Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Hanczewski"

SPLOTOWY MODEL SYSTEMU KOLEJKOWEGO Z DYSCYPLINA˛OBSŁUGI cFIFO DOI:10.15199/59.2015.8-9.90


  W artykule przedstawiono przybli˙zony model systemu kolejkowego z cia˛gła˛dyscyplina˛FIFO, która umoz˙liwia obsługe ˛ pierwszego zgłoszenia z kolejki z szybkos´cia˛mniejsza˛niz˙ z˙a˛dana. Efektem takiego podejs´cia do obsługi zgłoszen´ jest bardziej efektywne (w porównaniu z dyscyplina˛FIFO) wykorzystanie zasobów serwera. W modelu przyj˛eto, ˙ze systemowi kolejkowemu oferowana jest mieszanina niezale˙znych, wielousługowych strumieni BPP (Bernoulli-Poisson- Pascal). Podstawa˛ zaproponowanego modelu jest algorytm splotowy. Przeprowadzone badania potwierdziły duz˙a˛ dokładno ´s´c proponowanego modelu. 1. WPROWADZENIE Dynamiczny rozwój sieci telekomunikacyjnych, rosna ˛ca liczba oferowanych usług o s´cis´le zdefiniowanych parametrach jako´sci obsługi oraz coraz wi˛eksza liczba uz˙ytkowników sprawiaja˛, z˙e operatorzy sieci wykorzystaja ˛ róz˙ne mechanizmy zarza˛dzania ruchem. Przykładami takich mechanizmów sa˛ mechanizmy progowe, umoz˙liwiaja ˛ce obsługe˛ ruchu elastycznego i adaptacyjnego. W przypadku systemów z usługami czasu rzeczywistego konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu opó´znienia i/lub zmienno´sci opó´znienia (jitter). Analiza takich systemów nie jest mo˙zliwa bez odpowiednich modeli systemów kolejkowych uwzgle˛dniaja˛cych ruch wielousługowy. Niestety, w literaturze przedmiotu opisano niewiele takich modeli.Wpracy [1] zastosowano model Erlanga C, zakładaja˛c, z˙e wszystkie klasy zgłoszen´ maja˛ identyczne charakterystyki i warunki obsługi, w tym identyczna˛pre˛dkos ´c´ bitowa˛. Przyje˛to, z˙e jest to pre˛dkos´c´ tego strumienia, który ma na najwie˛ksza˛ pre˛dkos´c´ spos´ród wszystkich strumieni oferowanych systemowi. W innym rozwia˛zaniu zaproponowano wykorzystanie rekurencyjnego wzoru dla pełnodost˛epnych wielousługowych systemów z ruchem elastycznym [2], [3]. W modelu tym zakłada si˛e, ˙ze wszystkie strumienie obsługiwanego ruchu - w przypadku braku wolnych zasobów w systemie - be˛da˛ kompresowane, co[...]

MODEL KOLEJKOWY SYSTEMU DOSTE˛POWEGO DLA SIECI PAKIETOWEJ DOI:10.15199/59.2015.8-9.115


  W artykule zaproponowano nowy wielowymiarowy model idealnej wia˛zki niepełnodoste˛pnej (Erlang’s Ideal Grading - EIG) z kolejkami, uwzgle˛dniaja˛cy klasy zgłoszen´ o zróz˙- nicowanym dost˛epie do zasobów. Model został wykorzystany do wyznaczania opó´znie ´n i prawdopodobie´nstw strat pakietów w systemie doste˛powym składaja˛cym sie˛ z we˛zła sieci operatorskiej oraz kilku u˙zytkowników. Uzyskane wyniki analityczne zostały porównane z rezultatami symulacji, które potwierdziły zadowalaja˛ca˛ dokładnos´c´ proponowanego modelu. Opracowany model mo˙zna wykorzysta´c do analizy, projektowania i optymalizacji nowoczesnych sieci operatorskich. 1. WPROWADZENIE W ostatnich kilkudziesi˛eciu latach mo˙zna zaobserwowa ´c dynamiczny rozwój technologii ethernetowych [1], [2]. Współczesne sieci operatorskie coraz cz˛e´sciej budowane sa˛ w oparciu o takie technologie [2]. Sieci operatorskie wykorzystuja˛ hierarchiczna˛ wirtualizacje˛ zasobów sieciowych. Oznacza to, z˙e sieci wirtualne tworzone sa˛ zarówno na poziomie lokalnych sieci dostawców i firm korzystaja˛- cych z usług danego operatora, jak i na poziomie szkieletu sieci. Takie podej´scie zapewnia separacj˛e ruchu wprowadzonego do sieci operatorskiej przez poszczególnych dostawców lub firmy. Umo˙zliwia tak˙ze rozró˙znienie ramek zwia˛zanych z róz˙nymi usługami s´wiadczonymi w poszczególnych sieciach. W konsekwencji mo˙zliwa jest konstrukcja logicznej struktury na poziomie szkieletu sieci dla okre- ´slonych rodzajów usług ´swiadczonych u˙zytkownikom ko´ncowym [3]. Działanie takiej struktury opiera si˛e na odpowiednich standardach pozwalajacych na wielostopniowe, hierarchiczne, schematy znakowania ramek [4]. Hierarchiczne znakowanie ramek zostało wykorzystane m.in. do opracowania architektury operatorskiej sieci etherent znanej pod nazwa˛Carrier lub Metro Ethernet [5], [6], [7], [8]. Zasady współpracy pomi˛edzy operatorami sieci i uz˙ytkownikami zawarte sa˛ w SLA (Service Level Agr[...]

« Poprzednia strona  Strona 2