Wyniki 11-20 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław KIELISZEK"

Nowe rozwiązania w ocenie narażenia na pole elektromagnetyczne w środowisku pracy - projekt dozymetru mikrofalowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę uwarunkowań oceny narażenia na pole elektromagnetyczne w środowisku pracy. Wskazano trudności związane z realizację takiego procesu. Przedstawiono założenia projektu dozymetru mikrofalowego oraz jego rozwiązanie konstrukcyjne. Zaprezentowano możliwości pomiarowe oraz obliczeniowe opracowanego oprogramowania. Zaprezentowano podstawowe charakterystyki pomiarowe dozymetru. Abstract. In this paper the analysis of exposure assessment for electromagnetic field in the work environment has been presented. Also has been noted difficulties in implementing such process. The paper presents the design goals of the microwave dosimeter and its design solutions, also presents capabilities of dedicated software. (New solutions in assessment of electromagnetic field exposure in occupational environment - a design of microwave dosimeter) Słowa kluczowe: dozymetr mikrofalowy, narażenie na pole elektromagnetyczne, ocena narażenia. Keywords: microwave dosimeter, exposure to electromagnetic field, assessment of exposure. Wstęp Zasady oceny narażenia personelu na pole elektromagnetyczne w środowisku pracy są ściśle określone w prawodawstwie krajowym [1, 2, 3]. Omawia je szczegółowo Polska Norma PN-T-06580-3:2002 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Część 3: Metody pomiaru i oceny pola na sta[...]

Analiza numeryczna konstrukcji badawczej do pomiarów ekranowania pola elektromagnetycznego przez ubiór ochronny

Czytaj za darmo! »

Właściwości ochronne ubioru do pracy w polu elektromagnetycznym sprawdza się określając zapewniane przez niego ekranowanie w standardowym układzie badawczym. W opisywanej metodzie wyznacza się je mierząc pole elektryczne wewnątrz wykonanego ze stratnego materiału fantomu oraz wewnątrz tego fantomu umieszczonego w ubiorze ochronnym. Poprawność uzyskiwanych wyników zależy od budowy fantomu. Poniższa praca dotyczy doboru właściwości elektrycznych wykorzystywanego w fantomie stratnego materiału. Abstract. The protective properties of clothing, that is used to protect workers against the strong electromagnetic field, are specified by measurement of the electromagnetic shielding provided by clothing in the standard test system. In the described method the electric field is measured inside the lossy phantom and inside this phantom when is placed inside the protective suit. The correctness of the measurement depends on the phantom structure. This work concerns matching of the dielectric properties of the phantom lossy medium. (Numerical analysis of test structures for the measurement of the shielding of electromagnetic field by protective suits). Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, odzież ochronna, pole elektromagnetyczne, modelowanie numeryczne. Keywords: environmental safety at work, protective suit, electromagnetic field, numerical modeling. Wstęp Zadaniem ubiorów ochronnych jest zmniejszenie poziomów pola elektromagnetycznego, na jakie narażony jest pracownik, do wartości dopuszczalnych. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność przebywania pracownika w obszarze strefy niebezpiecznej. W niektórych wypadkach odzież taką stosuje się również w obsza[...]

Możliwości pomiarów impulsowego pola elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę impulsowego pola elektromagnetycznego na przykładzie wybranych grup urządzeń. Wskazano trudności związane z metrologią pola impulsowego za pomocą powszechnie stosowanych mierników dipolowo-diodowych. Zaprezentowano uzyskane wyniki pomiarów błędów dodatkowych, dla badanych grup urządzeń, powstających w związku w powszechnym wzorcowaniem przyrządów pomiarowych falą ciągłą. Przedstawiono wnioski dotyczące konieczności dodatkowych kalibracji mierników pola elektromagnetycznego. Abstract. In this paper the analysis of pulse electromagnetic field with selected devices has been presented. Difficulties in analyzing such a field with commonly used dipole-diode meters have been pointed out. Results of measurement of additional errors, for selected groups of devices, originated in common calibration of devices with continuous wave have been presented. Requests for additional calibration of electromagnetic field meters have been suggested. (Possibilities of measurement of pulse electromagnetic field) Słowa kluczowe: impulsowe pole elektromagnetyczne, metrologia pola elektromagnetycznego. Keywords: pulse electromagnetic field, electromagnetic field metrology. Wstęp Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez współczesne urządzenia w wielu dziedzinach techniki (np. medycyna, telefonia bezprzewodowa, radiolokacja) mają, w zdecydowanej większości przypadków, charakter pola impulsowego. W przypadku urządzeń medycznych modulacja impulsowa umożliwia wytwarzanie pola o znacznie wyższych wartościach natężeń przy niskich wartościach średnich, co pozwala na głębsze wprowadzenie energii elektromagnetycznej do wnętrza organizmu bez przegrzewania jego warstw powierzchniowych. Źródłami impulsowych pól elektromagnetycznych są diatermie terapeutyczne jak również diatermie chirurgiczne. W przypadku telefonii komórkowej fala elektromagnetyczna wykorzystywana jest jako nośnik sygnałów umożliwiających bez[...]

Modelowanie numeryczne kształtu fantomu do pomiarów ekranowania pola elektromagnetycznego przez ubiór ochronny

Czytaj za darmo! »

Właściwości ochronne ubioru do pracy w polu elektromagnetycznym sprawdza się określając zapewniane przez niego ekranowanie w standardowym układzie badawczym. W opisywanej metodzie wyznacza się je mierząc pole elektryczne wewnątrz wykonanego ze stratnego materiału fantomu oraz wewnątrz tego fantomu umieszczonego w ubiorze ochronnym. Poprawność uzyskiwanych wyników zależy od budowy fantomu. Poniższa praca dotyczy wpływu kształtu fantomu na dokładność pomiaru ekranowania pola elektromagnetycznego. Abstract. The protective properties of clothing, that is used to protect workers against the electromagnetic field, are specified by measurement of the electromagnetic shielding provided by clothing in the standard test system. In the described method the electric field is measured inside the lossy phantom and inside this phantom when is placed inside the protective suit. The correctness of the measurement depends on the phantom structure. This work concerns the impact of the shape of the phantom on measurement accuracy of shielding of electromagnetic field. (Numerical modeling of the shape of test structures for measurement of the shielding of electromagnetic field by protective suits). Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, odzież ochronna, pole elektromagnetyczne, modelowanie numeryczne. Keywords: environmental safety at work, protective suit, electromagnetic field, numerical modeling. W[...]

Standaryzacja metodyk pomiarów pól elektromagnetycznych i jej wpływ na jakość badań

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono algorytm postępowania przy badaniach pola elektromagnetycznego związanych z ekspozycją ludzi. Przedstawiono propozycje metod pomiarów, wymagań dla systemów pomiarowych jak również sposobów opracowania wyników. Omówiono elementy procesu badania które mają istotne znaczenia dla wiarygodności uzyskiwanych wyników badań, określając również graniczne wartości dla stosowanej aparatury pomiarowej. Wskazano na możliwości adaptacji takich metodyk badań do badań naukowych pola elektromagnetycznego, wskazując na korzyści wynikające z takiego postępowania. Abstract. In this paper the algorithm for electromagnetic field measurement procedures related to human exposure is presented. The study describes propositions for measurement methods, requirements for measurement systems and the technique of formulating results. Elements of measurement process which are fundamental to results validity are analyzed, the limit values for measurement devices are either calculated. The possibility of adaptation those methodologies for scientific researches is proposed including benefits of such process. (Standardization of electromagnetic field measurement methodologies and its impact on quality of results) Słowa kluczowe: pomiary pól elektromagnetycznych, metodyki badań. Keywords: measurements of electromagnetic fields, research methodology. Wstęp Badania wpływu pola elektromagnetycznego na człowieka są badaniami bardzo specyficznymi. W dużej części należą one do grupy badań regulowanych prawem. Regulacje prawne obejmują zarówno badania pola elektromagnetycznego w środowisku pracy jak i w środowisku ogólnym i dotyczą tak dopuszczalnych wartości natężeń pół jak również metodyk wykonywania tych badań. Standaryzacja procesów badawczych ma podnosić ich wiarygodności, jak również ułatwiać prowadzenie porównań uzyskiwanych wyników badań. Proponowane standardy są na tyle uniwersalne, że pozwalają na ich łatwą adaptację do zbliżonych profilem badań pol[...]

Wykorzystanie danych geoprzestrzennych w komputerowej analizie narażenia pracowników na pole elektromagnetyczne DOI:10.12915/pe.2014.12.71

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania danych geoprzestrzennych do oceny ekspozycji pracowników na pole elektromagnetyczne. Informacja o terenie pochodziła z dostępnych w Internecie źródeł. Do przygotowania modeli terenu wykorzystano oprogramowanie GIS, zaś obliczenia narażenia pracowników na pole elektromagnetyczne wykonano w oparciu o algorytm FDTD. Abstract. The paper presents the possibility of using geospatial data to assess the exposure of workers to electromagnetic fields. The geospatial information came from online sources. Terrain models have been prepared in GIS software. The exposure of workers to electromagnetic fields have been calculated in FDTD software. (The use of geospatial data in computer analysis of employees exposure to electromagnetic field). Słowa kluczowe: ocena ekspozycji na pole elektromagnetyczne, numeryczny model terenu. Keywords: assessment of exposure to electromagnetic fields, digital terrain model. doi:10.12915/pe.2014.12.71 Wstęp Pole i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz - 300 GHz jest czynnikiem szkodliwym dla zdrowia w środowisku pracy. W polskich przepisach najwyższe dopuszczalne wartości natężenia pola elektrycznego oraz natężenia pola magnetycznego określa Rozporządzenie [1]. Rys.1. Pomiar natężenia pola magnetycznego dla potrzeb oceny ekspozycji zawodowej W otoczeniu źródeł pól elektromagnetycznych, pole elektromagnetyczne może przyjmować wartości ustanowione dla trzech stref ochronnych: niebezpiecznej, rozumianej jako obszar, w którym przebywanie pracowników jest zabronione, zagrożenia, w której dopuszczone jest przebywanie pracowników przez czas ograniczony oraz pośredniej, w której dopuszczone jest przebywanie pracowników w ciągu całej zmiany roboczej. Przez ocenę pola na stanowisku pracy rozumie się wyznaczenie zasięgu stref ochronnych oraz wskazanie stanowisk pracowników podlegających ekspozycji niebezpiecznej, nadmiernej, dopuszczalnej i pomijaln[...]

Wykorzystanie komory TEM do ekspozycji na pole elektromagnetyczne obiektów biologicznych DOI:10.15199/48.2015.12.56

Czytaj za darmo! »

Komory TEM są wykorzystywane w badaniach biomedycznych do ekspozycji materiału biologicznego na pole elektromagnetyczne. W komorze TEM uzyskuje się quasistacjonarny rozkład pola elektromagnetycznego odpowiadający fali płaskiej. Umieszczenie wewnątrz komory TEM obiektu biologicznego zmienia rozkład pola w jej wnętrzu, co wpływa na SAR. Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu zastąpienia ekspozycji w warunkach fali płaskiej ekspozycją w komorze TEM na rozkład SAR w układzie biologicznym. Abstract. TEM cells are used in biomedical research to expose a biological material to electromagnetic fields. The TEM cell produces quasi stationary electromagnetic field distribution corresponding to a plane wave. The biological material inside the TEM cell changes the electromagnetic field distribution inside the TEM cell, which affects the SAR. The aim of this study is to evaluate, how SAR changes, when the exposure at the plane wave condition is replaced with the exposure inside the TEM cell. (Exposure of biological material to electromagnetic fields inside a TEM cell). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, SAR, fala płaska, komora TEM. Keywords: electromagnetic field, SAR, plane wave, TEM cell. Wstęp Komora TEM została pierwotnie opracowana w celu wytwarzania quasistacjonarnego rozkładu pola elektromagnetycznego odpowiadającego fali płaskiej w zakresie częstotliwości, gdzie wymagane jest zastosowanie komór bezechowych o bardzo dużych rozmiarach [1, 2]. Komora TEM jest prowadnicą falową i składa się z wykonanego z miedzi przewodu środkowego, którego środkowa część ma kształt prostokąta, a jego końce zbiegają się trapezoidalnie w kierunku portów urządzenia. W równych odstępach od przewodu środkowego znajdują są wykonane z aluminium dwie zewnętrzne ściany urządzenia pełniące rolę przewodu zewnętrznego. Jedną z komór TEM wykorzystywanych w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii przedstawiono na rysunku 1. Rys.1. Komora TEM[...]

Influence of the electromagnetic field (EMF) on the opioid drugs analgesic effect

Czytaj za darmo! »

Zakłada się istnienie dwóch potencjalnych mechanizmów wpływu pola elektromagnetycznego na zdolność odczuwania bólu, przy jednoczesnym podawaniu opioidowych leków przeciwbólowych, a mianowicie wpływ na: ATP-azy błonowe i/lub kanały jonowe oraz receptory opioidowe. Promieniowanie elektromagnetyczne może oddziaływać na ich strukturę i modelować odpowiedź na podanie leku analgetycznego. (Wpływ pola elektromagnetycznego na zdolność odczuwania bólu, przy jednoczesnym podawaniu opioidowych leków przeciwbólowych) Abstract. There are two potential mechanisms of influence of the electromagnetic field (EMF) on pain perception, in parallel treatment using opioid analgesic drugs, which would be supposed to: influence the calcium channel, influence the opioid receptors, based e.g. on the cell membrane electromechanical phenomena. Keywords: electromagnetic field, opioid analgesic drugs, pain perception, QSAR modeling. Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, opiodowe leki przeciwbólowe, modelowanie QSAR. Introduction: the opioid system In some cases, drugs and microwave irradiation might have parallel effects, suggesting effects via a common mechanism [1]. Most of the experiments indicating an influence of magnetic fields upon pain processing have been within the opioid system. Endogenous opioids are ubiquitous and present in varying densities with the central, peripheral and autonomic nervous systems of both animals and humans [2]. Opioid receptors are involved with many other functions and behavioral responses aside from pain, such as reinforcement and reward, neurotransmitter release and modulation of autonomic and endocrine functions. Like pain itself, there are various types of opioids that suggest it is not a unitary system which has different subtypes each having different functional significance. There are three families of endogenous opioids, enkaphalins, dynorphin and endorphins and there are three types of receptors through which opio[...]

The surface electromyography biofeedback in pain management - theoretical assumptions and possibilities of using the method

Czytaj za darmo! »

Psychophysiological assessments and biofeedback based interventions for disorders whose main symptom of interest is chronic pain can be highly effective and useful in the clinical environment. The evidence supporting the effectiveness of psychophysiological assessments and interventions for phantom limb pain, upper and lower back pain, non-cardiac chest pain, and pelvic floor pain disorders is reviewed to provide examples of how these techniques are applied to problems having differing etiologies. Streszczenie. Zastosowanie elektromiograficznej metody biofeedback w leczeniu bólu może być bardzo przydatne w warunkach klinicznych. Dowody skuteczności metod opartych o trening funkcji psychofizjologicznych, w leczeniu bólu fantomowego, w obrębie kończyn górnych, dolnej części pleców, nie-sercowego bólu w klatce piersiowej oraz dolegliwści bólowych w obrębie miednicy mniejszej wymagają dalszych obserwacji klinicznych w celu ich szerszego zastosowania w leczenia bólu o różnej etiologii (Metoda biofeedback elektromiografii powierzchniowej w leczeniu bólu - założenia teoretyczne i możliwości zastosowania). Keywords: electromyography, biofeedback, clinical applications. Słowa kluczowe: elektromiografia, biofeedback, zastosowanie kliniczne. Introduction The use of the surface electromyography (sEMG) has many advantages because such recordings provide a safe, easy, and noninvasive method that allows objective quantification of the energy of the muscle. It is not necessary to penetrate the skin and record from single motor units to obtain useful and meaningful information regarding muscles. Patient can observe synergies in the energy patterns that cannot be seen ‘normally’. The techni[...]

Immunomodulatory Effects of 900 MHz Magnetic Field Applied on Human Blood T Lymphocytes in vitro

Czytaj za darmo! »

T lymphocytes were isolated from blood samples of 15 patients suffering from atopic dermatitis and 20 healthy donors. Cell cultures were exposed to the impact of 900 MHz electromagnetic field in the special anechoic chamber. The immunomodulatory effects of 900 MHz magnetic field on T lymphocytes were observed especially on cells isolated from patients suffering from atopic dermatitis . Streszczenie. Limfocyty T zostały wyizolowane z krwi 20 zdrowych dawców i 15 chorych na atopowe zapalenie skóry. Hodowle komórkowe poddawane były działaniu pola elektromagnetycznego o częstotliwości 900 MHz w specjalnej komorze bezechowej. Wyniki wskazują na korzystne immunomodulacyjne działanie 900 MHz PEM zwłaszcza na limfocyty T pochodzące od chorych na atopowe zapalenie skóry. (Immunomodulacyjne działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości 900 MHz na ludzkie limfocyty T w hodowli in vitro). Keywords: immunomodulation, 900 MHz magnetic field, T lymphocytes, atopic dermatitis. Słowa kluczowe: immunomodulacja, pole magnetyczne o częstotliwości 900 MHZ, limfocyty T, atopowe zapalenie skóry. Introduction The growing interest of biological impact of electromagnetic field (EMF) has been observed for many years. However, the non-equivocal results of specific effects of EMF were not obtained until now. Assuming, that spe[...]

« Poprzednia strona  Strona 2