Wyniki 11-20 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Sylwester Robak"

Asymetria napięć i prądów w elektroenergetycznych układach przesyłowych DOI:10.12915/pe.2014.07.04

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały omówione zagadnienia dotyczące zjawiska asymetrii prądów i napięć w elektroenergetycznych układach przesyłowych. Przedstawiono źródła i przyczyny występowania asymetrii, omówiono jej wpływ na urządzenia pracujące w systemie elektroenergetycznym. W artykule uwagę skupiono na elektroenergetycznych liniach przesyłowych wysokiego i najwyższych napięć. Omówiono możliwe sposoby i skutki wykonywania przeplotów linii napowietrznych WN i NN. Rozważania teoretyczne zostały wzbogacone wynikami badań symulacyjnych dla wybranych wariantów układów testowych. Abstract. This paper presents an issues of voltage and current asymmetry in transmission systems. The analysis has been focused on HV and EHV transmission lines. The article shows sources and causes of the asymmetry and presents the effect of asymmetry on devices which are working in power system. In the article were discussed possible ways of transmission line transposition. Theoretical considerations were supplemented by simulation results in case simple test systems. (The analysis of the voltage and current asymmetry in the power transmission lines). Słowa kluczowe: asymetria napięć, asymetria prądów, linie elektroenergetyczne, system przesyłowy. Keywords: voltage asymmetry, current asymmetry, power lines, transmission system. doi:10.12915/pe.2014.07.04 Wstęp Współczesne systemy elektroenergetyczne to bardzo złożone układy integrujące podmioty świadczące różnego rodzaju usługi z zakresu wytwarzania, przesyłu i rozdziału, a także użytkowania energii elektrycznej. Do kluczowych zadań systemów elektroenergetycznych należy zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego przy uwzględnieniu rachunku ekonomicznego. Realizacja tego zadania jest trudna, bowiem wzrastające zużycie energii elektrycznej musi być zaspokojone przez ograniczone zasoby energetyczne. Dodatkowo obecnie obwiązujące uwarunkowania gospodarcze, stymulowane w Europie w dużej mierze przez organy ustawodawcze oraz[...]

Automatyka odciążająca sieć przesyłową oparta na zaniżaniu wytwarzania DOI:10.15199/48.2016.11.65

Czytaj za darmo! »

Ze względów ekonomicznych rozwój sieci przesyłowych oparty jest na kompromisie miedzy kosztami inwestycyjnymi a odpornością systemu elektroenergetycznego na zakłócenia. Zakłada się, że system elektroenergetyczny musi wytrzymać typowe zakłócenia prawdopodobne i mało prawdopodobne. Aby nie dopuścić do rozwoju awarii po wystąpieniu bardzo mało prawdopodobnych zakłóceń ekstremalnych wprowadza się do systemu rozmaite automatyki przeciwawaryjne nazywane też zabezpieczeniami specjalnymi. W tym artykule opisano automatykę odciążającą łagodzącą przeciążenia linii przesyłowych w pobliżu elektrowni. Automatyka ta wykorzystuje możliwości automatycznego zaniżenia mocy zespołów wytwórczych i została wykonana dla jednej z dużych elektrowni. Abstract. For financial reasons expansion of transmission networks is based on the compromise between investment costs and ability of power system to withstand disturbances. It is assumed, that power system must withstand typical credible and non-credible disturbances. To avoid blackouts following extreme disturbances the power systems are equipped with emergency control also referred to as special protection. In this paper an overload emergency control is described. It has been designed and implemented in order to alleviate overloads in transmission lines in the vicinity of large steam power plant. It utilizes capability of steam generating units to curtail automatically real power. (Overload emergency state control of transmission network based on generation curtailment) Słowa kluczowe: automatyka odciążająca, sieci przesyłowe, łagodzenie przeciążeń, zaniżanie wytwarzania. Key words: overload emergency control, transmission networks, alleviation of overloads, generation curtailment. 1. Wstęp Rozwój sieci przesyłowej planuje się akceptując kompromis między kosztami inwestycyjnymi a odpornością systemu elektroenergetycznego (SEE) na zakłócenia. Podstawą dla planistów są kryteria planowania składające się ze zdarzeń,[...]

Sterowanie szeregowego rezystora hamującego poprawiające stabilność systemu elektroenergetycznego przy zdarzeniach ekstremalnych w sieciach przesyłowych DOI:10.15199/48.2016.12.75

Czytaj za darmo! »

Dla każdego typowego (wiarygodnego) zdarzenia, takiego jak trójfazowe zwarcie zlikwidowane przez zabezpieczenia podstawowe z czasem normalnym, generatory synchroniczne pracujące w systemie elektroenergetycznym muszą zachować synchronizm (stabilność kątowa przejściowa). Dla zdarzeń nietypowych (ekstremalnych) ryzyko utraty synchronizmu można zmniejszyć stosując zabezpieczenia specjalne nazywane też automatykami przeciwawaryjnymi. Artykuł dotyczy automatyki przeciwawaryjnej, w której szeregowy rezystor hamujący wykorzystywany jest do ratowania synchronizmu generatorów synchronicznych po wystąpieniu trójfazowego zwarcia w linii przesyłowej bliskiego elektrowni likwidowanego z czasem opóźnionym wskutek uszkodzenia wyłącznika lub zabezpieczenia podstawowego. Omówiono kryteria doboru rezystancji szeregowego rezystora hamującego i zaproponowano dwa algorytmy sterowania rezystora. Rozważania teoretyczne potwierdzono za pomocą symulacji komputerowej dla systemu testowego. Abstract. For each typical (credible) contingency, such as three phase short circuit cleared by main protection with normal time, synchronous generators operating in power system must retain synchronism (transient angle stability). For unusual (extreme) contingency the risk of loss of synchronism can be minimized by using special stability enhancing protection also referred to as emergency control. This paper deals with emergency control in which a series braking resistor is used to save from loss of synchronism of synchronous generators after a three phase short circuit in transmission line near the power plant cleared with delay caused by circuit breaker failure or malfunctioning of the main protection. Dimensioning of the braking resistor is discussed and two control algorithms of the resistor are proposed. Theoretical consideration is validated by simulation results for test system. (Stability enhancing control of series braking resistor under extreme contingency in transmission [...]

Uproszczone kryteria stabilności dla długookresowego planowania rozwoju sieci przesyłowej

Czytaj za darmo! »

Stability analyses of a power system are conducted at short-term and mid-term planning of transmission network development. Recent years have seen transmission networks working closer and closer to their technical capability. Therefore it is necessary to conduct even a simplified power system stability assessment also at long-term planning. The article shows that very simple criteria of angle stability and voltage stability based on short-circuit power can be used for the sake of long-term planning. The suggested criteria were verified for a real large-scale power system. Simplified stability criteria for long term planning of transmission network development Streszczenie. Analizy stabilności systemu elektroenergetycznego wykonywane są przy krótkookresowym i średniookresowym planowaniu rozwoju sieci przesyłowej. W ciągu ostatnich lat sieci przesyłowe pracują coraz bliżej granicznych możliwości technicznych. Z tego względu zachodzi potrzeba choćby uproszczonej oceny stabilności systemu elektroenergetycznego także przy planowaniu długookresowym. W artykule pokazano, że dla potrzeb planowania długookresowego można posłużyć się bardzo prostymi kryteriami stabilności kątowej i stabilności napięciowej opartych na mocy zwarciowej. Proponowane kryteria zostały sprawdzone dla rzeczywistego dużego systemu elektroenergetycznego. Keywords: power system, stability, network planning, short circuit power Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, stabilność, planowanie rozwoju sieci, moc zwarciowa 1. Wstęp Jednym z obowiązków operatorów sieci przesyłowej jest planowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego (SEE) w różnych horyzontach czasowych: długookresowych 15 lat, średniookresowych 10 lat oraz krótkookresowych  5 lat. Dla każdego z tych okresów prognozuje się wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i opracowuje scenariusze rozwoju. Scenariusze te obejmują odpowiedni wzrost wytwarzania energii elektrycznej oraz lokalizację i[...]

Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju

Czytaj za darmo! »

Power system analyses can be classified as static and dynamic ones. Generally, they consist in an assessment of the power system operation at predetermined loading conditions and under the influence of credible contingencies. The analyses can be performed at the stage of development planning as well as during the power system operation. In the case of development planning it is the planning time frame that decides over the way the analyses are performed. At short-term planning analyses are performed the same way as during the power system operation, while long-term planning focuses on balancing of electricity demand and generation. The presented article discusses the way and range of performing power system analyses at mid-term development planning of the ≤ 10-year time frame. It has been written in the form of a guide for planning specialists dealing with the power system development. (Power system analyses for midterm development planning) Streszczenie Analizy systemu elektroenergetycznego można podzielić na statyczne i dynamiczne. Polegają one ogólnie na ocenie pracy systemu przy zadanych obciążeniach i pod wpływem działania możliwych zdarzeń. Analizy te przeprowadza się zarówno w fazie planowania rozwoju jak i pracy systemu elektroenergetycznego. W przypadku planowania rozwoju sposób przeprowadzania analiz zależy od horyzontu czasowego planowania. W planowaniu krótkookresowym sposób przeprowadzania analiz jest taki sam jak dla bieżącej pracy systemu. W planowaniu długookresowym największy nacisk kładzie się na bilansowanie zapotrzebowania i wytwarzania energii elektrycznej. W artykule omówiono sposób i zakres przeprowadzania analiz systemu elektroenergetycznego w planowaniu średniookresowym o horyzoncie czasowym 10 lat. Artykuł napisano w formie instrukcji dla planistów zajmujących się rozwojem systemu elektroenergetycznego. Key words: power system, development planning, power system analyses Słowa kluczowe: system elektroe[...]

Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju Cz. I. Analizy statyczne


  System elektroenergetyczny (SEE) jest to bardzo złożony obiekt. Obejmuje wytwarzanie i przesył energii elektrycznej, podlega nieustannemu rozwojowi i modernizacji, co ma na celu dostosowanie się do rosnących potrzeb odbiorców energii elektrycznej przy zapewnieniu bezpiecznej pracy i zachowaniu wymaganej jakości energii elektrycznej - w tym niezawodności dostawy. W przypadku SEE ryzyko nietrafionych inwestycji jest duże. Z tego względu każde działanie inwestycyjne musi być poprzedzone szczegółowymi analizami. Zapewnienie bezpiecznej pracy SEE w okresach planistycznych wymaga analiz pod kątem zagrożeń pracy w stanach statycznych oraz dynamicznych wywoływanych rozmaitymi zakłóceniami. Analizy te obejmują: badanie wartości napięć w stanach ustalonych i nieustalonych, analizę możliwych przeciążeń elementów SEE , analizę działania zabezpieczeń i automatyki regulacyjnej oraz zabezpieczeń specjalnych, a także badania stabilności napięciowej i kątowej SEE . Zasadniczym celem tego artykułu jest szczegółowe omówienie tych analiz. W artykule nie zostały omówione zagadnienia związane z prognozowaniem zapotrzebowania i jego zbilansowania przez rozwój wytwarzania. Założono, że dane są prognostyczne modele sieciowe oraz odpowiednie bilanse mocy wytwarzanej i pobieranej. Zakres badań statycznych i dynamicznych SEE wykonywanych na potrzeby planowania rozwoju i/lub pracy SEE zależy od przyjmowanego horyzontu czasowego. Im dłuższy horyzont czasowy, tym większy nacisk kładzie się na badanie wystarczalności mocy wytwórczych na pokrycie zapotrzebowania (bilansowanie wytwarzania i poboru), a mniejszy - na badania sieciowe i systemowe, polegające na analizie zachowania się SEE pod wpływem zakłóceń i ich likwidacji. Najwięcej analiz dynamiki SEE (i w tym stabilności) wykonuje się w planowaniu operacyjnym i krótkookresowym (horyzont do 3-5 lat) oraz planowaniu średniookresowym (horyzont do 10-15 lat). W planowaniu długookresowym (horyzont 15-30 lat) [...]

Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju Cz. II. Analizy dynamiczne


  Analizy sieciowe i systemowe wykonywane na potrzeby planowania rozwoju systemu elektroeneregtycznego (SEE) mają na celu sprawdzenie jego niezawodności i odporności na działanie rozmaitych zdarzeń. Analizy te można podzielić na statyczne i dynamiczne. W cz. I artykułu omówiono zagadnienia statyczne. W tym artykule omawiane są zagadnienia dynamiczne, a szczególnie badania stabilności SEE.[...]

Variable Speed Drive (VSD) - towards modern industry and electric power systems DOI:10.15199/48.2016.06.41

Czytaj za darmo! »

High-power motor drives play an important role in present-day power systems. Due to high requirements put on drive systems, particularly strong development has been observed in recent years in variable speed drives (VSD), with power converters as their key part. This article reviews topics related to VSD systems, with particular focus on VSD applications, converter configuration and the harmonics injected to the grid. Streszczenie. We współczesnych systemach elektroenergetycznych istotną rolę odgrywają układy napędowe dużej mocy. Wysokie wymagania stawiane układom napędowym powodują, że w ostatnich latach szczególnie rozwijane są układy Variable Speed Drive (VSD), których kluczowym elementem jest przekształtnik mocy. W tym artykule przedstawiony został przegląd zagadnień dotyczących układów VSD, przy czym uwaga została skupiona na kwestiach zastosowań VSD, konfiguracji przekształtników oraz harmonicznych wprowadzanych do sieci elektroenergetycznej. (Przekształtnikowy układ napędowy - w kierunku nowoczesnego przemysłu i systemu elektroenergetycznego). Słowa kluczowe: przekształtnikowy układ napędowy, system elektroenergetyczny, harmoniczne. Keywords: variable speed drive, power system, harmonics. Introduction Industry, services (including agriculture), transportation and households are the biggest consumers of electricity in Europe [1]. According to the Energy Regulatory Office in Poland [2] and the European Environment Agency [1], with approximately 2530% of overall power supply, the volume of power supplied to households is relatively low. The main consumer of electricity in Europe, including in Poland, is industry. More than 65% of the energy taken off in industry is consumed by motors [3], or, more broadly, by electrical motor drives. Diverse applications of electrical motors in industry require speed control capabilities, not infrequently in a broad range [4]. Present-day motor drives used in various sectors of industry [...]

Narażenie pracowników zajmujących się instalacją, serwisem oraz demontażem systemów fotowoltaicznych na szkodliwe czynniki biologiczne, chemiczne i psychofizyczne DOI:10.15199/48.2017.12.57

Czytaj za darmo! »

Do najważniejszych wyzwań przed jakimi stoi współczesna cywilizacja zalicza się ochronę środowiska naturalnego. W zakresie energetyki, spośród wielu działań mających proekologiczny charakter, szansę na poprawę sytuacji upatruje się w zmianie struktury wytwarzania energii elektrycznej, charakteryzującej się wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) [1]. Obecnie systemy OZE mogą być elementem rozproszonych zasobów energii [2], to jest generacji rozproszonej, funkcjonującej w formie mikroinstalacji montowanych u prosumentów, ale także mogą stanowić wielkie źródła wytwórcze o mocy setek lub tysięcy megawatów. W systemach fotowoltaicznych energia słoneczna jest przetwarzana na energię elektryczną za pomocą metody helielektrycznej, która polega na bezpośredniej przemianie energii promieniowania słonecznego w energie elektryczną na skutek efektu fotoelektrycznego, bez udziału mas wirujących. Ponieważ efekt fotowoltaiczny prowadzi do uzyskania energii związanej z przepływem niewielkiego prądu stałego, system fotowoltaiczny składa się z połączonych szeregowo i/lub równolegle ogniw fotowoltaicznych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej za pomocą falownika. Obecnie w Polsce, zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki, zainstalowane są systemy fotowoltaiczne o mocy jedynie 99 MW [3], podczas gdy w Niemczech, kraju o podobnych do Polski warunkach nasłoneczniania, moc systemów fotowoltaicznych przekracza 40 GW. Jedną z barier szybkiego rozwoju systemów fotowoltaicznych w Polsce może być brak wykwalifikowanej kadry technicznej. Poniższy artykuł został opracowany w celu wypełnienia luki z zakresu tematyki bezpieczeństwa pracy osób związanych z montażem i serwisem systemów fotowoltaicznych. Do zagrożeń zdrowotnych dla pracowników zajmujących się instalacją, serwisem oraz demontażem systemów fotowoltaicznych należą: czynniki fizyczne, biologiczne, chemiczne oraz czynniki psychofizyczne. Czynniki fizyczne omówione s[...]

Narażenie pracowników zajmujących się instalacją, serwisem oraz demontażem systemów fotowoltaicznych na szkodliwe czynniki fizyczne DOI:10.15199/48.2017.12.58

Czytaj za darmo! »

Obecnie na świecie, spośród różnych źródeł energii elektrycznej zaliczanych do OZE, obserwuje się lawinowy rozwój systemów fotowoltaicznych. Na koniec roku 2014 na całym świecie całkowita moc zainstalowana systemów fotowoltaicznych wynosiła 178 GW. W samym roku 2014 zainstalowano systemy o mocy 40 GW [1]. Główny podział systemów fotowoltaicznych jest dokonywany ze względu na ich współpracę z zewnętrzną siecią elektroenergetyczną (najczęściej rozdzielczą) [2]. Wyróżnia się zatem systemy on-grid czyli systemy, które są połączone z zewnętrzną siecią elektroenergetyczną i mogą do niej oddawać energię oraz systemy off-grid, które zasilają pewną grupę odbiorników w wydzielonej instalacji lub sieci (bez połączenia z siecią rozdzielczą). Oba rodzaje systemów fotowoltaicznych mogą być również wyposażone w zasobnik energii - zwykle w postaci baterii akumulatorów chemicznych. W Polsce, zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki, zainstalowane są systemy fotowoltaiczne o mocy jedynie 99 MW [3], podczas gdy w Niemczech, kraju o podobnych do Polski warunkach nasłoneczniania, moc systemów fotowoltaicznych przekracza 40 GW. Jednakże, zgodnie z obecnymi trendami cenowymi oczekuje się, że w Polsce ok. 2020-2025 r. systemy fotowoltaiczne zaczną być ekonomicznie opłacalne dla użytkowników indywidualnych działających w modelu rozproszonym (retail grid parity) [4], a tym samym nastąpi znaczący przyrost zainstalowanych systemów fotowoltaicznych. Mało widocznym utrudnieniem szybkiego rozwoju systemów fotowoltaicznych w Polsce może być niedostateczna liczba wykwalifikowanej kadry technicznej. W wielu przypadkach, wśród osób zajmujących się systemami fotowoltaicznymi, widoczny jest nieodpowiedni poziom wiedzy w zakresie występujących zagrożeń fizycznych podczas instalacji, obsługi i demontażu systemów fotowoltaicznych. Warto wskazać, że do szkodliwych czynników fizycznych należą: praca na niebezpiecznej wysokości na śliskim podłożu, przenoszeni[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »