściwości, proces wyciskania metodą KOBO MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF ALLOYS AZ31, AZ61, AZ80, WE43 ACHIEVED WITH THE USE OF KOBO METHOD The article presents the results of plastic shaping tests of magnesium alloys. Cold extrusion with the use of KOBO method was conducted together with the assessment of the influence of the process parameters on the mechanical properties and the structure of the rods. The achieved microstructure of magnesium alloys after extrusion was compared with the microstructure in condition after casting. On the basis of achieved results, the properties of alloys AZ31, AZ61, AZ80 and WE43 were determined together with their susceptibility to plastic shaping and the possibilities of their application in the elements and parts of transport vehicles. Keywords: magnesium alloy, microstructure, properties, KOBO extrusion process Wprowadzenie Magnez i jego stopy cechują się interesującymi właściwościami, takimi jak: wysoka wytrzymałość właściwa, dobra lejność oraz dobra spawalność, co powoduje, że są najbardziej atrakcyjnymi materiałami do zastosowań w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. Dotychczas zastosowanie stopów magnezu ograniczało się głównie do wyrobów uzyskiwanych metodami odlewania, co ogranicza zakres ich zastosowań. Dzięki przeróbce plastycznej stopy magnezu mogą stanowić interesującą alternatywę, ale technologia kształtowania plastycznego jest utrudn[...]

« Poprzednia strona  Strona 2