Wyniki 11-15 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz KOLIMAS"

Analiza natężenia pola elektrycznego w wielkoprądowych układach stykowych na przykładzie uziemnika szybkiego

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było wyznaczenie wartości natężenia pola elektrycznego w układzie stykowym uziemnika szybkiego przy danym odstępie izolacyjnym. Ocena wpływu wartości promieni zaokrąglenia końcówek styków ruchomych i nieruchomych oraz ich kształtu, na wartość natężenia pola elektrycznego. Analiza obejmowała również analizę korelacji wartości natężeń w obszarze styków głównych i opalnych oraz ocena st[...]

Concept of a modern method of determining lightning protection zones based on the field computational method DOI:10.15199/48.2015.07.09

Czytaj za darmo! »

The paper presents a vision of a modern lightning protection system based on the method of calculation of the electric field in the lightning protection zones. Considerations are based on the studies of model and simulation of electric field distribution. The results of the research presented in this paper rely on many case studies dependent on various geometry of earth placed objects, step leader charge or its placement in space. All calculations were made with a PC computer and the software called Comsol Multiphysics and were based on electrostatic method (3D). Streszczenie. W artykule przedstawiono wizję nowoczesnego systemu ochrony odgromowej opartego na metodzie obliczania pola elektrycznego w piorunowych strefach ochronnych. Rozważania oparto na badaniach modelowych i symulacjach rozkładu pola elektrycznego. W badaniach rozpatrzono wiele przypadków uwzględniając między innymi geometrię obiektów naziemnych, ładunek lidera skokowego oraz jego położenie w rozpatrywanej przestrzeni. Wszystkie obliczenia zostały wykonane przy użyciu komputera PC i programu do obliczeń polowych Comsol Multiphysics (Koncepcja nowoczesnej metody wyznaczania piorunowych stref ochronnych opartej na metodzie obliczania pola) Keywords: lightning protection system, lightning discharge, downward step leader, electric field. Słowa kluczowe: system ochrony odgromowej, wyładowanie piorunowe, lider skokowy odgórny, pole elektryczne Introduction The most important role of a lightning protection system is to determine the lightning protection zones and strike points. There are different methods destined for dimensioning of protection zones, but none of them can be recognized as a reliable one [1]. Because these methods do not respect the phenomenon of mutual screening among grounded conductive structures as well as the influence of their geometry on the electrical field distribution around the screening and screened structures [2], [3]. The knowledge of the distr[...]

Stanowisko i procedura do badania własności elektrycznych styków wielkoprądowych


  Tory prądowe oraz układy zestykowe umożliwiają przewodzenie określonych prądów roboczych, zaś układy zestykowe łączników elektrycznych służą do dokonywania łączeń w obwodach elektrycznych. Głównymi elementami torów prądowych, zawierającymi również zestyki są szynoprzewody. Szynoprzewody to przewody elektryczne w postaci sztywnych szyn prądowych na ogół zamkniętych we wspólnej obudowie, o odpowiednio zaprojektowanej długości, kształcie i przekroju łączonych w ciągi zestawianych modułów, montowanych wzdłuż wytyczonych tras - od rozdzielnicy (łączników elektrycznych) do odbiorników. Podstawową grupę omawianych aparatów łączeniowych, stanowią łączniki zestykowe mechanizmowe. Głównymi elementami łączników przewodzącymi prąd elektryczny są przyłącza oraz układy zestykowe, tworzące na ogół zespół składający się z poszczególnych styków, elementów sprężynujących i obudowy [1]. Są one bardzo ważnymi elementami składowymi rozdzielnic i stacji elektroenergetycznych i współdecydują o jego dyspozycyjności i niezawodności [2]. Zestykiem nazywamy część toru prądowego, w której przepływ prądu jest możliwy dzięki styczności dwóch przewodników zwanych stykami. Z uwagi na pełnione funkcje w torze prądowym, rozróżniamy następujące rodzaje zestyków: zestyki łączeniowe (rozłączne) oraz niełączeniowe, które mogą być rozłączne lub nierozłączne, a te z kolei mogą być ruchome lub nieruchome [3]. Zestyki łączeniowe (rozłączne) są stosowane w łącznikach stykowych i umożliwiają załączanie i wyłączanie prądu w danym obwodzie. Dzielimy je na zwierne (zamknięte w położeniu wymuszonym styku ruchomego) i rozwierne (otwarte w tym położeniu). Zwierne mogą występować jako [...]

Modelowanie i analiza dynamiki ruchu styków na przykładzie styku tulipanowego DOI:10.15199/48.2015.04.18

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę dynamiki ruchu styków. Dokonano optymalizacji konstrukcji układu stykowego na przykładzie zestyku tulipanowego. Przedstawiono możliwości wykorzystania program SolidWorks do analizy dynamiki ruchu styków. Abstract. This work presents an analysis of dynamics process for electric contacts, along with means to optimize constructions of this type (through an appropriate selection of their sizes and shape). Formulated are the final conclusions from the research carried out with the help of Solid- Works software. (The modelling and analysis of dynamics of contact system on example of tulip contact). Słowa kluczowe: szynoprzewody, tory wielkoprądowe, zestyki Keywords: current guages, contact system, electric apparatus Wprowadzenie Parametry procesu łączeniowego aparatu elektrycznego ściśle zależą od parametrów i właściwości kinematycznych, dynamicznych i strukturalnych mechanizmu, który odpowiada za ruch styku ruchomego. Do zadań tego mechanizmu należy niezawodne przesuwanie w zamierzony sposób zestawu styków ruchomych oraz podtrzymanie docisku styków w stanie ich styczności. Od części mechanicznej zestyków łączeniowych wymaga się niezawodnego utrzymywania stanu styczności niezależnie od parametrów znamionowych aparatu. Temperatura całej konstrukcji musi być utrzymana na poziomie umożliwiającym stabilne warunki pracy, co określają również odpowiednie normy. Mechanizm powinien być odporny na zjawisko sczepiania się styków podczas łączenia prądów roboczych i zakłóceniowych oraz podczas przewodzenia prądów zwarciowych. Ma to bezpośredni związek z temperaturą pracy styków oraz zjawiska odskoku styków. Ważna jest również minimalizacja zużycia styków podczas łączenia prądów. W procesie łączenia na zestyki działa szereg sił. Można je podzielić ze względu na źródło, z którego pochodzą. Gdyby między układem zestykowym nie było różnicy potencjałów, wraz z zetknięciem się styków nie popłynąłby prąd, a zatem nie poja[...]

Badanie rozkładu temperatury w zestyku płaskim DOI:10.15199/74.2015.6.3


  Ze względu na brak szczegółowej analizy rozkładu temperatury niezbędnej przy projektowaniu torów wielkoprądowych i zestyków, projektanci zmuszeni są do stosowania dużych poprawek inżynierskich. W artykule przedstawiono sposób podejścia do wyznaczenia rozkładu temperatury w torze prądowym z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. Wyniki rozważań teoretycznych potwierdzono badaniami eksperymentalnymi. Możliwości oprogramowania pozwalają na opracowywanie wytycznych dotyczących projektowania i budowy torów wielkoprądowych - w tym zestyków o skomplikowanych kształtach i wymiarach oraz wykorzystania innych materiałów niż miedź. Przykładem może być typoszereg torów miedzianych na napięcie do 400 V, gdzie prądy znamionowe w zakresie od 1 kA do 6,3 kA wynoszą: 1, 1,25, 1,6, 2,0, 2,25, 2,50, 3,0, 3,6, 4,25, 4,4, 5,3 i 6,3 kA. Nasuwa się pytanie, jak należy dobierać tory wielkoprądowe i zestyki w przypadkach nie sklasyfikowania w typoszergu? Nie zawsze wytyczna 1 A/mm2 jest wystarczająca. Jest wiele czynników wpływających na ostateczny przekrój toru prądowego oraz kształt i rodzaj zestyku. Przytoczone rozważania umożliwiają wykorzystanie zaproponowanego modelu jako instrukcji postępowania w takich właśnie sytuacjach. Przedmiotem przeprowadzonej analizy teoretycznej i eksperymentalnej przepływu ciepła, rozkładu temperatury i gęstości prądu w zestyku toru wielkoprądowego było wyznaczenie optymalnej konstrukcji takiego zestyku. Celem badań zarówno symulacyjnych jak i eksperymentalnych był odpowiedni dobór optymalnych parametrów zestyku, dla których transport energii odbywałby się przy jak największej sprawności. Analizowano także zjawiska fizyczne zachodzące w torach wielkoprądowych i zestykach podczas przepływu prądu znamionowego ciągłego. Dokonano weryfikacji cech konstrukcyjnych zestyku wielkoprądowego szczególnie istotnych z punktu widzenia wymagań stawianych tego rodzaju układom. Celem było również opracowanie pewnego, [...]

« Poprzednia strona  Strona 2