Wyniki 11-19 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Wiesława Walisiewicz-Niedbalska"

Modyfikacja składu chemicznego produktów mleczarskich


  Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań otrzymywania soli wapniowej sprzężonego kwasu linolowego z oleju z winogron na katalizatorach tlenkowych i wzbogacania oleju rybnego w kwasy omega-3 metodą krystalizacji niskotemperaturowej oraz otrzymywania na ich bazie bioaktywnego kompleksu roślinno-rybnego. Zastosowanie opracowanych preparatów lipidowych w żywieniu krów mlecznych, w postaci dodatków paszowych na nośniku mineralnym, istotnie zwiększyło zawartość biologicznie aktywnych kwasów tłuszczowych w tłuszczu mleka (sprzężone kwasy linolowe c9t11 i t10c12, kwas trans-wakcenowy, kwas eikozapentaenowy i kwas dekozaheksaenowy). Również sery podpuszczkowe wyprodukowane z mleka krów otrzymujących preparaty lipidowe miały korzystniejszy skład, zbliżony pod względem profilu kwasów tłuszczowych do składu wykorzystanego do ich produkcji surowica. Najkorzystniej skład chemiczny produktów mleczarskich zmodyfikował bioaktywny kompleks roślinno-rybny. Grape seed oil was isomerized on CaO in (HOCH2)2 to Ca conjugated linolate (5.6%), while a fish oil was lowtemp. crystd. to increase content of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids to 41.5%. Both prepns. were supported on a com. humus-mineral sorbent and used as a supplement cows diet at 400 g/head/day to modify the fatty acid profile of milk fat. The share of conjugated dienes of cis-9, trans-10 and trans-10, cis-12 linoleic acids C18:2 in milk fat increased by 55-150% and trans-11 vaccenic acid C18:1 by 62-110% as a result of the diet improvement. Transfer of the fatty acids profile from milk to rennet cheese was also confirmed. Piotr Nowakowskia, Bożena Patkowska-Sokołaa, Robert Bodkowskia, *, Tadeusz Szulca, Stefania Kinala, Wiesława Walisiewicz-Niedbalskab, Zygmunt Usydusc aUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; bInstytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa; cMorski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia Modyfikacja składu chemiczne[...]

Potencjalne surowce do otrzymywania bioaktywnych pochodnych tłuszczowych


  Przedstawiono charakterystykę olejów zawierających trzy wiązania podwójne (lniany, z lnianki) i z gorczycy o obniżonej zawartości kwasu erukowego, zawierające kwas α-linolenowy (9c,12c,15cC18:3), oraz z olejów z nasion wiesiołka, ogórecznika i z czarnej porzeczki zawierających kwas γ-linolenowy (6c,9c,12cC18:3). Ponadto przebadano oleje, które w stanie naturalnym zawierają izomery kwasu o 18 atomach węgla i trzy wiązania podwójne, a wśród nich olej tungowy zawierający kwas α-eleostearynowy (9c,11t,13tC18:3) i oleje z nagietka zawierające kwas nagietkowy (8t,10t,12cC18:3). Eight com. available and recovered vegetable oils (flax, false flax, evening primrose, barage, blackcurrant, mustard, tung and pot marigold) were analyzed for chem. compn., esp. for content of mono, di and tri unsatd. fatty acids. Contents of conjugated linoleic acids in tung oil were: the isomer 9c,11t,13t (α-eleostearic acid) 76.8% and the isomer 9c,11t,13t (β-eleostearic acid) 1.3% of the total fatty acids. In the marigold oil (varieties ‘Geisha Girl‘ and ‘Persemmon Beauty’), the isomer 8t,10t,12c (α-calendic acid) was in concns. 53,2 and 53,6%, resp. Concns. of the isomer 8t,10t,12t (β-calendic acid) were 2,1% and 1,4%, resp. α-Linolenic acid (9c,12c,15c C18:3) was identified in linseed oil (53,3%), in Camelina sativa oil (45,7% m/m) and in low erucic acid mustard oil (13,9% m/m). γ-Linolenic acid (6c,8c,12c C18:3) was identified in evening primrose oil (6,8% m/m), in borage seed oil (20,6% m/m) and in Wiesława Walisiewicz-Niedbalskaa,*, Bożena Patkowska-Sokołab, Hanna Gwardiaka, Tadeusz Szulcb, Robert Bodkowskib, Krzysztof Różyckia aInstytut Chemii Przemysłowej, Warszawa; bUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Potencjalne surowce do otrzymywania bioaktywnych pochodnych tłuszczowych Potential raw materials in the synthesis of bioactive fat derivatives Prof. dr hab. inż. Bożena PAT[...]

Synthesis of free fatty acids from plant oils rich in trienoic acids. Synteza wolnych kwasów tłuszczowych z olejów roślinnych bogatych w kwasy trienowe


  Linseed and tung oils were hydrolyzed with KOH in tert- BuOH/H2O soln. to free polyunsatd. fatty acids. No formation of fatty acid esters was obsd. The acid compn. of linseed oil hydrolyzate was unchanged in comparison to the original oil. During the hydrolysis of tung oil, the isomerization of alfa-eleostearic acid to beta-eleostearic acid and to two 10,12,14-trienoic acid isomers took place. Przedstawiono wyniki badań syntezy wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) z olejów roślinnych lnianego i tungowego bogatych w kwasy trienowe. Triacyloglicerole oleju lnianego zawierają kwas alfa-linolenowy (9c,12c,15c), w którym wiązania podwójne przedzielone są grupami metylenowymi. Natomiast główny składnik oleju tungowego kwas alfa-eleostearynowy (alfa-eleostearic acid, alfa-ESA) zawiera sprzężone wiązania nienasycone 9c,11t,13t. WKT otrzymywano metodą alkalicznej hydrolizy (KOH) triacylogliceroli w środowisku mieszaniny alkoholu tert-butylowego (tert-BuOH) i wody. Wyniki porównywano z wynikami uzyskanymi znanymi metodami, w których stosowano środowisko wodno-metanolowe lub etanolowe. Proces kontrolowano przez oznaczanie w produkcie pożądanych WKT i produktów estryfikacji. Analizowano także skład kwasów tłuszczowych z uwzględnieniem powstawania niepożądanych izomerów, zwłaszcza kwasu α-ESA. W WKT oleju lnianego i tungowego, otrzymanych w procesie hydrolizy z udziałem tert-BuOH, nie stwierdzono obecności estrów. W WKT oleju lnianego nie zidentyfikowano ani izomerów kwasu α-linolenowego, γ-linolenowego, ani linolowego. W WKT oleju tungowego, poza głównym składnikiem kwasem α-ESA (9c,11t,13t), stwierdzono podwyższone ilości dwóch izomerów kwasu trienowego z podwójnymi wiązaniami przy atomach węgla 10,12,14, o różnej konfiguracji geometrycznej, oraz zaobserwowano wzrost zawartości kwasu β-eleostearynowego β-ESA (9t,11t,13t). W licznych badaniach izomery kwasu linolowego (CLA) wykazały działa[...]

Kwas linolowy ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi w modyfikowanych olejach roślinnych i w tłuszczu mlekowym

Czytaj za darmo! »

Kwas linolowy ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi w modyfikowanych olejach roślinnych i w tłuszczu mlekowym. Przedstawiono wyniki badań procesu otrzymywania bioaktywnych izomerów kwasu linolowego 9c,11t i 10t,12cC18:2 z oleju makowego i z pestek winogron, oraz wzbogacania zmodyfikowaną metodą tłuszczu mlekowego w izomery, głównie 9c,11tC18:2 i izomer kwasu oleinowego 11tC18:1 (kwas wakcenowy). Produkt syntezy izomerów z oleju makowego zawierał 79,5% mas., a z oleju z pestek winogron 77,6% mas. sumy izomerów 9c,11t+10t,12c. W wyniku modyfikacji procesu wzbogacania tłuszczu mlekowego w bioaktywne izomery uzyskano produkt zawierający 15,8% mas. 9c,11tC18:2 i 13,2% mas. izomeru 11tC18:1. Sheep milk fat was enriched in bioactive conjugated linoleic acid (CLA) isomers by alk. [...]

Antiproliferative properties of lipoamino acids Właściwości antyproliferacyjne lipoaminokwasów DOI:10.12916/przemchem.2014.1178


  Llipoamino acids were synthesizd in reactions of satd. mono-, di- and trienoic fatty acids as well as conjugated linolenic acid isomers with arginine, tyrosine, serine, asparagine and tryptophan and then studied for antiproliferative properties on cells of human leukemia, lung, breast, colon and ovarian cancer also on mouse fibroblasts. The highest activity was obsd. for the compds. produced in reaaction of α-eleostearic acid with tyrosine and serine. Przedstawiono wyniki badań aktywności antyproliferacyjnej lipoaminokwasów otrzymanych w reakcji kwasów tłuszczowych: nasyconych, mono-, di- i trienowych, w tym izomerów CLnA (conjugated linolenic acid), z argininą, tyrozyną, seryną, asparaginą i tryptofanem. Aktywność cytotoksyczną oznaczano w stosunku do ludzkich linii komórkowych: białaczki (MV4-11) oraz nowotworów płuc (A549), piersi (T47D), okrężnicy (HT-29) i jajnika (ES-2), a także mysich fibroblastów (Balb3T3). Wśród przebadanych lipoaminokwasów największą aktywność wykazały związki otrzymane w wyniku syntezy kwasu α-eleostearynowego o wzorze 9c,11t,13t C18:3 z tyrozyną i seryną. Lipopeptydy oraz lipoaminokwasy są biosurfaktantami, produkowanymi przez mikroorganizmy. Charakteryzują się budową amfifilową, przez co posiadają zarówno właściwości hydrofobowe, jak i hydrofilowe i są powierzchniowo czynne. Dzięki temu mogą tworzyć stabilne emulsje, co wykorzystywane jest m.in. w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym1), spożywczym2), chemicznym oraz w rolnictwie3).Biologicznie nie są one toksyczne i szybko ulegają biodegradacji, wykazując jednocześnie właściwości antybakteryjne, antywirusowe, przeciwgrzybicze, a nawet antynowotworowe. Stosowane są głównie jako emulgatory i detergenty, ale również jako środki dyspergujące lub pochłaniające wilgoć4). Dodane do kosmetyków powodują wygładzanie i uelastycznianie skóry, działając przeciwzmarszczkowo5). Zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego na granicy faz wpły[...]

Tung oil as a substrate for synthesis of nutraceutics containing new bioactive lipoamino acids Olej tungowy jako substrat do syntezy nutraceutyków zawierających nowe bioaktywne lipoaminokwasy DOI:10.12916/przemchem.2014.1482


  Tung oil acids (mainly alfa-elostearic acid) were esterified with N-hydroxysuccinimide and then converted to resp. imides in reactions with serine, arginine and aspargine. The reaction products were sepd. by high-performance liq. chromatog. and identified by mass spectroscopy as resp. lipoamino derivatives of alfa-elostearic, linoleic, palmitic, 9,10,13-trihydroxy-11-octadecanoic, stearic and isomeric eicosenoic acids. Opracowano nową metodę syntezy lipoaminokwasów. Może ona być stosowana z dużą wydajnością zarówno do otrzymywania odpowiednich pochodnych jednorodnych kwasów tłuszczowych, jak i mieszanin kwasów otrzymywanych z naturalnych tłuszczów. Metodę wstępnie przetestowano w syntezie palmitynianu argininy oraz linoleinianu argininy. Opracowane warunki zastosowano do syntezy pochodnych kwasów pochodzących z oleju tungowego z argininą, asparaginą i seryną. Opracowano również warunki analizy produktów metodą HPLC/MS. Tłuszcze naturalne stanowią estry glicerolu i często skomplikowanych mieszanin kwasów tłuszczowych. Enzymatyczne trawienie w przewodzie pokarmowym lub przetwarzanie pozaustrojowe powoduje uwolnienie mieszaniny kwasów tłuszczowych. Duże podobieństwo chemiczne kwasów tłuszczowych powoduje brak istotnej selektywności w reaktywności i tworzonych pochodnych. Dlatego często w przemianach biologicznych i chemicznych, tłuszcze i uwalniane z nich mieszaniny kwasów rozpatruje się jako określony układ komponentowy. W większości procesów lipidy stosuje się w formie ich naturalnych mieszanin. Proste przetwarzanie takich naturalnych mieszanin stosuje się m.in. w przemyśle spożywczym i chemicznym do otrzymywania nowych produktów. Do reakcji tych należy m.in. transestryfikacja1, 2) lub uwodornienie3) ("utwardzanie") lipidów. W przypadku pochodnych stosuje się natomiast metody chemiczne, wymagające na ogół wyodrębnienia w pierwszym etapie indywiduów chemicznych, kwasów tłuszczowych. Należy jednak brać pod uwagę, że w dz[...]

Współczesne procesy przerobu surowców naturalnych w lekkiej syntezie organicznej

Czytaj za darmo! »

Omówiono tematykę prac badawczych w zakresie przetwarzania naturalnych surowców do celów przemysłowych. Przedstawiono zagadnienia dotyczące przerobu olejów roślinnych i tłuszczów, substancji towarzyszących tłuszczom, substancji biologicznie czynnych roślinnych i zwierzęcych, olejków eterycznych, aromatów spożywczych i barwników naturalnych. W pracach badawczych prowadzonych w Instytucie Chemi[...]

Biochemical properties of conjugated trienoic fatty acids Właściwości biochemiczne sprzężonych kwasów trienowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1174


  Oil formulations contg. active tri-unsatd. fatty acids (alfa-eleostearic 9c,11t,13c C18:3 and calendula 8t,10t,12c C18:3), di-unsatd. linoleic 9c12c C18:2 acids with isolated double bonds and 9c11c+10t12c C18:2 with coupled double bonds, polyunsatd. acids from w-3 family (eicosapentaen 5,8,11,13,16,19 C20:5 and docosahexaen 4,7,10,13,16,19 C22:6 acids) and a lipoaminoacid synthesized of alfa-eleosteric acid and tyrosine were prepd. and applied per injection for controlling hypertension in mice. The highest activity was found for the lipoaminoacid which lowered the systolic and diastolic pressure by 13 and 31 mm Hg on av. The tri-unsatd. fatty acids-contg. oils also decreased the systolic and diastolic pressures by 11 and 5 mm Hg and 4 and 26 mm Hg, resp. The activity of polyunsatd. fatty acids-contg. fish oil was not confirmed. Jedną z najgroźniejszych chorób układu krążenia jest nadciśnienie tętnicze. W ramach badań oceniono aktywność preparatów olejowych zawierających kwasy trinienasycone (α-eleostearynowy 9c,11t,13c C18:3 i nagietkowy 8t,10t,12c C18:3 (CLnA)), dinienasycone (linolowy 9c12c C18:2 z izolowanymi wiązaniami i kwasy 9c, 11c + 10t, 12c C18:2 ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi (CLA)) i polinienasycone z rodziny ω-3 (EPA i DHA) oraz zsyntetyzowanego z kwasu α-eleostearynowego i tyrozyny lipoaminokwasu w regulowaniu ciśnienia tętniczego. Największą aktywność wykazał lipoaminokwas α-ESA-Tyr, który obniżył ciśnienie skurczowe i rozkurczowe o średnio 13 i 31 mmHg oraz oleje zawierające kwasy trinienasycone, tj. tungowy zawierający 9c,11t,13c C18:3 i nagietkowy zawierający 8t,10t,12c C18:3, które zmniejszyły wartość ciśnienia skurczowego oraz rozkurczowego o odpowiednio 11 i 5 mm Hg oraz 4 i 26 mm Hg. Nie potwierdziły się natomiast doniesienia o aktywności olejów rybnych zawierających polinienasycone kwasy ω-3. W Europie ponad 42% wszystkich zgonów spowodowanych jest chorobam[...]

Kataliza przemysłowa w procesach syntezy organicznej

Czytaj za darmo! »

Podano informacje o pracach w dziedzinie katalizy prowadzonych w ostatnim piętnastoleciu w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Szczególną uwagę zwrócono na badania, których wyniki zostały wprowadzone do przemysłu. Prace te dotyczyły: procesów uwodornienia benzenu do cykloheksanu, otrzymywania poliacetali oraz utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego. Przedstawiono również nowe ki[...]

« Poprzednia strona  Strona 2