Wyniki 11-20 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR KAWECKI"

DOBÓR MATERIAŁÓW NA CIERNE ELEMENTY TŁUMIKÓW DRGAŃ W ZAWIESZENIACH WAGONÓW

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodykę oraz niektóre wyniki badań nad doborem materiałów metalicznych i kompozytowych na pary cierne, współpracujące pod znacznym obciążeniem, jako elementy tłumików drgań w zawieszeniach wagonów. Pary meta-liczne stosowane są w układzie tłumienia przy amortyzacji sprężynami śrubowymi, pary metal-materiał kompozytowy sto-sowane są przy amortyzacji sprężynami płaskimi (resory piórow[...]

BADANIA PORÓWNAWCZE PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ ELEMENTÓW ZE STOPU CuNi2Si KUTYCH Z PRĘTÓW WYCISKANYCH I ODLEWANYCH METODĄ CIĄGŁĄ

Czytaj za darmo! »

Tradycyjnie materiałem wsadowym do kucia matrycowego drobnych elementów są pręty wyciskane. Chociaż taki materiał posiada wiele zalet wyrażających się przede wszystkim korzystną dla wyrobu gotowego drobnoziarnistą strukturą oraz dobrą tolerancją wymiarów, to wysoka cena wyrobów wyciskanych skłania do poszukiwania nowych rozwiązań w tym względzie. W artykule przedstawiono fragment wyników badań porównawczych nad technologią kucia nośno‐przewodzących elementów górnej sieci trakcyjnej ze stopu miedzi gat. CuNi2Si z prętów wyciskanych oraz odlewanych metodą ciągłą. Kucie elementów z odlewanych prętów okrągłych o średnicy bezpośrednio dopasowanej do projektu procesu pozwala na eliminację pośredniej operacji tradycyjnego odlewania i wyciskania wlewków, co istotnie poprawia rentowność[...]

Badania własności drutów ze stopów miedzi w gat. CuCr0,1, CuMg0,5 oraz CuNi2Si otrzymanych z wsadów odlewanych w sposób ciągły


  Współczesne potrzeby techniki stawiają materiałom metalicznym coraz to wyższe wymagania względem ich cech eksploatacyjnych. W związku z tym poszukuje się nowych rozwiązań technologicznych, które umożliwią otrzymywanie elementów o nieosiągalnych dotychczas własnościach użytkowych lub technologii, które umożliwią pozyskiwanie elementów o żądanych własnościach jednak po niższej cenie. Tradycyjną technologią wytwarzania drutów o określonych własnościach ze stopów miedzi gat. CuCr0,1, CuMg0,5 oraz CuNi2Si jest ciągnienie wsadu walcowanego lub wyciskanego. Wymogi rynku zmuszają producentów wyrobów do obniżania ceny wyrobów, a to z kolei przekłada się na poszukiwanie tańszego materiału wsadowego. Obniżenie kosztów związanych z produkcją drutów możliwe jest przez wykorzystanie wsadu z procesu ciągłego odlewania prętów. W artykule przedstawiono porównanie własności mechanicznych i elektrycznych drutów z trzech gatunków stopów: CuCr0,1, CuMg0,5 oraz CuNi2Si otrzymanych z wsadu odlewanego w sposób ciągły. Modern requirements for metallic materials need to increase their performance characteristics and quality. Economical aspect of manufacturing technologies and products are very important too. As a consequence new technological solutions for manufacturing of elements with [...]

Badania wpływu zawartości magnezu w miedzi na parametry siłowe procesu ciągnienia drutów oraz ich własności mechaniczne i elektryczne


  Jednym z najważniejszych, normowanych parametrów eksploatacyjnych przewodów i lin nośnych instalowanych w liniach kolejowych dużej prędkości jazdy są ich wysokie własności wytrzymałościowe, ze względu na konieczne, znaczne siły naciągu sieci. Wysokie napięcie zasilania trakcji dopuszcza obniżoną przewodność elektryczną zastosowanych materiałów. W pracy przedstawiono wyniki badań odkształcalności miedzi z różną zawartością magnezu. Ze względu na potencjalne zastosowanie miedzi magnezowej w kolejnictwie na elementy nośno-przewodzące sieci trakcyjnej linii kolejowych dużej prędkości jazdy, laboratoryjne badania własności mechanicznych i elektrycznych prowadzono na wytypowanych stopach miedzi z dodatkiem magnezu od 0,2 do 0,7 % mas. Badania wpływu stopnia umocnienia na zmianę własności mechanicznych prowadzono na materiałach pochodzących z laboratoryjnej linii ciągłego topienia i odlewania znajdującej się w Laboratorium Badania Elementów Sieci Trakcyjnej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. W artykule zamieszczono parametry siłowe procesu ciągnienia wybranych stopów Cu-Mg, a także ich technologiczne krzywe umocnienia. Przedstawione parametry siłowe i cieplne procesu ciągnienia, a także uzyskane własności mechaniczne i elektryczne miedzi stopowej o różnym stopniu odkształcenia, mogą stanowić cenną bazę danych doświadczalnych z obszaru przeróbki plastycznej miedzi magnezowej. Uzyskane wyniki mogą być po[...]

BADANIA NAD OTRZYMYWANIEM MIKRODRUTÓW ZE STOPÓW Cu‐Ag O BARDZO WYSOKICH WŁASNOŚCIACH MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH


  W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań własnych nad kształtowaniem kompozytowej włóknistej nanostruktury stopów Cu‐Ag o zawartości srebra do 20 % wag. Technologia wytwarzania tego typu kompozytów wykorzystuje właściwości układu binarnego Cu‐Ag polegającego na zmiennej rozpuszczalności srebra w miedzi i miedzi w srebrze w zakresie roztworu stałego i jest przedmiotem zgłoszenia patentowego autorów. Odpowiednia ilość i sekwencja procesów przeróbki plastycznej na zimno oraz obróbki cieplnej typu rozpuszczanie‐wydzielanie, pozwoliła na uzyskanie drutów zbudowanych z włókien Cu i Ag o nanometrycznych wymiarach poprzecznych. W pracy zaprezentowano metodę wytworzenia stopów, sposób odkształcenia oraz wyniki badań kształtowania własności mechanicznych i elektrycznych odlewów podczas przetwarzania ich na mikrodruty o wytrzymałości na rozciąganie powyżej 1000 MPa i przewodności elektrycznej powyżej 45 MS/m. Jako uzupełnienie zamieszczono również wyniki badań strukturalnych przedstawiających ewolucję struktury badanych materiałów. Słowa kluczowe: stopy miedź‐srebro, mikrodruty, struktura kompozytowa, wysoka wytrzymałość mechaniczna, wysoka przewodność elektryczna RESEARCH ON MICROWIRES OBTAINED FROM Cu‐Ag ALLOYS WITH VERY HIGH MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES In the paper are presented chosen own research results on modeling composite filamentary nanostructure Cu‐Ag alloys with silver addition to 20 % mass. Manufacturing technology this kind of composites is using properties of binary system Cu‐Ag bases on variable solubility of silver on copper and copper on silver in range of solid solutions and is the subject of patent application of authors. Suitable quantity and process sequence of cold plastic working and heat treatment type solubility‐ precipitate allows to obtain wires constituted from Cu and Ag fibers with nanometric cross dimensions. In the paper is presented method of casting allo[...]

Badania wpływu ciągnienia i obróbki cieplnej na własności wytrzymałościowe i elektryczne drutów ze stopów CuAg5 i CuAg15 z linii ciągłego topienia i odlewania


  W artykule przedstawiono wyniki badań nad kształtowaniem własności wytrzymałościowych i elektrycznych drutów ze stopów Cu-Ag o zawartości srebra 5 i 15%wag. Wykonano badania własności mechanicznych i elektrycznych stopów oraz przy wykorzystaniu analizatora EDX sporządzono mapy rozkładu miedzi i srebra w stopie. Przedstawiono wpływ wieloetapowej obróbki cieplnej stopów na parametry si- łowe procesu ciągnienia oraz na kształtowanie własności wytrzymałościowych i elektrycznych drutów. Dla stopów w stanie po odlaniu, po obróbce cieplnej oraz po wybranych etapach ciągnienia przeprowadzono obserwacje metalograficzne przy użyciu mikroskopii skaningowej. In this article research results of electrical and mechanical properties formation of CuAg5 and CuAg15 alloys were presented. Analysis of mechanical and electrical properties were performed. EDX analysis were conducted to provide copper and silver distribution maps in tested alloys. Relationship between strain and electrical properties of tested materials were shown as well. Multi stage heat treatment and its influence on drawing strength parameters and mechanical and electrical properties of wires were presented. Metallographic analysis for casts, drawn wires and wires after heat treatment was performed with the use of SEM microscopy and presented in the paper. Słowa kluczowe: drut, własności mechaniczne, własności elektryczne Key words: wire, mechanical properties, electrical properties.Wstęp. Stopy Cu-Ag o zawartości srebra od 5 do 15%wag. w postaci drutów i mikrodrutów mogą znaleźć zastosowanie jako wysoko zaawansowane technologicznie produkty w dziedzinie energetycznej, motoryzacyjnej oraz medycznej. Stopy miedź-srebro należą do grupy stopów, w których poprzez zastosowane różnych wariantów połączonych zabiegów przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej, możliwie jest uzyskanie drutów o zespole ponadstanda[...]

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH BLACH Z ALUMINIUM SERII 1XXX ORAZ 8XXX UZYSKIWANYCH Z WSADU ODLEWANEGO W UKŁADZIE CIĄGŁYM


  Procesy wytwarzania taśm z aluminium i jego stopów zawierają standardowo proces odlewania, gorącego i zimnego walcowania oraz opcjonalną obróbkę cieplną. Podejście takie nie jest w pełni efektywne z ekonomicznego punktu widzenia wobec dużych nakładów inwestycyjnych i operacyjnych. Nowoczesne, alternatywne do technologii tradycyjnej technologie produkcji tych materiałów składają się z ciągłego odlewania, walcowania na zimno i obróbki cieplnej. Główną zaletą tych technologii jest wyeliminowanie operacji walcowania na gorąco. Określenie przydatności materiałów otrzymywanych tą metodą do różnych zastosowań jest więc ważnym problemem badawczym. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków stopowych na strukturę powstałych stopów, wpływu odkształcenia na zimno oraz obróbki cieplnej na twardość oraz przewodność elektryczną wyrobów odlanych oraz zimno walcowanych. Słowa kluczowe: aluminium, odlewanie ciągłe, walcowanie na zimno, obróbka cieplna RESEARCH OF MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF 1XXX AND 8XXX SERIES ALUMINIUM ALLOY STRIPS MANUFACTURED FROM CONTINUOUS CAST RAW MATERIALS The conventional flat rolled aluminium and aluminium alloy manufacturing process consist of DC casting, hot and cold rolling and optional heat treatment. This technological route is not optimal from economic aspects due to high investment and production costs. New alternative manufacturing technologies consist of continuous casting, cold rolling and heat treatment. The main advantage of this technology is hot rolling operations elimination. Determinate the suitability of these materials for different applications is an important research problem. The paper presents influence of alloying elements on the structure of aluminium alloys, influence of deformation on hardness and electrical conductivity of final rolled products. Keywords: aluminum, continuous casting, cold rolling, heat treatment Wprowadzenie Obecnie najpopularniejsze tradycyjnie stosowane met[...]

BADANIA NAD OTRZYMYWANIEM NANOMETRYCZNYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH TYPU COVETIC


  Aktualnie na świecie poszukuje się nowych materiałów o własnościach dotychczas nieosiągalnych. Poszukiwania te głównie ukierunkowane są na podwyższenie przewodności elektrycznej, własności wytrzymałościowych, odporności korozyjnej, reologicznej itd. Efekt ten może być osiągnięty przez łączenie nowoczesnych materiałów węglowych m.in. nanorurek i grafenu z metalami. W ostatnich latach powstała również koncepcja metalurgicznej syntezy węgla aktywowanego z metalami takimi jak Cu, Al, Ag, Au, Sn, Zn, Pb mająca na celu uzyskanie nowego materiału o własnościach użytkowych dotychczas nieosiągalnych. W artykule przedstawiono wyniki badań na dotrzymywaniem materiałów typu Covetic oraz badania własności mechaniczno-elektrycznych i strukturalnych materiałów uzyskanych w procesie metalurgicznej syntezy miedzi z wybranymi materiałami węglowymi. Badania syntezy prowadzono w warunkach przepływu prądu, mieszania mieszaniny miedź-węgiel oraz przy użyciu gazów ochronnych. Badania przeprowadzono przy wsparciu International Copper Association (New York) w porozumieniu z Firmą Third Millennium Metals, LLC (Waverly, Ohio). Słowa kluczowe: kompozyt miedź-węgiel, Covetic, grafen, węgiel aktywowany COVETIC NANO-COMPOSITE MATERIALS SYNTHESIS RESEARCH A trend of new materials development is currently observed. New materials with the above standard properties: mainly materials with higher electrical conductivity, higher mechanical properties and higher rheological and corrosion resistance are under developments. The effect of increase of properties over conventional alloys may be realised by using modern, noble forms of carbon like CNTs graphene or activated carbon. Methods of metallurgical synthesis of activated carbon with Cu, Al, Ag, Au, Sn, Zn, Pb were found during last years to create new materials with some unusual properties. The paper presents the research results of Covetic material synthesis, its mechanical and electrical properties and microstructure invest[...]

Badania wpływu różnych odmian alotropowych węgla w kompozytach Al-C na ich odkształcalność w procesie ciągnienia DOI:10.15199/24.2015.1.13


  Współczesne oczekiwania elektroenergetyki koncentrują się na materiałach przewodzących o przewodności elektrycznej wyższej od prze- wodności materiałów bazowych tj. miedzi i aluminium. Odkrycie naukowe ostatnich lat - grafen - jedna z najbardziej szlachetnych alotro- powych odmian węgla o bardzo wysokiej przewodności elektrycznej i cieplnej oraz wytrzymałości mechanicznej - stwarza ogromne moż- liwości projektowania i wytwarzania nowych materiałów o ponadstandardowych własnościach eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań i analizy wpływu różnych odmian alotropowych węgla w kompozytach Al-C na ich odkształcalność w procesie ciągnienia. W szczególności, badaniom własności elektrycznych i mechanicznych poddano kompozyty Al-C wytworzone przy wykorzystaniu syntezy metalurgicznej oraz syntezy różnych rodzajów proszków Al i C, a następnie wytworzone z nich druty. This article focuses attention on the possibilities of graphene and aluminum synthesis. The researches were made over the different methods of producing these materials, in particular: chemical synthesis consisting in the combination of liquid metal with graphene and mechanical synthesis of Al powders coated with graphene into a form suitable for further processing in the processes of plastic working into wires. Słowa kluczowe: grafen, kompozyty aluminium-grafen, nanorurki, Al-C Key words: graphen, composite Al-C, CNT, activated carbon, drawability.Analiza stanu zagadnienia. Grafen stwarza ogromne możliwości projektowania i wytwarzania no- wych materiałów o ponadstandardowych własnościach eksploatacyjnych. Od ponad 15 lat trwają na świecie intensywne badania nad możliwościami poprawy wła- sności mechanicznych materiałów poprzez wykorzy- stanie różnych odmian alotropowych węgla jako pod- stawowego składnika w nowoczesnych kompozytach [1÷3]. W pracy [4] Kuzumaki przedstawiono między innym[...]

Badania wpływu parametrów obróbki cieplnej i przeróbki plastycznej na optymalizację własności elektrycznych drutów ze stopu CuAg5 DOI:10.15199/24.2015.1.10


  Artykuł przedstawia wyniki badań prowadzonych nad technologią otrzymywania drutów ze stopu CuAg5, mogących znaleźć zastosowanie w dystrybucji energii elektrycznej oraz przy budowie generatorów silnych pól magnetycznych. Przedstawiono sposób otrzymywania stopu w linii ciągłego odlewania oraz wyniki badań nad złożoną obróbką cieplną i przeróbką plastyczną na zimno. Określono wpływ stanu materia- łu na kształtowanie się temperaturowego współczynnika rezystancji. Zamieszczono wyniki badań parametrów siłowych procesu ciągnienia oraz własności mechaniczne i elektryczne drutów. Druty o odkształceniu rzeczywistym 6 charakteryzują się zespołem wysokich własności wytrzymałościowych (Rm=1000÷1200 MPa) oraz elektrycznych (72÷76% w skali IACS, wartość temperaturowego współczynnika rezystan- ÷1200 1200 cji zawiera się w przedziale 0,0032÷0,0036 K-1). The article presents research results on the technology of obtaining CuAg5 alloy wires, which can be used in the electric energy distribution and the high fields magnets generators construction. This paper presents a method for preparing rods in continuous casting line and research results into the multi-stage combinations of heat treatment and cold plastic working. The effect of material condition for the development of the temperature coefficient of resistance was determined. Presents also research results of drawing forces parameters and mechanical and electrical properties of wires. Were obtained wires (true strain 6) with set of high mechanical properties in the range UTS=1000÷1200 MPa and electrical properties (electric conductivity corresponding to 72÷76% per IACS scale, the temperature coefficient of resistance in the range 0.0032 ÷0.0036 K-1). Słowa kluczowe: CuAg5, przewodność elektryczna, temperaturowy współczynnik rezystancji Key words: CuAg5, electrical conductivity, temperature coefficient of resistance.Wprowadzenie. Ogólnoświatowe badania nad stopami Cu-Ag wynikają z możliwości kształtowa- ni[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »