Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Łubkowski"

OCENA WPŁYWU SZYFROWANIA NA JAKOŚĆ USŁUGI VOIP W SIECI HETEROGENICZNEJ DOI:10.15199/59.2019.7.6


  1. WSTĘP LoRa (ang. Long Range) jest opatentowaną technologią cyfrowego przesyłania danych drogą radiową. Protokół poprzez możliwość transmisji danych na duże odległości oraz energooszczędność staje się konkurencją dla takich rozwiązań jak np. Narrowband IoT (NB IoT), LTE Cat M1 czy też SigFox. Z powodu swojej charakterystyki, LoRa dobrze sprawdza się w systemach czasu nie rzeczywistego, jak np. odczyt liczników gazu, wody czy prądu.Sieci LoRa obecnie stają się co raz bardziej popularnym rozwiązaniem wykorzystywanym do komunikacji w tanich urządzeniach w zastosowaniach Internetu Rzeczy i Smart City. Przedmiotem częstych rozważań opisywanych w literaturze na temat sieci LoRa jest problem kolizji i utraty pakietu informacji. W [2] opisano teoretyczną analizę kolizji i utraty pakietu danych z użyciem właściwości protokołu LoRaWAN, a także sformułowano wyrażenia przedstawiające prawdopodobieństwo kolizji i utraty pakietu danych. Autorzy [1] przeprowadzają symulacje procedur warstwy LoRa (MAC) w celu zbadania przepustowości sieci LoRa punktów rozmieszczonych w zasięgu miejskim. Standard LoRa wykorzystuje nielicencjonowane pasmo ISM. Na terenie Unii Europejskiej przeważnie wykorzystywana jest częstotliwość 868 MHz, natomiast w Stanach Zjednoczonych jest to zakres od 902 do 928 MHz. Dzięki modulacji Chirp Spread Spectrum (CSS, przemiatanie częstotliwości, "świergotowe" rozpraszanie widma) możliwe jest przekazywanie danych w sieciach radiowych LoRa na odległość kilku/kilkunastu kilometrów. Kluczowe parametry transmisji LoRa to: pasmo, szybkość kodowania, moc nadawania i współczynnik rozpraszania. Współczynnik rozpraszania (ang. Spreading Factor) to stosunek ilości symboli do ilości "chips". Jeden symbol jest kodowany do 2SF "chips". Wyższy współczynnik rozpraszania poprawia stosunek sygnału do szumu, co wpływa na większą czułość i zasięg, ale zwiększa też czas potrzebny na przesłanie tej samej ilości danych, co również skutkuje[...]

OCENA WPŁYWU SZYFROWANIA NA JAKOŚĆ USŁUGI VOIP W SIECI HETEROGENICZNEJ DOI:10.15199/59.2019.7.6


  1. WSTĘP Technologia Voice over IP (VoIP) od szeregu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Prosta architektura systemu, możliwość obniżenia kosztów wdrożenia i eksploatacji infrastruktury sprawiają, że usługi komunikacji głosowej z wykorzystaniem VoIP z powodzeniem wypierają tradycyjne rozwiązania komutacyjne i teletransmisyjne. Wprowadzenie na szeroką skalę usług komunikacji VoIP wymaga jednak spełnienia szeregu kryteriów związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu jakości przesyłanego sygnału mowy QoS (Quality of Service). Jakość połączenia głosowego jest podstawowym czynnikiem determinującym poprawność realizacji usługi VoIP. Równie ważną determinantą jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i dostępności komunikacji VoIP w rozległych sieciach heterogenicznych. Wymagania dotyczące transmisji mowy w czasie rzeczywistym za pośrednictwem bezpiecznych kanałów są zdefiniowane wokół ograniczeń funkcjonalnych i jakościowych. QoS w warstwie aplikacji jest sprecyzowana w zaleceniu ITU-T G.1010 i zawiera parametry związane z ustanawianiem, rozłączaniem i blokowaniem połączeń [1]. Niezwykle ważne jest jednak zapewnienie jakości na poziomie sieci (QoS), ponieważ pozwala przewidzieć wielkość dostępnej przepustowości i poziom strat w warstwie aplikacji. W odniesieniu do współczesnych usług komunikacji VoIP realizowanych w sieciach korporacyjnych niezmiernie istotnym zagadnieniem jest również zachowanie poufności i integralności usług (QoP - Quality of Protection), co wiąże się z wykorzystaniem określonych procedur bezpieczeństwa komunikacji, w tym szyfrowania połączeń. Skutkiem tego może być zwiększenie wymagań na przepustowość sieci, co w konsekwencji prowadzić może do ogólnej redukcji wartości wskaźników QoS. Problem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa QoP przy równoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniej jakości realizacji usługi QoS jest od szeregu lat przedmiotem badań i analiz zarówno w odniesi[...]

Identyfikacja stanu zdatności usług sieci bezprzewodowych

Czytaj za darmo! »

Rozwój technologii bezprzewodowych, a w konsekwencji usług oferowanych przez te technologie umożliwia wykorzystanie ich w wielu sektorach gospodarczych, niekiedy bardzo zróżnicowanych. Powstaje, więc pytanie jak określić wymagania eksploatacyjne dla każdego z tak odmiennych środowisk, w którym będą wykorzystywane oraz jak uchronić przesyłane dane przed ich utratą? Celem niniejszego opracowania jest określenie stanu zdatności usług oferowanych przez technologie bezprzewodowe w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa utraty informacji. Abstract. The development of wireless technologies and, consequently, the services offered by these technologies can use them in many sectors of the economy, sometimes very different. The question is how to determine the performance requirements for each of such different environments in which they will be used and how to protect against loss the transmitted data? The aim of this study is to determine the airworthiness status of the services offered by wireless technologies in order to reduce the probability of loss of information. (Identification of suitability services for wireless networks) Słowa kluczowe: usługa, zdatność systemu, sieci bezprzewodowe, symulacja. Keywords: service, system suitability, wireless networks, simulation. Wstęp Na progu obecnego wieku, rozwój nowych technik i technologii oraz postęp cywilizacji sprawiły, że społeczeństwo jest zasypywane szeroką gamą kolejno wprowadzanych wynalazków, których głównym celem jest ułatwianie życia. Niezaprzeczalny prym wśród tych "cudów myśli i techniki" wiodą urządzenia oferujące zbiór licznych i wzajemnie powiązanych usług realizowanych w ramach różnego rodzaju systemów1. Przekazywanie i/lub transformacja informacji, zarówno między operatorem jak i obiektem technicznym (maszynami, robotami, stacjami sieciowymi, itp.), związane są z transportem danych przez terminale i interfejsy w stacjonarnych i mobilnych prostych i złożonych strukturach system[...]

Metodyka badania elementów pasywnych w sieci dostępowej FTTH DOI:10.15199/13.2018.8.3


  W związku z dużym wzrostem wydajności sprzętu konsumenckiego sieci telekomunikacyjne muszą zabezpieczać wymagania w odniesieniu do pasma umożliwiającego zapewnienie usług adekwatnych do zapotrzebowania scharakteryzowanego przez wskaźniki jakościowe. Współczesne usługi multimedialne zarówno w obszarze popularnej rozrywki, jak i te o charakterze ukierunkowanym na usługi medyczne, biznesowe czy edukacyjne charakteryzują się konsumpcją znaczących szerokości pasma systemu telekomunikacyjnego. Prowadzi to również do wzrostu wymagań dotyczących sieci dostępowej w odniesieniu do zmniejszania odległości między użytkownikiem końcowym a zakończeniem światłowodu. W konsekwencji rozwiązania dostępowych sieci światłowodowych, typowo realizowane w architekturze FTTC ( Fibre To The Curb) czy FTTB (Fibre To The Building), coraz częściej realizowane są w konfiguracji FTTH (Fibre To The Home) z doporowadzeniem kabla światłowodowego do użytkownika końcowego bez pośrednictwa medium miedzianego [4]. Rodzi się zatem potrzeba opracowania metody badania i pomiarów dla grupy składającej się z biernych elementów rozgałęziających i nieselektywnych dla długości fali. Grupa ta obejmuje bierne elementy rozgałęziające posiadające powyżej trzech portów i w tym jeden port wejściowy, które dzielą wprowadzoną do portu wejściowego moc optyczną między porty wyjściowe bez użycia wzmacniacza, aktywnej modulacji lub przełączania. W artykule przedstawiono analizę architektury sieci dostępowych wykonanych w technologii FTTH wraz z charakterystyką ich możliwości. W kolejnym rozdziale przedstawiono główne założenia dotyczące zaproponowanej metodyki wraz z wytycznymi do jej implementacji. Ostatni rozdział opracowania zawiera wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem opracowanej metodyki badawczej w odniesieniu do elementów sieci pasywnej. Architektura sieci dostępowej w technologii FTTH Opracowana metodyka badania elementów pasywnych skupia się na elementach [...]

« Poprzednia strona  Strona 2