Wyniki 11-20 spośród 77 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Sulik"

Naprawa elewacji z płytek ceramicznych oraz kamienia

Czytaj za darmo! »

Technologie wykonywania okładzin elewacyjnych z płytek ceramicznych lub kamienia są na ogół zbieżne z metodami stosowanymi do ich napraw. Zasadnicza różnica polega na skali problemu. Zazwyczaj naprawom podlegają niewielkie fragmenty okładzin, które z jakiś przyczyn uległy uszkodzeniu. W zależności od przyczyn uszkodzeń podejmuje się konkretne metody naprawcze. Najprościej jest w przypadku [...]

Istotne parametry wyrobów do ocieplania ścian podziemnych

Czytaj za darmo! »

Priorytety polityki UE, pojęcie zrównoważonego budownictwa czy "zielonej" gospodarki oznaczają konieczność dostosowania wyrobów do nowych oczekiwań, wynikających z uwarunkowań globalnych. Przykładem tego typu postępowania jest dążenie do budowy domów o coraz niższymzapotrzebowaniu energetycznym, co jest związane z emisją dwutlenku węgla (efekt globalny) oraz obniżeniem kosztów eksploatacji (efekt ekonomiczny). Cel ten można osiągnąć na wiele sposobów. Kraje bardziej świadome, o dłuższej tradycji w ochronie środowiska wprowadzają specjalne podatki, wymuszające zmianę przyzwyczajeń. Przykładem jest Norwegia, gdzie z jednej strony państwo karze obywateli za "produkcję" CO2, z drugiej zaś dofinansowuje wiele rozwiązań pozwalających na zmniejszenie emisji, np. instalację pomp wodny[...]

Ekspertyza techniczna podstawą wzmacniania konstrukcji

Czytaj za darmo! »

Problematyka wzmacniania konstrukcji budowlanych nierozerwalnie związana jest z ich aktualnym stanem, zmianą schematów pracy, zmianą obciążeń, trwałością itp. Na trwałość konstrukcji wpływ mają zarówno, przyjęte w fazie projektowej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, jak również właściwa ich eksploatacja. Konstrukcje żelbetowe powszechnie uważane są za rozwiązania trwałe, jednakże w przypadku niewłaściwej eksploatacji (zjawisko to dotyczy głównie elementów zginanych, np. płyty, belki wiaduktów,mostów itp.), często krótszej niż założony pierwotnie czas ich użytkowania, wymagają przeprowadzenia wcześniejszego remontu, a niejednokrotnie wymiany. Na drugim końcu materiałów konstrukcyjnych znajduje się drewno. Jest to materiał podatny na korozję biologiczną oraz zmienn[...]

Nowe technologie spajania elementów murowych

Czytaj za darmo! »

Obecnie elementy murowe są produkowane z taką dokładnością, że nie wymagają stosowania spoin murarskich o grubości tradycyjnej, tzn. ok. 1,5 cm.Wpowszechnymużyciu sąm.in. zaprawy tzw. ciepłochronne o grubości do 3 mm, zapewniające lepszą izolacyjność termiczną murów niż rozwiązania tradycyjne. Grubość spoiny jest nierozerwalnie związana z powtarzalnością wymiarów geometrycznych elementów murowych oraz koniecznością "wyrównywania" wymiarów. Należy pamiętać również o kompensacyjnych właściwościach zaprawy w przypadku wystąpienia niezamierzonych, dodatkowych naprężeń powstałych w wyniku np. pojawienia się jakiegoś kamienia czy istotnej nierówności na styku łączonych elementów murowych. Zaprawy o tradycyjnej grubości, mimo że są "zimniejsze" oraz zazwyczajmechanicznie "słabsze", zapewniają większy bufor bezpieczeństwa w przypadku problemów z wykonawstwem. Problem prawidłowego murowania, oprócz umiejętności wykonawcy, związany jest również z pewnymi ograniczeniami technologicznymi. Tradycyjne zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe z dodatkiem plastyfikatorówzazwyczajwykonywane są na budowie. Zaprawy ciepłochronne, dostarczane w szczelnych opakowaniach, są również zarabiane na budowie. Podczasmieszania takich zapraw (suchych mieszanek) z wodą istnieje możliwość popełnienia błędu, np. zaburzenia proporcji składników, oderwania się stwardniałego fragme[...]

Poliwęglanowe przekrycia obiektów sportowych jako alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań

Czytaj za darmo! »

Technologia zapewnienia szczelności dachów przed opadami atmosferycznymi jest powszechnie znana. Na ogół jako pokrycie wykorzystuje się materiały znane, takie jak: ● bitumiczne (np. papa); ● ceramiczne lub betonowe (np. dachówki); ● metalowe (np. blacha); ● folie. Pewną cechą wspólną tego typu rozwiązań jest brak przepuszczania światła przez pokrycie, co związane jest dodatkowo z przyjętymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi budynków.Oczywiście w wielu przypadkach stosuje się okna dachowe, świetliki punktowe czy pasma świetlne, które zapewniają doświetlenie pomieszczeń, ale zazwyczaj są one traktowane jako miejsca przerwania ciągłości izolacji, którymnależy poświęcić szczególną uwagę w celu zapewnienia szczelności pokrycia dachowego. Należy zadać w tym miejscu pytanie, czy istnieją rozwiązania pokryć dachów, które zapewniłyby systemowo spełnienie wymaganej izolacyjności oraz pozwalałyby na penetrację światła? Bardzo korzystnym momentem na wprowadzanie wszelkiego rodzaju nowoczesnych rozwiązań jest powstawanie obiektów, w których czynnik kosztów, aczkolwiek istotny, nie jest najważniejszy. Istotne są również: funkcjonalność; reprezentacyjność rozwiązania, wytyczanie trendów, ekologiczność itp. Obecnie w Polsce taki poligon stanowią budowy stadionów, gdzie zastosowano bardzo wiele rozwiązań, w tym rozwiązań dachów, do tej pory niespotykanych w takiej skali w naszym kraju. Oczekiwania wobec współczesnych stadionów są nieporównywalnie większe niż wobec obiektów wybudowanych kilkadziesiąt lat temu. Stadiony to już nie miejsca, gdzie z ławki lub [...]

Nowelizacja normy wyrobu - okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

Czytaj za darmo! »

Znowelizowana norma wyrobu PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010, która powinna uzyskać status normy krajowej do końcawrześnia 2010 r., w sposób istotny uszczegóławia istniejące rozdziały dotyczące oceny zgodności, bez wprowadzania fundamentalnych zmian w pozostałych jej częściach, np. merytorycznie istotnych klasyfikacjach. Uszczegółowienie ma na celu zlikwidować rozbieżności interpretacyjne, które towarzyszą producentom stolarki otworowej od pierwszego wydania normy w 2006 r. Pomimo że autorzy nowelizacji mieli na uwadze uszczegółowienie zapisów, wprowadzone zmiany oznaczają zupełnie inne spojrzenie na rynek stolarki. Z dotychczasowych przepisów wynikało, że w większości przypadków producenci stolarki powinni wykonywać wstępne badanie typu (ITT) produkowanych okien i drzwi zewnętrznych.Wprzypadku producentów stolarki drewnianej było to jednoznaczne. Rozbieżności dotyczyły producentów stolarki aluminiowej lub z PVC, wśród których naturalnym liderem był systemodawca (producent profili). To systemodawcy posiadali odpowiednie wyniki badań profili. Ponadto w związku z tym, że dostarczali oni profile do wielu producentów stolarki (najczęściej od kilkudziesięciu do kilkuset podmiotów gospodarczych współpracuje z systemodawcą), a często również są producentami okien i drzwi, posiadają zazwyczaj ITT na cały asortyment produkowanych okien lub drzwi zewnętrznych. Dokumenty interpretacyjne do Dyrektywy 89/106/EWG o wyrobach budowlanych, a przede wszystkim dokument[...]

Odpowiedź na uwagi do artykułu Nowe technologie spajania elementów murowych

Czytaj za darmo! »

W"Materiałach Budowlanych" nr 7/2010 zostały opublikowane uwagi dr. inż. Romana Jarmontowicza domojego artykułuNowetechnologiespajaniaelementówmurowych, któryukazałsięwkwietniowymnumerze tego czasopisma (4/2010). SerdeczniedziękujęRecenzentowi zazainteresowanie, słowa słusznej krytyki, a jednocześnie życzliwość w ocenie. Przyjmuję uwagi dotyczące błędnego użycia przezemnie terminu spajanie w kontekście wykonywania muru z ceramicznych elementów murowych. Określenie to, być może niefortunnie, zostało użyte na podobnej zasadzie jak zaprawa do murowania - w przypadku kleju PU chodzi o jego funkcję. Stanowisko Zakładu Aprobat Technicznych ITB zostało w tej kwestii podjęte, co nie wyklucza jego zmiany wraz z napływającymi, dodatkowymi informacjami. Technologia często wyprzedza stan formalnoprawny, a brak uregulowań, np. normowych, powoduje, że używa się nowych określeń. Należy zwrócić uwagę, że nie posiadamy wystarczających danych, aby obecnie rozst[...]

Elewacje we współczesnym budownictwie

Czytaj za darmo! »

Cechą wspólną współczesnego, wielkomiejskiego budownictwa jest intensyfikacja wykorzystania dostępnego terenu orazmaksymalizacja powierzchni użytkowej. Tego typu budownictwo powoduje, że zabudowa jest bardziej zwarta, niejako wchodząca w ciągi komunikacyjne. Dostępne jeszcze niewykorzystane fragmenty terenu zabudowywane są m.in. "plombami". Wysokość budynków, szczególnie w centrach, ulega podwyższeniu, co generuje dodatkową powierzchnię użytkową. Przy wznoszeniu tego typu obiektów należy przezwyciężyć zarówno utrudnienia ekonomiczno-techniczne, np. droższy i bardziej czasochłonny sposób posadowienia, jak również problemy formalne związane np. z koniecznością uzyskania zezwoleń na czasowe wyłączenie ciągu komunikacyjnego lub jego fragmentu. O ile w przypadku nowo wznoszonych obiektów tego typu działania można "wpisać" w proces budowy, o tyle w przypadku budynku już eksploatowanego konieczność wyłączania fragmentu ulicy w celu np. pomalowania elewacji, nie licząc kosztów postawienia rusztowań itp., wydaje się kosztowna i nieuzasadniona. W celu uniknięcia tego typu problemów eksploatacyjnych należy tak wznosić budynki, aby w okresie użytkowania elementów zewnętrznych nie za[...]

Wprowadzamy nowy dział w czasopiśmie


  Wraz zwejściemPolski doUnii Europejskiejw2004 r., zobowiązaliśmy się do wprowadzenia w Polsce wielu zmian w krajowym systemie prawnym, które będą spójne z prawodawstwem unijnym. Jednym z priorytetowych działań UE jest likwidacja wszelkich barier technicznych i prawnych, które mogą uniemożliwiać rozwój swobodnego handlu. W budownictwie bariery tego typu dotyczyły nie tylko wprowadzania nowych materiałów budowlanych do obrotu, ale również projektowania czy realizacji obiektów budowlanych w poszczególnych krajach członkowskich. W celu ich likwidacji podpisano porozumienie, w ramach którego od 1989 r. obowiązuje umowa, zawarta pomiędzy członkami UE a Komisją UE, nadająca Eurokodom, awięc zbiorowi uzgodnionych aktównormatywnych (Eurokody są normami w większości już opracowanymi, niemniej jednak w celu uszczegółowienia zawartych w nich treści oraz dostosowywania do poziomu stale rozwijającej się wiedzy, nieustannie wprowadzane są poprawki, objaśnienia itp.), status obowiązujących dokumentówodniesienia, akceptowanych przez władze państw członkowskich UE. Wprowadzanie Eurokodów w Polsce poprzedzone zostało okresem przejściowym, podobnie jak ma to miejsce w przypadku większości norm, np. wyrobu czy badawczych. W omawianym przypadku okres ten zakończył się wraz z 31 marca 2010 r., kiedy to większość dotychczas znanych i stosowanych norm z dziedziny projektowania konstrukcji wycofano ze zbiorów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Działanie to było konsekwencją zobowiązań wynikających z [...]

Podstawy projektowania konstrukcji wg PN-EN 1990

Czytaj za darmo! »

NormaPN-EN1990:2004 (PN-EN1990:2004Ap1:2004; PN-EN 1990:2004 Ap2:2010; PN-EN 1990:2004 A1:2008; PN-EN 1990:2004 AC:2010) Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji jest normą podstawową dla całego zbioru Eurokodów. Określono w niej zarówno zasady, jak i wymagania dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i trwałości konstrukcji, przedstawiono metody ich obliczeń oraz podano zasady zapewnienia ich niezawodności. Norma PN-EN 1990ma zastosowanie przy projektowaniu konstrukcji i obiektów budowlanych, z wyłączeniem aspektów bezpieczeństwa pożarowego, sejsmicznych oraz geotechnicznych, dla których zostały opracowane oddzielne dokumenty normalizacyjne. Należy zwrócić jednakże uwagę, że znajdują się w niej odwołania do norm szczegółowych dotyczących tych zagadnień, co świadczy o spójności Eurokodów. Norma PN-EN 1990 określa wiele wymagań, które inżynier powinien uwzględnić na etapie projektowania oraz realizacji konstrukcji obiektu budowlanego. Najważniejsze z nich to zapewnienie bezpieczeństwa - przez założony okres użytkowania (np. 10 lat - w przypadku konstrukcji tymczasowej; tabela 1), przy akceptowalnympoziomie kosztów (związanych m.in. z eksploatacją i utrzymaniem konstrukcji) oraz właściwym poziomie niezawodności (inne wymagania stawiane są budynkom użyteczności publicznej, np. halom koncertowym, a inne np. budynkom gospodarczym), co jest jednoznaczne z przeniesieniemwszystkich oddziaływań, obciążeń i wpływów, na jakie może być narażona konstrukcja podczas jej wykonywania oraz eksploatacji. Wynika z tego, że konstrukcja powinna charakteryzować się odpowiednią nośnością, użytkowalnością oraz trwałością. Oznacza to również, że należy przewidzieć, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (ostatnia nowelizacja z 10 grudnia 2010 r., weszła w życie 11 marca 2011 r.), zachowanie nośności konstrukcji w przypadku poża[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »