Wyniki 11-17 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Beata Sadowska"

Konsekwencje alternatywnego formułowania wymagań ochrony cieplnej budynków w nawiązaniu do świadectw charakterystyki energetycznej


  Od początku 2009 r., w ramach wdrożenia w Polsce postanowień Dyrektywy 2002/91/WE, istnieje obowiązek zamieszczenia charakterystyki energetycznej budynku w projekcie budowlanym oraz sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej już po wybudowaniu lub wyremontowaniu budynku (na etapie występowania o pozwolenie na użytkowanie). Wskaźnik energii pierwotnej EP podlegający sprawdzeniu w świadectwach charakterystyki energetycznej uwzględnia, obok energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, również energię na potrzeby ciepłej wody użytkowej, chłodzenia (jeśli występuje) oraz urządzeń pomocniczych, a w przypadku budynków innych niżmieszkalne także oświetlenia.Wymagania dotyczące ochrony cieplnej zawarte są w Warunkach technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 2008 r. (WT 2008). Można je wypełnić na dwa sposoby: - ograniczając wartość wskaźnika EP (rocznego obliczeniowego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną) i zabezpieczając przegrody zewnętrzne przed powierzchniową imiędzywarstwową kondensacją parywodnej lub - ograniczając wartość współczynnika przenikania ciepła U przegród zewnętrznych budynku i ograniczając powierzchnię okien oraz przegród przezroczystych o niskiej izolacyjności cieplnej. W artykule zaprezentujemy skutki tak postawion[...]

Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych DOI:10.15199/33.2015.05.05


  W artykule opisano zaplanowaną wg audytu oraz wykonaną zgodnie z tymdokumentemtermomodernizację zespołu budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach w woj. podlaskim. Pokazano efekty energetyczne i ekologiczne inwestycji wyznaczone na podstawie pomiaru energii i paliwa zużytego na potrzeby ogrzewania przedmiotowego obiektu w pięciu kolejnych sezonach ogrzewczych. Słowa kluczowe: audyt energetyczny, budynek szkolny, termomodernizacja, rzeczywisty efekt energetyczny i ekologiczny.Zespół budynków Szkoły Podstawowej (SP) i Gimnazjum w Rutkach został wzniesiony w technologii wielkoblokowej (CŻ) w latach osiemdziesiątych XX w., a w końcu lat dziewięćdziesiątych dobudowano salę sportową. Widoczna jest znacznie rozczłonkowana linia zabudowy. Poszczególne budynki o różnej liczbie kondygnacji (od 1 do 3) połączone są ze sobą parterowymi łącznikami (rysunek 1). Część budynków jest podpiwniczona. Charakterystyka elementów budynków przed termomodernizacją: ● ściany piwnic z bloczkówbetonowych grubości 30 cm z warstwą wełny mineralnej 5 cm; ściany zewnętrzne budynku A z płyt kanałowych grubości 24 cmi betonu komórkowego grubości 12 cm, natomiast ściany pozostałych budynków z dodatkową warstwą styropianu grubości 3 cm, obmurowane cegłą dziurawką; ● stropodachy wentylowane ocieplone styropianem grubości 10 cm (dolna część stropodachu z płyt kanało[...]

Planowane i rzeczywiste efekty termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Zbójna DOI:10.15199/33.2016.01.08


  W artykule opisano zaplanowane na podstawie audytów energetycznych inwestycje termomodernizacyjne przeprowadzone w grupie budynków użyteczności publicznej położonych w gminie Zbójna (woj. podlaskie). Opisano osiągnięte w kolejnych sezonach ogrzewczych efekty inwestycji poprawiających charakterystyki energetyczne budynków i porównano je z efektami obliczeniowymi wyznaczonymi w audytach energetycznych na etapie planowania inwestycji. Słowa kluczowe: termomodernizacja, budynki, zużycie paliwa, efekt energetyczny.cie- 1) Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska *) Autor do korespondencji: e-mail: b.sadowska@pb.edu.pl Planowane i rzeczywiste efekty termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Zbójna Planned and actual effects of thermomodernization of public buildings in Gmina Zbójna dr inż. Wiesław Sarosiek1) dr inż. Beata Sadowska1)*) Streszczenie.Wartykule opisano zaplanowane na podstawie audytów energetycznych inwestycje termomodernizacyjne przeprowadzone w grupie budynków użyteczności publicznej położonych w gmini[...]

Porównanie różnych standardów energetycznych jednorodzinnych budynków drewnianych DOI:10.15199/33.2016.05.59


  W artykule przedstawiono różne pod względem energetycznym standardy drewnianych budynków jednorodzinnych. Porównano trzy typy budynków o zbliżonej powierzchni użytkowej, wykonane w różnych standardach energetycznych oraz cztery rodzaje często obecnie wykorzystywanych źródeł ciepła. Standardy energetyczne budynków mieszkalnych Namocy dyrektyw Parlamentu Europejskiego, w tym 31/2010/WE [1],[...]

Efektywność kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej DOI:10.15199/33.2018.01.13


  W istniejących budynkach konieczne jest z jednej strony przeprowadzanie bieżących remontówwcelu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, a z drugiej zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Prace dotyczą poprawy izolacyjności obudowy budynku, systemu wentylacji, systemu ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia, wykorzystania energii odnawialnej. Charakterystyka energetyczna budynków Analizowane w artykule budynki zlokalizowane są w województwie podlaskim. Ich charakterystyczne dane przedstawiono w tabeli. Budynek nr 8 wzniesiono w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej (z elementami "CŻ"), natomiast budynek nr 1 jest częściowo murowany i częściowo drewniany. Pozostałe budynki zbudowano w technologii tradycyjnej. Planowane przedsięwzięcia w ramach kompleksowej termomodernizacji zestawiono w tabeli [1]. Izolacyjność cieplną przegród zewnętrznych zwiększono we wszystkich budynkach do poziomu wymagań, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. (WT 2021). Należy zwrócić uwagę, iż w poszczególnych budynkach modernizowano także systemy grzewcze (na ogół łącznie ze źródłami ciepła) oraz zastosowano dodatkowe elementy poprawiające skuteczność termomodernizacji, takie jak rekuperatory miejscowe, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, kolektory słoneczne. Ze [...]

Analiza zapotrzebowania na energię użytkową przy zmianach wymaganej izolacyjności cieplnej przegród budowlanych DOI:10.15199/9.2018.12.6


  1. Wprowadzenie Od roku 1997 w Polsce wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków przeniesiono z norm do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. W nowelizacji tego Rozporządzenia z dnia 6 listopada 2008 r. w stosunku do wszystkich budynków postawiono wymaganie alternatywne co do maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła przegród lub wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP. Od 1 stycznia 2014 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Warunków Technicznych [6], wg których budynki muszą spełniać jednocześnie wymaganie dotyczące Umax, oraz wymaganie dotyczące EPmax. Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła wybranych przegród przedstawiono w tabeli 1. Problem optymalizacji poziomu izolacyjności przegród budowlanych w budynkach ogrzewanych analizowano m.in. w [5] oraz przez autorów w roku 2016 w artykule "Optymalna grubość warstwy termoizolacji ścian zewnętrznych we współczesnych warunkach ekonomicznych" [3]. Autorzy zaprezentowali wyniki oceny optymalnej grubości warstwy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych z uwzględnieniem wpływu parametrów makro- i mikroekonomicznych (takich jak stopa dyskonta, wysokość podatku VAT, a także jednostkowe ceny ciepła i koszt izolacji termicznej). Analiza wykazała, że w odniesieniu do optymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła Uopt w warunkach roku 2016 zaostrzenie wymagań ochrony cieplnej przez wprowadzenie nowych obniżonych Umax nie jest zbyt radykalne. Wprowadzone w polskich przepisach prawnych zaostrzone wymagania dotyczące Umax (od 2017 r. i 2021 r.) wynoszące odpowiednio 0,23 W/(m2·K) i 0,20 W/(m2·K) nie tylko nie wyprzedzają obniżenia Uopt, obliczonego z zastosowaniem metody dynamicznej (NPV) przy ogrzewaniu z sieci ciepłowniczej lub za pomocą energii elektrycznej, a wręcz przeciwnie są one prawie dwukrotnie większe niż Uopt. 1. Wprowadzenie Od roku 1997 w Polsce wymagania do[...]

O jakości cieplnej współczesnych budynków jednorodzinnych w technologii szkieletu drewnianego DOI:10.15199/33.2018.06.13


  Drewniane budownictwo szkieletowe cieszy się dużą popularnością w wielu regionach świata, m.in. w Skandynawii (ok. 90%inwestycji),Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (ok. 80%) czy Niemczech (ok. 30%) [4]. Dotyczy to szczególnie realizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.WPolsce udział drewnianego budownictwa szkieletowego nie przekracza 5%[4], ale corazwiększe doświadczenie rodzimych firm wdrażających tę technologię oraz narastający bagaż doświadczeń eksploatacyjnych pozwalają przełamywać stereotypy o wadach tego systemu - główniewodniesieniu do szczelności i nie najlepszej izolacyjności termicznej.Wartykule przedstawiono wyniki wybranych pomiarów parametrów określających jakość energetyczną budynków wykonanych w nowoczesnej technologii szkieletu drewnianego. Są wśród nich: izolacyjność cieplna opisana współczynnikiem przenikania ciepłaU; szczelność powietrznawyrażona parametrem n50; rozkład pola temperatury na powierzchni przegrody oraz wskaźniki komfortu cieplnego PMV i PPD. To właśnie te kryteria, oprócz walorów użytkowych oraz kosztówwzniesienia i przewidywanej eksploatacji, stają się obecnie podstawą wyboru budynków w technologii szkieletu drewnianego przez inwestorów. Charakterystyka bu[...]

« Poprzednia strona  Strona 2