Wyniki 11-20 spośród 63 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ KUC"

Wysokotemperaturowe charakterystyki plastyczności stopów magnezu


  W pracy analizowano charakterystyki plastyczności i mikrostrukturę stopów magnezu przeznaczonych do przeróbki plastycznej na gorąco ze zróżnicowaną zawartością aluminium (3 i 6%). Badania prowadzono dla oceny podatności badanych stopów do kształtowania plastycz- nego w warunkach przeróbki plastycznej na gorąco. Na symulatorze Gleeble przeprowadzono eksperymenty mające na celu określenie skłonności stopów magnezu do pękania w wysokiej temperaturze. Określono temperaturę zerowej wytrzymałości oraz zerowej plastyczności. Wykonano próbę rozciągania w temperaturze od 250 do 450°C, na podstawie której wyznaczono wytrzymałość na rozciąganie i przewężenie badanych próbek. Wyniki badań będą pomocne do opracowania technologii przeróbki plastycznej wybranych elementów konstrukcyjnych stanowiących lekkie zamienniki stosowanych obecnie materiałów. The paper presents analysis of plasticity characteristics and microstructure of magnesium alloys for hot plastic treatment with different aluminium content (3 and 8%). Susceptibility of magnesium alloy to cracking in high temperatures was tested on Gleeble3800 simulator zero resistance temperature was determined and zero plasticity was determined. Tests were conducted for assessment of susceptibility of tested alloys to hot plastic deformation. A tensile test was realized in temperature from 250 to 450 °C. Base on the results, ultimate tensile strength (UTS) and reduction of area (Z) were determined for samples. A varied plasticity of tested alloys was found depending on aluminium content. Tests results will be useful in development of forging technology of chosen construction elements which serve as light substitutes of currently used materials. Słowa kluczowe: stopy magnezu, badania plastyczności, mikrostruktura, właściwości mechaniczne, pękanie Key words: magnesium alloy, research of plasticity, microstructure, mechanical properties, cracking.Wprowadzenie. Popularną grupą stopów magne- zu są stopy zawierają[...]

Wytwarzanie, struktura pierwotna i właściwości plastyczne wybranych stopów wieloskładnikowych Mg-Li


  Do wytapiania stopów magnezu można zastosować zarówno piece otwarte, jak i piece zamknięte (próżniowe). Topienie w piecach otwartych wiąże się z koniecznością ochrony ciekłego metalu przed utlenianiem, co jest realizowane za pomocą gazów ochronnych (m.in. SO2 i SF6) lub pokryć ochronnych. Gazy ochronne zawierają jednak siarkę lub fluor, są kosztowne, nieekologiczne i powodują problemy związane z zapewnieniem odpowiednich warunków bhp [1÷3]. Wadą pokryć ochronnych jest natomiast brak pełnej szczelności i izolacji ciekłego metalu od atmosfery oraz możliwość zanieczyszczenia stopów materiałami wchodzącymi w skład pokrycia. Z wymienionych powodów celem prezentowanej pracy było określenie efektów wytapiania stopów wieloskładnikowych typu Mg-Li w indukcyjnych piecach próżniowych. W szczególności postanowiono ustalić, w jakiej atmosferze powinny być wytapiane te stopy (próżnia, argon) oraz jakie powinny być stosowane tygle do wytapiania. Istotnym elementem pracy było określenie wpływu parametrów odlewania (temperatura odlewania oraz szybkość stygnięcia w formie odlewniczej) na makro- i mikrostrukturę wybranych stopów Mg-Li. Struktura pierwotna tych stopów ulega niewielkim zmianom podczas ewentualnej obróbki cieplnej wlewków, co ma wpływ na właściwości wytrzymałościowe i plastyczne stopów. Zatem proces kształtowania struktury pierwotnej nabiera szczególnego znaczenia w przypadku badanych stopów Mg-Li. W pracy określono także podatność do kształtowania plastycznego odlanych stopów typu Mg-Li o zróżnicowanej zawartości litu oraz porównano ją z plastycznością powszechnie stosowanego w przemyśle stopu AZ31. Materiał i metodyka badań Ze wzgledu na skład fazowy związany z zawartością litu stopy Mg-Li można podzielić na trzy główne grupy: jednofazowe o strukturze [...]

Określenie morfologii mikrostruktury stali perlitycznej walcowanej na gorąco DOI:10.15199/24.2015.8.7


  W artykule przedstawiono metodykę ilościowego opisu morfologii perlitu w stalach, na której bazuje nowy program komputerowy "PILS" - Pearlite Inter-Lamellar Spacing. W ramach weryfikacji przeprowadzono badania ilościowe mikrostruktury próbek po symulacji fizycznej obróbki cieplno-plastycznej na dylatometrze odkształceniowym ze zróżnicowaną szybkością chłodzenia dla stali C70D. Wykonano ponadto pomiary dla próbek walcówki uzyskanej w warunkach przemysłowych według obecnie stosowanej technologii. Opracowany program i przeprowadzone badania będą wykorzystane przy pracach nad opracowaniem zmodyfikowanej technologii walcowania walcówki, dla uzyskania wyrobów ze stali, których mikrostruktura charakteryzuje się mniejszą odległością międzypłytkową - poniżej 0,2 mikro m. The article presents the methodology of quantitative description of pearlite morphology in steels with the use of the method which a new computer program "PILS" - Pearlite Inter-Lamellar Spacing is based on. In order to verify the method, some quantitative tests of microstructure in samples after physical simulation of heat-plastic treatment were conducted on a deformation dilatometer device with diverse cooling speed for steel C70D. Moreover, measurements were conducted for samples of wire rod prepared in industrial conditions according to currently applied technologies. Elaborated program and conducted tests will be used during preparations of modified technologies of wire rod rolling to prepare products made of steel, the microstructure of which is characterised with smaller interlamellar spacing - below 0.2 mikro m. Słowa kluczowe: mikrostruktura, metalografia ilościowa, odległość międzypłytkowa, symulacja fizyczna Key words: microstructure, quantitative metallography, interlamellar spacing, physical simulation.Wprowadzenie. Szereg właściwości mechanicznych stali perlitycznych zależy od stopnia dyspersji perlitu. Podstawowym parametrem stereologicznym stosowanym do opisu t[...]

Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stali manganowo-aluminiowej walcowanej na gorąco DOI:10.15199/24.2016.9.14


  The microstructure and mechanical properties of aluminum hot-rolled manganese steel Przeprowadzono próby walcowania na gorąco stali w gatunku X60MnAl20-3 z dodatkiem wanadu, stosując zróżnicowane parametry walcowania - temperaturę, gniot. Określono właściwości mechaniczne oraz mikrostrukturę walcowanej stali. Przeprowadzone badania ułatwią dobór parametrów procesu, pozwalających na uzyskanie optymalnych właściwości wyrobu końcowego. The aim of research was hot rolling high manganese steel X60MnAl20-3 with vanadium addition using different rolling parameter - temperature, draft. The mechanical properties and microstructure has been determinate. The developed variant of testes steel will allow to choose parameters of rolling process, required to obtain optimal properties of the final product. Słowa kluczowe: walcowanie na gorąco, stale Mn-Al, mikrostruktura Key words: hot rolling, Mn-Al steels, microstructure Wprowadzenie. Wysokomanganowe stale, będące aktualnie obiektem zainteresowań ośrodków badawczych, charakteryzują się szczególnie wysoką odkształcalnością i znaczną wytrzymałością [1, 2]. Również zdolność do pochłaniania energii jest w tym przypadku znacznie większa niż stali konwencjonalnych. Stale manganowo aluminiowe są coraz chętniej stosowanym materiałem na elementy w absorbujące energię w przemyśle automotive [1]. Zawartość węgla w tych stalach wynosi od 0,003% do 1,2% masowych, zaś zawartość manganu wacha się od około 10% do nawet 35% masowych [3]. W skład stali[...]

Wpływ składu chemicznego na mikrostrukturę i właściwości ultralekkich stopów magnezu Mg-Li-Ca DOI:10.15199/24.2017.8.16


  Wprowadzenie. Stopy magnezu są powszechnie stoso wane jako materiały konstrukcyjne w przemyśle samocho dowym i lotniczym ze względu na ich niski ciężar właści wy oraz dużą wytrzymałość właściwą [1, 2]. W Instytucie Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej prowadzonych jest szereg prac badawczych poświęconych opracowaniu technologii kształtowania stopów magnezu. Obecnie są prowadzone badania materiałowe dotyczące wytwarza nia półwyrobów z przerabianych plastycznie stopów ma gnezu [1-4]. Oprócz konwencjonalnych stopów magnezu z grupy Mg-Al-Zn (AZ31, AZ80, AZ91) oraz Mg-Y-RE (WE43) szczególną uwagę poświęcono nowej generacji ultralekkich stopów, które w swoim składzie chemicznym zawierają lit [5, 6]. Stopy Mg-Li są coraz częściej stoso wane w budowie nowoczesnych, superlekkich konstruk cji metalowych, które mają zastosowanie szczególnie w środkach transportu. Wprowadzenie litu do składu sto pu magnezu pozwala na zmniejszenie jego masy, gdyż gęstość litu jest mała i wynosi 0,535 g/cm3. Przyjmuje się, że 1% wag. litu zmniejsza gęstość stopów magnezu o około 3% [3]. Znaczna zawartość litu istotnie powodu je zmniejszenie wytrzymałości stopu oraz utrudnia proces odlewania. Dodatkowo zmniejsza odporność na korozję w wyniku wysokiej reaktywności litu [4], co skutkuje ograniczeniem zastosowania technicznego tych stopów. Nie bez znaczenia jest również wysoka cena litu. Mimo tych trudności przerabiane plastycznie stopy magnezu Mg -Li, oprócz obniżenia masy stopu dają możliwość znacz nej poprawy odkształcalności i realizację kształtowania w temperaturze otoczenia. Badania nad stopami Mg-Li powinny zatem koncentrować się na opracowaniu tech nologii ich wytwarzania i przetwarzania, także metodami niekonwencjonalnymi szczególnie dla zwiększenia ich odkształcalności. Dotychczasowe doświadczenie zawarte w[...]

Symulacja zmian struktury zachodzących w stali typu TRIP podczas walcowania na gorąco

Czytaj za darmo! »

celem pracy było fizyczne zamodelowanie zmian struktury, jakie zachodzą podczas procesu walcowania stali typu TriP przeznaczonej na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Badania symulacyjne przeprowadzono przy użyciu symulatora Gleeble-3800 na podstawie zarejestrowanych parametrów procesu obróbki cieplno-plastycznej. walcowanie na gorąco blach zrealizowano na półprzemysłowej linii walcowniczej w [...]

The Influence of Hot - Deformation on the Plasticity and Structure of FeAl Intermetallic Phase - Based Alloy

Czytaj za darmo! »

The research was conducted on the capacity for forming alloys based on intermetallic phases from the Fe-Al system, via thermomechanical processing. After casting and annealing, specimens were subjected to axial-symmetric compression in the Gleeble 3800 simulator in the range of 600÷1200 °C at 0.1, 0.01, 1.0, 10 s-1 strain rates. In order to analyse the processes which take place during defor[...]

Wpływ skumulowanego odkształcania na strukturę i właściwości miedzi

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wpływ skumulowanego odkształcenia na strukturę i właściwości miedzi. Przedstawiono wyniki badań mikro- i substruktury próbek odkształconych metodą MaxStrain. Wykonano również badania twardości w wybranych obszarach przekrojów poprzecznych próbek w celu określenia stopnia umocnienia materiału. Stwierdzono, że zastosowanie metody skumulowanego odkształcenia plastycznego MaxStra[...]

Using EBSD method to determination of microstructural internal state variables in hot deformed single phase metallic alloy

Czytaj za darmo! »

The presented paper concerning on utilization of orientation maps work out with EBSD (electron backscatter diffraction) method to determining of microstructural internal variables in hot deformed materials. Base on obtaining maps enables extensive information on the material's crystallographic structure, concerning inter alia grain size, its orientation, shape, type of grain boundary, t[...]

Wpływ skumulowanego odkształcenia plastycznego na strukturę stopu Fe-38Al

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ skumulowanego odkształcenia plastycznego na gorąco na strukturę stopu Fe-38Al. Odkształcenie plastyczne wykonano na symulatorze Max Strain. Badania zmian mikrostruktury i substruktury stopu wykonano przy użyciu techniki mikroskopii świetlnej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Wykazano, że zastosowanie metody skumulowanego odkształcenia plastycznego Max Strain powoduje znaczące rozdrobnienie ziarn. In the article the influence of strain accumulation on a structure of Fe-38Al alloy was presented. Hot deformation was carried out using of Max Strain method. Assessment of modification structure for the investigated alloy after hot torsion test was taken using light microscopy and transmission electron microscopy. It was revealed that application of Ma[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »