Wyniki 11-15 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"DANUTA ABRAMCZYK"

Porównanie wyników oceny alweograficznej ziarna pszenicy uzyskiwanych w systemie HA i HC

Czytaj za darmo! »

Wartość technologiczna ziarna pszenicy jest bardzo dobrze charakteryzowana przez cechy reologiczne ciasta oceniane między innymi za pomocą alweografu. Klasyczna metoda alweograficzna polega na ocenie cech reologicznych ciasta wykonanego z mąki pszennej i 2,5% roztworu NaCl w ilości zależnej od wilgotności badanej mąki. Oznaczanie wykonuje się zgodnie z normą PN-EN ISO 27971:2009 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe - Pszenica zwyczajna (T. aestivum L.) - Oznaczanie właściwości alweograficznych ciasta przy stałym dodatku wody dla mąki handlowej lub laboratoryjnej oraz procedura przemiału laboratoryjnego. Zasada metody polega na badaniu oporu stawianego przez próbkę ciasta podczas jej równomiernego rozdmuchiwania. Odkształcenie ciasta w znacznym stopniu odzwierciedla procesy fizyc[...]

Wartość przemiałowa i wypiekowa odmian pszenic uprawianych w Polsce - na podstawie oceny ziarna ze zbiorów lat 2007–2009

Czytaj za darmo! »

We wszystkich krajach o znaczącej gospodarce zbożowej prowadzona jest corocznie ocena jakości ziarna poszczególnych odmian pszenicy. Badania takie wykonywane są dla potrzeb użytkowników ziarna i dotyczą oceny ziarna pochodzącego z towarowej produkcji rolniczej. W P olsce ocenę ziarna ze zbiorów danego roku wykonuje od 18 lat Zakład Przetwórstwa Zbóż i P iekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Ocena wykonywana jest dwuetapowo. W pierwszym etapie w tzw. szybkiej ocenie, której wyniki są dostępne w listopadzie roku zbiorów, jakość ziarna pszenicy określana jest na podstawie: gęstości ziarna w stanie zsypnym, zawartości popiołu, zawartości białka, liczby opadania, ilości glutenu i wskaźnika sedymentacyjnego Zeleny’ego. W drugim etapie pracy określana jest przydatność technologiczna próbek ziarna wybranych odmian pszenicy na podstawie oceny wartości przemiałowej i wypiekowej, dokonanej przy użyciu specjalistycznej aparatury laboratoryjnej. Efektem oceny jest wskazanie odmian najbardziej przydatnych dla przetwórstwa na mąkę na cele wypiekowe. Corocznie wykonuje się badanie ok. 70 próbek pszenicy odmian najbardziej rozpowszechnionych w praktyce rolniczej, odmian ostatnio wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian oraz ostatnio także odmian ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CC A). Wartość przemiałową ziarna badanych odmian pszenicy określa się na podstawie wyników przemiału laboratoryjnego przy użyciu młyna MLU -202, obliczając współczynnik efektywności przemiałowej "K". Wartość tego współczynnika określa się ze wzoru: wyciąg mąki ogólnej "K" =  zawartość popiołu w mące ogólnej Im wyższa wartość współczynnika "K"[...]

Wartość technologiczna ziarna pszenicy ozimej i jarej uprawianej w Polsce na podstawie oceny ziarna ze zbiorów lat 2008–2010


  Ziarno pszenicy jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarskim, a także paszowym. Znajomość jakości ziarna pszenicy zbieranego w danym kraju w poszczególnych latach jest podstawą podejmowania decyzji gospodarczych zarówno przez rządy, jak i firmy prowadzące działalność na rynku zbożowym. We wszystkich krajach o znaczącej gospodarce zbożowej prowadzona jest corocznie ocena jakości ziarna poszczególnych odmian pszenicy. Badania takie wykonywane są dla potrzeb użytkowników ziarna i dotyczą oceny ziarna pochodzącego z towarowej produkcji rolniczej. W Polsce ocenę ziarna ze zbiorów danego roku wykonuje od wielu lat Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (ZPZiP IB PRS ). W tej ocenie uwzględniana jest jak najszersza gama wyróżników jakościowych ziarna, co pozwala na uzyskanie całościowego obrazu jakości ziarna pszenicy i określenie jego przydatności w wielu kierunkach użytkowania. Jest to istotne zwłaszcza w okresie kampanii skupu ziarna. W niniejszym artykule uwzględniono parametry jakościowe, za pomocą których określa się wartość przemiałową (zawartość popiołu, wyciąg mąki) i wartość wypiekową (zawartość białka, wskaźnik sedymentacyjny Zeleny’ego) ziarna pszenicy. Z badań opisujących cechy reologiczne uwzględniono parametry oceny alweograficznej, ze względu na coraz częstsze badanie ziarna pszenicy za pomocą alweografu. Uwzględniono także wyróżniki oceniające poziom aktywności enzymów amylolitycznych (liczba opadania, ocena amylograficzna). W Z PZiP IB PRS ocenę jakości ziarna ze zbiorów danego roku wykonuje się dwuetapowo. W pierwszym etapie w tzw. szybkiej ocenie, której wyniki są dostępne w listopadzie danego roku zbiorów, jakość ziarna pszenicy określana jest na podstawie: gęstości ziarna w stanie zsypnym, zawartości popiołu, zawartości białka, liczby opadania, ilości glutenu i wskaźnika sedymentacyjnego Zeleny’ego. W drugim etapie pracy określana [...]

Wartość technologiczna ziarna odmian pszenicy uprawianych w Polsce na podstawie oceny ziarna ze zbiorów lat 2007-2011


  Ziarno pszenicy jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarskim, a także paszowym. Znajomość jakości ziarna pszenicy zbieranego w danym kraju w poszczególnych latach jest podstawą podejmowania decyzji gospodarczych zarówno przez rządy, jak i firmy prowadzące działalność na rynku zbożowym. We wszystkich krajach o znaczącej gospodarce zbożowej prowadzona jest corocznie ocena jakości ziarna poszczególnych odmian pszenicy. Badania takie wykonywane są dla potrzeb użytkowników ziarna i dotyczą oceny ziarna pochodzącego z towarowej produkcji rolniczej. W P olsce ocenę ziarna ze zbiorów danego roku wykonuje, począwszy od 1993 roku, Zakład Przetwórstwa Zbóż i P iekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (ZPZiP IBPR S). W tej ocenie uwzględniana jest jak najszersza gama wyróżników jakościowych ziarna, co pozwala na uzyskanie całościowego obrazu jakości ziarna pszenicy i określenie jego przydatności do wielu kierunków użytkowania. W niniejszym artykule omówiono bezpośrednie wyróżniki jakościowe, za pomocą których określa się wartość przemiałową (zawartość popiołu, wyciąg mąki) oraz wartość wypiekową (zawartość białka, wskaźnik sedymentacyjny Zeleny’ego) ziarna pszenicy, a także uwzględniono parametry oceny alweograficznej i farinograficznej. Uwzględniono także wyróżniki oceniające poziom aktywności enzymów amylolitycznych takie jak: liczba opadania i ocena amylograficzna. W ZPZiP IBPR S ocenę jakości ziarna ze zbiorów danego roku wykonuje się dwuetapowo. W pierwszym etapie w tzw. szybkiej ocenie, której wyniki są dostępne w listopadzie danego roku, jakość ziarna pszenicy charakteryzowana jest na podstawie: gęstości ziarna w stanie zsypnym, zawartości popiołu, zawartości białka, liczby opadania, ilości glutenu i wskaźnika sedymentacyjnego Zeleny’ego. W drugim etapie pracy określana jest przydatność technologiczna próbek ziarna wybranych odmian pszenicy na podstawie oceny wartości przemiałowej i[...]

« Poprzednia strona  Strona 2