Wyniki 11-20 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"Marzena Półka"

Badanie stabilności termicznej materiałów powłokowych stosowanych do produkcji kabli elektrycznych

Czytaj za darmo! »

Z wykorzystaniem termograwimetru badano rozkład termiczny materiałów powłokowych. Próbki miały zróżnicowany skład chemiczny. Wyniki badań obejmują dane o temperaturze początku rozkładu termicznego oraz maksymalnej szybkości ubytku masy. Abstract. (Investigation of thermal stability of sheathing materials used for electric cables production). Thermal decomposition of sheathing materials was test[...]

Analiza zasięgu widzialności w dymie ze spalania wybranych materiałów polimerowych


  Przedstawiono wyniki analizy zasięgu widzialności w dymie wytworzonym podczas spalania modyfikowanych środkami ogniochronnymi i niemodyfikowanych próbek materiałów epoksydowych. Obliczenia wykonano przy użyciu komputerowego programu służącego do symulacji pożarów w pomieszczeniach. Stwierdzono zmniejszanie się krytycznych czasów osiągania zasięgu widzialności w modelowym układzie pomieszczenie-korytarz w szeregu: Epidian 561 + MoO3 > Epidian 561 + Roflam P > Epidian 561 + Sb2O3 > Epidian 561 niemodyfikowany > Epidian 561 + Roflam E > Epidian 561 + Roplast FN-1 > Epidian 561 + melamina. Visibility range in smoke produced during combustion of flame retardants-modified and non-modified com. epoxy materials was studied in a room-corridor system. Calcns. were performed by using an available computer program. The crit. time of achieving visibility in the system decreased in series of the materials contg. MoO3> Roflam P > Sb2O3> without additives > Roflam E > Roplast FN-1 > melamine. Rozkład termiczny oraz spalanie wszystkich materiałów, zarówno naturalnych, jak i tworzyw sztucznych, jest wieloetapowym procesem przemian fizykochemicznych, takich jak podgrzewanie, rozkład termiczny tworzywa, wydzielanie części lotnych i ich dalsze przemiany w fazie gazowej, przemiany składników mineralnych tworzywa, a w końcu spalanie, często bezpłomieniowe pozostałości stałej, złożonej z węgla i części mineralnych. Procesy te, w zależności od warunków pożarowych, mogą nakładać się na siebie lub występować kolejno po sobie1-4). Na reakcje zachodzące podczas degradacji termicznej tworzyw mają wpływ podstawniki w łańcuchach makrocząsteczek. Przyspieszaczem tych procesów jest m.in. obecność tlenu w materiale, natomiast możliwość przegrupowań atomów, powstawanie struktur aromatycznych i alifatycznych powoduje tworzenie się większej ilości sadzy w produktach rozkładu termicznego i spalania, która decyduje o zwiększeniu ilości dymu tworzącego się pod[...]

Nowe ekologiczne modyfikacje ogniochronne materiałów epoksydowych utworzone z Epidianu 5


  Przedstawiono ekologiczne modyfikacje ogniochronne materiałów polimerowych utworzonych z żywicy epoksydowej Epidian 5. Uniepalnienie materiału epoksydowego polegało na wprowadzeniu Apyralu i Fyrolu PNX oraz nanorurek węglowych w różnych stężeniach do żywicy epoksydowej. Skuteczność ogniochronną zastosowanych antypirenów analizowano za pomocą kalorymetru stożkowego. Badano wpływ wartości ekspozycji cieplnej oraz rodzaju wprowadzonych środków ogniochronnych na parametry pożaru związane z palnością, toksycznością i dymotwórczością spalanych materiałów. A com. epoxy resin was modified by addn. of 3 com. fire retardants (0.1-10%), cured and studied for heat release rate, sp. extinction area, mass loss rate and CO and CO2 emissions in fire by cone calorimetry at heating intensity 30 or 50 kW/m2. The simultaneous addn. of AlO(OH) and H3PO4 was the most efficient method for fire retarding while the addn. of C nanotubes resulted in the highest increase in the ignition temp. Stosowane powszechnie wyroby budowlane różnią się swoim zachowaniem w warunkach pożaru. Inaczej zachowują się wyroby drewniane, inaczej wyroby z tworzyw sztucznych, a jeszcze inaczej wyroby tekstylne. Powstały w wyniku ich zapłonu pożar może rozprzestrzeniać się w bardzo szybkim tempie, powodując ogromne straty materialne i stwarzając zagrożenie dla ludzi. Dynamikę jego rozwoju można ograniczyć stosując materiały o odpowiednich właściwościach pożarowych1, 2). Głównym celem prac z zakresu bezpieczeństwa pożarowego materiałów epoksydowych jest otrzymanie takich antypirentów (środków ogniochronnych), które wprowadzone na etapie ich syntezy lub do bazowej żywicy spowolnią szybkość spalania się wyrobów, obniżą aSzkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa; bCentrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów k. Otwocka Marzena Półkaa, * Aneta Łukaszek-Chmielewskaa, Daniel Małozięćb Nowe ekologiczne modyfikacje ogniochronne materiałów epoksydowych utworzone z Ep[...]

Podatność palnych pyłów przemysłowych na zapalenie od nagrzanej powierzchni


  Opisano właściwości palne pyłów decydujące o zagrożeniu pożarowo-wybuchowym warstwy lub obłoku pyłów zgodnie z normą PN-EN 50281-2-1:2002. Określono wymagania ochrony przed pożarem i wybuchem elementów konstrukcyjnych budynków i urządzeń w przestrzeniach, w których gromadzi się pył palny oraz opisano warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń stosowanych w strefach zagrożenia wybuchowego zgodnie z normami PN-EN 50281-1-2:2002 oraz PN-EN 60079-10-2:2009. Przedstawiono wyniki minimalnej temperatury zapłonu warstwy (MTZW) i minimalnej temperatury zapłonu obłoku (MTZO) w funkcji grubości warstw wybranych pyłowych produktów zbożowych oraz maksymalne dopuszczalne temperatury powierzchni (MDTP) urządzeń pracujących w ich obecności dla warstw o grubości 5 i 12,5 mm oraz dla obłoku. Określono wartości MTZW w zależności od stopnia rozdrobnienia pyłów drewna i węgla kamiennego. Przedstawiono wyniki MTZW, MTZO i MDTP w zależności od grubości warstwy dla pyłów ziół stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Safety requirements in explosion hazard areas were discussed. Min. ignition temps. of dust layers and clouds were presented as a function of cereal product dust layer thickness and max. acceptable surface temp. of machines operating in the presence of dust clouds and layers. In particular, wood, herb and bituminous coal dusts were taken into consideration. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa Marzena Półka*, Ewa Piechocka, Bożena Kukfisz Podatność palnych pyłów przemysłowych na zapalenie od nagrzanej powierzchni Susceptibility of inflammable industrial dust to ignition from heated surface Mgr inż. Ewa PIECHOCKA w roku 1979 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Jest starszym wykładowcą w Zakładzie Spalania i Teorii Pożarów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Specjalność - chemia polimerów. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, tel.: (22) 561-77-12, fax: (2[...]

Wpływ antypirenów addytywnych na wybrane właściwości palne materiałów epoksydowych


  Analizowano wpływ antypirenów addytywnych na wybrane właściwości palne materiałów powstałych na bazie żywicy epoksydowej Epidian 5. Stosowano Exolit RP 6580 (6%) lub jednocześnie Nanomer I.28 E (3%) i Exolit (6%). Badania prowadzono w małej skali przy wykorzystaniu kalorymetru stożkowego oraz w dużej skali poprzez spalanie tych samych próbek w zamkniętym pomieszczeniu. Przedstawiono wybrane wyniki tych badań oraz dokonano analizy porównawczej wpływu zastosowanych antypirenów na właściwości palne badanych materiałów epoksydowych. Two com. fire retarding agents were added to a com. epoxy resin to study their impact on the heat release rate, CO and smoke concns., extinction coeff. and combustion in small scale (cone calorimeter) and full scale (chamber 5×5×2.8 m) after curing. Addn. of the fire retardant resulted in an increasing not only the fire resistance of the resin but also of the CO emmision. Konwencjonalne metody obniżania palności polegają na modyfikowaniu tworzyw sztucznych poprzez dodanie środków ogniochronnych (tzw. antypirenów) np. w postaci utwardzaczy lub wypełniaczy. Zadaniem środków ogniochronnych jest spowolnienie procesu termicznego rozkładu materiału poddanego oddziaływaniu promieniowania cieplnego, co bezpośrednio prowadzi do zmniejszenia szybkości spalania materiałów. W wyniku tego procesu temperatura pożaru w pomieszczeniu wzrasta wolniej i warunki bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku są zdecydowanie korzystniejsze. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa Jerzy Gałaja, Marzena Półkab, *, Waldemar Wnękc Wpływ antypirenów addytywnych na wybrane właściwości palne materiałów epoksydowych Effect of addition of fire retardants on some fire properties of epoxy materials Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 0-629 Warszawa, tel.: (22) 561-77-12, fax: (22) 833-07-24, e-mail: mpolka@ sgsp.edu.pl Dr inż. Jerzy GAŁAJ w roku 1979 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i L[...]

Properties of flexible polyurethane foams modified by the addition of various flame retardants. Właściwości elastycznych pianek poliuretanowych modyfikowanych różnymi dodatkami uniepalniającymi


  Flexible polyurethane foams made of a com. polyol and toluenediisocyanate were modified by the addn. of ZnBO3, melamine cyanurate, expandable graphite and red P flame retardants (15% by mass) and studied for apparent d., flexibility, linear flammability, O2 index and thermogravimetric anal. The addn. of flame retardants resulted in an increase in apparent d. and thermal stability and in a decrease in mech. strength of the foams. Only addn. of the expandable graphite and red P resulted in an increase in the O2 index. Przedstawiono wyniki badań właściwości elastycznych pianek poliuretanowych modyfikowanych przy użyciu różnych dodatków opóźniających spalanie materiałów polimerowych. Stwierdzono, że najkorzystniejsze właściwości spośród omawianych dodatków pozwala osiągnąć stosowanie grafitu ekspandującego. Elastyczne pianki poliuretanowe (EPPUR) należą do szerokiej grupy materiałów polimerowych, których produkcja w ostatnich latach ciągle wzrasta. Produkcja ta w Europie szacowana jest na 1 mln t/r, zaś w Kraju wynosi ok. 140 t/r. EPPUR wykorzystywane są głównie w przemyśle meblarskim do produkcji materacy i uzupełnień tapicerskich (72%). Znajdują one również zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym do produkcji siedzeń oraz wykończenia wnętrz (16% zużycia). Ponadto EPPUR stosowane są w innych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł odzieżowy, obuwniczy, medycyna (elementy sprzętu rehabilitacyjnego, maty) oraz budownictwo (podkładki wykładzinowe)1-4). Zastosowanie pianek w przemyśle meblarskim i motoryzacyjnym niesie za sobą konieczność spełniania wielu norm bezpieczeństwa. EPPUR należą do materiałów łatwo palnych. Ponadto w trakcie spalania EPPUR powstaje duża ilość toksycznych i szkodliwych dla zdrowia substancji5). Z tego powodu podejmowane są próby obniżenia palności EPPUR poprzez zastosowanie różnego rodzaju dodatków uniepalniających. Dotychczas [...]

Wpływ środków ogniochronnych do drewna na zmiany środowiska pożaru w układzie pomieszczeń


  Dokonano analizy wpływu wybranych środków ogniochronnych na generację dymu z drewna. Określono, które z badanych środków ogniochronnych powodują zwiększenie generacji dymu, powiększając zagrożenie pożarowe określone wzrostem temperatury górnej warstwy dymu, jej położeniem nad poziomem podłogi i zasięgiem widzialności. W badaniach stosowano kalorymetr stożkowy. Do obliczeń parametrów stanu środowiska pożarowego pomieszczeń użyto zaawansowanego modelu strefowego. Four com. fire-retarding agents were used for impregnation of oak samples studied for heat release rate and CO, CO2 and smoke (soot) emissions by cone calorimetry. The expt. data were used for computer simulation of temp. distribution, upper layer of smoke and visibility redn. in a room-corridor system. A complex zone model-based computer program was used for the simulation. One of the studied fire-retarding agents did not prevent the wood samples against the fire but even accelerated the combustion rate and smoke emission. Jednym z istotnych problemów badawczych, którymi zajmują się różne ośrodki na świecie, jest zagadnienie zmian właściwości palnych polimerów naturalnych i sztucznych w kierunku zmniejszenia generacji energii cieplnej i emisji produktów spalania1-7). Środki ogniochronne do drewna odgrywają znaczącą rolę w szeroko pojętej profilaktyce pożarniczej. W znacznym stopniu wpływają na zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania pożaru lub zmniejszają dynamikę jego rozwoju. Ich główne działanie opiera aSzkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa; bCentrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej PIB, Józefów k. Otwocka Marek Koneckia, Marzena Półkaa,*, Norbert Tuśnioa, Daniel Małozięćb Wpływ środków ogniochronnych do drewna na zmiany środowiska pożaru w układzie pomieszczeń Effect of fire retarding agents for wood on the change of fire environment in room systems Dr hab. Marzena PÓŁKA, prof. SGSP - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżą[...]

Use of an extinguishing powder for reducing industrial dust explosion hazards. Wykorzystanie wybranego proszku gaśniczego do ograniczania wybuchowości pyłów przemysłowych


  NaHCO3-contg. extinguishing powder was added to pine wood dust, wheat flour, malt dust, corn starch and coal dust to decrease explosion hazard. The expts. were carried out in 20 dm3 spherical vessel to det. the max. inerting explosion pressure and max. rate of the pressure rise vs. amt. of the added powder. The lowest inerting concn. of the powder was 1250 g/m3 for wheat flour, and the highest was 2850 kg/m3 for pine wood dust. Przedstawiono wyniki badań wpływu proszku gaśniczego typu BC, zawierającego jako główny składnik wodorowęglan sodu, na ciśnienie wybuchu i szybkość narastania ciśnienia wybuchu dla pyłów drewna sosnowego, mąki szymanowskiej, słodu jęczmiennego, skrobi kukurydzianej oraz węgla. Badania przeprowadzono w komorze sferycznej o objętości 20 dm3 wg normy PN-EN 14034:2011. Maksymalne stężenia inertyzujące proszku typu BC określono na podstawie uzyskanych zależności tzn. maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu od ilości dodanego proszku gaśniczego. Najniższą wartość stężenia inertyzującego uzyskano dla mąki szymanowskiej (1250 g/m3), a najwyższą dla pyłu drewna sosnowego (2850 kg/m3).Intensywne prace nad zapobieganiem wybuchom pyłów w procesach przemysłowych oraz ograniczaniem ich skutków trwają już ponad 100 lat. Mimo szeroko zakrojonych badań, wybuchy pyłów nadal stanowią realne zagrożenie w wielu gałęziach przemysłu. Istotnym problemem utrudniającym przewidywanie przebiegu i następstw wybuchów pyłu jest niedostatek metod określania rzeczywistych struktur obłoków pyłu i procesów rozprzestrzeniania się w nich płomieni. Istotna część teoretycznych i doświadczalnych prac nad wybuchowością pyłów przemysłowych dotyczy wpływu stężenia tlenu oraz obecności niepalnych cząstek ciał stałych na przebieg wybuchu. Obecnie bierze się pod uwagę kilka metod zapobiegania wybuchom już wytworzonych obłoków pyłów. [...]

Experiments and modeling of ignition of a dust layer on a hot surface Badania eksperymentalne i modelowanie zapłonu warstwy pyłu na gorącej powierzchni DOI:10.12916/przemchem.2014.99


  Minimum ignition temps. of pine, beech and oak dust layer were detd. exptl. for 5 and 12.5 mm dust layers and estd. by numerical simulation by using the Semenov math. model. A good agreement of simulation with exptl. results was achieved. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań podatności na zapłon pyłów drewna sosnowego, bukowego i dębowego wraz z analizą porównawczą matematycznego modelu pozwalającego wyznaczyć analizowane parametry z danych materiałowych. Wartości minimalnych temperatur zapłonu pyłu w warstwie otrzymane z proponowanego modelu wykazują dobrą zgodność z wynikami doświadczalnymi. Podatność na zapłon pyłu osiadłego od gorącej powierzchni jest jednym z czynników wchodzących w skład ryzyka powstania pożaru i/lub wybuchu. Dlatego w profilaktyce przeciwpożarowej niezbędna jest znajomość właściwości palnych pyłu decydujących o zagrożeniu pożarowo-wybuchowym wskutek jego zetknięcia z nagrzaną powierzchnią. Jednym z parametrów określających możliwość zapłonu pyłu w warstwie jest minimalna temperatura zapłonu w warstwie pyłu. Do wybuchu pyłów palnych może dojść na wielu etapach produkcyjnych, począwszy od transportu i przetwarzania, do magazynowania i składowania, szczególnie w przypadkach, kiedy nie są spełnione podstawowe wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Sytuacje takie mogą wystąpić w przemyśle spożywczym, drzewnym, farmaceutycznym i w górnictwie. Zniszczenia, jakie mogą powstać na skutek wybuchów rozdrobnionych substancji palnych mogą osiągać znaczne rozmiary. Częstymi konsekwencjami są nie tylko uszkodzenia urządzeń i maszyn, ale także zawalenia konstrukcji budynków, w których wystąpił zapłon oraz zniszczenia ścian obiektów sąsiadujących.Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego istotne jest zapobieganie powstawaniu wybuchów. Odbywa się to m.in. poprzez (i) unikanie gromadzenia pyłu w miejscach niedozwolonych dzięki stałym kontrolom i utrzymywaniu pomieszczeń w czystości, likwidowanie nieszczeln[...]

Study on inertization of dust-air mixtures Badania inertyzacji mieszanin pyłowo-powietrznych DOI:10.12916/przemchem.2014.103


  Wheat flour, pine and coal dusts-air mixts. were inetrized by addn. of N2 to O2 content 18% by vol. and studied for explosibility. The wheat flour dust showed the highest min. ignition and selfignition temps., the highest allowable surface temp. of machines in the dust, and the lowest max. explosion pressure and max. rate of pressure rise. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad inertyzacją mieszanin pyłowo-powietrznych na stanowisku do oznaczania skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia oraz na stanowisku do oznaczania granicznego stężenia tlenu w obłokach pyłu. Badano próbki pyłów mąki pszennej, drewna sosnowego oraz węgla kamiennego, o rozmiarze ziaren do 200 μm. Do inertyzacji wykorzystano dodatek azotu, obniżający zawartość tlenu w badanych mieszaninach. Zbadano parametry wybuchowości poszczególnych pyłów, oznaczono charakterystyczne wartości temperatur dla procesu ich samozapalenia oraz określono zależność tych temperatur od zawartości tlenu w mieszaninie pyłowo-powietrznej. Oznaczono także wartości granicznego stężenia tlenu w mieszaninie pyłpowietrze- azot dla poszczególnych pyłów. Wybuchy mieszanin pyłowych stwarzają istotne zagrożenia w procesach technologicznych, w których operuje się rozdrobnionym materiałem palnym jako surowcem (lub uzyskuje się sproszkowany produkt lub produkt uboczny). Prowadzone do tej pory prace badawcze i teoretyczne pozwoliły na wypracowanie metod zapobiegania wybuchom mieszanin pyłowo-powietrznych lub łagodzenia skutków takich wybuchów wewnątrz urządzeń. Wybuchowi można zapobiegać, unikając tworzenia mieszaniny wybuchowej poprzez inertyzację gazami obojętnymi (azot, ditlenek węgla). Poprzez częściową inertyzację można złagodzić skutki wybuchu wewnątrz urządzenia1). Prawidłowy dobór i skuteczne zastosowanie odpowiedniej metody, środka inertyzującego i ilości tego środka wymaga wiedzy na temat parametrów opisujących właściwości palno-wybuchowe mieszaniny pyłowo-powietrz[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »