Wyniki 11-18 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Halina Krawiec"

Passive properties of duplex stainless steels after long-time ageing in air

Czytaj za darmo! »

The infl uence of long-term ageing in air on the chemical composition of passive fi lms and the electrochemical behaviour of samples was investigated. After mechanical polishing, there is no signifi cant infl uence of the grain orientation. The passive fi lm thickness is around 1.8 and 2.3 nm the ferrite and the austenite, respectively. The ratio Cr/Fe in the passive fi lm is 0.48 and 0.37 in the ferrite and the austenite, respectively. The behaviour of both phases behave can be described by the CPE. After long-term ageing, the passive fi lm thickness and the ratio Cr/Fe was not signifi cantly affected. By contrast, LEIS diagrams were signifi cantly different than after mechanical polishing. Two capacitive loops were detected in the ferrite phase associated with the passive fi lm and interface. The grain orientation had signifi cant infl uence on the electrochemical behaviour of the ferrite phase after long-term ageing. On the other hand, the austenite behaves like a blocking electrode represented by the Randles circuit. Keywords: duplex stainless steel, EBSD, LEIS, microstructure, passivity Charakterystyka właściwości pasywnych stali duplex starzonych w powietrzu W pracy przedstawiono wpływ starzenia w powietrzu stali duplex UNS S32304 na jej elektrochemiczne zachowanie się i skład chemiczny warstwy pasywnej. Wykazano, że orientacja krystalografi czna ziaren nie miała istotnego wpływu na elektrochemiczne zachowanie się stali niestarzonej. Grubość warstwy pasywnej utworzonej na ferrycie była 1,8 nm, natomiast na austenicie 2,3 nm. Z kolei stosunek Cr/Fe dla ferrytu wynosił 0,48, a dla austenitu 0,37. Starzenie próbek stali duplex w powietrzu przez 1 rok nie wpłynęło istotnie na grubość warstwy pasywnej ani na stosunek Cr/Fe. Lokalne badania impedancyjne wykonane dla ferrytu wykazywały obecność dwu pojemnościowych półokręgów, których nie obserwowano dla próbek niestarzonych. Ponadto wykazano, że orientacja krystalografi czna ziaren ma wpływ[...]

Korozja magnezu i stopu AZ91 w wodnych roztworach jonów chlorkowych i siarczanowych


  Magnez i stop magnezu AZ91 ulegają aktywnemu roztwarzaniu w wodnych roztworach zawierających jony chlorkowe. Stop magnezu AZ91 dzięki obecności fazy β-Mg17Al12 ma lepszą odporność na korozję niż czysty magnez. Faza β-Mg17Al12 ulega pasywacji, co utrudnia korozję materiału. Badania chronoamperometryczne wykazały, że na korozję najbardziej podatna jest osnowa α-Mg. Słowa kluczowe: magnez, AZ91, mikrostruktura, korozja lokalna Corrosion behaviour of magnesium and AZ91 alloy in aqueous solution containing chloride and sulfates ions Magnesium and magnesium alloy AZ91 undergo the active dissolution in the aqueous solution containing the chloride and sulfate ions. The higher corrosion resistance of AZ91 alloy than pure magnesium is related with the presence of β-Mg17Al12 phase. This phase easily undergoes the passivation process and hinder the corrosion of alloy. Chronoaperometry measurements have revealed that the matrix α-Mg is the most susceptible to corrosion 0.1M Na2SO4. Keywords: magnesium, AZ91, microstructure, local corrosion ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Stopy magnezu ze względu na stosunkowo dobre właściwości mechaniczne i małą gęstość, znajdują zastosowanie głównie w przemyśle samochodowym, lotniczym, elektronice itp. Pomimo dobrych właściwości mechanicznych, stopy magnezu wykazują wysoką podatność na korozję, co jest przyczyną [...]

Wpływ geometrii kapilary na widma otrzymane techniką lokalnej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej


  W pracy przedstawiono wpływ geometrii kapilary (średnicy, długości) na kształt lokalnych widm impedancyjnych zarejestrowanych dla czystej platyny w 0,1 M roztworze siarczanu VI sodu. Lokalne widma impedancyjne wykonane za pomocą Techniki Elektrochemicznego Mikro-ogniwa zostały porównane z widmami zarejestrowanymi w klasycznym trójelektrodowym układzie. Słowa kluczowe: lokalna elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, techniki mikro-kapilarne, elektrochemia na granicy faz Infl uence of the capillary geometry on the local electrochemical impedance spectroscopy measurements In the present paper, the infl uence of the capillary geometry (diameter and length) on EIS measurements was investigated on pure platinum immersed in 0.1M Na2SO4 solution. In addition, impedance data obtained using capillaries and the electrochemical microcell technique were compared to those obtained with a classical three-electrode cell. Keywords: local electrochemical impedance spectroscopy, capillary techniques, interfacial electrochemistry ochrona przed korozja 7/2011 1. Introduction Conventional electrochemical impedance spectroscopy (EIS) has been used for more than 40 years for studying electrochemical mechanisms occurring at the electrode/electrolyte interface. However, this technique is limited to surface-averaged measurements which account for the behaviour of the whole electrode surface. In corrosion problems, such as in localized corrosion, the response associated with local phenomena (pitting, crevice corrosion, breakdown of the passive fi lm, etc.) cannot be extracted from the global impedance diagrams. To overcome these diffi culties, several scanning techniques using microelectrodes have been developed. Among them, the local electrochemical impedance spectroscopy (LEIS) performed on restricted active areas was pioneered by Isaacs et al. [1-3]. The local [...]

Podniesienie odporności korozyjnej biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera za pomocą powłok ochronnych

Czytaj za darmo! »

Stopy magnezu ze względu na swoje właściwości mechaniczne stały się w ostatnich latach pożądanym materiałem konstrukcyjnym w wielu gałęziach przemysłu. Do niewątpliwych zalet magnezu należy jego mała gęstość (d = 1,74 g·cm3). Właściwość ta czyni magnez oraz jego stopy materiałem chętnie stosowanym w przemyśle samochodowym oraz lotniczym [1÷4]. Niewielki ciężar właściwy oraz biokompatybilność stanowią przesłankę do wykorzystania biomedycznych stopów magnezu w roli implantów. Stanowią one nowoczesną propozycję materiałów, które po zakończeniu leczenia są w naturalny sposób usuwane z organizmu. Materiały te są biozgodne, w ludzkim ciele mogą być stopniowo rozpuszczone, wchłonięte lub wydalone, więc nie istnieje potrzeba ponownej operacji, która miałaby na celu usunięcie implantu [5, 6]. Obecnie dostępne stopy magnezu były badane w różnych zastosowaniach biomedycznych. Powodzeniem zakończyły się badania kliniczne prowadzone na zwierzętach, u których zastosowano biodegradowalne stenty magnezowe [7, 8]. Pierwsze badania kliniczne tego typu przeprowadzono również na ludziach [9÷11]. Stopy magnezu były również badane jako implanty kostne [12, 13] i wykazano, że mogą one być stosowane w różnych wersjach, np. śruby, płyty lub inne elementy podtrzymujące i łączące. Jednym z ważniejszych problemów w stosowaniu stopów magnezu do implantacji jest ich korozja w organizmach żywych [14]. Korozja stopów magnezu w środowisku wodnym przebiega zgodnie z reakcją: Mg(s) + 2H2O(aq) ↔ Mg(OH)2 + H2(g) (1) Stosując stopy magnezu jako implanty należy zwrócić szczególną uwagę na ich skład chemiczny. Ze względu na to, że korozja stopów magnezu w roztworach fizjologicznych jest intensywna, materiały te nie powinny zawierać pierwiastków, które po dostaniu się do organizmu człowieka powodowałyby reakcje alergiczne lub były toksyczne. Zwiększenie odporności korozyjnej stopów magnezu można osiągnąć przez zabezpieczenie ich powierzchni za pomocą od[...]

Influence of heat treatment on the corrosion resistance of Ti-6Al-4V alloy in artificial saliva DOI:10.15199/40.2018.9.2

Czytaj za darmo! »

1. Introduction Biomedical titanium alloys belong to the group of metallic biomaterials, which due to their high biocompatibility, low density and high mechanical properties are used to create internal implants. These alloys also exhibit very good bioactivity and bio functionality as well as low Young’s modulus in relation to other biomaterials, which in their case is very similar to the Young’s modulus of human bone. These materials also have high fatigue strength, which is very important in the aspect of durability of long-term biomaterial stay in the human body [1-8]. Titanium based alloys have very good corrosion resistance. Depending on the chemical composition of the alloys and the place of use in the human body (dental implants, hips ect.), their corrosion behavior is slightly different from that of the human body. The passive layer of biomedical titanium alloys is formed on their surface spontaneously, and in the human body can be destroyed due to the reaction of body fluids. The aggressiveness of body fluids results from the presence in them, mainly chloride ions, phosphates and organic components, e.g.: proteins. In the human body the titanium alloys work in the environment which contains high concentration of chloride ions, sometimes during the inflammation pH of body fluid locally decreases. Moreover, the titanium alloys often undergo wearing, mechanical stress and such conditions accelerate their corrosion rate [6-19]. It is obvious that the biomedical titanium alloys used for a long-term should not contain the toxic elements. Therefore, the chemical composition and the microstructure of titanium alloys are the keys parameters which determine their corrosion resistance in the body fluids [18-21]. Titanium alloys, depending on their chemical composition and microstructure find application as an elements of hip and knee endoprotheses, as well as bone implants. These alloys have also found application in [...]

The use of micro-capillary techniques to study the corrosion resistance of AZ91 magnesium alloy at the micro-scale

Czytaj za darmo! »

In the present paper, the corrosion behavior of as-cast AZ91 magnesium alloy is investigated in 0.1 M NaClO4 at 25°C. The specimen microstructure was fi rst investigated using FE-SEM/EDS and AFM. It is composed of Mg17Al12 precipitates, eutectic around precipitates and a-Mg matrix. Electrochemical measurements were then carried out after mechanical polishing, on individual phases using the electrochemical microcell technique and extremely small capillaries (diameters between 5 and 10 nm). A large passive domain was observed in the anodic region in sites containing precipitates. Stable pits were detected between -700 and -200 mV vs. Ag/AgCl. By contrast, the passive domain obtained in the matrix was narrow and stable pitting was observed at -1200!200 mV vs. Ag/AgCl. Eutectic was reve[...]

Infl uence of microstructure and Laser Shock Processing (LSP) on the corrosion behaviour of AA2050-T8

Czytaj za darmo! »

The corrosion behaviour of AA2050-T8 was studied after polishing and after LSP treatment using microcapillaries and the SVET. After polishing, both pitting at constituent particles and intergranular corrosion were observed. By contrast, no intergranular corrosion / pits developed in the matrix after LSP. In addition, there is an anodic shift of the pitting potential of sites containing particles. Benefi cial infl uence of LSP on corrosion behaviour of AA2050-T8 was also demonstrated using the SVET. The local current was systemically lower after LSP treatment. Keywords: aluminium alloys, SVET, microstructure, corrosion, capillary techniques Wpływ mikrostruktury i obróbki laserowej (LSP) na korozyjne zachowanie stopu AA2050-T8 Korozyjne zachowanie się stopu aluminium AA2050-T8 było badane po mechanicznym polerowaniu i po obróbce laserowej, za pomocą Techniki Skaningowej Elektrody Wibrującej (SVET) i mikro-kapilar. Na próbkach polerowanych zaobserwowano korozję wżerową i międzykrystaliczną w 0,1M NaCl. Z kolei osnowa próbek poddanych obróbce laserowej była odporna na korozję międzykrystaliczną i wżerową. Dla miejsc zawierających wydzielenia obserwowano przesunięcie potencjału przebicia w kierunku anodowym. Korzystny wpływ obróbki laserowej na odporność korozyjną stopu aluminium AA2050-T8 wykazały badania za pomocą SVET. Dla próbek po laserowej obróbce zawsze rejestrowano niższy prąd niż dla próbek polerowanych. Słowa kluczowe: stopy aluminium, SVET, mikrostruktura, korozja, techniki mikrokapilarne 1. Introduction Aluminium alloys are a very important category of materials because of their high mechanical properties and wide range of industrial applications. Aluminium alloys are prone to microstructural corrosion (pitting corrosion, intergranular corrosion, etc.). Microstructural corrosion is caused by the presence of intermetallic particles which may be either anodic or cathodic with respect to the matrix. Microelectrochemical techniqu[...]

Modelling the effect of SiC mass fraction on crystallization of magnesium metal matrix composite; AZ91/SiC

Czytaj za darmo! »

Grain size is one of the most important parameter which determined mechanical properties. Knowing element properties the proper application regions for it can be chosen to achieve best mechanical properties and performance. Nowadays simulation software can be use to predict the element microstructure. Those programs base on micro-macro model of crystallization. The model consists of partial differential equations (PDEs) that described the nucleation rate, diffusion in the casting, casting cooling speed and every single grain growth rate. Often it is hard to find the theoretical value of the parameters that appear in those PDEs. It is possible to find them from experiment. The experimental data that after applying statistical methods let us find approximated values of the so-called “fitting parameters" in the mentioned models [1÷4]. AZ91 alloy analyzed in this study is hypereutectic alloy. The magnesium primary α-Mg phase is dendritic. During crystallisation there appears eutectic reaction. In this study influence of eutectic is omitted because magnesium primary phase has most significant influence on mechanical properties of the casting. Experimental procedure Composite casting The AZ91 alloy was selected as the matrix for the composites. The chemical composition is shown in Table 1. The reinforcement particles are silicon carbide with an average diameter of 45 μm. Composite specimen with 0, 1, 2, 3 and 4 wt. % of SiC particles were prepared using a liquid mixing and casting process. Processing of the magnesium composites consisted of mixing pre-heated SiC particles to 450°C with liquid magnesium melt stirring and mould casting. About 1.4 kg of composite melts was prepared in an electric resistance furnace using a steel crucible under a SF6/CO2 gas atmosphere. The molten AZ91 alloy was held at 700°C for 1 h. After putting SiC particles composite was stirred for 2 min, and then cast at 700°C into mould to produ[...]

« Poprzednia strona  Strona 2