Wyniki 11-20 spośród 89 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ MAMALA"

Własności drutów z wysokoprzewodzącego stopu miedź-nikiel po różnych wariantach technologii ich uzyskiwania

Czytaj za darmo! »

materiałom stosowanym w elektrotechnice, automatyce i elektronice stawiane są coraz to wyższe wymagania dotyczące własności eksploatacyjnych. ze względu na fakt, że czysta miedź - chociaż posiada bardzo wysoką przewodność elektryczną - odznacza się niestety stosunkowo niskimi własnościami mechanicznymi i reologicznymi, często nie może być stosowana w wielu odpowiedzialnych układach połączeń. z tego względu sięga się po rozwiązania wykorzystujące różne gatunki miedzi stopowej. W artykule zamieszczono wyniki badań własności drutów z utwardzalnego wydzieleniowo wysokoprzewodzącego stopu miedzi gat.cuni2Si, a w szczególności wpływ parametrów starzenia sztucznego na ich własności mechaniczne, elektryczne i reologiczne. Materials used in electricity, automatic and electronic applications s[...]

Niskostopowe gatunki miedzi w kolejowych sieciach trakcyjnych różnych systemów zasilania

Czytaj za darmo! »

tradycyjnym materiałem bazowym na elementy nośno-przewodzące trakcji elektrycznej od początków jej powstania jest miedź elektrolityczna. ze względu na mnogość systemów zasilania kolei, rozwiązań konstrukcyjnych sieci trakcyjnej, projektowanej prędkości jazdy i obciążalności prądowej linii, wykorzystuje się wiele stopów miedzi, zawierających różne dodatki stopowe, m.in. ag, mg, zr, cr, Sn, cd, zapewniających uzyskanie pożądanych własności mechanicznych i elektrycznych elementów sieci. W artykule zamieszczono przegląd niskostopowych gatunków miedzi stosowanych na przewody jezdne oraz ich charakterystykę pod kątem możliwości kształtowania ich własności mechanicznych w procesie ciągnienia. Traditional basic material for carrying-conductive elements of electrical traction from the beginni[...]

BADANIA NAD PROCESEM USUWANIA WAD ODLEWNICZYCH W WYROBACH ZE STOPÓW ALUMINIUM ZA POMOCĄ METODY PWPP

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy badań nad aplikacją metody PWPP (Powierzchniowa Wysokotemperaturowa Przeróbka Plastyczna) w przemyśle odlewniczym. Metodę PWPP wykorzystano do usuwania przypowierzchniowych porowatości oraz rzadzizn odlewniczych korpusów wytwarzanych w procesie odlewania do form piaskowych. Celem procesu jest wytworzenie na obrabianej powierzchni odlewu integralnej warstwy materiału o odmiennej strukturze i własnościach w stosunku do materiału pierwotnego. Uzyskany w ten sposób wyrób uzyskuje cechy materiału gradientowego na kierunku prostopadłym do jego powierzchni. Prezentowana w artykule technologia realizowana jest w sposób polegający na tym, że powierzchnię obrabianego materiału poddaje się jednoczesnemu odkształceniu i tarciowemu nagrzewaniu w celu wytworzenia warunków umożliwiających trwałe zespolenie wewnętrznych wad materiału. Słowa kluczowe: usuwanie wad odlewniczych, stopy odlewnicze, EN AC‐42100, porowatość STUDIES OVER PROCESS OF REMOVING CASTING DEFECTS IN PRODUCTS FROM ALUMINIUM ALLOYS BY MEANS OF PWPP METHOD Subject‐matter of the studies concerns studies over application of PWPP method (Surface High‐Temperature Plastic Processing) in the founding industry. PWPP method was used to removing close‐surface porosity and shrinkage porosities of bodies produced in the process of founding sand moulds. The aim of the process is production on the processed surface of cast integral material layer with different structure and properties in relation to primary material. Product produced in such way gains features of gradient material on the direction perpendicular to its surface. Presented in this article technology of Surface High‐Temperature Plastic Processing, based on simultaneous deformation and fractional heating of the surface of the proceeded material in order to develop appropriate conditions facilitating permanent of internal material faults. Key words: remove of casts defects, casting alloys, EN[...]

BADANIA KOROZJI CIERNEJ DRUTÓW ZE STOPÓW AlMgSi JAKO CZYNNIKA LIMITUJĄCEGO ŻYWOTNOŚĆ MECHANICZNĄ PRZEWODÓW NAPOWIETRZNYCH

Czytaj za darmo! »

Jednym z poważniejszych problemów eksploatacyjnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych są drania wywołane laminarną strugą wiatru opływającego przewód. Jednocześnie prowadzą one do cyklicznego lokalnego ocierania się drutów w poszczególnych warstwach przewodu znanego w literaturze przedmiotu pod nazwą korozji ciernej (fretting). Prowadzi to do obniżenia wytrzymałości zmęczeniowej przewodów i skrócenia okresu ich trwałości. Zjawisko korozji ciernej było przedmiotem wielu badań podstawowych. Jest także scharakteryzowane na szeregu rzeczywistych przykładach tradycyjnych przewodów aluminiowo‐stalowych. Jednakże wprowadzanie w ostatnich latach coraz to nowszych materiałów przewodzących oraz konstrukcji przewodów uzasadnia potrzebę prowadzenia na nowo systematycznych badań w tym zakresie. Do takich materiałów zaliczają się m.in. najbardziej popularne w tym względzie utwardzalne wydzieleniowo przewodowe stopy AlMgSi, których struktura, stan i sposób umocnienia oraz własności zależą istotnie od zawartości składników stopowych oraz przyjętych parametrów technologii wytwarzania drutów. W artykule zamieszczono fragment wyników badań korozji ciernej drutów ze stopu AlMgSi gat. 6101 uzyskanych z walcówki w różnym stanie początkowym. Program badań obejmował określenie wpływu wielkości sił nacisku, charakteryzujących oddziaływania międzydrutowe, liczby cykli przemieszczenia względem siebie powierzchni badanych drutów, smarowania oraz czynników środowiskowych na przebieg proces ścierania drutów. Ocenie poddano strukturę powierzchni, wytrzymałość statyczną i przewodność elektryczną materiału po testach. Analiza wyników badań zmierza do określenia optymalnych warunków technologii wytwarzania drutów pod kątem zwiększenia odporności na korozję cierną. Słowa kluczowe: przewody elektroenergetyczne, stopy aluminium korozja cierna, zmęczenie FRETTING RESEARCH OF AlMgSi ALLOYS WIRE AS THE FACTOR LIMITING THE MECHANICAL VITALITY OF OVERHEAD [...]

Badania nad możliwością wykorzystania aluminium jako materiału wsadowego do produkcji przewodów nawojowych


  W prezentowanej pracy skoncentrowano się na badaniach nad możliwościami wykorzystania aluminium do produkcji przewodów nawojowych jako zamiennika tradycyjnie stosowanej miedzi, w ramach projektu celowego realizowanego we współpracy między Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a zakładem produkcyjnym kabli i przewodów Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A. Scharakteryzowano technologię produkcji aluminiowych emaliowanych drutów nawojowych oraz porównano właściwości przewodu aluminiowego i miedzianego. Wyprodukowanie aluminiowego przewodu nawojowego o różnej średnicy, grubości, liczbie warstw lakierów elektroizolacyjnych oraz spełniającego wymogi norm przedmiotowych sprawiają, iż aluminium stanowi materiał konkurencyjny w stosunku do miedzi. In the present work focuses on research into the possibilities for use of aluminium for the manufacture of winding wires as a substitute for traditionally used copper in the target project implemented in cooperation between the AGH University of Science and Technology in Krakow and a production of cables and wires Tele-Fonika Kable Sp. z o. o. S.K.A. Characterized technology to produce enamelled aluminium winding wires and cable properties compared to aluminium and copper. Producing aluminium winding wire of different diameter, thickness, number of layers of electrical insulating varnishes and complying with the requirements of these standards make the aluminium is a material competitive with copper. Słowa kluczowe: przewody emaliowane, urządzenie emalierskie, walcówka alumin[...]

Problemy zagęszczania żył aluminiowych na cele elektryczne


  W pracy dokonano porównania konstrukcji oraz parametrów technicznych żył przewodów elektroenergetycznych wykonanych z drutów profilowych z żyłami tradycyjnymi wykonanymi z drutów okrągłych. Wykazano istotne zalety żył zagęszczanych, m.in. zmniejszenie średnicy przewodu przy jednoczesnym zwiększeniu stopnia wypełnienia przekroju metalem, polepszenie kołowości powierzchni zewnętrznej żyły, co prowadzi do oszczędności materiałów izolacyjnych oraz obniżenie kosztów wytwarzania przewodu. W artykule zamieszczono wybrane wyniki badań parametrów siłowych procesu zagęszczania żył aluminiowych przy zastosowaniu ciągadeł kalibrujących. The study compares the structural differences, and the possibility of application compacted cables in opposition to the cables with conventional round wire. There is shown significant advantages of compacted conductors such as: reduction in wire diameter, with increasing of the filling factor and decreasing the circular outer surface cable, which translates to savings for insulation materials, and reducing manufacturing costs of the cable. The paper contains the results of compacting force parameters of aluminum wires using calibrating dies. Słowa kluczowe: zagęszczanie, kompaktowanie, żyły zagęszczone, siła zagęszczania Keywords: compaction, compaction, dense cores, compaction force 2011 r. HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 55 Postawienie problemu. Rozwój nowoczesnych technologii kablowniczych zmierza do poprawy efektywności ekonomicznej procesów produkcji kabli i przewodów przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości wyrobu. Przejawem tej tendencji jest rosnący udział przewodów z żyłami zagęszczanymi. Zastosowanie takich rozw[...]

Badania plastyczności podeutektycznych stopów AlFe


  W pracy przedstawiono wyniki badań plastyczności aluminium, o zawartości żelaza 0,07, 0,45 i 1,09% masowego, określone w próbie rozciągania w temperaturze pokojowej. Wykazano, że wzrost zawartości żelaza powoduje zwiększenie właściwości wytrzymałościowych aluminium stopowanego żelazem, zarówno o miękkiej jak i twardej osnowie, oraz wzrost właściwości plastycznych, ale tylko dla umocnio- nego materiału. Wydłużenie całkowite oraz przewężenie nie dają jednoznacznej informacji o właściwościach plastycznych, które pozostają w sprzeczności w przypadku umocnionego materiału. Ponadto dokonano analizę krzywych rozciągania dla omawianych stopów poprzez zastosowanie kryterium Consider’a, które dobrze określa moment tworzenia się szyjki dla walcówki AlFe. This paper presents the results of the plasticity of aluminium with iron content of 0.07, 0.45 and 1,09 wt% made of tensile test at room temperature. It has been shown that the increase in the iron content causes an increase in the strength properties of soft and hard matrix of aluminium alloyed with iron and growth plastic properties but only for work hardening material. Elongation at break and the reduction of area at fracture doesn’t give direct information about the plastic properties which are in contradiction to the work hardening material. In addition, an analysis of tension curves has been made for these alloys by using Consider’s test that truly defines the moment of the formation of the neck for the AlFe rod. Słowa kluczowe: plastyczność, podeutektyczne stopy AlFe, linia COiW Key words: plasticity, hypoeutectic AlFe alloys, CCR line.Wprowadzenie. Innowacja rozwiązań materiało- wo-konstrukcyjnych w obszarze zastosowań na cele elektryczne polega na zastąpieniu miedzi przez alumi- nium z różnymi mikrododatkami stopowymi. Ma to na celu, z jed[...]

Wpływ stopnia odkształcenia na własności reologiczne drutów z przewodowych stopów AlMgSi

Czytaj za darmo! »

atrakcyjność utwardzalno-wydzieleniowych stopów almgSi dla elektroenergetyki wynika z szerokich możliwości kształtowania całego zespołu ich mechaniczno-elektryczno-reologicznych własności na drodze odpowiedniego doboru zawartości składników stopowych, parametrów procesu walcowania (stan walcówki) i ciągnienia (prędkość ciągnienia, wielkość odkształcenia) oraz końcowej obróbki cieplnej drutu (te[...]

Projektowanie kształtu ciągadeł do przewodów jezdnych typu troley

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie. Podstawowe kryteria poprawnego projektowania kształtu i geometrii części roboczej oraz paska kalibrującego ciągadła musi uwzględniać nie tylko cechy odkształcanego materiału (plastyczność, charakterystyka umocnienia), ale także narzucone przez urządzenia ograniczenia, wynikające z dopuszczalnych sił, jakie mogą przenosić poszczególne jego elementy oraz zakładanej wydajności[...]

Wybrane aspekty technologii produkcji drutów ze stopu znal15 przeznaczonych do metalizacji natryskowej

Czytaj za darmo! »

1. Postawienie problemu. Zabezpieczanie antykorozyjne wielkogabarytowych obiektów stalowych powłokami cynkowymi napotyka na pewne ograniczenia eksploatacyjne. W bardziej wymagających zastosowaniach stosuje się więc powłoki stopowe cynkowo-aluminiowe, posiadające korzystniejsze walory estetyczne i techniczne od powłok z czystego cynku. Nie tworzy się na nich warstewka białych produktów koro[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »