Wyniki 11-20 spośród 64 dla zapytania: authorDesc:"Zygmunt Kowalski"

Zastosowanie płynów dezynfekcyjnych z dodatkami nanosrebra w przemyśle mięsnym w celu ograniczenia odorów

Czytaj za darmo! »

Opracowano receptury płynów dezynfekcyjnych i bakteriobójczych, zawierających nanocząstki srebra, w stężeniach, które nie są toksyczne dla człowieka i opłacalne ekonomiczne przy ich stosowaniu. Przedstawiono wyniki badań zastosowania tych płynów w przemyśle mięsnym. Stwierdzono, że można otrzymać płyny z dodatkiem nanocząstek srebra o doskonałych właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych oraz środków odtłuszczających, zmniejszających napięcie powierzchniowe i spieniających. Four silver-contg. Cl-free disinfection agents for meat industry were developed and tested under industrial conditions to det. their bactericidal and fungicidal properties. The agents showed good d., foam-forming capacity and microbicidal efficiency. Od dawna w przemyśle spożywczym stosuje się pr[...]

Wpływ temperatury kalcynacji na właściwości fizykochemiczne popiołów kostnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki kalcynacji odproteinowanej i odtłuszczonej miazgi kostnej zwanej szlamem kostnym. Proces kalcynacji przeprowadzono w dwóch etapach. Wstępną obróbkę termiczną prowadzono w temp. 600°C, w piecu obrotowym zaopatrzonym w palnik gazowy. Drugi etap kalcynacji prowadzono w zakresie temp. 650-950°C, w atmosferze powietrza, w piecu komorowym ogrzewanym elektrycznie. Próbki materiału przetrzymywano w maksymalnej temperaturze przez 2 h. Produkty kalcynacji scharakteryzowano przy zastosowaniu analizy rentgenograficznej oraz spektroskopii w podczerwieni (FT-IR). Zawartość wapnia określano metodą miareczkową natomiast zawartość fosforu metodą spektrofotometryczną. Deproteinized and defatted bone pulp was preliminary calcined at 600°C and then at 650-950°C for 2 h in[...]

Wykorzystanie technik LCA i BAT do oceny ekologicznej wybranych procesów technologicznych w przemyśle wydobywczym i przetwórczym rud cynkowo-ołowiowych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem nowoczesnych technologii a wymogami ochrony zasobów naturalnych jest możliwe do osiągnięcia, przy równoczesnej minimalizacji stopnia wykorzystania zasobów naturalnych. Istnieją różne metodyki do oceny przemysłowych procesów wytwórczych. Metodyki te mają zarówno charakter ilościowy, jakościowy, jak i mieszany. Najszersze zastosowanie przy ustalaniu ocen, zarówno cząstkowych, jak i finalnych, mają techniki LCA (life cycle assessment) oraz jakości technologicznej. W pracy przedstawiono badania nad wykorzystaniem metodyk LCA i BAT (best available technique). Analiza LCA została wykonana dla porównania procesów pozyskiwania rud Zn-Pb z zastosowaniem tradycyjnej metody podsadzania wyrobisk oraz z z[...]

Otrzymywanie fosforanu wapnia z mączki mięsno-kostnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań otrzymywania fosforanu wapnia metodą ekstrakcyjną. Surowcami procesu były popioły pochodzące z kalcynacji mączki mięsno-kostnej (MMK), które zawierały ok. 16% fosforu, podobnie jak typowe surowce fosforonośne. Zawartość wapnia w popiołach wynosiła ok. 40%. Analiza rentgenograficzna pokazała, że jedyną fazą krystaliczną identyfikowaną w popiołach pochodzących z kalcynacji MMK jest hydro ksyapatyt, który może być wykorzystywany jako materiał do produkcji fosforanów wapnia. Meat-bone waste meal was analyzed, incinerated and treated with H3PO4 at 105°C to prep. Ca(H2PO4).H2O. The product contained 18.5-22.5% P and 16.0-16.5% Ca. Potencjalnym surowcem, który mo􀄪e zast􀄅pi􀃼 wyczerpuj􀄅ce si􀄊 z􀃡o􀄪a rud fosforowych s􀄅 odpowiednio przetworzone odpady przemys 􀃡u mi􀄊snego. Ich ilo􀄞􀃼 jest znaczna i tylko na rynku Unii Europejskiej wynosi ponad 18 mln t/r1-4). Dotychczas odpady te przerabiane by􀃡y prawie w ca􀃡o􀄞ci na m􀄅czki mi􀄊sno-kostne (MMK), lecz z powodu zagro􀄪enia chorob􀄅 BSE wprowadzony zosta􀃡 ca􀃡kowity zakaz stosowania m􀄅czek pochodzenia zwierz􀄊cego do celów paszowych, co spowodowa 􀃡o problemy zwi􀄅zane z ich zbytem1-5). MMK produkowana jest z odpadów i niejadalnych produktów zwierz􀄊cych, oraz zwrotów mi􀄊sa i jego przetworów. Surowce te zawieraj􀄅 ok. 40% wilgoci, a z suchej masy otrzymuje si􀄊 w 2/3 MMK, a w 1/3 t􀃡uszcz. Poniewa􀄪 proporcje poszczególnych surowców s􀄅 zm[...]

Zagospodarowanie półproduktów i odpadów z przemysłu mięsnego

Czytaj za darmo! »

Realne zagrożenie chorobą BSE spowodowało poszukiwanie nowych alternatywnych rozwiązań zagospodarowania odpadów z przemysłu mięsnego. Proponowanym rozwiązaniem tego problemu może stać się produkcja bezodpadowa z wykorzystaniem zasad czystszej produkcji. Popioły po kalcynacji odpadów mięsnych zawierają fosfor na poziomie typowych produktów fosforonośnych, dlatego mogą być wykorzystane jako substytut rud fosforu. Fazą krystaliczną popiołów z termicznej utylizacji odpadów mięsnych jest hydroksyapatyt Ca5(PO4)3)OH, który może być wykorzystywany jako surowiec do produkcji kwasu fosforowego i fosforanów. Three bone sludges from meat industry were incinerated in a chamber furnace at 600-900°C to produce P-containing ashes. The ashes consisted mostly of grain fractions below 0.01 mm (53-59%) and contained total P 17.8-18.5% and Ca 38.2-39.5%. The can be treated as a source of hydroxyapatite. W zwi􀄅zku ze stopniowym wyczerpywaniem si􀄊 z􀃡ó􀄪 surowców fosforowych i wzrostem zapotrzebowania na nawozy fosforowe zacz􀄊to szuka􀃼 nowych alternatywnych 􀄨róde􀃡 tego surowca1-3). Rozwi􀄅zaniem problemu mo􀄪e sta􀃼 si􀄊 pozyskiwanie tego surowca z odpadów z przemys􀃡u mi􀄊snego. Odpady z przetwórstwa surowców rze􀄨nych zaliczane s􀄅 do odpadów organicznych, zawieraj􀄅cych powy􀄪ej 50% zwi􀄅zków organicznych w przeliczeniu na such􀄅 mas􀄊. W Polsce produkcja wyrobów mi􀄊snych prowadzona jest w 100 zak􀃡adach zaliczanych do przemys􀃡u kluczowego, które wytwarzaj􀄅 ok. 60% wyrobów. Pozosta􀃡e 40% produktów mi􀄊snych wytwarzane jest w 2000 ma􀃡ych zak􀃡adach. Ocenia si􀄊, 􀄪e zak􀃡ady te wytwarzaj􀄅 ok. 840tys. t/r odpadów pochodzenia zwierz [...]

Wpływ składu chemicznego kwasu fosforowego na proces tworzenia się tripolifosforanu sodu


  Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu chemicznego składu kwasu fosforowego, zwłaszcza zawartości w nim pierwiastków metalicznych oraz siarczanów, na proces otrzymywania tripolifosforanu sodu (TPFS). W wyniku neutralizacji kwasów fosforowych ekstrakcyjnych i kwasu termicznego sodą amoniakalną otrzymano mieszanki, które kalcynowano w stacjonarnym piecu elektrycznym w temp. 300-550°C przez 60 min. Badania rentgenograficzne wykazały, że skład fazowy otrzymanego produktu jest w dużym stopniu uzależniony od zawartości zanieczyszczeń występujących w kwasie. Obecność zanieczyszczeń przyspiesza lub opóźnia proces tworzenie się TPFS, a w pewnych przypadkach całkowicie go hamuje. Com. H3PO4 samples were analyzed for metal ions and impurities and then neutralized with Na2CO3 to Na5P3O10. After calcination at 300-550°C and grinding, the product was analyzed for chem. and phase compn. Tripolifosforan sodu TPFS (Na5P3O10) ze względu na szeroki zakres właściwości fizykochemicznych znajduje zastosowanie w branży chemicznej oraz innych gałęziach przemysłu. Należy on do podstawowych aktywnych wypełniaczy nowoczesnych środków myjących i piorących (detergentów). Do tego celu wykorzystuje się ponad 70% produkowanego na świecie TPFS. Zdolności sekwestrujące, peptyzowanie zawiesin oraz działanie buforujące i antykorozyjne powodują, że TPFS jest także stosowany m.in. do zmiękczania wody, w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz w technologii wzbogacania rud i kaolinu1-5). Do produkcji TPFS może być stosowany kwas fosforowy termiczny lub ekstrakcyjny oczyszczony oraz węglan sodu lub wodorotlenek sodu. Parametry kalcynacji (temperatura i czas) odgrywają zasadniczą rolę w tym procesie, jednak nie są to jedyne czynniki mające decydujący wpływ na proces tworzenia się TPFS i jego przemiany fazowe. W przypadku mieszanek sporządzonych z kwasów fosforowych ekstrakcyjnych duży wpływ mają zanieczyszczenia, które przyśpieszają lub opóźniają proces [...]

Technologia produkcji małotonażowej fosforanów spożywczych


  Przedstawiono technologiczną koncepcję uniwersalnej instalacji małotonażowej o skali produkcji do 500 t fosforanów spożywczych na rok. W instalacji będą mogły być produkowane zamiennie krystaliczne ortofosforany jednoi dwusodowe oraz jedno- i dwuwapniowe. Omówiono parametry technologii, oszacowano koszty produkcji poszczególnych fosforanów. Uwzględniając ceny rynkowe fosforanów spożywczych stwierdzono, że wszystkie analizowane produkcje mogą się okazać atrakcyjne ekonomicznie. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych zyskiem brutto wynosi ok. 1 rok. Przedstawione rozwiązanie może stanowić interesującą alternatywę dla dużych zakładów mięsnych, w których zapotrzebowanie na sole fosforowe jest relatywnie duże. A technolog. process for versatile prodn. of NaH2PO4, Na2HPO4, Ca(H2PO4)2 and CaHPO4 by reaction of H3PO4 with Na2CO3 or CaCO3 in aq. dispersion was developed. Material balances and economic calcn. for a small prodn. plant (capacity 500 t/yr) were performed. We wcześniejszych pracach badano możliwości otrzymywania kwasu fosforowego z hydroksyapatytu pochodzącego z termicznej utylizacji półproduktów kostnych i mięsno-kostnych1-8). Uzyskano kwas fosforowy i fosforany wapnia oraz sodu o jakości spożywczej2, 9-11). W przemyśle mięsnym stosowane są duże ilości fosforanów spożywczych. Dodawane są one w postaci stałej do masy mięsnej i lodu, po czym całość jest mieszana w mieszalniku do odpowiedniej konsystencji. Ilość dodawanych fosforanów wynosi 0,5 kg/100 kg masy Prof. dr hab. Zygmunt KOWALSKI, profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej w roku 1969 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest kierownikiem Katedry Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska i dziekanem Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Specjalność - technologia nieorganiczna i ochrona środowiska. Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskie[...]

Badania laboratoryjne i przemysłowe oczyszczania, zatężania i suszenia hydrolizatów białkowych


  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i przemysłowych, które wykazały, że proces hydrolizy miazgi mięsno-kostnej i otrzymywania na bazie uzyskanego hydrolizatu suszonych protein jest możliwy do zastosowania w warunkach przemysłowych. Badano możliwość zatężania roztworów białkowych za pomocą technik membranowych oraz stacji wyparnej. Techniki membranowe pozwalają zatężyć hydrolizat do ok. 20% suchej masy, a stacja wyparna do ok. 30%. Najkorzystniejszym rozwiązaniem na potrzeby technologii otrzymywania suszonych protein jest suszarka trójstopniowa z wbudowanym złożem fluidalnym. Produkt otrzymany w wyniku procesu suszenia w tym urządzeniu spełniał wszelkie parametry fizykochemiczne produktu rynkowego. Zadowalająca była również rozpuszczalność tak otrzymanych protein pylistych, dzięki funkcji aglomeracji, jaką ma ten typ suszarki. Pork meat-and-bone mince was hydrolyzed in presence of MeCH(OH)COOH at 100-120°C. The hydrolyzates were purified under lab. and industrial conditions by microfiltration through Al2O3/TiO2 membranes (3.1 bar) and treatment with H2O2 at pH 6.3, then concd. by evapn. or ultrafiltration and dried by spraying et 220°C in rotating drum system at 210°C or in a fluidized-bed drier. The concg. hydrolyzates by evapn. and drying in a fluidized-bed drier were the most efficient operations. The dusty product contained 93.5- 95.5% of proteins and 2-3% of fat and showed a good soly. in H2O, grain size about 300 μm and bulk d. 0.22-0.26 g/mL. Hydrolizaty białkowe otrzymuje się z surowców mięsnych w procesach hydrolizy chemicznej i enzymatycznej. Stosuje się zarówno kwasową, jak i zasadową metodę hydrolizy chemicznej. Jest to proces wysokotemperaturowy, który powinien przebiegać w środowisku silnie kwasowym (pH poniżej 1) lub silnie alkalicznym (pH powyżej 12), w temp. 80-100°C, przez 6-18 h. Produktem są hydrolizaty białkowe nieżelujące, mające zastosowanie głównie jako dodatki smakowozapachowe w przet[...]

Technologia produkcji hydrolizatów białkowych i suszonych protein z tkanki mięsno-kostnej


  Opracowano założenia technologiczno-aparaturowe otrzymywania hydrolizatu białkowego żelującego i protein pylistych z wieprzowej tkanki mięsno-kostnej, pochodzącej ze zmielenia kości wieprzowych. Stwierdzono, że optymalne parametry procesu wynoszą: stosunek masowy tkanki mięsno-kostnej do wody 1,7, temp. 120°C, ciśnienie 3,0 bar, czas procesu ok. 105 min. Zawartość białka w otrzymanym hydrolizacie wynosiła średnio 11,6%. Hydrolizat był biały lub kremowy i charakteryzował się wysoką zdolnością żelowania. Zaplanowano, że instalacja będzie w stanie przerobić do 30 t miazgi mięsno-kostnej w ciągu doby. Z ilości tej można uzyskać ok. 36 t/d hydrolizatu białkowego (ok. 2,2 t/d suszonych protein), ok. 2 t/d tłuszczu spożywczego, ok. 7 t/d drobnych kostek i ok. 12,5 t/d mułku kostnego. Dokonano również wyceny kosztów realizacji inwestycji i produkcji protein oraz oszacowano opłacalność realizacji inwestycji dla różnych poziomów produkcji. W przypadku uzyskania zdolności przerobu ok. 10 t/d tkanki mięsno-kostnej i 33% wykorzystania zdolności produkcyjnej, inwestycja zwróci się w 13. roku eksploatacji instalacji. Przy pełnych nakładach i uzyskaniu 100% poziomu zdolności produkcyjnej 30 t/d, nakłady zwrócą się w 3. roku eksploatacji. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Zygmunt Kowalski*, Marcin Banach, Agnieszka Makara Technologia produkcji hydrolizatów białkowych i suszonych protein z tkanki mięsno-kostnej Technology for manufacturing protein hydrolyzates and dried proteins of meat-bone tissue Dr inż. Marcin BANACH - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1282. Mgr inż. Agnieszka MAKARA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1282. Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: (12) 628-27-16, fax: (12) 628-20-36, e-mail: zkow@chemia.pk.edu.pl Prof. dr hab. Zygmunt KOWALSKI, prof[...]

Stan badań i kierunki zmian w produkcji tripolifosforanu sodu


  Przedstawiono nowe technologie produkcji tripolifosforanu sodu (TPFS) oraz nową opracowaną w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej metodę otrzymywania tripolifosforanu sodu o podwyższonej i wysokiej gęstości nasypowej oraz technologię otrzymywania TPFS metodą suchą jednostopniową. A review, with 80 refs. The new technol. for manufg. high and medium bulk d. Na5P3O10 including a single-dry method was presented. Jednym z najważniejszych skondensowanych fosforanów jest tripolifosforan sodu (trifosforan(V) pentasodu, Na5P3O10), który po raz pierwszy został opisany w 1895 r. przez Schwarza. Od 1940 r. jest on masowo produkowany na całym świecie i stosowany jako komponent środków czystości1). W państwach Unii Europejskiej zużywa się rocznie ok. 110 tys. t fosforanów będących składnikami detergentów. Polacy w ciągu roku wykorzystują prawie 200 tys. t proszków do prania, co odpowiada ok. 12 tys. t fosforanów2, 3). W latach osiemdziesiątych XX w. TPFS w detergentach zaczęto zastępować zeolitem 4A. Powodem było przekonanie o decydującym wpływie fosforu z TPFS na eutrofizację wód. Zeolit 4A nie ma jednak tylu ważnych właściwości użytkowych co TPFS. Charakteryzują go wyłącznie dobre właściwości kompleksujące4, 5). Analiza LCA potwierdziła, że stosowanie TPFS jest mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego niż stosowanie zeolitów. Powszechne wykorzystywanie w ostatnich latach zeolitu 4A w środkach czystości doprowadziło do zwiększenia masy osadów ściekowych o ok. 15%, a zawarte w nich glinokrzemiany nie mają wartości użytkowej6, 7). Rynek detergentów wprowadził swoje wymagania dotyczące jakości i receptury surowców stosowanych do produkcji środków czystości. Detergenty ewoluowały pod względem składu, formy i dawkowania w procesach prania i czyszczenia. Dla każdego rodzaju produktu zdefiniowano parametry procesu produkcyjnego i szczegółowe specyfikacje surowców. W produkcji nowoczesnych środków chemii g[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »