Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej UFNALSKI"

Particle swarm optimization of the multioscillatory LQR for a three-phase grid-tie converter DOI:10.15199/48.2018.06.08

Czytaj za darmo! »

The LQR design method is known to deliver good performance, therefore is widely employed for developing control systems for voltage source converters. The procedure requires prior preparation of a state-space description of a system and setting weighting matrices employed to solve optimization problem to minimize the quadratic cost function. Selecting the state and input weighting matrices (Q and R) is a crucial stage. Commonly, trial and error approach based on the designer’s experience is employed for this part of the LQR procedure, which not only burdens the design but also results in non-optimal response according to commonly used control performance indices such as the integral of squared error or the integral of generalized squared error. Hence, in this paper the LQ current controller design procedure for gridtie converter is enhanced by using particle swarm optimization algorithm (PSO) to find weighting matrices. In literature, the multi-variable control systems for gridtie converters have been designed based on state-space approach e.g by using a zero-pole analysis [1, 2] or by formulating a convex optimization problems in terms of a linear matrix inequality (LMI) constrains and solved using computational packages such as SeDuMi for MATLAB R  [3, 4, 5]. In addition to the above solutions, this design problem can be solved using trajectory-based metaheuristic methods or populationbased metaheuristic methods like genetic algorithm (GA) [6] or PSO. The PSO technique for partially automated optimizing the controller parameters has been developed for voltage source inverter with LC output filter [7] or multi-modular converters [8]. A review and a classification of meta-heuristic optimization strategies for power converters have been presented in [9]. It should be added here, that the Naslin polynomial method for a state feedback controller design including more than one oscillatory terms yields the problem of contr[...]

Układ laboratoryjny energoelektronicznego interfejsu sieciowego AC/DC/DC dla magazynu energii DOI:

Czytaj za darmo! »

Jako´s´c energii przesyłanej w systemie elektroenergetycznym musi spełnia´c okre´slone kryteria, które zostały przedstawione m.in. w aktach normatywnych [1, 2, 3]. Wnormach tych zdefiniowane sa˛ parametry jakos´ci elektrycznej takie jak cz˛ estotliwo´s´c, warto´s´c napi˛ ecia, dopuszczalne zapady napi˛ecia oraz zawarto´s´c harmonicznych czy interharmonicznych [4]. Na jako´s´c energii elektrycznej dostarczanej do uz˙ytkownika kon´cowego wpływaja˛ rodzaj oraz moc odbiorników doła˛czonych do linii zasilaja˛cej, a takz˙e charakter pobieranego przez nie pra˛du (wartos´c´ współczynnika odkształcenia pra˛du, THD ang. Total Harmonic Distortion). Jako´s´c dostarczanej energii mo˙zna poprawi´c poprzez zastosowanie filtru aktywnego (ang. Active Power Filter System) podpie˛ tego do punktu wspólnego przyła˛czenia (PWP). Celem nadrz˛ednym układu sterowania filtru aktywnego jest kształtowanie sinusoidalnego pra˛du pobieranego z sieci. Przykłady takich układów przedstawiono w [5, 7], gdzie zastosowano regulator ze sprz˛e˙zeniem od zmiennych stanu oraz w [6] z zastosowanym regulatorem predykcyjnym. Zagadnieniem wa˙znym z punktu widzenia u˙zytkowników sa˛ zaburzenia jakos´ci dostarczanej energii. Sa˛ one wywołane m.in. przerywana˛ praca˛ urza˛dzen´ w zakładach przemysłowych (np. tartak czy spawalnie). Wysoka warto´s´c mocy chwilowej pobieranej przez te urza˛dzenie w czasie np. rozruchu lub cyklu roboczego mo˙ze wywoła´c du˙ze spadki napie ˛cia i przepie˛cia na linii zasilaja˛cej pozostałych odbiorców. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pracy tego typu urza˛dzen´ zaleca sie˛ stosowanie układów kondycjonuja ˛cych moc/energie˛ elektryczna˛ (ang. Conditioning Power Systems). Kondycjoner mocy jest to system zło˙zony z przekształtników napi˛ecia oraz zasobnika energii. Dla omawianego przypadku energia zgromadzona w zasobniku mo˙ze zosta´c wykorzystana w celu zmniejszenia impulsów mocy pobieranych z sieci energetycznej [13]. System taki pod[...]

« Poprzednia strona  Strona 2