Wyniki 11-19 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Melon"

Kolejna nowelizacja ustawy PZP

Czytaj za darmo! »

Po raz kolejny uczestnicy procedur przetargowychmuszą się uczyć przepisów regulujących zasady wydatkowania środków publicznych. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych obowiązująca od 24 października 2008 r. nie ułatwia życia ani zamawiającym, ani wykonawcom. Zmianie uległo ponad 50 przepisów, ale jednak tylko część zmian jest istotna, pozostałe to jedynie zmiany redakcyjne. Wykluczenie wykonawcy Dokonując zmian w ustawie, postanowiono znacznie zliberalizować przepisy pozwalające na wykluczenie nierzetelnych wykonawców. Zamawiający jest zobowiązany wykluczać wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania przetar[...]

Środki ochrony prawnej i zasady poprawy omyłek rachunkowych w świetle znowelizowanego PZP

Czytaj za darmo! »

Zmiana ustawy PZP nie ominęła przepisów regulujących kwestię środków ochrony prawnej. Już pierwsze miesiące stosowania nowych przepisów pokazały, że zmiany są bardziej korzystne dla zamawiających niż wykonawców. Odwołania od 14 000 euro Dotychczas w przypadku zamówień o wartości mniejszej od 206 000 lub 133 000 euro, w zależności od rodzaju zamawiającego, wykonawcy niemogli sięgać po środek ochrony prawnej, jakim było odwołanie. Nowa ustawa przyniosła w tej kwestii daleko idące zmiany. Podmiotom uczestniczącym w przetargu przysługuje prawo do złożenia odwołania w przypadku zamówień o wartości od 14 000 euro.Wzwiązku z tym, że znaczna część protestów była dotychczas odrzucana przez zamawiających, postanowiono przywrócić wykonawcom ochronę prawną w przypadku zamówień mniejszej[...]

Jak skutecznie odzyskać dług od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz od spółki cywilnej?

Czytaj za darmo! »

Podstawową kwestią, o jakiej należy pamiętać przy relacjach gospodarczych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, jest prośba o przedstawienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Często o tym zapominamy, ale podmiotem, z jakim prowadzicie Państwo interesy, nigdy nie jest firma, np. P.P.H.U. Budbud (lub inna dowolnie wymyślona nazwa), tylko przedsiębiorca - przykładowy Jan Kowalski, który niezależnie od tego, jak chwytliwej nazwy działalności gospodarczej sobie nie wymyśli, to zawsze z imienia i nazwiska powinien figurować na wszystkich dokumentach.Wzwiązku z tym wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej pomoże Państwu dokładnie określić, z kimmacie do czynienia. Jest to bardzo ważne, gdyż w wypadku gdy trzeba odzyskać pieniądze od osoby fizyczn[...]

Zasada jawności w świetle nowych przepisów

Czytaj za darmo! »

Ustawodawca na nowo regulował kwestię zasady jawności.W obecnym kształcie jest ona trochę ograniczona. W świetle nowych przepisów zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na wniosek. To nowość. Dotychczas wniosek nie był wymagany. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Tak więc to wnioskodawca we wniosku decyduje, w jakiej formie chce otrzymać dokumenty. Przykład. W postępowaniu na budowę drogi jeden z wykonawców po sesji otwarcia ofert złożył wniosek, w którym zapisał, że chce się zapoznać z treścią oferty z najniższą ceną. W trakcie badania oferty chciał zrobić zdjęcie jednego z dokumentów,[...]

Unieważnienie postępowania

Czytaj za darmo! »

Unieważnienie postępowania to dla zamawiającego zawsze trudna decyzja. W związku z tym musi ona wynikać z przepisówustawy imieć potwierdzeniewstanie faktycznym. W przeciwnym razie wszystkie niejasne działania zamawiającego zostaną ocenione przez kontrolujących jako naruszenie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Oferty dodatkowe o takiej samej cenie W przypadku, gdy jedynym kryterium oceny ofert jest cena i do zamawiającego trafią dwie oferty o takiej samej cenie, jest on zobowiązany wezwać wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Jeżeli będą onemiały również taką samą cenę, wówczas zamawiający unieważnia postępowanie. Ustawodawca uznał, że w takiej sytuacji niecelowe jest wzywanie wykonawców po raz drugi do złożenia dodatkowych ofert. Z drugiej strony, gdyby wykon[...]

Wadium w procedurach przetargowych

Czytaj za darmo! »

Wadium w procedurach przetargowych to określona przez zamawiającego suma pieniędzy, od których wniesienia uzależnia on dopuszczenie wykonawcy do udziału w postępowaniu przetargowym. Wniesienie wadium ma na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego na wypadek, gdyby np. wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. Zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych (Pzp) zamawiający jest zobowiązany bezwzględnie żądać wniesienia wadium. Ma to miejsce wówczas, kiedy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W przypadku zamówień o mniejszej wartości zamawiający także może żądać od wykonawców wniesienia wadium. Formy wnoszenia i wysokość wadium [...]

Zasady odrzucenia oferty

Czytaj za darmo! »

W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w artykule 89 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający jest zobowiązany dokonać odrzucenia oferty. Jak stanowi jeden z wyroków Sądu Okręgowego zamawiający nie może odrzucić ofert z przyczyn innych niż określone w art. 89 (sygn. V Ca 1738/04). Tak więc jest to zamknięty katalog sytuacji. Kiedy zachodzi choćby jedna z wymienionych w tym przepisie przesłanek, należy odrzucić ofertę. Innymi słowy jest to czynność obligatoryjna. Oferta niezgodna z ustawą Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli jest ona niezgodna z ustawą. Należy przez to rozumieć ofertę niezgodną z zasadami udzielania zamówień (art. 7 - 9) oraz z poszczególnymi przepisami ustawy, z przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, a także z przepisami aktów prawnych, do których ustawa się odwołuje (wyrok SO w Warszawie z 3.09.2004 r., sygn. V Ca 1738/04.) Przykład: zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę w sytuacji, kiedy wykonawca złoży ofertę, a następnie, po dokonaniu przez zamawiającego zmian w SIWZ i przesunięciu terminu na składanie ofert złoży kolejną ofertę, nie wycofując poprzedniej. Wówczas zamawiający będzie miał dwie oferty, co jest niezgodne z ustawą i takie oferty podlegają odrzuceniu. Co do zasady niezgodna z ustawą jest oferta, która zostaje złożona w języku obcym, co potwierdza wyrok Sądu Okręgowego (sygn. Ca 886/05). Nie oznacza to jednak, że składane przez wykonawców oferty muszą być sporządzone wyłącznie w języku polskimi niemogą się w nich znajdować pojęcia w językach obcych. Przepis ten nie zawiera pełnej regulacji odnoszącej się do dopuszczalnego zakresu użycia zwrotów obcojęzycznych w ofertach przetargowych. Uzasadnione jest odwołanie się do ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim, art. 11 pkt 1, 5 i 6. Zgodnie z regulacjami tamzawartymi, tłumaczeniu na język polski nie podlegają nazwy własne, zwyczajowo stosowana terminologia naukowa i t[...]

Polisa od odpowiedzialności cywilnej

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z artykułem 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) jednymzwarunkówudziału w postępowaniu, jaki muszą spełnićwykonawcy biorącywnimudział, jest odpowiednia sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca wykonawcy realizację zadania. Zamawiający, stawiając taki warunek, może zażądać na jego potwierdzenie trzech dokumentów, które wymienia rozporządzenie w sprawie rodzajów i formdokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednym z nich jest opłacona polisa OCwzakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Katalog dokumentówpotwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu jest zamknięty, tj. nie można w celu weryfikacji zdolności podmiotowej żądać dokumentów innych niż wskazane rozporządzeniem (Wyrok SO w Lublinie z 31 marca 2006 r., sygn. akt IX Ga 37/06). Poniżej progów unijnych, tzn. ....., zamawiający może, a powyżej progów musi żądać złożenia opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej. Rodzaje polis i zakres odpowiedzialności Błędy, jakie popełnia zamawiający, żądając opłaconej polisy, wynikają z niewłaściwego rozumienia, czym jest polisa OC. W praktyce mamy do czynienia z trzema rodzajami polis: ● polisa cywilna deliktowa (oc delikt - ang. tortious liability) - odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem; ● polisa cywilna kontraktowa (oc kontrakt - ang. contractual liability) - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (kontraktu); ● odpowiedzialność cywilna za produkt (ang. product defect insurance) - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt kierowane jest do producentów, za których uważa się przedsiębiorcówwytwarzających,wprowadzających do obrotu lub naprawiających produkt, a także ich przedstawicieli, oraz każdą osobę, która wys[...]

Polisa od odpowiedzialności cywilnej

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z artykułem 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) jednymzwarunkówudziału w postępowaniu, jaki muszą spełnićwykonawcy biorącywnimudział, jest odpowiednia sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca wykonawcy realizację zadania. Zamawiający, stawiając taki warunek, może zażądać na jego potwierdzenie trzech dokumentów, które wymienia rozporządzenie w sprawie rodzajów i formdokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednym z nich jest opłacona polisa OCwzakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Katalog dokumentówpotwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu jest zamknięty, tj. nie można w celu weryfikacji zdolności podmiotowej żądać dokumentów innych niż wskazane rozporządzeniem (Wyrok SO w Lublinie z 31 marca 2006 r., sygn. akt IX Ga 37/06). Poniżej progów unijnych, tzn. ....., zamawiający może, a powyżej progów musi żądać złożenia opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej. Rodzaje polis i zakres odpowiedzialności Błędy, jakie popełnia zamawiający, żądając opłaconej polisy, wynikają z niewłaściwego rozumienia, czym jest polisa OC. W praktyce mamy do czynienia z trzema rodzajami polis: ● polisa cywilna deliktowa (oc delikt - ang. tortious liability) - odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem; ● polisa cywilna kontraktowa (oc kontrakt - ang. contractual liability) - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (kontraktu); ● odpowiedzialność cywilna za produkt (ang. product defect insurance) - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt kierowane jest do producentów, za których uważa się przedsiębiorcówwytwarzających,wprowadzających do obrotu lub naprawiających produkt, a także ich przedstawicieli, oraz każdą osobę, która wys[...]

« Poprzednia strona  Strona 2