Wyniki 11-20 spośród 95 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar WÓJCIK"

Światłowody I ich Zastosowania 2015 DOI:10.15199/13.2015.12.16


  Krajowe środowisko naukowo-techniczne fotoniki światłowodowej zbiera się obecnie raz na półtora roku na krajowym spotkaniu podsumowującym okresowe osiągnięcia technologiczne. Cykliczne sympozjum odbywa się nieprzerwanie od roku 1976, gdy zostało zapoczątkowane przez prof.Adama Smolińskiego w Pałacu PAN w Jabłonnej. To ważne spotkanie gromadzi w zasadzie bez wyjątku wszystkie kluczowe osoby i ośrodki. Organizowane jest naprzemiennie przez dwa ośrodki technologiczne w Lublinie i Białymstoku. Artykuł jest przeglądem prac przedstawianych na XVI Krajowym Sympozjum Światłowody i ich ZastosowaniaSzesnaste z kolei sympozjum, zorganizowane przez Pracownię Technologii Światłowodów na Wydziale Chemii UMCS (dr Paweł Mergo) oraz Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej w Nałęczowie w dniach 22-25 września 2015 [1], zgromadziło ok. 120 uczestników którzy zaprezentowali 85 prac naukowo- technicznych. Sympozjum stanowi dobry portret rozwoju fotoniki światłowodowej w kraju. Tematyka Sympozjum obejmuje: materiały optyczne i fotoniczne, technologie światłowodów klasycznych, kształtowanych, nietelekomunikacyjnych oraz fotonicznych, zagadnienia propagacji światła, elementy światłowodowe bierne i aktywne, czujniki światłowodowe, pasywne i aktywne sieci światłowodowe, wzmacniacze i lasery światłowodowe, zagadnienia sieciowe - jak modulację, architekturę, itp. Sympozjum, sponsorowane częściowo przez Program POIG, zgromadziło reprezentantów wszystkich krajowych ośrodków uczelnianych i naukowo-technicznych działających w obszarze technologii i zastosowań fotoniki światłowodowej, w tym Politechniki: Białostocka, Lubelska, Śląska, AGH, Wrocławska, Poznańska, Warszawska, WAT; uniwersytety UMCS, Warszawski: JBRy: ITME, ITE, INOS, oraz firmy: Netsch, InterLab, Elmat, InPhoTech, oraz Nufern. Sympozjum było częścią krajowych i światowych obchodów Międzynarodowego Roku Światła 2015 [2]. W czasie Sympozjum obchodzono uroczyście [...]

Laser diodes in pulse-phase distance measurement

Czytaj za darmo! »

Several methods of pulse-phase range finders construction, based on transient process in injection lasers, are considered in the work. Streszczenie. Przedstawiono pomiar odległości z wykorzystaniem diody laserowej i modulacji położenia impulsu. (Pomiar odległości z wykorzystaniem diody laserowej i modulacji fazy impulsu). Keywords: pulse-phase range finders, injection laser, transient process. [...]

Steady-state optimization algorithm for industrial process control

Czytaj za darmo! »

This work is intended to give a view on alternative algorithm Snap To Grid (STG) that constitutes the top layer of hierarchical control system. This algorithm was used for beet-slicers points of work optimization. Some features of the system were presented and general steady-state optimization approach was discussed. Streszczenie. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji algorytmu Snap To Grid[...]

Wpływ występowania nisz ewolucyjnych na pracę genetycznego sterownika kotła energetycznego

Czytaj za darmo! »

Poniższy artykuł przedstawia próbę zastosowania algorytmów genetycznych w sterowaniu kotłem energetycznym z wykorzystaniem technik niszowania. W pracy przedstawiono wyniki symulacji dla niszowania przystosowania oraz niszowania rangi osobników. Wyniki badań pokazują, że stosowanie niszowania daje korzystne rezultaty, zapobiega oraz pozwala skrócić czas obliczeń. Abstract. The paper presents tes[...]

Wpływ doboru operatora selekcji na pracę genetycznego sterownika kotła energetycznego

Czytaj za darmo! »

Poniższy artykuł przedstawia próbę zastosowania algorytmów genetycznych w sterowaniu kotłem energetycznym. W pracy przedstawiono wyniki symulacji doboru operatora selekcji. Wyniki badań pokazują, że zastosowanie odpowiedniego operatora selekcji jest kluczowym elementem poprawnej pracy algorytmu genetycznego. Abstract. The paper presents simulation of applying genetic algorithms in power boiler [...]

The conception of the temperature distribution measurement with the use of the Fiber Bragg Gratings

Czytaj za darmo! »

In this article the conception of the temperature distribution measurement, with the use of the Fiber Bragg Gratings (FBG) on very small surfaces, was presented. The FBG was applied as a measurement component of the temperature sensor, which was exposed to different temperature distributions onl surfaces in the order of ten millimeter.[...]

Wykorzystanie czujnika ze światłowodową siatką Bragga do analizy połączeń klejowych

Czytaj za darmo! »

Znane jest wykorzystanie siatek Bragga w charakterze czujników odkształcenia [1]. Dokładna znajomość zmian rozkładu naprężeń i związanych z nimi odkształceń na bardzo małych obszarach jest czynnikiem oceny jakości wykonania połączeń klejowych. Pojawienie się zwiększonych naprężeń wynikających z defektów materiałowych czy też niedoklejeń może prowadzić do uszkodzeń urządzeń pracujących w trud[...]

Zastosowanie obrazowodu do oceny stabilności pracy palnika

Czytaj za darmo! »

Konieczność zmniejszenia emisji szkodliwych substancji, przede wszystkim NOx spowodowało upowszechnienie nowych sposobów spalania pyłu węglowego, do których zalicza się tzw. spalanie strefowe [1]. Spalanie strefowe posiada jednak ujemne strony, do których należy zaliczyć większą niestabilność. Może to prowadzić do uszkodzenia palnika, zwiększenia niedopału, a w skrajnym przypadku do zaniku [...]

Pyrometry of hot metals with changing and nonuniform emissivity

Czytaj za darmo! »

There are analyzed opportunities of decreasing the influence of changes of hot metals’ emissivity on the results of determining their thermodynamic temperature by two- and three-color pyrometers on modern ‘sandwich’ type and ‘mosaic’ type photo detectors. The dependence of the error of temperature measurement on the spectral location and spectral width of pyrometer’s working spectral bands is estimated. The effectiveness of additional using of laser reflectometry together with spectral ratio method and luminous method is considered. There is suggested a three-color pyrometric method using three-color multi-element photo detectors on Si. Streszczenie. W artykule przeanalizowano możliwość zmniejszenia wpływu zmian emisyjności gorących metali na wynik pomiarów ich temperatury za pomocą pirometrów dwu i trójbarwowych z nowoczesnymi mozaikowymi detektorami typu "sandwich". Oszacowano zależność błędu pomiaru temperatury od doboru zakresu spektralnego, w którym pracuje pirometr oraz od jego szerokości widmowej. Rozważono skuteczność dodatkowego wykorzystania reflektometrii laserowej razem z metodami porównania widm i natężeniową. Zaproponowano trójbarwową metodę pirometryczną wykorzystującą trójkolorowy wieloelementowy detektor krzemowy (Metody pirometryczne I ich wpływ na zmianę emisyjności gorących metali w pomiarach temperatuty). Keywords: pyrometric methods, emissivity, errors of thermodynamic temperature measurement. Słowa kluczowe: metody pirometryczne, emisyjność, błąd pomiaru temperatury. Introduction To control technological processes and provide high quality of the final products on machine-building plants it is necessary to use devices for continuous measurement of temperature of metals under the processes of tempering, forging, punching and so on. The accuracy of pyrometric methods of measuring thermodynamic temperature T is limited by unknown emissivity ε which depends on metal’s che[...]

Wykorzystanie spektrofotometru światłowodowego do pomiaru widm emisyjnych płomienia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problem kalibracji spektrofotometru światłowodowego, służącego do rejestracji i późniejszej analizy widm emisyjnych płomienia w kotle energetycznym. Wykorzystując źródło światła białego oraz analizatory widma, wyznaczono charakterystyki współczynników korekcji k(), które wraz z opracowanym oprogramowaniem, umożliwiły otrzymanie poprawnych danych i przedstawienie zmian rozkładu spektralnego płomienia w czasie. Abstract. The paper presents problem of fiber-optic spectrophotometer calibration for recording and analysis flame emission spectra in power boilers. Using a white light source and spectrum analyzers the correction coefficients k() characteristics were determined. The appropriate software allowed to correct the obtained data and analyze flame spectral distribution changes in time domain. (Measurement of flame emission spectra using a fiber-optic spectrophotometer). Słowa kluczowe: widma emisyjne, spektrofotometr światłowodowy, kalibracja. Keywords: emission spectra, fiber-optic spectrophotometer, calibration. Wstęp Bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony środowiska, przy powszechności stosowania węgla kamiennego jako źródła energii w krajowych elektrowniach, powodują konieczność poszukiwania skutecznych metod optymalizacji procesu spalania. Wymusza to stosowanie technik diagnostycznych, wśród których metody wykorzystujące informację zawartą w promieniowaniu emitowanym przez płomień wydają się obiecujące. Widmo promieniowania emitowanego podczas spalania paliwa zawiera szybką do pozyskania informację o tym procesie. Uwzględniając ponadto możliwość pracy online oraz nieinwazyjność metody, otrzymywane dane mogą zostać wykorzystane do[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »