Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata ŁATKA"

Przegląd źródeł światła pod kątem ich oddziaływania na linię zasilającą


  Obecnie na rynku dostępne są różnego rodzaju źródła światła, niektóre z nich decyzjami Komisji Europejskiej są wycofywane (tradycyjne źródła żarowe), ich miejsce zajmują inne - m.in. świetlówki kompaktowe, bądź też wprowadzane są całkiem nowe źródła światła, np. typu LED. Z powodu różnic w zasadach działania, charakteryzują się różnymi właściwościami. Przy ich opisie podaje się przede wszystkim parametry elektryczne, niekiedy określa się wpływ na środowisko naturalne (ograniczenie lub wyeliminowanie substancji szkodliwych, np. rtęci czy kadmu), a także możliwości uzyskania efektów dekoracyjnych, natomiast nie ma żadnej informacji dotyczącej oddziaływania źródeł światła na linię zasilającą. Artykuł prezentuje wybrane wyniki badań i analizy oddziaływania na linię zasilającą wybranych źródeł światła. Analiza otrzymanych wyników pomiarów pozwoli określić, jakiego rodzaju i wielkości są to oddziaływania oraz które z badanych źródeł światła negatywnie - w mniejszym lub większym stopniu - wpływają na sieć zasilającą. Do badań wybrano ogólnie dostępne na rynku źródła światła losowo wybranych producentów, począwszy od klasycznych żarówek, a skończywszy na elementach LED. Jeszcze nie tak dawno nie przywiązywano zbyt dużej wagi do jakości energii elektrycznej, gdyż użytkowane w tym czasie odbiorniki, m.in. żarówki, silniki i urządzenia grzejne w małym stopniu wpływały na pogorszenie jakości energii, a jednocześnie odbiorniki te były mało wrażliwe na jej obniżoną jakość. Obecnie większość używanych odbiorników (szczególnie źródła światła) charakteryzuje się znaczną nieliniowością powodującą odkształcanie prądu płynącego przez sieć zasilającą oraz występowanie mocy biernej. Ze względu na panujący trend i wymogi UE dotyczące stosowania energooszczędnych źródeł światła, którymi w przeważającej większości są świetlówki kompaktowe, problem generacji wyższych harmonicznych w systemie energetycznym, a tym samym pogorszenie jakości energii sta[...]

Electric power quality assessment based on thermographic measurements DOI:10.15199/48.2016.02.39

Czytaj za darmo! »

Can thermographic images be considered a base of electric power quality assessment in a selected point of the electric power system? It turns out that there they can, beyond any doubt. Thanks to thermographic examination it is possible to observe phenomena which can be the cause of e.g. power stoppages, overvoltages, overloads, and asymmetries in three-phase networks, transformer stations, switching stations, etc. Early response to a damage or approaching failure based on thermographic images — the so-called thermograms — can eliminate or at least mitigate the problems with failure to meet conditions in scope of power supply continuity and reliability, resulting in deterioration of the electric power quality. The paper presents the rules of conducting and selected results of measurements with the use of thermographic camera in the form of thermographic images and their analysis from the point of view of the electric power supply quality in selected points of an electric power system (EPS). Thermograms, obtained readily, contactlessly, and at low cost can be considered an indication to undertake further, more advanced measurements in the scope of the electric power quality. Streszczenie. Czy obrazy termowizyjne mogą być podstawą do dokonania oceny jakości energii elektrycznej w wybranym punkcie systemu elektroenergetycznego? Otóż okazuje się, że jak najbardziej. Dzięki badaniom termowizyjnym można zaobserwować zjawiska, które mogą być przyczyną wystąpienia m.in: przerw w zasilaniu, przepięć, przeciążeń oraz asymetrii zasilania w sieci trójfazowej, w stacjach transformatorowych, rozdzielniach itd. Wcześniejsza reakcja na uszkodzenie czy nadchodzącą niebawem awarię na podstawie obrazów termowizyjnych - tzw. termogramów - może wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć na przykład problemy z niedotrzymaniem warunków ciągłości i niezawodności zasilania, czyli zjawiska powodujące pogorszenie jakości energii elektrycznej. W artykule zaprez[...]

Statistical analysis of the amount of the power generated by the wind power plant, according to weather conditions DOI:10.15199/48.2017.10.40

Czytaj za darmo! »

The term atmospheric conditions is generally understood as weather phenomena occurring in a given area. If the observation is done over many years (at least 30 years) - the results of that observation can be generalized, and defined as the characteristic climate for given area. Atmospheric conditions considered in the analysis were: air temperature, humidity, atmospheric pressure, wind speed and direction, cloud cover and precipitation, their type and level. Observation and analysis of weather phenomena is an important issue, when considering the problems associated with renewable energy sources, especially with wind power. In [1] equation (1) was given. Based on this equation, the power of the wind turbine depends mainly on wind speed, and that relationship is strongly non-linear. (1) 2 3 8 Pw cp D v   where: cp - general conversion efficiency of wind energy into mechanical energy,  - air density [kg/m3], D - rotor diameter [m], v - wind speed [m/s]. Equation (1), does not include, among others, the minimum wind speed at which the turbine can successfully generate energy or the loss of energy within the mechanical components. For a certain range of wind speeds, the generated power is fixed. In addition, the wind turbine blade stops at high wind speeds, for safety reasons. In addition Formula (1) does not include some range of wind speed, for which, amount of the generated power is limited, and the maximum wind, when turbine must be stopped. The analysis was done using the Statistica program, based on real data from a real wind farm. It is an interesting example of the verification of a theory in practice. The aim of the analysis is the determination of a mathematical model, describing turbine power, which takes into account the real work conditions of wind turbines. In many articles, statistical analyses related to wind power can be found - for example [2] ÷ [8]. The material presente[...]

Comparative analysis of the indicators that concern power supply interruptions for electricity consumers for the selected distribution systems DOI:10.15199/48.2020.01.08

Czytaj za darmo! »

Companies that are involved in the distribution of electricity are obliged to provide information to their customers, regulated by relevant regulations. Distributors, in the form of annual reports, provide information on the number of interruptions and their length, i.e. indicators of the duration of interruptions in the supply of electricity. Interruption duration indicators are SAIDI, SAIFI and MAIFI for example. These indicators show the average length of long breaks, the average number of breaks and the average number of short breaks per consumer. In addition to these three, there are a number of other indicators. The improvement of these indicators is in the interest of energy distributors and is the subject of research by many scientific teams. [1÷6] In terms of the area of electricity distribution, the territory of Poland was divided among 5 large DSO Distribution System Operators. There are also small companies dealing with the distribution of electricity, serving a much smaller number of customers. They are also obliged to provide information on selected indicators. The article presents the results of a comparative analysis of selected indicators characterizing the size of power supply interruptions for various distributors operating in Poland. The comparative analysis of indicators was carried out on the basis of generally available data on the Internet and on the basis of detailed information obtained directly from operators. A number of aspects have been taken into account, such as: the length and types of power lines, the amount of transmitted energy, the amount of investment funds, the multi-year time space, the division of indicators taking into account the types of interruptions. The results of the analysis were presented both in tabular and graphical form on charts, which constituted the basis for the formulation of final conclusions. Energy security One of the basic concepts inherent in energy quality is energy s[...]

« Poprzednia strona  Strona 2